Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 14. april 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

58. Forskønnelsespuljen - Godkendelse af projekter og status

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Forskønnelsespuljen - Godkendelse af projekter og status

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Der blev på Byplanudvalgets møde den 19. marts 2018 (punkt 59) afsat 350.000 kr. til forskønnelse i Ørnhøj og 350.000 kr. til forskønnelse i Haderup.

Der foreligger nu projekter for begge byer som Byplanudvalget bedes godkende. Projektmidlerne er frigivet.

Forvaltningen har derudover modtaget en ansøgning fra Skibbild-Nøvling, som har ansøgt om vejtræer centralt i byen.

Endvidere foreslår forvaltningen at projektet i Gullestrup tilføres supplerende midler til en bevægelsessti.

I sagen fremgår der også en status for igangværende og kommende projekter.

Sagsfremstilling

Ørnhøj:

Herning Vand er i gang med kloakrenovering af centrale gader i Ørnhøj. Teknik og Miljø følger kloakprojektet med renovering af fortove, gadebelysning samt trafiksikkerhedsfremmende elementer.

Forvaltningen har i samarbejde med borgerforeningen i byen udarbejdet et projekt for den centrale plads i Ørnhøj. Denne plads fremstår i dag lidt slidt og inviterer ikke umiddelbart til ophold på stedet. Forvaltningen forslår derfor, at området får en omfattende forskønnelse med flere forskellige elementer. 

 

På pladsen står der i dag en stor ørneskulptur af granit, som ikke vurderes at komme til sin ret. Derudover bliver pladsen hovedsageligt brugt til parkering og som busstoppested.

 

Det forslås, at pladsen åbnes mere op, så ”Ørnen” bliver mere synlig. Derudover foreslås det, at pladsen gøres grønnere med mere farverig beplantning. De tre eksisterende træer bevares. Parkeringspladsen gøres mindre, så rummet inviterer til andet end parkering. Bussen kører i dag ensrettet rundt om pladsen, derfor forslås det at kørebanen gøres smallere. Busskurer vendes 90 grader, så man kigger ud på pladsen når man venter på bussen og dermed bliver der skabt en ventezone. Der etableres cykelparkering sammen med ventezonen.

På pladsen etableres der nye siddemuligheder, så der kommer et møde- og opholdssted i byen.

 

Projektet udføres i forbindelse med kloakrenoveringens tidsplan. 

 

Økonomi: 350.000 kr.

 

 

Skitseprojekt i Ørnhøj

 

Haderup:

Haderup har fået afsat projektmidler til forskønnelse i byen inden der gennemføres områdefornyelse. Omfartsvejen forventes åbnet ved udgangen af 2020. Efter åbningen af omfartsvejen overdrages den gamle hovedvej gennem byen til Herning kommune.

 

Forvaltningen har i samarbejde med borgerforeningen udarbejdet et projekt til forskønnelse flere steder i byen.

 

Et centralt sted i byen er dagligvarebutikken som ligger ud til hovedvejen. Her forslås en ny beplantning og der er indgået aftale om at sætte mobile plantekummer op på et større asfaltareal foran dagligvarebutikken. Der etableres ligeledes beplantning på hjørnet af Herningvej og Åbakkevej.

 

Området omkring skolen forslås forskønnet med flere nye mindre træer der kan give farve til området. Pladsen, hvor børnene venter på skolebussen, er slidt og inviterer ikke til ophold. Pladsen fornys og gøres større og der forslås nye siddemøbler.

 

Der er en dialog i gang med skolen omkring et maleri på gavlen ud mod pladsen.

 

På et grønt område ved dagligvarebutikken, der ejes af Herning Kommune, foreslås det at arealet får et større naturpræg, med stor variation i træer og buske, som vil give gode levesteder for insekter, f.eks. sommerfugle. Der etableres en ny belagt flade med mulighed for ophold. Borgerforeningen ønsker at der opsættes multifunktionelle møbler, der f.eks. kan bruges som en scene eller lignende.

 

Økonomi: 350.000 kr.

 

Projektområder i Haderup

 

Gullestrup:

Udførelsen af forskønnelsesprojektet i Gullestrup er igang. Der er afsat 500.000 kr. til projektet hvoraf en del er udført, bl.a.:

 • Kunstnerisk udsmykning på indvendig side af cykelbroen over Gullestrupvej, er udført af kunstneren Mormor.
 • Lys på udvendig side af cykelbroen.
 • Legeplads for 0-6 årige i skoven, legeredskaber etableres med midler fra Teknik og Miljø.
 • Cykeltrack i skoven, delvist med midler fra Teknink og Miljø
 • Blomstereng langs Gullestrupvej
 • Bevægelsessti i skoven

 

I forhold til bevægelsesstien gennem skoven er der mulighed for at udvikle projektet yderligere, som gør området, og det man kan lave i skoven, til noget særligt. Der er i projektet fokus på bevægelse for børn og voksne samt planlagte og uplanlagte mødesteder i skoven. I forhold til bevægelse, er der et særligt fokus på "Bevæg dig for livet" og tankerne om at det skal være nemt at bevæge sig sammen. Forskønnelsesprojektet i Gullestrup forventes færdigt inden sommerferien.

 

Det foreslås at der afsættes yderligere 75.000 kr. til bevægelsessti projektet.

Projektmidlerne forsåles disponeret af forskønnelsesmidler fra 2019, som endnu ikke er prioriteret til konkrete projekter jf. bilaget. Projektmidlerne er frigivet.

 

Skitse bevægelsessti i Gullestrup

 

Skibild-Nøvling:

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Skibbild-Nøvling vedr. beplantning med vejtræer mellem Skibbild og Nøvling. Økonomien i forhold borgerforeningens ønsker er justeret, således at der er medtaget etableringsdrift og flere træer i projektet, da forvaltningen vurderer, at træerne bør plantes tættere for at få en bedre sammenbindende virkning af bepantningen mellem de to byområder.

 

Økonomi: 75.000 kr.

 

Status på igangværende projekter:

 

Kibæk, Nr. Bredgade:

Projektet er igangsat og udførelse starter efter påske.

 

Sdr. Felding:

Projektet ved Brugsens Have med trappeanlæg, nye bænke og solsejl er udført.

 

Muren, hvor vægmaleriet skal udføres, pudses op hurtigst muligt i forhold når vejret tillader det. Det forventes at vægmaleriet udføres i maj.

 

Parkeringspladsen ved Dagmar Bio får nyt slidlag og der opsættes afskærmning foran muren rundt om p-pladsen. Ud mod vejene etableres der nye plantebede med træer og bunddække. Der etableres en særlig belysning på transformatortårnet. Projektet udføres inden sommerferien.

 

Markedspladsen i Aulum:

Skitsering pågår. Det første møde er afholdt med skolen for at afdække deres behov i forhold til parkering, skolebusser samt af- og påsætning.

Det forventes, at projektet kan politisk godkendes inden sommerferien, hvorefter projektet kan anlægges hurtigst muligt herefter.

 

Vildbjerg – plads bag biblioteket, Østergade:

Skitsering på Østergade pågår og der er dialog med borgerforeningen omkring projektet. Projektet udføres hurtigst muligt.

Plads bag biblioteket afventer Herning Vand, som er i gang med en kloakrenovering i området. Projektet udføres hurtigst muligt herefter.

 

Kommende projekter:

 

Sinding Hovedgade:

Skitseringsprocessen pågår og der er afholdt det første dialogmøde med borgergruppen. Det forventes, at der er et færdigt skitseprojekt som kan godkendes inden sommerferien. Herefter udbud i efteråret og anlægget kan opstartes i foråret 2021.

 

Birk:

Der skitseres på at forbedre oplevelsen af gåturen fra trinbrættet i Birk og til uddannelsesinstitutionerne samt museerne. Mødet med Birk, når man kommer med toget og stiger af på trinbrættet foreslås opdateret, således at der etableres en indbydende og oplevelsesrig tur det første stykke langs vejen. Projektet kan indeholde elementer af fortællingen om Birk og kunsten i området. Det undersøges bl.a. om det er muligt at sætte kunstværker som en del af oplevelserne på strækningen. Se bilag.

 

Gjellerup:

Der skitseres på en forskønnelses af et grønt område ved Kirkebyvej i Gjellerup. Området ligger centralt i byen og temaet der arbejdes med er små lunde i området som f.eks. en kirsebærlund og en æblelund.

 

Vildbjerg:

Området omkring stationen foreslås opgraderet med bedre opholdsmuligheder, cykelparkering og så området fremtræder forskønnet og mere indbydende. Projektet er et fælles projekt med vejafdelingen, som har mulighed for at søge statslige puljer til projektet. Dette forventes at kunne gennemføres til august.

Økonomi

Der er af Byplanudvalget den 19. marts 2018 (punkt 59) afsat 1 mio. kr. til forskønnelse i Herning Kommunes landsbyer, der er på nuværende tidspunkt prioriteret 372.000 kr. af disse midler til landsbyerne. Forvaltningen anbefaler at de 75.000 kr. til forskønnelse i Skibbild-Nøvling prioriteres af disse midler.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at status for igangværende projekter tages til efterretning

 

at projektet for Ørnhøj godkendes og udføres

 

at projektet for Haderup godkendes og udføres

 

at projektet med vejtræer i Skibbild-Nøvling på 75.000 kr. godkendes og udføres

 

at der afsættes 75.000 kr. til bevægelsessti i Gullestrup
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Skitseprojekt Ørnhøj
 • Haderup projekter
 • Skitseoplæg Gullestrup bevægelsessti
 • Ansøgning fra Skibbild-Nøvling
 • Økonomioversigt Forskønnelsespuljen