Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 14. april 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

53. Parkeringsnormer i kommende kommuneplan

Sagsnr.: 01.02.03-P15-2-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Parkeringsnormer i kommende kommuneplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommunes parkeringsnorm har til formål at sikre, at der etableres det nødvendige antal parkeringspladser i kommunens byer. Forvaltningen vurderer, at der er et behov for en mindre regulering af normen på baggrund af det ændrede boligmønster grundet en større andel af mindre boliger, samt behov for en regulering af parkeringskravet for lagervirksomheder. Forvaltningen anbefaler, at ændringerne til parkeringsnormen indarbejdes i Herning Kommuneplan 2021-2032.

Sagsfremstilling

Parkeringsnormer benyttes i kommuneplan, lokalplaner og byggesager til at fastlægge de generelle krav til hvor mange parkeringspladser, der skal etableres på de enkelte ejendomme. Normen har til formål at sikre, at der etableres de nødvendige antal parkeringspladser til ejer og brugere af de enkelte ejendomme og i forhold til anvendelsen på den enkelte ejendom. Derudover sikrer normen indirekte at begrænse mængden af parkering langs offentlig vej. Se bilag 1.

 

Parkeringskravene i parkeringsnormen er fastlagt efter, at det er den enkelte grundejer eller bygherre, som i forbindelse med byggeri eller ændret anvendelse af sin ejendom skal sikre, at der etableres de nødvendige antal parkeringspladser. En generel reduktion i parkeringskravet kan derfor betyde et øget pres for parkeringspladser, som f.eks. offentlige pladser, da behovet ikke for nuværende ser ud til at ændres nævneværdigt. Byrådet kan måske derfor se sig nødsaget til at etablere et øget antal offentlige parkeringspladser, for at sikre at der er det nødvendige antal parkeringspladser i Herning. Offentlige parkeringspladser finasieres hovedsageligt af Herning Kommune.

 

Forvaltningen vurderer, at den nuværende parkeringsnorm grundlæggende er dækkende for at sikre, at der etableres de nødvendige antal parkeringspladser i forhold til behovet.

 

Særligt for boliger

Parkeringsnormen har til formål at sikre, at der etableres det nødvendige antal parkeringspladser til de enkelte ejendomme. Nuværende parkeringsnorm fastsætter parkeringskrav ud fra boligtype. Forvaltningen vurderer, at kravet er passende i forhold til både i efterspørgslen og det vurderede behov for parkering.

 

Det er dog ikke altid er retvisende at anvende boligtype som et udtryk for, hvor mange parkeringspladser det er påkrævet at etablere. De seneste års boligbyggeri og omdannelse i Herning By går mod etablering af mindre boligenheder. Derfor vurderes, at der er behov for at supplere den nuværende gernerelle parkeringsnorm på 2 parkeringspladser pr. bolig  med en retningslinjer for ”små” boliger, hvor der ofte ikke er behov for det samme antal parkeringspladser som ved almindelige familieboliger. Et krav til mindre boliger i Herning By - inden for parkeringsfondense - område kunne f.eks. væres som kravet ved almene ungdoms- og ældreboliger.

 

Forvaltningen anbefaler, at der som retningslinje for boliger under 50 m2 fremadrettet kun skal etableres:

  • parkeringsplads uanset boligtype i kommunen generelt
  • ½ parkeringsplads uanset boligtype i det område, hvor parkeringsfonden er gældende, se bilag 1.

 

Særligt for erhverv

Parkeringsnormen har til formål at sikre, at der etableres det nødvendige antal parkeringspladser til brugerne af de enkelte ejendomme.  Uanset om der er tale om ejer, ansatte eller kunder. Forvaltningen vurderer, at kravet er passende i forhold til det vurderede behov for parkering med undtagelse af lagervirksomheder.

 

Et generelt parkeringskrav på 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal er meget høj for de fleste lagervirksomheder. Forvaltningen vurderer, at behovet reelt ligger på 1 parkeringsplads pr. 100 - 200 m2 erhvervsareal for lagervirksomheder. Ved etablering af en lagervirksomhed eller ved lager, som en del af en større virksomhed kan parkeringskravet derfor sænkes. Dog skal det sikres, at der på et senere tidspunkt kan placeres yderligere parkering på virksomhendesn grund, på op til 1 pr. 50 m2 erhvervsareal. Dette er for at sikre, at lagervirksomheden f.eks. kan omdannes til anden virksomhedstype på et senere tidspunkt og stadig kan etablere det nødvendige antal parkeringspladser.

 

Forvaltningen anbefaler, at der som retningslinje for lager og lagervirksomheder fremadrettet kun skal etableres:

  • 1 parkeringsplads pr. 200 m2 lager, dog skal der på ejendommen reserveres areal til at placere op til 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal

 

Det anses ikke som en mulighed at benytte en retningslinie som giver  mulighed for, at der kun skal etableres de pladser, som kræves til ansatte og gæster på virksomheden. Dette vil være en kompetencenorm, som ikke indeholder den nødvendige præcision som kræves efter Planloven. En sådan bestemmelse vil være svær at administrere og kan give store forskelle i administartionen ved for eksempel byggetilladelser, når Herning Kommune skal stille vilkår for byggeriet.

 

Særligt for restauranter

Ved restauranter er der et øget parkeringskrav i forhold til det almindelige krav om 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal. Dette begrundes med, at der typisk er et øget antal personer i en restaurant i forhold til andre typer virksomheder. På nuværende tidspunkt er det generelle krav 1 parkeringsplads pr. 8 siddepladser. For Herning Bymidte, indenfor parkeringsfondens område, er kravet 1 parkeringsplads pr. 12 siddepladser ved omdannelse af f.eks. butikker o.l.. Ved en yderligere reduktion af parkeringskravet til f.eks. 1 parkeringsplads pr. ca. 18-20 siddepladser, vil kravet svare til 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal. Dermed vil der ikke skulle stilles særlige krav overfor restaurationer.

 

Forvaltningen vurderer, at kravet i dag er passende i forhold til de enkelte restaurationers behov og i forhold til presset på de offentlige parkeringspladser. Det er forvaltningens vurdering, at en yderligere reduktion i parkeringskravet ved restauration vil betyde behov for at etablere yderligere offentlige parkeringspladser. I Herning opleves på nuværende tidspunkt allerede kapacitetsproblemer på de mest centrale parkeringspladser om aftenen, typisk torsdag til lørdag, og ved særlige arrangementer i byen.

 

Parkering på offentlig vej

Ved at reducere i parkeringskravet ved de enkelte ejendomme kan det betyde en øget parkering på offentlig vej og øget brug af de offentlige parkeringspladser, herunder især de parkeringspladser, hvor der er langtidsparkering.

 

Et eksempel på dette er parkeringen omkring det nuværende hospital i Herning bymidte. Hospitalets personale benytter i nogen grad de mindre villaveje til parkering. Ved hospitalets flytning er forventningen, at en del af de parkererede biler forsvinder fra offentlig vej. Dog er dette afhængigt af, at der i forbindelse med det nye byggeri på Herning+ etableres et antal parkeringspladser der modsavret behovet i de nye boliger og erhvev i området.

 

Kommuneplan 2021-2032

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplanrammerne i den kommende kommuneplan indeholder de foreslået parkeringsnormer, herunder at kommuneplanrammerne i Herning By tilpasses således, at der ved boliger på under 50 m2 skal etableres færre parkeringspladser.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tilpasser parkeringsnormen således,
at der ved boliger under 50 m2 kun skal etableres 1½ parkeringsplads uanset boligtype i kommunen generelt
at der ved boliger under 50 m2 kun skal etableres ½ parkeringsplads uanset boligtype i det område, hvor parkeringsfonden er gældende
at der for lager og lagervirksomheder kun skal etableres 1 parkeringsplads pr. 200 m2 lager, dog skal der på ejendommen reserveres areal til at placere op til 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsareal
at Byplanudvalget tager stilling til fremtidigt parkeringskrav ved restauration for kommunen generelt og for Herning Bymidte
at parkeringsnormens retningslinjer indarbejdes i kommuneplanrammerne i Herning Kommuneplan 2021-2032

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Byplanudvalget tilpasser parkeringsnormen således:

 

 

at

der ved boliger skal etableres min. 1½ parkeringsplads uanset boligtype i kommunen generelt

at

ved boliger under 50 m2 skal der etableres ½ parkeringsplads uanset boligtype i det område, hvor parkeringsfonden er gældende

at

der for lager og lagervirksomheder skal etableres 1 parkeringsplads pr. 200 m2 lager, dog skal der på ejendommen reserveres areal til at placere op til 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsareal

at

parkeringskravet ved omdannelse af butikker til restauration for kommunen generelt og for Herning Bymidte er én p-plads pr. 20 siddepladser. Ved nybyggeri skal der etableres én p-plads pr. 12 siddepladser.

at

parkeringsnormens retningslinjer indarbejdes i kommuneplanrammerne i Herning Kommuneplan 2021-2032

 

Bilag

  • Bilag 1 - Parkeringsnorm Herning Kommune