Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 14. april 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

52. Ny planlægning for brint-virksomhed ved Høgild

Sagsnr.: 01.02.05-P21-6-20 Sagsbehandler: Anders Meinhard Hallund  

Ny planlægning for brint-virksomhed ved Høgild

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning fra en virksomhed om mulighed for etablering af hovedkontor inklusiv demonstratorium af brintproduktion på adressen Ø. Høgildvej 4A. Projektbeskrivelse er vedlagt som bilag. Den pågældende ejendom er beliggende i landzone, og der skal igangsættes ny planlægning for ejendommen, hvis det ansøgte projekt skal kunne realiseres. Forvaltningen anbefaler at henvise virksomheden til et erhvervsområde på baggrund af Herning Kommunes administrationspraksis om ikke at inddrage landbrugsjord i landzone til virksomheder, der ikke er jordbrugsrelaterede. Den ansøgte placering af virksomheden strider desuden mod den statslige interesse om at friholde landzone for byggeri og anlæg som ikke er landbrugsrelateret.

Sagsfremstilling

Området og projektet

Ejeren af virksomheden ønsker at etablere sit hovedkontor på ejendommen Ø. Høgildvej 4A – matrikel nr. 2A (og 2R, 2Z og 2N). Den østlige del af projektområdet er landbrugsjord og grænser op til Høgild Hovedgade. Den sydlige del af projektområdet er ligeledes landbrugsjord, inddelt med læhegn i nord-sydgående retning. Mod syd er området afgrænset af skov samt en landejendom. Den vestlige del af projektområdet består af skov og er afgrænset af Rind Å og Høgild Plantage. På den nordlige del af området er der skov og en § 3 beskyttet sø. Høgild by ligger ca. 400 meter nord for ejendommens eksisterende stuehus.

 

Virksomheden forventer at vokse fra nuværende 5 medarbejdere til 12-15 medarbejdere ved udgangen af 2020 og yderligere til 30 medarbejdere i 2022. Virksomheden vil indrette gæstehus, så medarbejdere og gæster kan overnatte. Desuden indgår det i planerne, at der skal anlægges en bygning til test og demonstration af brintproduktion, og der skal være lagerplads til produceret brint. Virksomheden har en vision om, at hovedkontoret skal være selvforsynende med strøm, varme og brændstof, derfor er der planlagt et op til 1 MW solcelleanlæg.

 

 

Plangrundlag

Ejendommen ligger i landzone og er hverken omfattet af kommuneplanramme eller lokalplan.

 

Skovbyggelinje

Hele projektområdet ligger indenfor skovbyggelinjer. Det er muligt at give dispensation til skovbyggelinjerne, da nærværende projekt kræver tilladelse (Lokalplan) efter Planlovens § 35 stk. 1.

 

§3 beskyttet natur

I projektmaterialet er der indtegnet en badebro på en § 3 beskyttet sø (ca. 0,8 ha). Det kræver tilladelse/dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Her vil der blive lagt vægt på, om badebroen vil medføre forandringer i beskyttede naturværdier eller medføre uheldig præcedens i strid med bestemmelsens formål.

 

Bevaringsværdig bebyggelse

Stuehuset og driftsbygningen mod nord er begge registreret som bevaringsværdige. Dette forhold skal der tages højde for, såfremt stuehuset skal ombygges i forbindelse med projektet.

 

Åbeskyttelseslinje

Ifølge det vedlagte kort i projektmaterialet er det planlagte ikke i konflikt med åbeskyttelseslinjen.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at projektet er af sådan et omfang, at det ikke kan realiseres gennem en landzonetilladelse. Projektet er dermed lokalplanpligtigt, og kan kun muliggøres ved ændring af kommuneplanen gennem et tillæg, og ny lokalplan. Såfremt projektet skal søges realisrete er det også en mulighed at indarbejde det i forslaget til ny kommuneplan.

 

En lokalplan, der muliggør den ønskede aktivitet på ejendommen, kan give bonusvirkning. Dette betyder, at bygninger og anlæg ikke skal have landzonetilladlse forud for etablering, hvis anlæggene er beskrevet i lokalplanen. Det betyder også, at hvis virksomheden evt. ikke længere er i drift på ejendommen, skal disse bygninger og anlæg fjernes. Hovedformålet med planlovens zoneinddeling er at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg, så der gennem planlægningen skabes en klar grænse mellem by og åbent land.

 

Produktion af brint betragtes som virksomhedsklasse 4 eller 5, derfor vil det være oplagt at virksomheden ligger i et erhvervsområde i god afstand til beboelse. Dog kan det være svært at placere virksomheden i et eksisterende erhvervsområde til industri, da virksomheden har ønske og behov for et relativt stort område til solcelleanlæg. De øvrige aktiviteter som, produktion af Brint, kontor, tankstation og demonstartionsanæg til at fremvise teknologien, kan efter forvaltningens vurdering indpasses i de fleste erhvervsområder.

Desuden har Byrådet d. 6. marts 2018 i forbindelse med endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 20 for virksomhed beliggende i landzone vedtaget en administrationspraksis, som betyder at planlægning for ikke jordbrugsrelaterede virksomheder i landzone, som udgangspunkt kun kan ske, såfremt der ikke inddrages landbrugsjord i drift. Store dele af projektområdet er udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder.

 

Forvaltningen anbefaler, at henvise virksomheden til et erhvervsområde. Anbefalingen skal ses i lyset af Herning Kommunes administrationspraksis om ikke at inddrage landbrugsjord i landzone til virksomheder der ikke er jordbrugsrelaterede. Endvidere strider placeringen af virksomheden mod den statslige interesse at friholde landzone for byggeri og anlæg. Det indgår ligeledes i vurderingen at hele projektområdet er omfattet af skovbyggelinje. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget meddeler afslag på ansøgningen
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • projektbeskrivelse Everfuel Farm