Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 14. april 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

49. Dispensation til anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 11.C7.1 - behandling af høringssvar

Sagsnr.: 01.02.05-P21-2-20 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Dispensation til anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 11.C7.1 - behandling af høringssvar

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på deres møde den 3. februar 2020, pkt. 13, at meddele dispensation til lokalplan 11.C7.1 til undervisningsformål i op til tre år. Beslutningen har været i naboorientering fra den 7. februar 2020 til og med den 28. februar 2020. Der er i høringsperioden indkommet ét høringssvar. Da der er indkommet bemærkninger skal disse behandles politisk, inden der formelt kan meddeles dispensation til ansøger.

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation.

Sagsfremstilling

Team Teaterskole skal skifte lejemål og ønsker at etablere sig i ejendommen Smedegade 1, der er beliggende midt i Herning i karréen Smedegade, Østergade, Fonnesbechsgade og Grønnegade - matrikelnummer 470 Herning Bygrunde. Team Teaterskoles aktiviteter er undervisning i scenekunst og teater. Lejemålet har tidligere været anvendt til kontor.

Team Teaterskoles ønskede anvendelse af Smedegade 1 må betegnes som undervisningsformål, hvilket er i strid med lokalplan 11.C7.1. Forvaltningen har dog vurderet, at det er oplagt at placere teaterskolen inden for den pågældende karré, hvor Team Teatret også er placeret - endog inden for det samme delområde. Endvidere giver kommeplanramme 11.C7 mulighed for offentlige formål, som også omfatter undervisningsformål. Forvaltningen har derfor anbefalet, at der dispenseres til anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 11.C7.1, og at der inden for tre år udarbejdes en ny lokalplan, der giver mulighed for undervisningsformål.

Byplanudvalget besluttede på deres møde den 3. februar 2020 at meddele dispensation til lokalplan 11.C7.1 til undervisningsformål i op til tre år, og at der inden for de næste tre år igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan for bl.a. undervisningsformåls på matr.nr. 470 Herning Bygrunde.

 

Byplanudvalgets beslutning om dispensation har været i nabohøring fra den 7. februar 2020 til og med den 28. februar 2020. Der er i høringsperioden indkommet ét høringssvar fra en nabo til Team Teatret. 

Indsiger udtrykker generel bekymring for Team Teatrets beliggenhed og aktiviteter i karréen Smedegade, Østergade, Fonnesbechsgade og Grønnegade.

Indsiger føler sig generelt generet af Team Teatrets medarbejdere, der via en dør fra Team Teatrets vestligste bygning kan gå direkte ud i indsigers have og holde rygepause eller øve. Derudover er indsiger generet af Team Teatrets varevogn, der bliver parkeret uhensigtsmæssigt i gården og for enden af indsigers have. I forhold til Smedegade 1 og dispensationen til anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 11.C7.1 er indsiger bekymret for, om der vil blive gennemgang fra Team Teaterskole i bygning 3 bag Smedegade 1 gennem gården over indsigers grund til den før omtalte dør.

 

Forvaltningens bemærkninger til indsigelsen

Team Teatret er lovligt beliggende i karréen, og skal overholde gældende krav i forhold til støj. Det forventes at alle - også Team Teatrets personale, overholder regler for parkering mv.

I forhold til indsigers bekymring for gennemgang over privat grund til den omtalte dør ind til Team Teatret, vil der ikke blive mulighed for at benytte døren som en genvej fra Team Teaterskole, da døren af Herning Kommunes bygningsmyndighed er godkendt udelukkende som flugtvej. På den baggrund anbefaler forvaltningen fortsat, at der meddeles dispensation i op til 3 år til anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 11.C7.1, så ejendommen Smedegade 1, bygning 3, kan anvendes til undervisningsformål, og at der inden for tre år udarbejdes en ny lokalplan, der gør anvendelsesmuligheden permanent. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget meddeler dispensation til anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 11.C7.1 i op til tre år, så det bliver muligt at anvende Smedegade 1, bygning 3, til undervisningsformål og
at der inden for de tre år udarbejdes en lokalplan, der giver mulighed for at undervisningsformål
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

  • Bilag 1 - indsigelse til dispensation - Smedegade 1