Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 14. april 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

47. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for landområde til skydebane fra Herning Jagtcentret

Sagsnr.: 01.02.05-P16-29-18 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for landområde til skydebane fra Herning Jagtcentret

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 28. maj 2018, pkt. 9, godkendt, at der udarbejdes forslag til en lokalplan samt kommuneplantillæg, som skal definere rammerne for anvendelse ved Herning Jagtcenters område samt dets fortsatte udvikling. I den forbindelse er der udarbejdet forslag til lokalplan nr. 49.R7.1 for skydebane ved Sinding og Ørre og kommuneplantillæg nr. 62 for samme område.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 49.R7.1 for skydebane ved Sinding og Ørre og kommuneplantillæg nr. 62 for samme område foreløbigt vedtages.

 

Sagsfremstilling

I 2018 blev det konstateret, at Herning Jagtcenter havde opstillet 3 flytbare overnatningshytter inden for det areal, hvor jagtcentret har sine aktiviteter. Kommuneplanrammen for området var overskredet, idet den ikke giver mulighed for hytter, herunder overnatning. Jævnfør planlovens §35, må der i landzone ikke foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer uden tilladelse fra kommunen.

 

Ansøgning om opførelse af yderligere bebyggelse inden for Herning Jagtcenters område kan ikke behandles, og tilladelse fra kommunen kan derfor ikke gives, førend planlægningen for området giver mulighed for den ønskede anvendelse. Derudover blev Herning Jagtcenter og aktiviteterne i området vurderet at være af så stort et omfang, at aktiviteterne og omfanget af bebyggelse er lokalplanpligtigt.

 

I den forbindelse er der udarbejdet forslag til lokaplan nr. 49.R7.1 for skydebane ved Sinding og Ørre og kommuneplantillæg nr. 62 for samme område.

 

Hvid prikket signatur: lokalplanens afgrænsning

 

Lokalplanforslaget har til formål, at sikre områdets anvendelse til offentlige og rekreative formål, herunder naturområde og jagtcenter. På baggrund af Jagtcentrets umiddelbare nærhed til den historiske bygning ''Nygaards Gamle Skole'', et større fredskovspligtigt areal samt et §3 beskyttet hedeområde, fastlægges med lokalplanforslaget bestemmelser om bevaring af de eksisterende kulturhistoriske værdier og beskyttelse af eksisterende natur. Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser, der sikrer, at skydebaneanlæg samt bebyggelse indpasses i forhold til det omkringliggende landskab.

 

Af hensyn til områdets rekreative betydning samt jagtcentrets udvikling disponeres lokalplanområdet med to mindre delområder, som vist i princippet på nedenstående oversigtskort:

 

- Delområde I omfatter jagtcentrets eksisterende skydebaner, herunder haglbanen mod nord og riffelbanen mod syd. Derudover omfatter delområde I et areal til etablering an ny bebyggelse samt tilhørende parkeringspladser. Ny bebyggelse opføres i form af ti overnatningshytter på hver 10 m2. For at undgå en uhensigtsmæssig placering og spredning i det omkringliggende naturområde, skal overnatningshytterne etableres samlet, inden for det udpegede areal. Derudover må afstand mellem hytterne ikke overstige 5 meter.

 

- Delområde II omfatter et naturområde, samt den historiske bygning Nygaard Gamle Skole.

 

 

Lokalplanområdet skal fortsat vejbetjenes via Bredvigvej.

 
Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal forblive i landzone.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 49.R7.1 for skydebane ved Sinding og Ørre til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

  • Lokalplanforslag 49.R7.1 skydebane ved Sinding og Ørre