Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 14. april 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

51. Ny planlægning for erhverv på Nystedvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P21-5-20 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Ny planlægning for erhverv på Nystedvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om ny planlægning med henblik på udvidelse af en virksomhed på Nystedvej i Herning. For at kunne realisere den ønskede udvidelse, har virksomheden behov for at erhverve op til 5600 m2 jord af Herning Kommunes jord. Den ønskede udvidelse er i strid med gældende planlægning og kræver både kommuneplantillæg og lokalplan for at kunne imødekommes. Ansøgningen fremsendes hermed til beslutning, om der skal igangsættes ny planlægning.

Sagsfremstilling

Området

En transportvirksomhed beliggende på Nystedvej 33 i Herning ønsker at udvide virksomheden mod nord på en del af matrikel 2a, der er ejet af Herning Kommune. Området er en del af et større erhvervsområde i den nordøstlige del af Herning. Matrikel 2at rummer en fragtvirksomhed med lagerbygning og et stort manøvreareal. Del af matrikel 2a består af et beplantningsbælte med en bredde på ca. 40 meter.

 

Luftfoto visende matrikel 2at og den ønskede udvidelse.

 

Projekt

Virksomheden har søgt om at købe beplantningsbæltet nord for matrikel 2at i hele matriklens længde. Beplantningsbæltet er ejet af Herning Kommune. Der ønskes erhvervet et areal på ca.5600 m2, så virksomheden kan udvide sin lagerkapacitet i første omgang med bebyggelse på ca. 1000 m2. Alternativt kan et mindre areal på ca. 3500 m2 være en mulighed. Det skaber dog ikke de optimale forhold virsomheden har brug for til manøvrearealer til last- og varebiler. Virksomheden har forsøgt at købe nabogrunden mod vest uden held (matrikel 2bm).

 

Plangrundlag

Området er omfattet af kommuneplanramme 12.E1 og lokalplan 12.E1.1.

 

Kommuneplanramme 12.E1

Området må anvendes til detailhandel til særligt pladskrævende varer samt industrivirksomheder, der stiller visse afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav. Der må ikke etableres boliger eller selvstændig kontorvirksomhed i området. Langs den nordlige grænse af området, skal det 40 m brede plantebælte fastholdes.

 

Lokalplan 12.E1.1

Lokalplanens formål er at fastlægge områdets anvendelse til forskellige typer erhvervsformål, at regulere arealanvendelse og bebyggelse, at forebygge miljøgener i forhold til følsomme anvendelser i og omkring erhvervsområdet, at sikre beplantning som et grønt element, og at sikre naboer mod støjgener.

 

Nord for lokalplan 12.E1.1 er der vedtaget en lokalplan 12.E17.1. Dette lokalplanområde er udlagt til erhvervsområde for erhverv med ingen, eller begrænset miljøbelastning. Lokalplanen fastlægger rammerne for den bygnings- og landskabsmæssige afgrænsning ud mod vådengen langs Herningsholm Å. Det nye erhvervsområde skal i arkitektur og landskbasbearbejdning danne en harmonisk overgang mellem byens front og naturen. Lokalplanen er ikke realiseret.     

 

Fredskov

Beplantningbæltet nord for erhvervsområdet er med sine 40 meters bredde fredskov, der afkaster en skovbyggelinje på 300 meter. Skovbyggelinjen er ophævet i det meste af lokalplanområde 12.E1.1. For den pågældende virksomhed ligger der stadig skovbyggelinje på virksomhedens manøvreareal nord for virksomhedens bebyggelse.

 

Illustartionen der viser skovbyggelinjen med grønt og arealet, hvor skovbyggelinjen er ophævet med gult.

Nystedvej 33 er markeret med en rød prik.

 

Forvaltningens vurdering

Det ønskede udvidelsesområde omfatter del af et fredskovsbælte, der strækker sig fra Gullestrupvej i vest til Viborgvej i øst, nord for det eksisterende erhvervsområde. Intentionen med det brede beplantningsbælte har været at skabe en grøn afrunding af byen mod nord over mod Gullestrup. Det har ligeledes været intentionen, at etablere en rekreativ stiforbindelse i beplantningsbæltet. Denne er dog aldrig blevet etableret. Der er med lokalplan 12.E17.1 lagt op til en ny byafrunding mod nord. Vigtigheden af beplantningsbæltet som byafrunding vurderes derfor ikke at have samme vægt, som før lokalplan 12.E17.1 blev vedtaget.

En udvidelse af virksomheden med et areal på ca. 3500 m2, vil gøre indhug i beplantningsbæltet. Den grønne byafrunding mod nord vil dog være indtakt, da der stadig vil stå ca. 15 meter tilbage af beplantningsbæltet. En udvidelse af virksomheden med et areal på ca. 5600 m2 vil skabe et stort hul i beplantningsbæltet, der ikke længere vil have samme effekt som grøn byafrunding mod nord. Begge scenarier vil kræve ny planlægning i form af kommuneplantillæg og lokalplan. Det er endvidere et principielt spørgsmål, om der kan planlægge for bebyggelse i fredskov, der i så fald skal fjernes. For hver kvadratmeter fredskov der nedlægges skal der genetableres 2 kvadratmeter et andet sted i kommunen som erstatningsskov. Der skal i en eventuel kommende planproces regnes med en indgående dialog med statslige myndigheder om ophævelse af fredskovsarealet.

Forvaltningen vurderer, at en eventuel ny planlægning bør omfatte de ejendomme, der potentielt kunne have behov for at udvide mod nord. Dette vil dog ikke give den konkrete virksomhed den mest optimale løsning i forhold til den ønskede udvidelse. Den østlige del af erhvervsområdet nord for Vesterholmvej bør ligeledes tænkes ind i en fremtidig planlægning, så disse virksomheder også kan få mulighed for udvidelse mod nord. Som fase ét for en ænding af planlægningen, foreslås det at der udarbejdes ny lokalplan for området mellem Vesterholmvej, Gullestupvej, plantebæltet mod nord og Nystedvej.

 

 

 Anbefalet afgrænsning for eventuel ny planlægning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, om der skal igangsættes ny planlægning for det foreslåede område
at Byplanudvalget i så fald beslutter, at der kan inddrages ca. 2/3 af beplanrningsbæltet, så der fortsat vil fremstå en grøn byafrunding mod nord
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Byplanudvalget beslutter ikke at igangsætte ny planlægning for nuværende. Idet et byggeri af ca. 1000 m2 på egen grund ikke kræver ny planlægning.

Bilag

  • Ansøgning om ny planlægning for Nystedvej 33 i Herning