Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 14. april 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

50. Ny planlægning for kartoffelcentral på Snerlundvej 2 i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P21-4-20 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Ny planlægning for kartoffelcentral på Snerlundvej 2 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 vrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af en kartoffelcentral og udvidelse af det eksisterende bygningsanlæg til landbrugsrelateret erhverv på Snerlundvej 2 i Herning (se bilag).

 

Forvaltningen har vurderet, at det ansøgte byggeri er af et sådant omfang, at der ikke kan gives landzonetilladelse, og det ansøgte kræver derfor udarbejdelse af lokalplan og tillæg til kommuneplanen.

Forvaltningen anbefaler at igangsætte den nødvendige planlægning for etableringen af kartoffelcentralen.

Sagsfremstilling

Projekt/ansøgning

Det ansøgte vedrører ejendommen Snerlundvej 2 i Herning umiddelbart vest for Snejbjerg, og omfatter matr. nr. 9b Snejbjerg By, Snejbjerg. Ejendommen er ca. 2 ha og beliggende i det åbne land.

Ejendommen anvendes i dag til landbrugsrelateret erhverv i form af en grovvareforretning bestående af to lagerbygninger med et samlet areal på ca. 3.250 m2.

 

Ansøger ønsker at etablere en kartoffelcentral med produktion af læggekartofler.

Det ansøgte omfatter dels udnyttelse af de to eksisterende bygninger på i alt ca. 3.250 m2 og dels byggeri af en ny hal på op til 5.000 m2 - dvs. i alt op til 8.250 m2 bebyggelse.

Produktionen består af et mekanisk sorteringsanlæg, som påtænkes placeret i nybygningen. Der anvendes ikke farlige kemikalier i produktionen.

Produktionen er sæsonpræget og vil typisk foregå fra medio september til ultimo april.

 

Det nye byggeri ønskes placeret imellem de to eksisterende bygninger - let forskudt mod nord, hvorved der inddrages et mindre stykke landbrugsjord (se oversigtskort nedenfor).

Byggeriet udføres i tråd med det eksisterende byggeri. Dog vil det nye byggeri have en bygningshøjde på op til 11,5 meter, hvor det eksisterede byggeri har en højde på op til 9 meter.

 

Kartoffelcentralen tænkes vejbetjent fra Snerlundvej ved brug af den eksisterende vejadgang. Der forventes samlet 600 transporter med lastbil (og traktor/vogn) i perioden fra medio september til ultimo april,

hvilket svarer til det nuværende transportniveau på ejendommen.

 

 

 

Eksisterende planforhold

Ejendommen er beliggende i landzone og er ikke omfattet af kommuneplan eller lokalplan.

Forvaltningen har vurderet at etableringen af det ansøgte er af et sådan omfang, at der ikke kan gives landzonetilladelse og at det ansøgte er lokalplanpligtigt.

 

Håndtering af grund- og overfladevand

Området ligger i åbent land, og er ikke omfattet af gældende spildevandsplan.

Der vurderes ikke at være kapacitet til afledning til eksisterende kloak- og regnvandssystem.

Da området ikke umiddelbart er nedsivningsegnet, kan håndteringen af regn- og overfladevand være problematisk, og der skal arbejdes på en løsning for håndtering af regn- og overfladevand, hvor vandet håndteres på egen grund eller evt. udledes til recipient. Der skal laves en grundvandsundersøgelse i forbindelse med udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen, da området ikke i forvejen er omfattet af kommuneplanen og ligger i område med særlige drikkevandsinteresser samt nitratfølsomt indvindingsopland til Snejbjerg Vandværk.

Virksomheden skal være opmærksom på, at der skal foreligge en spildevandstilladelse til afledning af både spildevand og regnvand, før aktiviteten kan påbegyndes.

 

Forvaltningens vurdering

Byrådet har d. 6. marts 2018 vedtaget en administrationspraksis, som lyder, at planlægning for ikke jordbrugsrelaterede virksomheder i landzone, som udgangspunkt kun kan ske, såfremt der ikke inddrages landbrugsjord i drift. Forvaltningen vurderer, at ansøgningen om etablering af kartoffelcentral er i overensstemmelse med denne praksis, da virksomheden må betragtes som langbrugsrelateret erhverv. Det vurderes dermed også, at virksomheden hører naturligt hjemme i landområdet.

 

Forvaltningen anbefaler, at det i forbindelse med planlægningen undersøges nærmere, i hvilket omfang det ansøgte vil påvirke omgivelserne visuelt. Det anbefales, at nyt byggeri i videts muligt omfang tilpasses det eksisterende byggeri og omgivelserne. Derudover anbefaler forvaltningen, at der i forbindelse med lokalplanarbejdet skal stilles krav om afskærmende beplantning både i forhold til bygninger og udendørs oplag.

 

Adgangsforholdene til ejendommen, ved brug af den eksisterende adgangsvej, vurderes at være i orden. Virksomheden har iøvrigt givet udtryk for, at det er intentionen at lede transporten til og fra virksomheden uden om Snejbjerg og lave en kørselsinstruks, som kun tillader lastbiltransport fra vest ad Snerlundvej. Dette er vigtigt for at undgå, at borgerne på Helstrupvej får problemer med for meget tung trafik, men det er ikke noget lokalplanen som sådan kan regulere.

 

Forvaltningen indstiller på den baggrund, at der igangsættes ny planlægning for den ansøgte kartoffelcentral på Snerlundvej 2 i Herning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, at der igangsættes ny planlægning for den ansøgte kartoffelcentral på Snerlundvej 2 i Herning.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

  • Ansøgning