Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 14. april 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

57. Præsentation af lyskunstprojekt til Herning gågade

Sagsnr.: 20.04.02-Ø40-1-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Præsentation af lyskunstprojekt til Herning gågade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Der fremlægges præsentation til Kultur- og Fritidsudvalget samt Byplanudvalget af forslag til lyskunstprojekt af kunstner Jacob Schokking til placering i krydset mellem Skolegade og Bredgade.

 

Forvaltningen anbefaler, at Byplanudvalget godkender lyskunstprojektet, og at det resterende beløb til værket på 330.000 kr. finansieres med 159.000 kr. fra midler til kunst i bymidten fra Herning C, samt 171.000 kr. fra endnu ikke disponerede midler fra Herning C.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med renoveringen af Bredgade (Herning Gågade) som en del af samlede Bymidteprojekt blev der arbejdet indgående med strækningen mellem Poulsens Plads og Torvet.

 

Arbejdet omfattede udover den generelle renovering også tre nedslagspunkter i gågadens forløb, hvoraf knudepunktet ved Skolegades afslutning og Bredgades start blev foreslået til et større lyskunstprojekt.

 

Det blev på Byplanudvalgets møde den 23. november 2015 besluttet at arbejde videre med projektet med det formål, at knytte det eksisterende vandelement på Skolegade og den renoverede gågade sammen ved hjælp af et lyselement i højden. Ud fra det fremlagte dispositionsforslag blev det besluttet, at der skulle indgås samarbejde med en kunstner om at skabe en stemningsfuld og nyskabende oplevelse til byrummet.

 

Med udgangspunkt i ovenstående har forvaltningen på opfordring af Søren Taaning indledt dialog med billedkunstner og scenograf Jacob Schokking, der har produceret et skitseforslag til et lyskunstprojekt med udgangspunkt i placeringen ved Skolegade og Bredgade.

 

Jacob Schokking er en hollandsk billedkunstner bosat i Danmark, der siden starten af 1980’erne har arbejdet med forskelligartet installationskunst og visuelle udtryksformer. Igennem det tidligere produktionsselskab Holland House har han, sammen med videokunstner Ane Mette Ruge, produceret visuelle iscenesættelsesmetoder til blandt andet teater- og operaforestillinger på Det Kongelige Teater. Han har tidligere modtaget en Reumert som Årets Instruktør for to forestillinger samt Reumerts Særpris i 2002 for sin evne til at gå egne veje med afsæt i billedkunst og performance.

 

Værket tager udgangspunkt i en vinkelret geometri, fokuserede lysretninger og et foranderligt udtryk baseret på dagslys og mørke. Værket består af en række sammensatte aluminiumsprofiler med gemte LED-bånd.

 

Værket ændrer udtryk alt efter, hvilken vinkel man beskuer det fra, og gemmer også på skjulte H-formationer, og angiver retninger på gaderne i krydset. Med sine forskellige lysflader ligger værket fint i tråd med andre lysprojekter i Herning Kommune, som eksempelvis lyssætningen ved motorvejsbroerne og den nye ankomsthal ved Jyske Bank Boxen. Det er på samme måde som det kendes fra lyssætningen på Jyske Bank Boxen også muligt at programmere farverne på lyset i værket, så det kan tilpasses i forbindelse med events og efter behov.

 

Det samlede værk er ca. 3 meter højt og 5 meter langt, og er designet til at hænge i højden midt i krydset mellem Skolegade og Bredgade. Værkets opsætning er blevet fagligt vurderet til at skulle monteres i tre master, da de omkringliggende bygningers facader ikke vil kunne holde til værkets vægt på i alt 184 kg. Lysretningen forsøges tilpasset, således det ikke generer områdets beboere og brugergrupper.

 

Økonomi

Værkets samlede budget er på 260.000 kr. Opsætning af værket inklusiv master, fundamenter og wires, koste efter oversalg ca. 140.000 kr, og dertil kommer skitseprojektet på 30.000 kr. I alt 430.000 kr.

 

Forvaltningen oplyser, at Herning Grundejerforening har tilkendegivet, at de ønsker at støtte projektet med 100.000 kr. Der er således en resterende udgift til værket på 330.000 kr. 

 

På stednr. 223046 - Herning C resterer 159.000 af de tidligere afsatte 749.000 kr. til ny kunst i bymidten og Banegårdspladsen.  

 

Forvaltningen anbefaler Byplanudvalget, at der af midlerne fra Herning C afsættes 159.000 kr. til lyskunstprojektet i krydset mellem Skolegade og Bredgade.

 

Derudover foreslår forvaltningen, at de resterende 171.000 kr. til værket finansieres af øvrige, endnu ikke disponerede midler til andre projketer fra Herning C.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender lyskunstprojektet

at Byplanudvalget godkender, at der fra stednr. 223046 - Herning C - midler til Kunst i bymidten bidrages med 159.000 kr.

 

at Byplanudvalget godkender, at der fra stednr. 223046 - Herning C afsættes 171.000 kr. til værket af endnu ikke disponerede midler

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Herning skitsepræsentation opdat. 23.03.2020.pdf