Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 14. april 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

56. Ny kunst til Banegårdspladsen

Sagsnr.: 20.04.00-Ø40-1-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Ny kunst til Banegårdspladsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose, Sine Dall

Sagsresume

I forbindelse med anlægsprojektet for den nye banegårdsplads i Herning blev en række kunstværker om- og genplaceret andre steder i kommunen. Der er tidligere afsat midler til ny kunst på Banegårdspladsen, som nu ønskes aktiveret i forbindelse med en ansøgning til Statens Kunstfond om økonomisk støtte til et nyt kunstværk.

 

Sagsfremstilling

Fra 2015-2017 foregik et større anlægsprojekt med ombygning og renovering af Herning Station og Banegårdspladsen. I forbindelse med projektet blev flere kunstværker fra pladsen omplaceret. Herunder blandt andet Eva Sørensens "Granitrelieffer" og Ingvar Cronhammars "Mirage". Der er planlagt genplacering for begge værker, hvor Eva Sørensens skulpturer forventes opsat i parken ved den nye politistation i Haraldsgade, mens "Mirage" placeres i den nyrenoverede Skulpturpark i Birk.

 

Et af fokusområderne for anlægsprojektet var at etablere en flot og funktionel banegårdsplads samt skabe en flot ankomst til byen. Der er på baggrund af genplaceringen af de tidligere benyttede kunstværker derfor ønske om at skabe et helt nyt kunstværk til området, som der tidligere er afsat midler til.

 

Forvaltningen anbefaler, at Statens Kunstfonds pulje "Kunst i det offentlige rum" søges om at indgå i projektet, da der gennem denne pulje kan opnås projekttilskud. Formålet med puljen er at give borgere mulighed for at møde kunst af høj kvalitet samt at virke igangsættende for kunstneres produktion. Puljen omfatter udvikling af specifikke kunstopgaver i tæt dialog mellem kunstner og modtager, hvor der er mod og rum til at udvide og udfordre opfattelsen af, hvad kunst i det offentlige rum skal og kan være.

 

En ansøgning til puljen vurderes blandt andet på motivation og åbenhed, lokal forankring, tilgængelighed, høj kunstnerisk kvalitet samt egenfinansiering.

 

Forvaltningen vurderer, at kunstværket med den særlige placering på Banegårdspladsen kan afspejle den ankomstidentitet, som projektet har lagt op til, og værket skal derfor fungere som en markant markør for Banegårdspladsen. Udvælgelse af værk og kunstner træffes via et open call. Her benyttes Banegårdspladsen som lokation, og der opstilles en række kriterier for værket. Blandt andet bør det medtænkes, at et kommende værk alt efter placering på pladsen, ikke må belaste etagedækket til den underliggende p-kælder.

 

Det foreslås at processen faciliteres af forvaltningen, herunder at der etableres et passende projektudvalg til sparring og udvælgelse bestående af både kommunale repræsentanter samt kvalificerede fagpersoner fra kommunens kunstmiljø og kulturliv. 

 

Kultur og fritidsudvalget har sagen til udtalelse.

 

Økonomi

Forvaltningen anbefaler Byplanudvalget, at der Der er på stednr. 223046 - Herning C tidligere afsat 749.000 kr. ud af midlerne afsættes 500.000 kr. til ny kunst på Banegårdspladsen, mens de resterende 159.000 kr. disponeres til et kommende lyskunstprojekt i krydset mellem Skolegade og Bredgade jf. sag, der også behandles på Byplanudvalgets møde den 14. april 2020.

 

Det forventes at ansøge Statens Kunstfond om en fordobling af egenfinansieringen til ny kunst på Banegårdspladsen.

 

til ny kunst i bymidten og Banegårdspladsen. Der er på Byvalgsudvalgsmøde den 9. marts disponeret 70.000-90.000 kr. til et kommende kunstprojekt med HEART. Der resterer derfor 659.000 kr.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at den foreslåede proces for det videre arbejde med ny kunst til Banegårdspladsen godkendes 

 

at der reserveres 0,5 mio kr. af de disponerede midler til ny kunst i bymidten og Banegårdspladsen til en ansøgning til Statens Kunstfond   
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt