Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 14. april 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

43. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 58 for boligområde ved Skolebakken i Gjellerup (Gjellerup Skole

Sagsnr.: 01.02.15-P16-16-18 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 58 for boligområde ved Skolebakken i Gjellerup (Gjellerup Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

  X

 

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede den 18. februar 2019 ny planlægning for Gjellerup Skole, herunder en strukturplan for Gjellerup Skole og erhvervsområdet nord for skolen. Byplanudvalget godkendte strukturplanen som baggrund for udarbejdelse af en lokalplan for det område, hvor Gjellerup Skole ligger. Dog skulle muligheden for etablering af en dagligvarebutik på hjørnet af Virkelyst og Ny Gjellerupvej udgå.  

 

På baggrund af strukturplanen er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og et lokalplanforslag.

 

For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen for et boligområde ved Skolebakken i Gjellerup er der udarbejdet tillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 58 for boligområde ved Gjellerupskolestien indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan 32.B13.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017, 2028 hvad angår bl.a. krav om at det skal være en blanding af tæt-lav og åben-lav bebyggelse, bebyggelsesprocent og parkeringskrav til tæt-lav boligbebyggelse samt udpegningen af grøn bystruktur. Derfor er der udarbejdet tillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2017-2028 (bilag 1).

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2017-2028 ændrer i eksisterende kommuneplanramme 32.B13, hvor det specificeres, at den maksimale bebyggelsesprocent for tæt-lav bebyggelse er 40 og parkeringskravet til tæt-lav bebyggelse er 1½ parkeringsplads pr. bolig, hvilket er i tråd med de almindelige retningslinjer for tæt-lav bebyggelse.

 

Derudover ændres der i kommuneplanrammen til, at bebyggelsen kan være en kombination af tæt-lav og åben-lav karakter i stedet for, at det er et krav om, at det skal være en blanding.  

 

Kort over kommuneplanramme 32.B13

 

I Herning Kommuneplan 2017-28 er den nordlige del af kommuneplanramme 32.B13 udpeget til at være en del af grøn bystruktur. Kommuneplanrammen 32.B13 giver mulighed for etablering af boliger i området og derfor vil en udpegning af en grøn bystruktur ikke være forenelig med en udstykning til boliger.

 

Forslag til kommuneplantillægget og det tilhørende lokalplanforslag vil blive sendt i offentlig høring i 6 uger, da den offentlige høring vil indeholde et borgermøde.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Forslag til kommuneplantillæg nr. 58 for boligområde ved Gjellerupskolestien