Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 14. januar 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

11. Anlægsprojekt vedr. Lind Torv - frigivelse af bevilling

Sagsnr.: 01.00.00-G00-4-05 Sagsbehandler: Tina Sølberg Dybbro  

Anlægsprojekt vedr. Lind Torv - frigivelse af bevilling

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

På budget 2011 på Serviceområde 09 Trafik, BYP, stednr.:222034, Lind Torv, er der afsat 0,104 mio. kr. På budget 2013 er der afsat yderligere 0,500 mio. kr. på samme stednummer i 2013.
 
Midlerne er afsat til en omlægning af parkeringspladsen, der støder op til det nye Pleje- og Aktivitetscenter i Lind. Projektet forudsættes programmeret i dialog med Lind Borgerforening.

Sagsfremstilling

Baggrund:
På Budget 2011 var der afsat 0,104 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag for Lind Torv. Beløbet er efterfølgende overført til 2012, og søges overført til 2013 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til 2013.

I budget 2013 er der afsat yderligere 0,500 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, BYP, stednummer 222034, til en omlægning af Lind Torv.
 
I forbindelse med Herning Kommunes opførelse af det nye Lind Pleje- og Aktivitetscenter, har Lind Borgerforening ønsket en omlægning af den tilstødende kommunale parkeringsplads.
 
Indenfor rammen af de afsatte midler vil Herning Kommune tage initiativ til en programmering og omlægning af parkeringspladsen i samarbejde med Lind Borgerforening.
 
Processen forudsættes igangsat primo 2013, med henblik på realisering af projektet i sammenhæng med etablering af de nye udearealer i tilknytning til Pleje- og Aktivitetscentret.
 
Proces og anlæg:
Der foreslås afholdt en dialog-work-shop med Lind Borgerforening primo 2013. Med afsæt i Lind Borgerforenings ønsker til det fremtidige område. Skitseforslag udarbejdes i henhold til Herning Kommunes forpligtigelser i forhold til parkeringsarealer og andre almengældende forhold til pladsens fremtidige udformning og anvendelse.
 
Skitseprojektet vil blive koordineret med de øvrige tiltag, der forudsættes indarbejdet i disponeringen af udearealerne omkring Pleje- og Aktivitetscentret, og forelægges Lind Borgerforening forud for Byplanudvalgets godkendelse af omlægningen.
 
Det tilstræbes, at skitseprojektet indstilles til Byplanudvalgets godkendelse før sommerferien 2013, med henblik på anlæg umiddelbart efter sommerferien, således at anlægget er klar til indvielsen af Pleje- og Aktivitetscentret.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender proces for og anvendelse af midler afsat på stednr: 222034, Lind Torv, Serviceområde 09 Trafik, BYP, 

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling til Serviceområde 09 Trafik, BYP, stednr.: 222034, Lind Torv på 0,604 mio. kr. i 2013,

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 104.000 kr. på samme stednr. i 2012. Beløbet overføres til 2013 i den samlede overførselssag vedrørende overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til 2013,

 

at anlægsudgiften herudover finansieres af afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr. samme sted i 2013.

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Lind Torv - område- og entreprisegrænse