Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 14. januar 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

12. Omlægning af trafikken fra Jyllandsgade via Bredgade til Fredensgade samt åbning af busslusen - frigivelse af bevilling

Sagsnr.: 05.05.06-P20-1-13 Sagsbehandler: Tina Sølberg Dybbro  

Omlægning af trafikken fra Jyllandsgade via Bredgade til Fredensgade samt åbning af busslusen - frigivelse af bevilling

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Med budgetforliget for 2013 – 2017 er det besluttet, at busslusen i Dalgasgade skal nedlægges, samt at der skal udføres trafikomlægninger i området med henblik på at optimere trafikafviklingen i Dalgasgade, Jyllandsgade og Bredgade.
 
På budget 2012 resterer en ramme på 0,232 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, BYP, stednr.: 223091, Arealer omkring Føtex P-hus.
 
Beløbet foreslås frigivet og anvendt til slutarbejder i projektet samt den ønskede trafikomlægning i området omkring Føtex P-hus og Bredgade.

Sagsfremstilling

Baggrund:
I 2011 og 2012 er der gennemført en omfattende renovering og omlægning af arealerne omkring det nye Føtex P-hus. Projektet omfatter omlægning af p-plads ved Føtex og Lille Torv samt omlægning af den nedre del af Jyllandsgade og Dalgasgade mellem Dalgas Plads og Jyllandsgade, herunder etablering af en bussluse i Dalgasgade.
 
For at etablere busslusen, var det nødvendigt at nedlægge en privat vejadgang. Med genåbning af busslusen for biltrafik ønskes den nedlagte vejadgang spærret for uhensigtsmæssig indkørsel. Samtidig ønsker de private grundejere at medfinansiere en opgradering af den yderste del af den nedlagte vej til en lille plads med Bymidtestandard og –belægninger.
 
De private grundejere finansierer granitbelægning på den yderste del af den nedlagte vej, mens Herning Kommune finansierer vejlukningen i form af etablering af en granitbænk og træplantning.
 
Nedlæggelsen af busslusen medfører samtidig et ønske om at optimere hele trafikafviklingen i området og skaffe flere p-pladser i tilknytning til gågaderne.
 
Der er udarbejdet et første skitseforslag til en optimeret trafikafvikling af området, herunder også den vestlige ende af Bredgade. (Bilag 1)
 
Forslaget vil blive præsenteret for grundejere, lejere og øvrige interessenter på et orienteringsmøde i januar 2013. Efterfølgende forventes endeligt forslag til omlægning indstillet til Byplanudvalget.

 

Afledte driftsudgifter afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets
budgetramme på Serviceområde 09, Trafik.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget drøfter skitseforslag til trafikomlægning i Dalgasgade, Jyllandsgade og Bredgade Vest,  

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling til Serviceområde 09, Trafik, BYP, stednr. 223091 på 0,232 mio. kr. til trafikomlægning og vejlukning i 2013, 

 

at beløbet finansieres af det på samme sted til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,232 mio. kr. i 2012. Beløbet overføres til 2013 i den samlede overførselssag vedrørende overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til 2013.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt