Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 14. januar 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

9. Anlægsprojekt Østergade/Tinghuspladsen - frigivelse af bevilling

Sagsnr.: 05.05.06-P20-5-12 Sagsbehandler: Tina Sølberg Dybbro  

Anlægsprojekt Østergade/Tinghuspladsen - frigivelse af bevilling

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

På budget 2013 på Serviceområde 09 Trafik, BYP, stednr.:222086, Bymidtepuljen, er der afsat 5,166 mio. kr. i 2013. 


Med budgetforliget er det besluttet, at midler afsat til Bymidteplanen på budget 2013, skal anvendes til en opgradering og omlægning af Østergade og Tinghuspladsen på baggrund af beslutning om at flytte biblioteket i Herning til Østergade 8.
 
Der er udarbejdet et samlet skitseforslag for området omfattende Bredgade, Tinghuspladsen samt den sydlige del af Nørregade og den del af Østergade, der i dag udgør et af byens væsentligste restaurationsmiljøer.
 
Skitseforslaget udlægger et forslag til entrepriseafgrænsning for en første etape af projektet i henhold til budgetrammen for 2013, og skitserer en anlægsplan for de tilstødende områder.

Sagsfremstilling

Baggrund:
På Budget 2013 på Serviceområde 09 Trafik, BYP, er der afsat 5,166 mio. kr. til Bymidteprojektet i 2013. Midlerne er, jf. budgetforliget, disponeret til omlægning af Østergade og Tinghuspladsen.
 
Byplanudvalget havde oprindeligt disponeret midlerne til omlægning af Bredgade, på strækningen mellem Poulsens Plads og smøgen til Lille Torv, ved Bredgade 39.
 

Beslutningen om at flytte biblioteket til Østergade 8 bevirker imidlertid, at det samtidig er relevant, at bymidtepuljemidlerne anvendes til en omlægning og opgradering af arealerne udfor det nye bibliotek og Tinghuset, med henblik på at skabe synergi imellem og understøtte de nye byfunktioner i området og skabe liv i Bymidten.
 
Skitseprojekt – beskrivelse
Tinghuspladsen og den del af Østergade, der ligger udfor Tinghuspladsen, det nye Bibliotek og Politistationen er et af Bymidtens væsentligste byrum. Et sted, der har en helt særlig karakter af ro, stemning og rumlig og bebyggelsesmæssig pondus.
 
Det nye Bibliotek i Bymidten ventes at tilføre området et væsentligt antal nye besøgende og brugere. Pladsen søges derfor indrettet til at skabe en mangefacetteret ramme omkring det moderne byliv med fokus på mangfoldighed og udfoldelse – ’Byrum for Alle’.
 
Skitseforslaget tager udgangspunkt i stedets særlige karakter, og søger at fremme stedets potentialer ved at skabe plads for ophold, leg, rekreation, caféliv og stadehandel samtidig med at den gennemgående gågade med Hernings nye belægningsmotiv skaber sammenhæng til resten af Bymidten.
 
Stedets særlige karakter søges også understøttet med et unikt belysningsprojekt, som skal udvikles i samarbejde med EnergiMidt.
 
Entreprisegrænse og faseinddeling af området Østergade/Nørregade
Der er udarbejdet et samlet skitseprojekt for hele gågadestrækningen mellem Smedegade og Søndergade, med henblik på at sikre helhedstænkning i omlægningen af arealerne.
 
Med udgangspunkt i budgettet, er der udarbejdet et forslag til entrepriseafgrænsning af en 1. etape samt faseinddeling af omlægning af hele området, som tager udgangspunkt i en forventet budgetramme på ca. 5 mio. kr. per år i overslagsårene. Det anbefales samtidig, at Bymidtepuljemidlerne anvendes til en samlet omlægning af hele området over de kommende budgetår.
 
Faseinddelingen har en anlægsteknisk baggrund, -idet, det ønskes, at de enkelte etaper kan anlægges uden at gøre skade på allerede anlagte etaper. Derfor foreslås Østergade mellem Nørregade og Smedegade anlagt før Nørregade og parkarealet udfor Politistationen anlægges. (Bilag 1.)
 
Anlægsteknisk procedure for omlægning af Østergade og Tinghuspladsen
Med henblik på, at sikre den størst mulige fremkommelighed for borgere, kunder og handlende i anlægsperioden og samtidig sikre fremdrift i projektet, er det valgt at lave et samlet udbud for henholdsvis Herning Vands kloakprojekt og Herning Kommunes belægningsprojekt.
 
Det indebærer, at Herning Vand laver kloakprojekt i foråret 2013 og Herning Kommune laver belægningsprojekt i efteråret 2013 – med samme rådgiver og samme entreprenør af hensyn til sikker styring af projektet. I projektet er der samtidig lavet en plan, der skal sikre størst mulig fremkommelighed og færrest mulige gener i anlægsperioden:
 

  • Herning Vand udfører kloakprojekt marts – maj 2013

  • Arealet retableres med bundopbygning i stabilgrus og midlertidig overfladebelægning i GAB, med henblik på at sikre afretning og komprimering af bundopbygningen. Metoden medfører samtidig, at der er fuld fremkommelighed på arealerne i størstedelen af anlægsperioden, og at der kun vil være opbrudte arealer i korte perioder udfor de enkelte matrikler, -svarende til en uges arbejde.

  • Herning Kommune udfører belægnings-, beplantnings- og belysningsarbejder i etaper svarende til en uges opbrydning af fast belægning medio august – november 2013.

 
Anlægsøkonomisk estimat
Estimater for etapeinddelingen er givet på baggrund af erfaringspriser. De seneste udbud af plads- og gågadeprojekter med Bymidte finish og granit viser, at den gældende m2 pris på Bymidteprojekterne ligger i størrelsesordenen 3200 – 3300 kr., -inklusive rådgivere, entreprenør, granitindkøb, belysning, træer, brickslot-afvanding, -eksklusiv moms.  


Gågaden er gennemsnitligt 16 - 17 m. bred, hvilket giver en gennemsnitspris pr. lbm. på 53.625 kr. Det betyder, at der kan etableres 18 – 19 lbm. gågade for 1 mio., eller ca. 90 lbm. for 5 mio. kr., som der for indeværende er budgetteret med på årsbasis. Priserne er konjunkturafhængige, og de seneste udbud er gennemført på et, for Herning Kommune, fordelagtigt grundlag.
 
Ligeledes vil mindre projekter typisk have en højere m2 pris. Det skyldes, at der er flere tilslutninger til eksisterende forhold/terræn samt, at der er faste udgiftsposter til bl.a. jordbundsundersøgelser, afsætning, etablering af arbejdsplads, anstilling mv.
 
Fagforvaltningerne udarbejder årligt analyser af behov for revision af gældende investeringsoversigt og oversigter over nye anlægsinvesteringsbehov. Forvaltningens forslag til etapeinddeling af gågadearealerne mellem Smedegade og Søndergade foreligger som Bilag 1 til Byplanudvalgets drøftelse/godkendelse.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender ovenstående forslag til anvendelse af midler afsat til Bymidteprojektet for 2013  

 

at Byplanudvalget godkender skitseforslag for Tinghuspladsen og Østergade, -på strækningen mellem Smedegade og Søndergade 

 

at Byplanudvalget godkender etapeplan for omlægning af gågaden på strækningen mellem Smedegade og Søndergade

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb i 2013 til Serviceområde 09, Trafik, BYP, nyt stednr. på 5,166 mio. kr. til anlæg af Tinghuspladsen og Østergade udfor det nye bibliotek.

 

at anlægsudgiften finansieres af pulje til realisering af bymidteplanen på Serviceområde 09, Trafik, BYP, stednr. 222086 i 2013.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt, dog således at udbuddet af anlægsarbejdet sker med størst mulig fokus på gennemførelseshastighed og mindst mulig gene for de forretningsdrivende. Ligesom der skal skabes plads til flere stadepladser for de torvehandlende.

Bilag

  • Skitseforslag-Tinghuspladsen fra Schønherr