Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 14. januar 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

7. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 09.BL18.1 - Erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk

Sagsnr.: 01.02.05-P00-15-08 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 09.BL18.1 - Erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Herning Kommune modtog en ansøgning om udvidelse af en eksisterende virksomhed beliggende ved Karupvej i den nordlige ende af Fårbæk by. Der er på den baggrund blevet udarbejdet forslag til lokalplan 09.BL18.1 – Erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk, som muliggør en udvidelse af en eksisterende virksomhed. 

Lokalplanforslag nr. 09.BL18.1. blev foreløbigt vedtaget af Herning Byråd på mødet den
8. maj 2012, punkt nr. 137.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2009-2020, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 5.

 
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 23. maj 2012 til den 18. juli 2012. I høringsperioden er der i alt indkommet 2 indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Virksomheden ønsker at sikre sig mulighed for at udvide produktionen gennem udbygning af virksomhedernes anlæg og udvidelse af arealet.

 

Lokalplanforslaget har til formål at muliggøre den fortsatte udbygning af en eksisterende virksomhed i den nordlige del af Fårbæk By. Virksomheden har hidtil udvidet på baggrund af landzonetilladelser, men de seneste udvidelsesønsker er lokalplanpligtige.  


Lokalplanområdet:

Forslag til lokalplan 09.BL18.1 - Erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk omfatter et areal på ca. 38.000 m2 i den nordlige del af Fårbæk By. Lokalplanområdet er afgrænset mod nord og vest af det åbne land og mod syd af boligejendomme. Mod øst er lokalplanområdet afgrænset af Karupvej. Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver ved lokalplanens endelige vedtagelse i landzone.   Lokalplanområdet anvendes i dag til oplag, sortering og efterfølgende genbrug af glasmaterialer, som afhentes fra store dele af Jylland.  

 

Lokalplanforslaget:

Lokalplanen har til formål at muliggøre udvidelse af en eksisterende virksomhed i det åbne land. Inden for lokalplanområdet må der etableres erhverv, som svarer til en virksomhedsklasse 3 - 5, dvs. op til de mere belastende af egentlige produktionsvirksomheder.  


Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, udformning og fremtræden, som skal sikre tilpasning af ny bebyggelse i det åbne land og sammenhæng med den eksisterende bebyggelse. Lokalplanen stiller endvidere krav om etablering af beplantning langs virksomhedens afgrænsning mod det åbne land.  

   

Indkomne indsigelser og bemærkninger i hovedpunkter:
Indsigelserne og bemærkningerne behandles i Indsigelsesbilaget, hvor også indsigelserne kan ses. 


Nr. 1 – Indsigelse af 27. juni 2012 MiljøInform p.v.a. MFC A/S.

Der gøres blandt andet indsigelse mod visse vendinger som kan misforstås i forhold til virksomhedens drift. Endvidere gøres der indsigelser mod bredden af beplantningsbælter, som skal skærme indsynet til virksomheden fra det åbne land. Der gøres indsigelse mod den bonusvirkning, som indskrives i lokalplaner i det åbne land, således jorden igen kan overgå til landbrugsjord, hvis virksomheden skulle ophøre og ikke videresælges til erhvervsbrug. Der gøres indsigelse mod at man skal indeholde virksomhedens produktionsanlæg i bygninger. Samt mod etableringen af den nødvendige parkering. 


Nr. 2 – Indsigelse af 17. juli 2012 fra Naturstyrelsen (veto)
Naturstyrelsens indsigelser er primært rettet mod kommuneplantillægget og rammeområdets udlæg inden for Natura 2000-området. Herudover meddeler Naturstyrelsen, at lokalplanen skal medtage de nødvendige vurderinger m.h.t. de forhold, som lokalplanen påvirker i forhold til åbeskyttelseslinien, da man ikke ønsker at ophæve åbeskyttelseslininen for de dele af lokalplanområdet, som ligger inden for denne. Samt at bygningehøjden inden for lokalplanområdet ikke må overstige 8,5 meter.
 
Forvaltningens vurdering af bemærkninger:
Ad. 1 - Bemærkning:

Forvaltning vurderer, at det er at ændre de formuleringer, der måske kan misforstås i forhold til virksomhedens drift. De øvrige indsigelser mener forvaltningen ikke bør efterkommes. Se forvaltningens udredning i Indsigelsesbilaget. 


Ad. 2 - Indsigelse:

Vetoet fra Naturstyrelsen blev ophævet den 23. oktober 2012. Der indsættes i henholdsvis kommuneplantillægget og lokalplanen de nødvendige afsnit om planernes forhold til Natura 2000-områderne.
Åbeskyttelseslinien bliver ikke ophævet, hvorfor virksomheden, hvis de ønsker at bygge indenfor denne, skal ansøge om dispensation for åbeskyttelseslinien, og lokalplanen medtager de forhold som lokalplanen påvirker i forhold til denne.

 

Lokalplanen ændres til en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 09.BL1.1 – Erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk til endelig vedtagelse med følgende ændringer: 

 

at ”restaffald” erstattes med ”råstoffer” (side 5, spalte 2)

 

at ”begrænses” erstattes med ”overholder de for virksomhedens fastsatte grænseværdier for støj” (side 5, spalte 2)

 

at §7.3 ændres til ”Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter”.

 

at §11.1 ændres fra ”…3-rækket” til ”…7-rækket”.

 

at §11.2 tilføjes ”Beplantningsbæltet skal udføres som et 7-rækket læhegn med løvfældende træer og fremtræde som en sammenhængende tæt beplantning”.

 

at der i lokalplanen indsættes en uddybende forklaring om lokalplanens forhold til Natura 2000 området, hvor der tages stilling til de forhold, som planen påvirker i forhold til Karup Å-fredningen og EF-habitatområdet.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Bilag_Endelige vedtagelse af lokalplan nr 09.BL18.1 (Fårbæk)