Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 14. januar 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

6. Endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1779-10 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 blev foreløbigt vedtaget af Herning Byråd på mødet den 8. maj 2012 under punkt 136, og efterfølgende udsendt i offentlig høring i perioden fra den 23. maj 2012 til den 1. august 2012. Der er i høringsperioden indkommet én indsigelse til kommuneplantillægget.
 
Indsigelsen er indgivet af Naturstyrelsen og har derfor opsættende virkning. Kommuneplantillægget har derfor ikke kunnet endelig vedtages, før der foreligger en aftale med Naturstyrelsen. Naturstyrelsen har efter forhandling frafaldet deres indsigelse.
 
Hermed foreligger hermed forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan
2009-2020 til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 5 udlægger et nye rammeområder – BL18 for Fårbæk By 
Kommuneplantillæg rammelægger hele landsbyen Fårbæk til blandet bolig og erhverv. Ændringen af kommuneplanen giver muligheder for udvikling af erhvervslivet i Fårbæk. 

Der fortages i forbindelse med rammelægningen af BL18 en mindre justering af eksisterende rammeområde R5, så det følger matrikelgrænserne. 


Naturstyrelsen valgte at gøre indsigelse mod kommuneplantillægget, for den del af området, der lå inden for Natura 2000 fredningerne, herunder EU-habitatområde Karup Å og Karup Å-fredningen. I den forbindelse er det aftalt med Naturstyrelsen, at kommuneplantillægget tilrettes, så det friholdes fra Natura 2000 fredningerne.

Naturstyrelsen har herefter tilkendegivet, at de frafalder indsigelsen mod kommuneplantillæg nr. 5. (se indsigelsesnotatet for en nærmere redegørelse).
 
Der er parallelt med kommuneplantillæg nr. 5 udarbejdet forslag til lokalplan 09.BL18.1 for et erhvervsområde i den nordlige del af Fårbæk by.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009 - 2020 endelig vedtagelse med de ændringer, som der er aftalt i forbindelse med ophævelsen af indsigelsen fra Naturstyrelsen.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Bilag_Endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 5 (Fårbæk)