Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 14. januar 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

5. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag 92.BL2.1 for boligområde ved Søndergaardsvej i Skarrild

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-12 Sagsbehandler: Marius Reese  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag 92.BL2.1 for boligområde ved Søndergaardsvej i Skarrild

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet 18. september 2012, punkt 271, forslag til lokalplan 92.BL2.1 for boligområde ved Søndergaardsvej i Skarrild.  

 

Forslag til lokalplan 92.BL2.1 har været i offentlig høring fra den 26. september 2012 til den 21 november 2012. Det er kommet én indsigelse til planforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanen giver mulighed for at der kan etableres boliger øst for Søndergaardsvej i Skarrild. Vejadgangen i lokalplanforslaget sker via den eksisterende boligvej Søndergaardsvej.  

 

Lokalplanområdet er ca. 1,4 ha., og er beliggende ned til Nørre kanal i Skarrild. Her er der mulighed for at bebygge et område med ca. 8 grunde i form af åben-lav bebyggelse. En lille del af lokalplanen kan også udnyttes til tæt-lav bebyggelse.  

 

Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet én indsigelse fra beboerne på Søndergaardsvej og de har følgende bemærkninger:

 

1. Indsigelse til §4.2 vedr. brug af Søndergaardsvej som tilslutningsvej til lokalplanområdet. Indsiger påpeger bl.a. at vejtilslutning igennem Søndergaardsvej vil medføre en øget risiko for trafiksikkerhed, belastning af infrastrukturen ved udkørsel fra Søndergaardsvej og en negativ påvirkning af grund- og herlighedsværdi af ejendommene på Søndergaardsvej. Trafiksikkerheden synes ikke tilgodeset i lokalplanforslaget og vil pålægge beboerne på Søndergaardsvej, samt de bløde trafikanter som færdes langs Søndergaardsvej unødig fare. Indsiger mener derfor ikke at forslaget i §4.2 om en vejløsning igennem Søndergaardsvej er en bæredygtig og gennemtænkt løsning.

 

2. Indsigelse til kortbilag 2 på vegne af Søndergaardsvej 8 :

Indsiger gør opmærksom på at ejer af matr.nr. 4ag også ejer en del af arealet for enden af Søndergaardsvej, der hvor vejtilslutningen er skitseret på lokalplankortet.

Indsiger stiller ligeledes spørgsmål ved, om der er plads til en vej langs 4ag´s skel, da der i dag er et beplantningsbælte.

3. Indsigelse til kortbilag 2 på vegne af Søndergaardsvej 7:

Indsiger gør opmærksom på at matr.nr. 4ad ejer en del af arealet for enden af Søndergaardsvej, der hvor vejtilslutningen er skitseret på lokalplankortet.

4. Alternativt løsningsforslag til lokalplanforslaget 92.BL2.1, §4:

Indsiger foreslår, at der etableres vejadgang til lokalplanområdet via Skjernvej. Det foreslås, at vejen i stedet føres videre op langs beplantningsbæltet mellem 4ad /4ag og 4a og tilsluttes Skjernvej.

Ligeledes beskriver indsiger, at trafiksikkerhed ligger dem meget på sinde og derfor foreslår de at de bløde trafikanter ledes via Søndergaardsvej og ikke ud på Skjernvej og de oplyser, at der er allerede er en sti igennem beplantningsbæltet, mellem ejendommene 4a og 4ag, som bruges af naturelskere.

 
Ad 1. Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningen bør imødekommes således at vejadgangen ikke går gennem Søndergaardsvej.

 

Ad 2 og Ad 3. Forvaltningen har ved udarbejdelsen af lokalplanforslaget ikke været opmærksom på at de 2 matrikler 4ad og 4ag har et areal for enden af Søndergaardsvej. Det er forvaltningens vurdering, at der er plads til vej og samtidig bevares 5 meter af det eksisterende beplantningsbælte som beskrevet i lokalplanen.

Ad 4. Det er forvaltningens vurdering, at den beskrevne løsning med vejadgang fra Skjernvej og en stiadgang via Søndergaardsvej bør imødekommes.

Forvaltningen har været i dialog med bygherre om ændring af vejadgangen, og bygherre har accepteret forslaget. Der er vedhæftet kortbilag som viser vejændringen.

Det er forvaltningens vurdering, at løsningen med adgangsvej via Skjernvej bør imødekommes. Vejafdelingen oplyser, at vejen som ligger uden for lokalplanens område kan etableres i henhold til vejloven, men den kan også vedtages ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Stiadgangen via Søndergaardsvej bør fastholdes, men det ligger uden for lokalplanens område, så der kan ikke stilles krav i lokalplanen, men der kan redegøres for løsningen i lokalplanens redegørelse, ligesom der kan redegøres for vejtilslutningen til Skjernvej.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 92.BL2.1 for boligområde ved Søndergaardsvej i Skarrild til endelig vedtagelse med følgende ændring:

 

at §4.2 slettes

 

at lokalplankortet tilrettes således at adgangsvejen via Søndergaardsvej slettes, og i stedet anlægges som tilslutning til Skjernvej.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt, således at vejen navngives: ”Lustrupvej”

Bilag

  • Indsigelse grundejere Søndergaardsvej
  • Kort Geopartner
  • Revideret kortbilag 2 - 92.BL2.1