Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 14. januar 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

8. Godsbanevej 1, Herning - principbeslutning om boligbebyggelse

Sagsnr.: 01.00.00-G00-1-08 Sagsbehandler: Marius Reese  

Godsbanevej 1, Herning - principbeslutning om boligbebyggelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen

Sagsresume

Ejeren af Godsbanevej 1 i Herning ønsker at opføre et byggeri på op til 10 etager på ejendommen i henhold til gældende lokalplan 14.E1.2, byggefelt 1. Dog ønsker ejer, at de fire øverste etager skal indrettes til boliger i stedet for liberalt erhverv, og ansøger hermed om principgodkendelse af dette.


Ejers ønske er i strid med gældende kommuneplanramme 14.E1 og lokalplan 14.E1.2, som ejendommen er omfattet af. Der skal derfor udarbejdes tillæg til kommuneplanen
samt en ny lokalplan for ejendommen, hvis projektet skal nyde fremme.
Lokalplan 14.E1.2 blev vedtaget d. 18. maj 2010

Sagsfremstilling

Der er ansøgt om principgodkendelse af ændret anvendelse af ejendommen Godsbanevej 1, matrikelnr. 221a og 1418, begge Herning Bygrunde.

Ejendommen ligger mellem jernbanen mod nord og Godsbanevej mod syd. Mod vest afgrænses ejendommen af boliger i form af villabebyggelse ved Gl. Vejlevej, og mod øst spidser ejendommen til i en trekant af beplantning mellem banearealet og Godsbanevej. Der findes eksisterende bebyggelse på den vestlige del af ejendommen. Herfra er der adgang til banegårdsbygningen på nordsiden af Dronningens Boulevard via en gangbro. Den østlige del af ejendommen anvendes i dag som parkeringsplads
 
Planmæssige forhold
Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 14.E1, der bl.a. giver mulighed for anvendelse til postterminal, godsterminal, industrivirksomheder, liberalt erhverv og kontor. Der må ikke etableres boliger i området. Endvidere må der ikke etableres detailsalg.


Det er fortrinsvis virksomheder i klase 3 og 4, der kan etableres inden for kommuneplanrammen.


Ejendommen er ligeledes omfattet af lokalplan 14.E1.2, der blev udarbejdet i tæt samarbejde med ejer og endelig vedtaget i maj 2010. Lokalplanen giver mulighed for en anvendelse til liberalt erhverv samt depot, garager og værksted i eksisterende bebyggelse. Der kan ikke etableres boliger inden for lokalplanområdet. Lokalplanen giver endvidere mulighed for opførelse af bebyggelse i op til 10 etager og minimum 8 etager inden for byggefelt 1. Der er mulighed for tagterrasse som 10. etage. Der er i lokalplanen et krav om 1 p-plads pr. 50 m² bebyggelse.
 
Der er i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan udarbejdet en miljøvurdering hvoraf det blev konkluderet, at de væsentlige miljøpåvirkninger fra planlægningen knytter sig til eksisterende miljøpåvirkninger fra trafik på jernbane og Dronningens Boulevard, som påvirker aktiviteterne inden for planområdet samt risikoen for ulykker på Danish Crown slagteriet; afledt trafik fra aktiviteter i planområdet samt højhusbebyggelses påvirkning af bymiljøet.

 

Der blev ligeledes opstillet en række afværgeforanstaltninger: Konsekvenser af ammoniakudslip og lugt fra Danish Crown slagteriet kan imødegås med konstruktive løsninger i ny bebyggelse; støj og vibrationer i området kan afværges med konstruktive løsninger i bebyggelsen; eventuelle trafikale problemer kan afværges med reguleringer og/eller omlægninger af trafikken, og gener fra vinde omkring højhuset kan begrænse ved at etablere læ med beplantning eller lignende på udearealerne.  

 

Projekt
Det ansøgte projekt omfatter et byggeri på ni etager med liberalt erhverv i de nederste fem etager og boliger i de øverste fire etager. Ansøger mener, at beliggenheden tæt på banegård mod nord og park og grønne områder mod syd er ideel til boligformål. Ansøger mener endvidere, at der er brug for boliger i midtbyen og ikke så stort behov for mere areal til liberalt erhverv.
 
Forvaltningens vurdering
Det ansøgte projekt er i strid med gældende kommuneplanramme og lokalplan, hvad angår bl.a. områdets anvendelse. Da anvendelsen er et af lokalplanens principper, skal der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg samt forslag til lokalplan, hvis projektet skal nyde fremme.
 
Der skal ligeledes udarbejdes ny miljøvurdering, hvor der tages stilling til bl.a. effekter og afværgeforanstaltninger i forhold til boligformål. Der kan i den forbindelse muligvis blive stillet krav om en bebyggelse uden oplukkelige døre og vinduer som forebyggelse af lugtgener og risiko ved ammoniakudslip fra Danish Crown.
 
Der gøres endvidere opmærksom på, at p-kravet kan blive forhøjet, hvis der gives mulighed for boliger, og disse får et areal over 50 m². De bør også ske en revurdering af udeopholdsarealerne i lokalplanområdet både i omfang og form, da de vil skulle fungere både for boliger og liberalt erhverv.

 

På baggrund af ovenstående vurdering kan forvaltningen ikke anbefale, at ansøgningen imødekommes.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget ikke imødekommer ansøgningen
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt