Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

17. Udviklingsplan for omdannelse af området ved Tingvej, Lillelundvej og Viborgvej i Herning

Sagsnr.: 01.00.05-P16-1-19 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Udviklingsplan for omdannelse af området ved Tingvej, Lillelundvej og Viborgvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Cristina-Maria Mateescu

Sagsresume

På byplanudvalgets møde den 27. maj 2019 blev det besluttet at igangsætte udarbejdelsen af en udviklingsplan for omdannelse af industriområdet ved Tingvej, Lillelundvej og Viborgvej i Herning til et centerområde, herunder boliger, uddannelse og mindre liberale erhverv.

Forvaltningen anbefaler, at udkast til udviklingsplanen for omdannelse af området ved Tingvej godkendes af Byplanudvalget.

 

Sagsfremstilling

 

Baggrund
I 2009-2010 blev der udarbejdet en masterplan for omdannelsen af det gamle industriområde ved Tingvej. Trods de gode intentioner i masterplanen, samt engagement fra områdets aktører og andre involverede parter, lykkedes det ikke at realisere planerne og udviklingen kom aldrig i gang. Tingvejsområdet ser ud i dag, som det gjorde, da masterplanen blev udarbejdet for ti år siden.

 

Nu er tiderne anderledes. Herning vokser og der er brug for bynære arealer til byudvikling.
I den forbindelse har Herning Kommune udarbejdet en udviklingsplan, som har til formål, at sætte retning og rammer for hvordan Tingvejsområdet kan omdannes til en ny attraktiv bydel, så bygge- og anlægsarbejder kan komme i gang hurtigst muligt.

Udviklingsplanen er blevet til i et tæt samarbejde med områdets grundejere, en gruppe borgere og en række aktører og interessenter i byen. Henover efteråret har der været afholdt i alt tre workshops, som har haft til formål at give input til visionen for den nye bydel og kvalificere udviklingsplanens indhold og principper.

 

Resultatet af arbejdet er samlet i Udviklingsplan for omdannelse af området ved Tingvej, Lillelundvej og Viborgvej i Herning.

 

 

 

Udviklingsplanens formål

Udviklingsplanen har til formål at sætte retning og rammer for omdannelsen af området, så bygge og anlægsarbejder i området kan komme i gang hurtigst muligt. Udviklingsplanen er det første skridt på vejen. Den vil blive fulgt op af kommuneplanrammer og byggeretsgivende lokalplaner, som er det formelle plangrundlag for realisering af byggerier i området.

 

Udviklingsplanen indeholder en overordnet vision for den nye bydel, en strategisk plan, en fysisk plan samt en tids-og etapeplan. Den strategiske plan har til formål, at udfolde og konkretisere visionen. Den fysiske plan skal angive rammerne for blandt andet bebyggelse, infrastruktur og byrum. Tids- og etapeplanen skal give et bud på hvad der kommer til at ske hvornår på kort- og på lang sigt i den omdannelsesproces, som forventes at komme til at strække sig over de næste, måske 15 år.

 

Visionen for den nye bydel og bydelens rolle i forhold til Hernings andre udviklingsområder

’’I den nye bydel mødes Hernings håndværkstraditioner og handlekraft med moderne teknologi og kreativitet. Her værnes om de industrielle spor og bygninger og der bygges videre på områdets lidt rå og upolerede karakter. Her er fokus på uddannelse, iværksætteri og kreative erhverv. Her mødes unge, studerende, iværksættere og ildsjæle i alle aldre. Her er rum til at leve, til fællesskaber og til samarbejde.’’

 

Sådan lyder visionen for den nye bydel ved Tingvej. Den beskriver et område som emmer af Hernings DNA, håndværk, handlekraft, ildsjæle, byliv og fællessskab.

 

Den nye bydel ved Tingvej adskiller sig fra byens andre store udviklingsprojekter ved sin upolerethed, sit industrielle præg og visse steder af at være en "tidslomme", hvor forandringerne har været behærskede og de historiske spor derfor stadig kan genfindes. Her kan man skrive, støje, male, lave mad, eksperimentere og øve sig i fællesskab med andre - midt i en by, hvor alle muligheder er åbne. Her både tåler og nyder man hinandens selskab. Her bor man tæt. Her deler man parkering, værksteder, maskiner og redskaber, aftensmad en gang om ugen, solskin og græsarealer. Det er områdets helt særlige identitet. Placeret på grænsen mellem erhvervsområderne mod nord og typiske efterkrigstids villakvarterer mod syd og vest, og store rekreative arealer ved Herningsholm og golfbanen mod øst og Herningsholmsskolernes uddannelsesbånd mod nordvest.

 

Tingvejsområdet: industrielt kulturmiljø

Området ved Tingvej er ikke bevaringsværdigt i sin helhed. Dertil er det for ombygget for udbygget og for forandret gennem tiden. Det er heller ikke bevaringsværdigt i en traditionel forstand. Det er sporene af områdets industrielle kulturhistorie, som er bevaringsværdige. Udvalgte bygninger, vejstrukturen, matrikelstrukturen og dele af beplantningen, som er særligt karakterbærende og tidstypiske på hver deres måde, og har alle et stort potentiale for omdannelse og genanvendelse.

 

Sammen med visionen om at bevare stedets industrielle ånd, den upolerede karakter, om genanvendelse og bæredygtighed, vil bevaring af nogle af de mest markante bygninger være afgørende, for at skabe den identitet, som Hernings nye bydel kan få.

 

I den videre detailplanlægning i området, vil bør der derfor være sat særligt fokus på, hvordan der konkret tages stilling til, hvordan nogle af de udpegede bygninger kan bevares, og på hvilken måde, det eventuelt kan ske.

  

Realisering

 

Udviklingsplanen er tænkt som en retning og ramme for omdannelsen af området, hen mod virkeliggørelse af visonen, som er skabt sammen med mange af ejerne i området. Den detailplanlægning som følger af udviklingsplanen vil først og fremmest ske i forbindlese med kommuneplanen, enten ved den forestående revision eller gennem tillæg til kommuneplanen, parallelt med byggeretgivende lokalplaner for konkrete projekter i området. En mulig plan for de første projekter kunnne være:

 

 • Forår 2020. Udarbejdelse af illustrationsplan.
  (Skal være eksempler på hvordan udviklingsplanens principper kan omsættes til konkret bystruktur og arealdisponering og skal sammen med udviklingsplanen danne grundlaget for lokalplanlægningen.)
 • April 2020. Igangsætning af første lokalplan i området + tilhørende kommuneplantillæg, for boliger i delområde 1
 • Detailplanlægning for efterfølgende projekter

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender udkast til udviklingsplanen for Tingvejområdet, som grundlag for den fremtidige detailplanlægning i området.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt idet, træ/træer indarbejdes yderligere – både som byggemateriale og i friarealer.

Bilag

 • Potentialevurdering
 • Udkast til udviklingsplan
 

18. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 105 for biogasanlæg ved Studsgaard

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 105 for biogasanlæg ved Studsgaard

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

BIGADAN A/S ønsker at udbygge Studsgård Biogasanlæg på Ørneborgvej 11, 7400 Herning.

 

Byplanudvalget behandlede den 18. marts 2019 igangsætning af planlægning for udvidelse af biogasanlægget.

 

For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplan nr. 59.T4.1 for biogasanlæg på Ørneborgvej ved Studsgård, er der udarbejdet et tillæg nr. 105 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

  

Forud for udarbejdelse af kommuneplantillg, lokalplanforslag og miljøkonsekvensrapport er der udarbejdet et debatoplæg, der har været i offentlig høring fra den 10. oktober til den 7. november 2019. Der indkom i alt 5 bemærkninger. Bemærkningerne er indarbejdet i miljøkonsekvensrapporten som behandles under lokalplansagen.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslaget foreløbig vedtages. 

Sagsfremstilling

BIGADAN A/S ønsker at udbygge Studsgård Biogasanlæg fra 230.000 tons biomasse pr. år til 400.000 tons pr. år. Anlægget er placeret på Ørneborgvej 11, 7400 Herning. Dette indebærer, at anlægget skal bioforgasse en langt større mængde biomasse end det gør i dag, primært husdyrgødning, men også industriel biomasse samt storkøkkenaffald.

 

Byplanudvalget behandlede den 18. marts 2019 igangsætning af planlægning for udvidelse af biogasanlægget.

 

Kommuneplantillæg nr. 105 har til formål, at præcisere nuværende kommuneplanramme. Med kommuneplantillægget fastlægges en maksimal højde på biogasanlæggets tanke på 28 meter.

 

Der er sammen med kommuneplantillæg nr. 105 udarbejdet lokalplanforslag nr. 59.T4.1 for samme område samt miljøkonsekvensrapport for det konkrete byggeri.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslaget foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 105 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • KP tillæg biogasanlæg ved Ørneborgvej nord for Studsgård_rev02
 

19. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for biogasanlæg ved Ørneborgvej nord for Studsgård

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for biogasanlæg ved Ørneborgvej nord for Studsgård

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

BIGADAN A/S ønsker at udbygge Studsgård Biogasanlæg på Ørneborgvej 11, 7400 Herning. Dette indebærer, at anlægget skal bioforgasse en større mængde biomasse end det gør i dag. Anlægget får en størrelse der gør, at der skal udarbejdes en Miljøkonsekvensrapport forud for at projektet kan realiseres.

 

Byplanudvalget behandlede den 18. marts 2019 igangsætning af planlægning for udvidelse af biogasanlægget.

  

Forud for udarbejdelse af lokalplanforslag og miljøkonsekvensrapport er der udarbejdet et debatoplæg, der har været i offentlig høring fra den 10. oktober til den 7. november 2019. Der indkom i alt 5 bemærkninger. Bemærkningerne er indarbejdet i miljøkonsekvensrapporten.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 59.T4.1, miljøkonsekvensrapport og udkast til §25 tilladelse foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

BIGADAN A/S ønsker at udbygge Studsgård Biogasanlæg fra 230.000 tons biomasse pr. år til 400.000 tons pr. år. Anlægget er placeret på Ørneborgvej 11, 7400 Herning. Dette indebærer, at anlægget skal bioforgasse en langt større mængde biomasse end det gør i dag, primært husdyrgødning, men også industriel biomasse samt storkøkkenaffald.

 

 

Forslag til lokalplan nr. 59.T4.1 har til formål, at sikre at anlæggets udvidelse sker på en måde, så det ikke får væsentlige miljømæssige konsekvenser. Lokalplanen giver mulighed for udvidelse af anlægget inden for samme areal som allerede er lokalplanlagt til biogasanlæg. Anlægsudvidelsen omfatter etablering af nye anlægsdele bl.a. to nye reaktorer på op til 28 meters højde samt nye haller.

 

Anlægget får en størrelse der gør, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport før projektet kan realiseres.Se miljøkonsekvensrapporten for en nærmere beskrivelse af projektet. Miljøkonsekvensrapporten omhandler emnerne trafik, visuelle forhold, lugt og støj, overfladevand, påvirkning af jordbund, vand, luft, fauna og flora, samt mulige afværgeforanstaltninger til at undgå, mindske eller kompensere for eventuelle negative miljøpåvirkninger

 

Trafik

Et særligt opmærksomhedspunkt fra de indkomne bemærkninger i debatfasen samt fra miljøkonsekvensrapporten er de trafikale forhold på Ørneborgvej. På den nuværende vej er det ikke muligt for lastbiler at krydse hinanden uden at benytte rabatten. Ligeledes er der ikke bomme ved jernbaneoverkørslen eller svingbaner i krydset Ørneborgvej/Vardevej.

 

På baggrund af konklusionerne fra miljøkonsekvensrapporten er der i udkast til §25 tilladelsen, stillet vilkår om udvidelse af af Ørneborgvej som forudsætning for, at denne må belastes yderligere med biomasse transporter.

 

Vilkår 6 i udkast til §25 tilladelse giver mulighed for at eksisterende kørsel med biomasse på Ørneborgvej kan fortsætte. På baggrund af vejens bredde, hvor to lastbiler ikke er i stand til at krydse hinanden uden at benytte rabatten, skal det dog overvejes, hvorvidt der helt skal fjernes muligheden for kørsel på Ørneborgvej, indtil vejen er udvidet. Det vil være muligt i §25 tilladelsen at hindre transport på Ørneborgvej, hvis vilkår 6 undlades. Hvis Ørneborgvej ikke må benyttes til kørsel med biomasse vil det betyde yderligere omkostninger for virksomheden, da biomassen skal transporteres over længere afstande grundet omkørsel. Samtidigt vil det dog give naboer på Ørneborgvej bedre trafikale forhold, da der ikke længere vil være kørsel med biomasse på vejen, med mindre den udvides.

 

Forvaltningen beder Byplanudvalget tage stilling til, hvorvidt vilkår 6 skal medtages i udkast til §25 tilladelse.

 

Forvaltningen anbefaler at forslag til lokalplan nr. 59.T4.1 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring sammen med miljøkonsekvensrapporten og udkast til §25 tilladelse for det konkrete anlæg. Høringsperioden fastlægges til 8 uger på baggrund af, at der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanuvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 59.T4.1 for biogasanlæg på Ørneborgvej ved Studsgård til foreløbig vedtagelse
at Ørneborgvej helt skal friholdes for biogastransporter indtil vejen er udbygget
at Byplanudvalget anbefaler Økonomi- og Erhversudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan nr. 59.T4.1, miljøkonsekvensrapport og udkast til §25 tilladelse sendes i 8 ugers offentlig høring
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 • Lokalplan for biogasanlæg ved Ørneborgvej nord for Studsgård
 • Ikke teknisk resume - Miljøkonsekvensrapport Studsgaard Biogasanlæg
 • UDKAST §25-tilladelse for biogasanlæg på Ørneborgvej 11, 7400 Herning - politisk behandling
 • Miljøkonsekvensrapport Studsgaard Biogasanlæg (ikke udskrevet på papir)
 • Bilag 1_høringssvar fra debatfase_rev01
 • Bilag 2_Afgræninsningsnotat ( (ikke udskrevet på papir)
 • Bilag 3_Situationsplan (ikke udskrevet på papir)
 • Bilag 4_Trafik (ikke udskrevet på papir)
 • Bilag 5 OML-inputs og OML-Multi results (ikke udskrevet på papir)
 • Bilag 6_Notat ekstern støj - Studsgaard biogasanlæg (ikke udskrevet på papir)
 

20. Foreløbig vedtagelse af Tillæg nr. 90 til Herning Kommuneplan 2017-2018 vedrørende centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-19 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af Tillæg nr. 90 til Herning Kommuneplan 2017-2018 vedrørende centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 16. december 2019 (pkt. 185) godkendt, at der udarbejdes forslag til lokalplan nr. 61.C4.1 for centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind. Samtidig udarbejdes forslag til kommuneplantillæg nr. 90 for samme område, da det ansøgte projekt ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 90 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Baggrunden for kommuneplantillægget er udarbejdelsen af forslag til lokalplan nr. 61.C4.1 for centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind, herunder et boligområde samt detailhandel. Området er placeret centralt i Lind og er mod vest direkte afgrænset af Lind Hovedgade, mod syd af Svinget og mod øst af boligområdet ved Koustrup Mark.

 

Fremtidige kommuneplanrammer for ny planlægning ved Lind Hovedgade

Rød prikket signatur - afgræsning af lokalplanforslag nr. 61.C4.1 for centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind

Planområdet er i dag reguleret af kommuneplanramme 61.B7 til boligområde ved Koustrup Allé. Idet det ansøgte projekt omfatter både boliger og en dagligvarebutik, er det ikke i overensstemmelse med de eksisterende kommuneplanrammebestemmelser for området, hvad angår anvendelse samt bebyggelsesforhold. For at bringe ny planlægning i overensstemmelse med Herning Kommuneplan er der udarbejdet et tillæg nr. 90.

Kommuneplantillæg nr. 90 udlægger en ny kommuneplanramme 61.C4 - Centerområde ved Lind Hovedgade, hvilket ændrer den geografiske afgrænsning af kommuneplanramme 61.B7 - Boligområde ved Koustrup Mark, ved at reducere den. Derudover laver kommuneplantillæg nr. 90 mindre justeringer vedrørende bebyggelsesforhold, herunder en udspecificering til bebyggelsesprocent.

Derudover laver kommuneplantillæg nr. 90 mindre justeringer i ordlyden ved kommuneplanrammer 61.C1 samt 61.C3 under anvendelse og bebyggelsesforhold.

 

Tillægget medfører en udvidelse af bydelscentret for Lind, med henblik på at styrke lokalkøbsandelen for bydelen med mulighed for etablering af detailhandel. Derudover medfører tillægget en mindre ændring af hovedstruktur for detailhandel i Herning Kommuneplan 2017-2028. Bydelscentret for Lind vil fremadrettet omfatte kommuneplanrammer: 61.C1, 61.C3 og 61.C4.

 

Kommuneplanramme 61.C4. udlægger et område ved Lind Hovedgade til centerområde, herunder detailhandel. Kommuneplanramme 61.B7 til boligområde ved Koustrup Allé forbliver uændret i forhold til anvendelse. Desuden fastlægges det, at den maksimale bebyggelsesprocent i området nord for Koustrup Allé forbliver 35, mens i området syd for Koustrup Allé fastsættes bebyggelsesprocent til 40.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 90 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Udsat

Bilag

 • KPT 90 foreløbig vedt_TH
 

21. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforlsag for centerområde ved Vejlevej og Lindhovedgade i Lind

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-19 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforlsag for centerområde ved Vejlevej og Lindhovedgade i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 16. december 2019 (pkt. 185) godkendt, at der igangsættes ny planlægning for et centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind.

 

På baggrund heraf er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 90 for centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind samt forslag til lokalplan nr. 61.C4.1, da det ansøgte projekt ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til anvendelse samt bebyggelsesforhold.

 

Lokalplanforslaget muliggør udvikling af et centerområde herunder ny bebyggelse til boliger samt detailhandel. Lokalplanforslaget opdeler lokalplanområdet i to delområder, hvor delområde I skal anvendes til boliger og delområde II skal anvendes til detailhandel f.eks. en dagligvarebutik.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan 61.C4.1 for centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind foreløbig vedtages.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om etablering af et centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind. Området anvendes i dag som erhvervsområde men ønskes udviklet som centerområde, herunder boliger samt en dagligvarebutik.

 

 


Der er inden for lokalplanområdet tre gamle haller som anvendes til lager og spedition. Hallerne lå tidligere i udkanten af byen, men som følge af byens vækst er erhvervsområdet blevet helt omkranset af boliger.

 

Planforslagene giver mulighed for at det gamle erhvervsområde kan udvikles som centerområde, herunder boliger og detailhandel.
Lokalplanområdet disponeres med to delområder: delområde I til boliger i form af tæt-lav bebyggelse eller etagebebyggelse i den nordlige del af lokalplanområdet og delområde II til etablering af detailhandel i den sydlige del af arealet.Boligområdet forventes at skulle omfatte 80-90 boliger i en blanding af etageboliger og rækkehuse i 1-3 etager på op til ca. 9.800 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på 40%. Hele lokalplanområdet indtænkes som en naturlig udvidelse af den omkringliggende bystruktur. Det foreslås, at boligområdet vejbetjenes via en fordelingsvej fra Koustrup Allé, som vil følge et cirkelslag centralt i boligområdet. Den foreslåede placering af fordelingsvejen forventes at skabe en viftestruktur, der vil muliggøre etablering af 6 små kvarterer (byggefelter). I de fire byggefelter langs Lind Hovedgade og Vejlevej skal bebyggelsen opføres i mindst 2 etager, mens der i de to bagvedliggende byggefelter kan opføres boliger i 1-2 etager. Derudover vil disponering med de 6 byggefelter skabe rum og muliggøre etablering af grønne friarealer og stiforbindelser imellem de forskellige kvarterer. Der skal således etableres en stiforbindelse mellem Vejlevej og Stensbjergvej. Der skal endvidere sikres en stiforbindelse mellem delområde I og delområde II. Boligvejene foreslås koblet via fordelingsvejen og placeret centralt i byggefelterne. Boligerne foreslås etableret i 2-3 etager mod Lind Hovedgade/Vejlevej og 1-2 etager mod boligerne ved Koustrup Mark.

Der gives mulighed for 1.200 m2 detailhandel, der vejbetjenes fra Lind Hovedgade. Placering af butikker ved Lind Hovedgade, forventes at understøtte handelen i Linds centrum.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 61.C4.1 for centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Udsat

Bilag

 • LP 61.C4.1 foreløbig vedt_TH_ny
 

22. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 102 for område ved Bethaniagade i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-14-19 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 102 for område ved Bethaniagade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 17. december 2019 foreløbigt vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 102 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for Centerområde på hjørnet af Nørgaards Alle og Bethaniagade i Herning.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden 19. december 2019 til 16. januar 2020, der er ikke indkommet bemærkninger til planforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg nr. 102 endelig vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

For at give mulighed for flere etager og en mindre justering i bebyggelsesprocenten udarbejdes der kommuneplantillæg for området.

 

Den nuværende kommuneplanramme siger en bygningshøjde på 18 meter og 4 etager. Bebyggelsesprocenten er på 146.

 

Med kommuneplantillæg nr. 102 fastholdes bygningshøjden på 18 meter men med 5 etager. Bebyggelsesprocenten justeres til 150.

 

I kommuneplantillægget er der indarbejdes beskrivelse af forbindelsen fra Herning bymidte til Herning+ og byrummet ”Plusset” via Nørgaards Alle.

 

Kommuneplantillæg nr. 102 ledsages af lokalplan 11.C32.2 for Boligbebyggelse på hjørnet af Bethaniagade og Nørgaards Alle i Herning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at forslag til kommuneplantillæg nr. 102 for Centerområde på hjørnet af Nørgaards Alle og Bethaniagade i Herning endelig vedtages.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

 

23. Endelig vedtagelse af lokalplan 11.C32.2 for boligbebyggelse på hjørnet af Bethaniagade og Nørgaards Alle i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-23-19 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan 11.C32.2 for boligbebyggelse på hjørnet af Bethaniagade og Nørgaards Alle i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 19. december 2019 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 11.C32.2 for boligbebyggelse på hjørnet af Bethaniagade og Nørgaards Alle i Herning.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 19. december 2019 til 16. januar 2020, der er i høringsperioden indkommet to indsigelser til planforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan 11.C32.2 for boligbebyggelse på hjørnet af Bethaniagade og Nørgaards Alle i Herning endelig vedtages med en ændring af byggefeltets placering ud mod Nørgaards Alle og en reduktion af beplantningsbæltet mod Nørgaards Alle.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende på hjørnet af Bethaniagade og Nørgaards Allé i Herning.

Området kan anvendes til centerformål og boliger. I lokalplanen er det muligt, at der kan opføres bebyggelse til detailhandel, restaurant, liberalt erhverv og boliger i stueetagen.

 

I lokalplanen er der udlagt et byggefelt og en påbudt facadebyggelinje ud mod Bethaniagade og Nørgaards Allé. Langs Bethaniagade følger facadelinjen bagsiden af fortovet som den øvrige bebyggelse langs gaden. Langs Nørgaards Allé er facadelinjen tilbagetrukket 2 meter fra fortovet. Mellem facadelinjen og fortovet skal der etableres lav beplantning. Udtrykket langs Nørgaards Alle følger det eksisterende udtryk langs vejstrækningen. Hvis der etableres café, restaurant eller lign. i stueetagen, kan der være udeservering i stedet for beplantning.

 

Vejadgangen er fastlagt fra Nørgaards Allé via eksisterende indkørsel til boligforeningens boliger. Denne løsning er valgt for at få så få indkørsler som muligt mod Nørgaards Allé.

 

Byggeriet skal opføres i røde teglsten for at sikre sammenhæng med den eksisterende bebyggelse i Bethaniagade.

 

Bygningshøjden for området er 18 meter og 5 etager. Der kan opføres 4630 m² etageareal inden for lokalplanområdet.

 

Lokalplankort

 

Der er tre ejere af ejendommene, hvor der er udlagt byggefelter inden for lokalplanområdet.

 

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 102 til Herning Kommuneplan 2017-2028. 

 

Matrikelkort

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den19. december 2019 til den 16. januar 2020 og der er i denne periode indkommet to indsigelser til planforslaget. Begge indsigelser er fra ejere, som er omfattet af lokalplanforslaget. Der er udarbejdet indsigelsesnotat som uddyber indsigelserne til planforslaget. (se bilag).

 

A.   Indsigelse fra ejer af matrikel 832, som gerne vil have reduceret beplantningsbæltet ud mod Nørregaards Alle og rykke facaden tættere på vejskel. Indsiger ønsker desuden at facaden fra 1. sals højde kan trækkes helt ud til vejskel.

 

B.   Indsigelse fra ejer af matrikel 835.

 

Ad. A.

Der er forvaltningens vurdering, at beplantningsbæltet langs Nørgaards Alle er med til at danne en helhedsvirkning i gaden, grundet gadens fremtidige funktion som forbindelse til Herning+. Forvaltningen vurderer, at indsigelsen vedrørende om beplantningsbæltet kan reduceres til 0,6 meter og byggefeltet kan flyttes tættere på Nørgaards Alle bør imødekommes. Forvaltningen indstiller at byggefeltet justeres så det flyttes længere mod Nørgaards Alle og følger beplantningen. Dermed vil der være en mindre justering i byggeretten på matrikel nr. 832 og 833. Der flyttes 140 m² byggeret fra matrikel nr. 833 til matrikel nr. 832.

Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningen med at trække facaden helt ud til vejskel fra 1. etage langs Nørregaards Alle ikke bør imødekommes. Der er i lokalplanen givet mulighed for, at altaner, karnapper eller lignende kan fraviges med op til 0,8 meter i forhold til facadelinjen. Forvaltningen vurderer, at en løsning hvor der gives mulighed for, at hele facaden fra 1. sal til 4. sal trækkes ud til skel, ikke giver den bedste arkitektoniske helhed. 5. sal er i lokalplanen tilbagetrukket fra facadelinjen med 2 meter. 

 

Ad. B

Indsiger har trukket sin indsigelse tilbage da der er underskrevet en købsaftale på ejendommen og ejendommen dermed er omfattet af byudviklingen i området.   

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget endeligt vedtager forslag til lokalplan 11.C32.2 for boligbebyggelse på hjørnet af Bethaniagade og Nørgaards Alle med følgende ændringer:

 

at lokalplankortet ændres så der er et plantebælte på 0,6 meter mod Nørgaards Alle og at byggefeltet rykkes tilsvarende mod Nørgaards Alle.

 

at §7.1 ændres således at byggeretten på matr.nr. 832 er 2140 m² og matr.nr. 833 er 780 m².
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 • Indsigelser og indsigelsesnotat 11.C32.2
 • Revideret lokalplankort 11.C32.2
 

24. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 98 for boliger ved Snejbjerg Hovedgade

Sagsnr.: 01.02.15-P16-13-19 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 98 for boliger ved Snejbjerg Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 98 for boliger ved Snejbjerg Hovedgade har været i offentlig høring fra den 9. januar 2020 til den 6. februar 2020 sammen med tilhørende forslag til lokalplan nr. 51.C1.1.

 

Der er kommet to indsigelser til planforslagene, som behandles sammen med den endelige vedtagelse af lokalplanen. Indsigelserne giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillægget indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 51.C1.1 for boliger ved Snejbjerg Hovedgade stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår bygningshøjde, etageantal, bebyggelsesprocent og etablering af udendørs opholdsarealer. Lokalplanen lever heller ikke op til kommuneplanens intentioner om, at området skal styrkes med bla. liberalt erhverv og butikker. Derfor er der udarbejdet et tillæg til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Formålet med ændringerne er at skabe fortætning omkring den centrale del af Snejbjerg Hovedgade og dermed forstærke oplevelsen af et centrum i byen.

 

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 98 ændrer bestemmelserne for den del af rammeområde 51.C1, som ligger indenfor lokalplanområdet:

 

 • Bestemmelserne for bebyggelsesprocent ændres fra nuværende 40% til 100%.
 • Bestemmelserne om etageantal ændres fra nuværende 2 etager til 3 etager.
 • Bestemmelserne om bygningshøjde ændres fra nuværende 8,5 meter til 12 meter.
 • Bestemmelserne om udendørs opholdsareal ændres fra nuværende 50% af boligetagearealet til 30% af boligetagearealet.

 

Øvrige forhold vedrørende rammeområde 51.C1 ændres ikke, ligesom rammeområdet beholder sin nuværende afgrænsning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 98 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til endelig vedtagelse uden ændringer.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

 

25. Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Snejbjerg Hovedgade

Sagsnr.: 01.02.05-P16-21-19 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Snejbjerg Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 51.C1.1 for boliger ved Snejbjerg Hovedgade har været i offentlig høring fra den 9. januar 2020 til den 6. februar 2020 sammen med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 98.

 

Der er indkommet to indsigelser i høringsperioden.

 

Forvaltningen anbefaler at lokalplanforslaget indstilles til endelig vedtagelse med en præcisering af bestemmelserne om hegning og beplantning, for at sikre gode oversigtsforhold i krydsene Snejbjerg Hovedgade/Toustrupvej og Toustrupvej/Sydgaden.

Sagsfremstilling

Området

Lokalplanområdet ligger centralt i Snejbjerg, ud mod Snejbjerg Hovedgade og byens eksisterende centerområde med dagligvarehandel, parkeringsplads, tankstation og etageboligbebyggelse i 2-3 etager. Mod øst, vest og syd omkranses lokalplanområdet af åben-lav boligbebyggelse.

 

Sammenhængen med naboområderne

Lokalplanen indeholder bestemmelser om blandt andet facadebyggelinjer og om at byggeri mod Snejbjerg Hovedgade skal opføres i 2-3 etager og byggeri mod Toustrupvej skal opføres i 2 etager. Disse bestemmelser sikrer, at bebyggelsen placeres på en måde, som fremhæver oplevelsen af et fortættet centrum i Snejbjerg.

 

Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser om placering af udendørs opholdsareal og om etablering af en sammenhængende træbeplantning rundt om bebyggelsen, som sikrer en fin overgang til de omkringliggende, lavere parcelhusbebyggelser og giver et grønt udtryk mod gaderummene omkring lokalplanområdet.

 

Indsigelser

Der er kommet to indsigelser til planforslagene ved høringsfristens udløb. Indsigelserne kommer fra naboer til lokalplanområdet og omhandler bebyggelsesprocenten og etagehøjderne. Indsigerne mener, at etagehøjderne vil skabe forringede oversigtsforhold i krydsene ved Snejbjerg Hovedgade/Toustrupvej og Toustrupvej/Sydgaden, at planlægningen er i strid med tidligere ønsker til udviklingen i området, og at bebyggelsen ikke passer ind i det omkringliggende åben-lave parcelhusområde.

 

Forvaltningens bemærkninger

Formålet med planforslagene er at fortætte og forstærke oplevelsen af et bydelscenter omkring Snejbjerg Hovedgade. Ved disponeringen af området er der taget højde for, at bebyggelse og beplantning skal danne overgang mellem det eksisterende centerområde i byen og de bagvedliggende parcelhuskvarterer. Planforslagene indeholder bestemmelser om placering af byggefelter og facadebyggelinjer, som sikrer gode oversigtsforhold i krydsene og ved den fremtidige adgangsvej til området.

 

For at imødegå bekymringen om forringede oversigtsforhold, anbefaler forvaltningen, at lokalplanen vedtages endeligt med en tilføjelse i bestemmelserne om hegning og beplantning, som præciserer, at træer mod vejanlæg skal være opstammede, og at eventuel busk- eller hækbeplantning under træerne må have en maksimal højde på 80 cm.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 51.C1.1 til endelig vedtagelse med følgende præcisering af bestemmelserne vedrørende hegning og beplantning:

 

§11.1

Der skal etableres en sammenhængende beplantning af opstammede træer på arealet mellem facadebyggelinjer og vejskel langs Snejbjerg Hovedgade, Toustrupvej og
Sydgaden.

 

 

Der skal plantes minimum 1 træ pr. 8 meter vej, og træerne skal plantes minimum 1 meter fra nærmeste vejskel.

 

 

Trærækken skal fremstå ubrudt, bortset fra den under § 4.1 beskrevne vejadgang til området.

 

§11.2

Der kan etableres busk- eller hækbeplantning under de opstammede træer mod Snejbjerg Hovedgade, Toustrupvej og Sydgaven. Busk- eller hækbeplantningen må have en maksimal højde på 80 cm.

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 • Indsigelsesnotat LP 51. C1.1 boliger ved Snejbjerg Hovedgade_19022020
 

26. Endelig vedtagelse af lokalplan for et offentligt område ved Engbjerg Skole

Sagsnr.: 01.02.05-P16-17-19 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et offentligt område ved Engbjerg Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Porsgaard Olesen

Sagsresume

Byrådet har på møde den 17. december 2019, pkt. 258, foreløbig vedtaget forslag til lokalplan 51.OF3.1 for et offentligt område ved Engbjerg Skole. Forslaget har været i offentlig høring fra den 9. januar 2020 til og med den 6. februar 2020. Der er i alt indkommet én indsigelse.

 

Lokalplanen fremsendes hermed til endelig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanens baggrund og indhold

Lokalplanområdet er beliggende i den nordlige del af Snejbjerg og omfatter det offentlige område ved Engbjerg Skole og idrætsbaner. Lokalplanen er udarbejdet fordi den eksisterende daginstitution Engblommen har behov for at udvide. For at kunne skabe en planlægningsmæssig helhed for det samlede offentlige område, medtager lokalplanen Engbjerg Skole og de tilhørende idrætsarealer. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 og indeholdt i rammeområderne 51.OF3 Offentligt område ved Engbjerg Skole og 51.B10 Boligområde ved Ørskovvej og Engbjerg samt med mindre overlap til de rekreative områder syd og vest for Engbjerg Skole, rammeområder 51.R5 og 51.R4.

 

Lokalplanen er opdelt i to delområder, og giver indenfor delområde I mulighed for at etablere ny bebyggelse og ombygge den eksisterende bebyggelse på Engbjerg. Lokalplanen fastsætter også bestemmelser for vej- og stianlæg med henblik på at opnå en sikker afvikling af trafikken i området. Delområde II indeholder ikke bebyggelsesregulerende bestemmelser, og vil derfor kræve udarbejdelse af en ny lokalplan, når bebyggelse inden for dette område bliver relevant.


Offentlig høring og indsigelser

Forslag til lokalplan 51.OF3.1 for et offentligt område ved Engbjerg Skole har været i offentlig høring fra den 9. januar 2020 til og med den 6. februar 2020. Der er indkommet én indsigelse fra naboen på Ørskovvænget 69, se Bilag A - Indsigelse fra Ørskovvænget 69. Naboens indsigelse omhandler støj og lydgener i og omkring skolens og institutionens område. Naboen oplyser desuden at deres ejendom er til salg og mener, at en udvidelse af skolens område vil have en negativ indvirkning på salgsprisen.

  

Naboejendommen er beliggende umiddelbart sydvest for den nuværende daginstitutions udendørs legearealer, og vil ligge umiddelbart syd for den i lokalplanen mulige udvidelse af daginstitutionen med tilhørende udearealer.

 

Luftfoto med lokalplanens afgrænsning samt markering af daginstitutionens udendørs legeareal samt Ørskovvænget nr. 69.

 

Daginstitutionen og de tilhørende udearealer har haft sin nuværende placering siden 1989, dvs. lang tid før etableringen af boligområdet Ørskovvænget, som er reguleret af enlokaplan fra 2006.

Lokalplanen ændrer i forløbet af hovedstien (stiforbindelsen a-b på lokalplanens kortbilag 2) for at muliggøre sammenbygning af ny bebyggelse med den eksisterende daginstitution. Al biltrafik holdes på Ørskovbakken og Engbjerg for henholdsvis daginstitution og skole.

 

I planforslaget er angivet placering af støjafskærmning, der netop har til formål sikre mod eventuelle støjgener for Ørskovvænget 69 og de nærmeste naboer vest herfor. Det er dog ikke en forudsætning for planens realisering, at der etableres støjafskærmning. Miljøstyrelsen har ikke fastsat vejledende støjgrænser for børneinstitutioner, idrætsanlæg, besøgsgårde mv., men til støtte for en vurdering af om det kan blive nødvendigt, kan der tages udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder. Støj fra skoler er ikke omfattet af miljøbeskyttelsesloven Da indsigelsen har karakter af, at naboen også mener at være påvirket af støjgener fra den nuværende daginstitution (uanset om lokalplanen realiseres) er de blevet oplyst om klagemuligheder.

 

Forvaltningen vurderer, at lokalplanen i § 13.1 i tilstrækkelig grad beskriver muligheden for at etablere støjafskærmning både i forhold til placering, højde og densitet. Forvaltningen indstiller derfor, at forslag til lokalplan nr. 51.OF3.1 vedtages endeligt uden ændringer.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 51.OF3.1 til endelig vedtagelse uden ændringer.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 • Indsigelse fra Ørskovvænget 69
 

27. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 96 for campingplads, erhvervs- , bolig- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds

Sagsnr.: 01.02.15-P16-10-19 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 96 for campingplads, erhvervs- , bolig- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

  X

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 12. november 2019 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 96 til Herning Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 21.E7.2 for Campingplads, erhvervs-, bolig- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds.

 

Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 21. november 2019 til og med den 16. januar 2020. Der er i perioden indkommet 13 bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til planforslagene.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 96 endelig vedtages med ændringer af bebyggelseshøjden i rammeområde 21.R1, afgrænsning af rammeområde 21.B19 og 21.R1 samt tilkørsel til rammeområde 21.B19, som er beskrevet i kommuneplanramme 21.R2.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 21.E7.2, som er udarbjdet for at muliggøre ændringer på Sunds Sø Camping, stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår afgrænsning af rammeområder, anvendelse, de bebyggelsesregulerende bestemmelser og zoneforhold. Derfor er der udarbejdet tillæg nr. 96 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til kommuneplanrammer  

Forslag til kommuneplantillæg nr. 96 til Herning Kommuneplan 2017-2028 udlægger tre nye rammeområder til henholdsvis et boligområde, 21.B19, et rekreativt område, 21.R2 og et erhvervsområde, 21.E6, og der sker ændringer i tre rammeområder, herunder 21.E7, 21.R1 og 21.B2.

 

Afgrænsning af kommuneplanrammerne 21.E7, 21.R1, 21.B2, 21.B19 og 21.R2 i forslag til kommuneplantillæg nr. 96

 

Kommuneplantillægget udlægger en ny kommuneplanramme 21.B19 – Boligområde ved Søgårdvej, som tidligere var en del af kommuneplanramme 21.R1 – Campingplads ved Sunds Sø. Kommuneplanramme 21.B19 fastlægger rammens anvendelse til at være boligområde, hvor bebyggelsen skal have karakter af at være tæt-lav – og åben-lav bebyggelse samt mulighed for etablering af regnvandsbassin.

 

Kommuneplantillægget udlægger en ny kommuneplanramme 21.R2 – Rekreativt område ved Sunds Sø, som tidligere var en del af kommuneplan 21.R1 – Campingplads ved Sunds Sø. Årsagen er, at der udlægges en ny kommuneplanramme 21.E6, hvorfor den eksisterende kommuneplanramme deles op i to.

 

Kommuneplantillægget udlægger en ny kommuneplanramme 21.E6 – Erhvervsområde ved Søgårdvej, som fastsætter anvendelsen til at være hotel og der kan etableres hytter som hotelfunktion i tilknytning til Søgaarden.

 

Med forslag til kommuneplantillægget sker der en ændring i afgrænsning af 21.E7 – Erhvervsområde syd for Sunds Sø (Søgården), 21.R1 – Campingplads ved Sunds Sø og 21.B2 – Boligområde øst for Sunds Hovedgade, som følge af udlægning af nye kommuneplanrammer.

 

I kommuneplanramme 21.E7 gives der mulighed for etablering af hotel, samt at der kan etableres hytter som hotelfunktion i tilknytning til Søgaarden, som bl.a. vil kunne tjene Søgaarden med overnatningsfaciliteter ved selskaber på Søgaarden.

 

Kommuneplantillægget specificerer, at det rekreative formål i kommuneplanramme 21.R1 skal være campingplads, som kan anvendes til opstilling af telte, campingvogne

og autocampere samt etablering af campinghytter og -værelser. Kommuneplanrammen fastsætter bygningshøjden til 5,5 meter.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 96 har været i offentlig høring i perioden fra den 21. november 2019 til og med den 16. januar 2020. Der er indkommet 13 bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser, se bilag. 

 

Flere af punkterne i indsigelserne vedrører kommuneplantillægget, herunder bl.a.

 

 • en frygt blandt nogle af beboerne for, at hele området med Sunds Sø Camping bliver til boliger på sigt,
 • planlægning af ny støjfølsom arealanvendelse nær statsveje,
 • bygningshøjde i rammeområde 21.R1 - Campingplads ved Sunds Sø og rammeområde 21.E7 – Erhvervsområde syd for Sunds Sø (Søgården)
 • retningslinje for, at den østlige del af rammeområde 21.R1 på sigt kan blive til boliger
 • ændringsforslag af vejadgang til delområde I i lokalplanforslaget, som relaterer sig til afgrænsning af kommuneplanrammernerne 21.B19 – Boligområde ved Søgårdvej og 21.R1
 • retningslinje for vejbetjening af rammeområde 21.B9, som er beskrevet som en fælles adgangsvej til flere kommuneplanrammer i rammeområde 21.R2 – Rekreativt område ved Sunds Sø.

 

Forvaltningen har behandlet alle de indkomne bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser i et indsigelsesnotat til både kommuneplantillægget og lokalplanforslaget, som er vedlagt sagen. I nedenstående vurdering er alene nævnt de punkter i de indkomne indsigelser, som det vurderes bør give anledning til ændringer til kommuneplanlægget.  

 

Vurdering 

 

Vejadgang og afgrænsning af 21.B19 og 21.R1

På baggrund af forvaltningens vurdering i efterfølgende punkt på dagsorden for endelig vedtagelse af lokalplan 21.E7.2 er det vurderet, at boligerne i delområde I kan have direkte adgang fra Åvej og vej C-D vil derfor blive overflødig. Forvaltningen foreslår på den baggrund at udvide rammeområde 21.R1 til at omfatte det areal, hvor vej C-D ligger i lokalplanforslaget. Dette vil medfører en ændring af rammeområde 21.R2 – Rekreativt område ved Sunds Sø, hvori der står, at: ”Tilkørsel til området samt tilkørsel til rammeområde 21.E7, 21.E6, 21.R1 og 21.B19 skal ske fra den nuværende adgangsvej.” Denne passus vil udgå fra den nævnte retningslinje.

 

Bygningshøjde i kommuneplanramme 21.R1 og 21.E7.

Forvaltningen har modtaget bemærkning og indsigelse på bebyggelseshøjde i kommuneplanramme 21.R1 og 21.E7. For rammeområde 21.E7 gælder dette også etageantal. Forvaltningen vurderer, at bebyggelseshøjden i rammeområde 21.R1 kan præciseres til at være fem meter i stedet for 5,5 meter, så kommuneplanrammen er i overensstemmelse med campingreglementet og lokalplanforslagets bestemmelser for bygningshøjden på hytter.

Der er indkommet to indsigelser fra naboer på, at restaurant Søgården kan udvide med en ekstra etage og bygge i 8,5 meters højde. Indsigelsen sker grundet eventuelle indbliksgener, der måtte være for naboer, hvis Søgaarden bygger i to etager. Forvaltningen anbefaler, at rammeområde 21.E7 skal give mulighed for to etager og en bygningshøjde på 8,5 meter, da der ellers ikke vil være nævneværige udvidelsesmuligheder på stedet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 96 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til endelige vedtagelse med følgende ændringer:

 

at afgrænsningen af rammeområde 21.R1 ændres til at omfatte arealet, hvor lokalplanforslagets vej C-D ligger

 

at 21.B19 fjernes i rammeområde 21.R2

 

at bebyggelseshøjden i rammeområde 21.R1 ændres fra 5,5 meter til 5 meter

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 • Indsigelsesnotat_LP_21.E7.2 og KPT 96_ Campingplads, erhvervs-, bolig- og rekreativt ormåde
 

28. Endelig vedtagelse af lokalplan for campingplads, erhvervs-, bolig- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-19 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for campingplads, erhvervs-, bolig- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 12. november 2019 foreløbigt vedtaget lokalplan 21.E7.2 og kommuneplantillæg nr. 96 for campingplads, erhvervs-, bolig- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds, som giver mulighed for en udvikling af området, hvor Sunds Sø Camping og restaurant Søgaarden ligger.

 

Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse til offentlige formål, publikumsorienteret erhverv, herunder restauration, hotel bl.a. i form af hytter, selskabslokaler, campingplads og boliger, som enten kan opføres som tæt/lav eller åben/lav-bebyggelse.

 

Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra d. 21. november 2019 til og med den 16. januar 2020. Der er i perioden indkommet 13 bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til planforslagene.

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 21.E7.2 endelig vedtages med ændringer vedr. bredde på sti, bygninger og parkering i delområde IV, hegning, bygningshøjde og etageantal i delområde IIIb, vejadgang til delområde I og beplantning.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Sunds ved Sunds Sø. Lokalplanområdet er afgrænset mod nord af søen. Øst for lokalplanområdet er et areal med skovbeplantning og et tidligere sommerhusområde, som er overgået til helårsbeboelse. Mod syd er lokalplanområdet afgrænset af Åvej og mod vest af et boligområde. Den vestlige del af lokalplanområdet anvendes i dag til ”Søgården”, som er restauration og selskabslokaler med tilhørende parkeringsplads og grønt friareal. Den nordlige del af lokalplanområdet er et offentlig grønt areal kaldet ”Strandparken”. Strandparken er et af flere offentligt tilgængelige grønne områder til Sunds Sø. Den østlige del af lokalplanområdet har været anvendt til Sunds Sø Campingplads indtil slutningen af 2017, men benyttes ikke længere som campingplads.

 

Lokalplanforslaget 

Lokalplanområdet er inddelt i fem delområder (I,II,IIIA, IIIB og IV).

 

Lokalplankort

 

Delområde I, som er arealet langs Åvej, må anvendes til fem boliger, enten som tæt-lav eller åben-lav bebyggelse. Boligerne i delområdet I har udkørsel til vejen A-B via vej C-D. Lokalplanen giver mulighed for etablering af et regnvandsbassin inden for delområde I.

 

Delområde II kan anvendes til campingplads, hvor der må opstilles telte, campingvogne og autocampere og der er mulighed for opførelse af fællesfaciliteter, campinghytter og

campingværelser. Campingværelser er værelser, der etableres i f.eks. campinghytter.

 

Delområde IIIa kan anvendes til publikumsorienteret erhverv, herunder restauration, selskabslokaler, hotel samt parkering. Til et hotel i delområde IIIa, kan der i delområde IIIb etableres overnatningsfaciliteter i form af hotelhytter med fællesfaciliteter. Lokalplanen fastsætter en maksimal bygningshøjde på 5 meter og størrelse på de enkelte hytter på 45 m2 i delområde II og IIIb, som svarer til de maksimale størrelser, som er fastsat i ”Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelser af campingpladser.” Dette er for at sikre en arkitektonisk ensartet bebyggelse, såfremt der bliver etableret hytter i både delområde II og IIIb.

 

Delområde IV skal anvendes til offentligt friareal kaldet Strandparken, hvor der kun må etableres de nødvendige bygninger til områdets anvendelse, som f.eks. omklædnings- og toiletfaciliteter. Derudover kan den sydlige del af delområde IV anvendes til parkering langs ankomstarealet.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 21. november 2019 til og med den 16. januar 2020. I høringsperioden er der afholdt et borgermøde d. 18. december på Restaurant Søgaarden i Sunds, hvor ca. 150 deltog. Der er i høringsperioden indkommet 13 bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser, som kan ses i det vedlagte bilag.

 

Indsigelserne omhandler bl.a.:

 

 • bekymring for at hele området med Sunds Sø Camping på sigt bliver til boliger
 • projektets økonomi
 • at området fortsat skal anvendes som campingplads
 • tidsplan for projektet
 • pligt til at opføre hytter
 • bredde på stier
 • bebyggelse i Strandparken
 • hegning
 • bygningshøjde og etageantal for restaurant Søgaarden
 • vejadgang til delområde I
 • parkering i delområde IV
 • den tinglyste tilbagekøbsklausul

 

De enkelte punkter er gengivet med et resume i indsigelsesnotat, som bilag til sagen. Forvaltningen har nedenfor kommenteret på de forhold i indsigelserne, som det vurderes kan give anledning til ændringer i lokalplanen.

 

Vurdering

Sti a-b

Nabo øst for lokalplanområdet gør indsigelse mod, at lokalplanforslaget udlægger sti a-b i en bredde af 4 meter, da ejer mener, at det er bredere end den er i dag, og efter kravene i den gældende lokalplan 21.B18.1. Naboen begrunder sin indsigelse med, at mange tror, at hans indkørsel er adgang til Strandparken og Sunds Sø. Naboen foreslår, at stien fastholdes i den nuværende bredde eller at der etableres en cykelbom, hvor deres indkørsel krydser den tinglyste sti og går over i sti a-b. I den gældende lokalplan for området, er stien, som er benævnt a-b i lokalplanforslaget benævnt sti a-b-d, hvorom der i den gældende lokalplan 4.17.1 står: ”..stien a-b-d over delområde III og II kan anlægges i indtil 4 m bredde og med grusbefæstelse.”

 

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget fundet det hensigtsmæssigt at videreføre de eksisterende forhold for sti a-b. Det er ikke lokalplanens intention at gøre sti a-b i lokalplanforslaget bredere end den eksisterende sti. Forvaltningen foreslår derfor, at der sker en præcisering af lokalplanens § 4.6, så det fremgår, at stien kan anlægges i op til 4 meters bredde.

 

Nødvendige bygninger i delområde IV (Strandparken)

En nabo øst for lokalplanområdet gør indsigelse mod, at planforslagene giver mulighed for der kan opføres bygninger i Strandparken (lokalplanforslagets delområde IV), særligt hvis bygninger placeres i den østlige del af delområdet eller hvis disse bygninger hindrer naboens søudsigt. Naboen understreger, at nye hvis bygninger placeres der, hvor den eksisterende toiletbygning ligger, er man tilfredse med placeringen. Naboen gør også indsigelse mod, at der kan etableres 50 m2 bebyggelse i Strandparken, da de ikke mener der er behov for det. Naboen er bekymret for, at f.eks. et stort omklædningsrum vil kunne fungere som f.eks. varmestue.

Den eksisterende toiletbygning er placeret på matrikel 2es Sunds by, Sunds, hvor campingpladsen ligger. Toiletbygningen er tinglyst som et offentligt toilet, men den tinglyste servitut kan opsiges af en af parterne, som er Herning Kommune og ejere af matrikel 2es. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget blev det vurderet hensigtsmæssigt at fremtidssikre muligheden for bl.a. et offentligt toilet samt evt. omklædningsfaciliteter i tilknytning til Strandparken, som er et offentligt rekreativt område med bademulighed i Sunds Sø. Da der ikke er et konkret projekt for et evt. kommende bygninger i delområde IV vurderer forvaltningen, at det vil være hensigtsmæssigt at fastholde muligheden for 50 m2 bebyggelse i delområde IV.

 

Forvaltningen vurderer dog, at det kan være hensigtsmæssigt at beskrive og præcisere, hvor de nødvendige bygninger kan placeres. Forvaltningen foreslår derfor, at der indskrives, at bygninger kan placeres i den vestlige del langs skellet mellem matrikel 2m og 2es.

 

Hegning

En nabo øst for lokalplanområdet gør indsigelse mod, at der i lokalplanforslaget er beskrevet, at der kan sættes hegn op langs lokalplanområdets østlige afgrænsning for så vidt angår delområde I, II, og IIIb, som grænser op til indsigers ejendom. I den eksisterende lokalplan er det beskrevet, at der skal opsættes hegn. Naboen frygter, at hvis det nuværende hegn fjernes, så vil folk skråne henover deres ejendom, tværs gennem campingpladsen og ned til Strandparken, og deres ejendom vil ikke længere forekomme privat. Naboen forventer derfor, at der skal være en pligt til at opretholde hegnet langs lokalplanområdets østlige afgrænsning, for så vidt angår delområde I, II og IIIb.

 

Nabo øst for lokalplanområdet ønsker at opretholde det trådhegn, som i dag er opført mellem deres ejendom og Strandparken. Naboen påpeger, at hegnet er opført af kommunen efter ønske fra den tidligere ejer af deres ejendom. Naboen har efter aftale med kommunen selv renoveret dele af dette hegn. Naboen påpeger, at hegnet skal sikre, at gæster til Strandparken ikke bevæger sig ind på deres private ejendom. Bygherre ønsker, at lokalplanens bestemmelse om, at trådhegn ikke må være synligt fra ydersiden samt kravet om levende hegn fjernes. Bygherre begrunder det med, at et levende hegn vil kræve store omkostninger at vedligeholde, da der er tale om 700 meter hæk. Endvidere er det afgørende, at pladsen kan hegnes af hensyn til bl.a. gæsternes tryghedsfølelse og forsikringshensyn. Ned mod søen ønsker bygherren, at hegnet kan være gennemsigtigt, så udsynet mod søen bevares. Bygherre understreger, at de ønsker at lave et pænt og naturligt hegn, men at det i praksis kan blive svært, at beplantningen skal være høj nok til at dække trådhegnet.  

 

Forvaltningen anbefaler, at der bør være krav om hegning i forhold til anvendelsen som campingplads og hytteby, af hensyn til gæster og naboer. Forvaltningen anbefaler ligeledes at der kan opføres trådhegn omkring campingpladsen og mellem matrikel 2m og 2am. Der bør være krav om at trådhegnet begrønnes, dog med udtagelse af mellem matrikel 2m og 2am samt langs mellem matrikel 2m og 2es for at sikre muligheden for udsigt til Sunds Sø. Det vurderes at hegnet langs de øvrige strækninger skal sikres et grønt udseende af æstetiske årsager.

  

Parkering i delområde IV

Tilsyneladende er der en opfattelse af, at der kan etableres parkeringspladser i Strandparken på det grønne område. Dette er ikke hensigten, derfor foreslås det, at lokalplanens bestemmelser for delområde IV tilføjes i en bestemmelse, at der ikke må anlægges parkeringspladser i den nordlige del af delområde IV (Strandparken). 

 

Vejadgang til delområde I samt afgrænsning af delområde I og II

Der er indkommet ændringsforslag fra Sunds Borgerforening og bygherre, som foreslår, at boligerne i delområde I tillades udkørsel til Åvej. Sunds Borgerforening foreslår endvidere, at vejarealet til vej C-D kan indgå i områderne til campingplads eller hytter.

 

Forvaltningen vurderer, at der ved etablering af fem boliger kan gives mulighed for, at boligerne har adgang direkte fra Åvej. Forvaltningen foreslår derfor, at dette ændres i lokalplanen, således at vej C-D udgår og arealet herfra inddrages i delområde II til campingplads.

 

Bevaring af beplantning langs Åvej

Bygherre finder, at bevaringen af beplantningen langs Åvej er problematisk i forhold til skygge for de kommende boliger og deres udeareal. De ønsker, at der er mulighed for at tynde ud i den og at trærækken begrænsens også af hensyn til evt. vejtilkørsel fra Åvej.

 

Forvaltningen har revurderet beplantningen i forhold til solorientering og ønsket om vejadgang fra Åvej. Det eksisterende udtryk langs Åvej er, der ligger husene langs sydsiden helt ud til vejen, hvor husene på nordsiden af Åvej er mere tilbagetrukket fra vejen. Forvaltningen vurderer at der kan stilles krav om at der plantes ét træ pr. ejendom ud mod Åvej i den eksisterende græsrabat. Forvaltningen anbefaler endvidere, at lokalplanen fastlægger en byggelinje, som har samme placering som den nordlige afgrænsning af beplantningen i delområde I i lokalplanforslaget, og at ny bebyggelse skal placeres i denne linje, enten med facaden eller med et hjørne af bebyggelsen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at lokalplanforslag 21.E7.2 endelig vedtages med følgende ændringer:

 

at lokalplanforslagets §4.6 ændres til: ”Den eksisterende offentlige sti a-b kan anlægges i op til 4 meters bredde.”

 

at der indskrives ny bestemmelse i § 7 vedr. delområde IV: ”De nødvendige bygninger i delområde IV kan primært placeres i den vestlige del langs skellet mellem matrikel 2m og 2es.”

 

at lokalplanforslagets §11.1 ændres til: ”Hegning mod veje, stier og fælles friarealer skal ske som levende hegn/hæk af egnstypiske / hjemmehørende arter i hele lokalplanområdet. Hegnet/hækken skal placeres på egen grund og skal vedligeholdes på begge sider af den pågældende grundejer. Hegnet/hækken skal plantes minimum 40 cm fra skel. Undtaget langs delområde II og IIIb, hvor hegning kan ske som trådhegn jf. §11.8”

 

at lokalplanforslagets §11. 8 ændres til: ”Der skal opføres hegn omkring delområde II og IIIb, dog ikke mellem delområde II og IIIb. Hegnet kan ske som trådhegn. Trådhegnet kan etableres med en højde på op til 1,8 meter. Trådhegnet skal begrønnes, med undtagelse af mellem delområde IIIb og IV, og må ikke være synligt fra ydersiden af delområdet.”

 

at der i lokalplanforslagets §11 vedr. delområde IV tilføjes: ”Der kan opsættes trådhegn mellem matrikel 2m og 2am. Trådhegnet kan etableres med en højde op til 1,8 meter.”

 

at lokalplanforslaget § 3.19 for delområde IV ændres til: ”Den sydlige del af delområdet skal fungere som tilkørsel til delområderne og skal ske fra den nuværende adgangsvej. Der kan etableres parkering langs den nuværende adgangsvej. Der må ikke anlægges parkeringspladser i den nordlige del af delområde IV (Strandparken) .”

 

at lokalplanens § 4.2 ændres til: ”Lokalplanområdets delområde II, IIIa, IIIb og IV må kun vejbetjenes fra Åvej i princippet som vist på kortbilag 2. Boliger i delområde I må have direkte udkørsel til Åvej. Der er for matrikel 2l en tinglyst vejadgang uden for lokalplanområdet.”

 

at lokalplanforslagets §4.3 ændres til: ”Delområde II, IIIa, IIIb og IV trafikbetjenes med vejadgang fra Åvej på den eksisterende vej A-B. Vejen udlægges med en bredde på minimum 6 meter og en kørebanebredde på minimum 5 meter.”

 

at lokalplanforslagets §4.4 slettes

 

at afgræsning af delområde II ændres til at indeholde arealet, hvor lokalplanforslagets vej C-D ligger på lokalplanens kortbilag 2

 

at lokalplanforslagets §11.4 ændres til: ”Der skal plantes et træ pr. ejendom ud mod Åvej i den eksisterende græsrabat.”

 

at lokalplanforslagets §15.1 slettes

 

at på lokalplanens kortbilag 2 slettes tæt beplantning, som skal bevares

 

at på lokalplanens kortbilag 2 indtegnes en byggelinje i delområde I i en afstand af syv meter fra lokalplanområdets sydlige afgrænsning mod Åvej

 

at der tilføjes ny bestemmelse i § 7 for delområde I: ”Der udlægges en byggelinje, som vist på kortbilag 2. Ny bebyggelse skal placeres i byggelinjen med enten facade eller med et hjørne af bebyggelsen.”

 

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 • Indsigelsesnotat_LP_21.E7.2 og KPT 96_ Campingplads, erhvervs-, bolig- og rekreativt ormåde
 

29. Ny planlægning for udvidelse af udvalgsvarebutik på Absalonsvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P21-1-20 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Ny planlægning for udvidelse af udvalgsvarebutik på Absalonsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om udvidelse af en udvalgsvarebutik på Absalonsvej i Herning. Butikken er beliggende inden for Aflastningscenter Herning og indenfor gældende lokalplan nr. 12.E3.3. lokalplanen giver ikke mulighed for udvidelse af butikken. En udvidelse af butikken forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan for området, enten ved at flytte eksisterende ramme for detailhandel inden for lokalplanen, eller ved udvidelse af rammen til butiksformål i aflastningscenteret. En udvidelse af aflastningscenteret kan evt. indarbejdes i forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032.

 

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes ny lokalplan ved at omfordele eksisterende ramme til detailhandel inden for den gældende lokalplan.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om udvidelse af en udvalgsvarebutik på Absalonsvej i Herning. Den eksisterende butik ønsker at udvide på baggrund af manglende plads i forhold til fremtidigt butikskoncept samt renovere og generelt modernisere nuværende butik og bygning.

 

Butikken er beliggende i delområde E inden for lokalplan nr. 12.E3.3 Centerområde ved Absalonsvej og Åvænget i Herning. Detailhandelsrammen på 1.630 m2 i delområde E er fuldt udnyttet.

 

Lokalplan nr. 12.E3.3 del af Aflastningscenter Herning som er det store detailhandelscenter i Hernings østlige del af byen. Med lokalplan nr. 12.E3.3 er udmøntet detailhandelsrammen for kommuneplan ramme 12.E3 med en samlet ramme for detailhandel på 12.450 m2.

 

En udvidelse af den eksisterende butik vil kræve udarbejdelse af ny lokalplan da rammen i byggefeltet er fuldt udnyttet. Ligeledes vil en udvidelse betyde at bebyggelsesprocenten for området skal hæves til ca. 60.

 

Forvaltningens vurdering

I lokalplan nr. 12.E3.3 er der en uudnyttet detailhandelsramme på 1000 m2 i lokalplanens byggefelt H. På tidspunktet for lokalplan nr. 12.E3.3 udarbejdelse var ønsket er give mulighed for en yderligere dagligvarebutik som kunne give incitament til at tankstationen flyttede og der dermed var mulighed for at placere ny bygning tilbagetrukket fra Silkeborgvej, på samme måde som de andre bygninger langs Absalonsvej.

 

Figur 1 - Delområder inden for lokalplan nr. 12.E3.3

 

Det er forvaltningens vurdering, at en udvidelse af butikken kan realiseres ved udarbejdelse af ny lokalplan som flytter den uudnyttede byggeret til de andre delområder inden for lokalplan nr. 12.E3.3 og dermed giver de eksisterende butikker en mindre mulighed for at udvide og modernisere.

 

Som et alternativ til at flytte eksisterende byggeretter, kan der foretages en udvidelse af aflastningscenteret. Dette forudsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg eller indarbejdelse af udvidelsen i forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032. En udvidelse af aflastningscenteret vurderes at skulle være på ca. 500 m2. Aflastningscenterets samlede detailhandelsramme er 75.616 m2.

 

Det er forvaltningens vurdering, at en udvidelse af eksisterende udvalgsvarebutik bør foretages ved at omforddele byggeret inden for eksisterende lokalplan nr. 12.E3.3. Dette sikrer, at detailhandel ikke forskydes fra Herning Bymidte til Aflastningscenter Herning, samtidigt med at det giver eksisterende butikker på Absalonsvej mulighed for at renovere og modernisere de eksisterende butikker.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der igangsættes planlægning for ny lokalplan hvor eksisterende detailhandelsramme inden for lokalplan nr. 12.E3.3 omfordeles så eksisterende butik kan udvide.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 • Ansøgning om udvidelse af virksomhed på Absalonsvej
 

30. Ny planlægning for udvidelse af et erhvervsområde nord for Feldborg

Sagsnr.: 01.02.05-P21-3-20 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Ny planlægning for udvidelse af et erhvervsområde nord for Feldborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Forvaltnignen har modtaget en forespørgsel på udvidelsesmulighederne for en virksomhed nord for Feldborg.

Virksomheden er beliggende i landzone og er omfattet af kommuneplanramme 09.E11 og lokalplan 09.E11.1 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg. Udvidelsesmulighederne, som lokalplanen giver mulighed for, er udnyttet, hvorfor en udvidelse af virksomheden vil kræve ny planlægning. Ny planlægning vil inddrage landbrugsjord.

Forespørgslen fremsendes hermed til Byplanudvalget til beslutning, om der skal igangsættes ny planlægning for udvidelse af virksomheden.

Sagsfremstilling

Virksomheden er beliggende i landzone på Teglværksvej 3 ca. 300 meter nord for Feldborg, matrikel 3cq Over Feldborg By, Haderup. Virksomheden er et savværk, der i dag omfatter et areal på ca. 35.000 m2. Virksomhedens areal huser også en skovservice virksomhed. Der er ønske om at udvide med et areal på samlet 40.000 m2. 20.000 m2 skal alene anvendes til oplag af råtræ og flis. De resterende 20.000 m2 skal på sigt anvendes til opførelse af et nyt savværk og en mere optimal disponering af virksomhedens fysiske rammer. Der er ikke tale om en egentlig udvidelse af produktionen for nuværende, men en optimering af virksomhedens processer.

Der kører dagligt 7-10 lastvognstræk til og fra virksomheden. På nuværende tidspunkt forventer virksomheden ikke flere daglige lastvognstræk, selv om virksomhedens areal udvides.

 

 

Virksomhedens beliggenhed og udvidelsesområde i forhold til Feldborg.

 

Virksomhedens ønske til udvidelsesområde fordeler sig på to arealer på hver sin side af Langgade. Begge arealer hører under nabogården. Ejer af jorden er indforstået med, at der ansøges om ny planlægning på arealerne.

 

20.000 m2 vest for Langgade - del af matrikel 1ax, ønskes anvendt til oplag af råtræ og flis. På de resterende 20.000 m2 øst for Langgade umiddelbart nord for det eksisterende lokalplanområde - del af matrikel 1r, ønskes udvidelsesmuligheder på op til 10.000 m2 bebyggelse til selve savværket samt lagerhaller.

 

 

Virksomhedens ønske til udvidelse. Den sorte streg markerer det

eksisterende lokalplanområde, mens den prikkede linje viser den

ønskedeudvidelsesmulighed.

 

Virksomheden har medsendt et alternativ til arealet vest for Langgade til oplagring af råtræ og flis - et areal syd for virksomheden mellem Teglværksvej og Feldborg by. Denne placering er dog ikke viderebehandlet her, da virksomheden dermed ville komme for tæt på byen og give udfordringer i forhold til afstandskrav til boliger i byzone.

 

Plangrundlag

 

Virksomheden er omfattet af kommuneplanramme 09.E11 samt lokalplan 09.E11.1 vedtaget i august 2012.

Udvidelsesønsket er beliggende i det åbne land og er ikke omfattet af en lokalplan.

 

Kommuneplanramme 09.11

Området må kun anvendes til erhvervsformål for virksomheder i virksomhedsklasse 3-4.

Der kan i området etableres en virksomhed med tilknytning til primære erhverv som landbrug, skovbrug, gartneri og rådstofudvinding.

 

Lokalplan 09.E11.1

Området kan alene anvendes til erhvervsformål med tilknytning til primære erhverv som landbrug, skovbrug, gartneri og råstofindvinding. Der må i området ikke etableres nogen form for boliger

 

Udvidelsesønsket inddrager landbrugsjord. Arealet er berørt af en skovbyggelinje i den nordvestlige del. Endvidere ligger arealet øst for Langgade i kanten af en økologisk forbindelse udpeget i kommuneplanen.

 

Forvaltningens vurdering

Virksomheden er beliggende i landzone og er omfattet af en landzonelokalplan. Udvidelsesønsket ligger ligeledes i landzone og vil inddrage ca. 40.000 m2 landbrugsjord. Den eksisterende lokalplan giver mulighed for skov- og landbrugsrelaterede erhverv, der naturligt hører hjemme i det åbne land. En eventuel ny planlægning vil skulle give mulighed for den samme anvendelse. Forvaltningen vurderer, at der derfor godt kan inddrages landbrugsjord til udvidelsen.

 

Udvidelsesønsket fordeler sig på begge sider af Langgade, hvilket vil sige, at intern trafik på virksomhedens areal skal krydse Langgade. Et savværk er i miljøklasse 6, hvor den anbefalede minimumsafstand til boliger er 300 meter. Det vil derfor være optimalt at udvide virksomheden i modsat retning end Feldborg by.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der arbejdes videre med en udvidelse samlet omkring den eksisterende virksomhed. Dels for at få virksomhedens aktiviteter så langt væk fra Feldborg By som muligt, og dels så den interne trafik holdes væk fra landevejen. For at fremtidssikre virksomhedens udvidelsesmuligheder og mindske risikoen for konflikt mellem erhverv og boliger, anbefaler forvaltningen, at afgrænsningen på en eventuel ny lokalplan også vil omfatte matrikel 3ap, 3el, 7a og 7b. På alle fire ejendomme er der i dag boliger i landzone. Den eksisterende lovlige anvendelse af boligerne kan fortsætte, selv om de omfattes af en erhvervslokalplan. Der vil dog ikke kunne bygges om og til boligerne i et omfang, der kræver byggetilladelse.

Den ønskede udvidelsesmulighed af virksomhedens bebyggelse med 10.000 m2 ud over eksisterende bebyggelse vil efter forvaltningens vurdering være omfangsrig og dominerende i landskabet.  

Den prikkede linje viser forvaltningens anbefaling til afgrænsning af en eventuel ny lokalplan.

 

Der bør derfor i en eventuel kommende planlægningsproces arbejdes med disponering af bebyggelsen samt udformning af afskærmende beplantning. Der bør i planprocessen også tages højde for de infrastrukturelle forhold, beliggenheden i kanten af en økologisk forbindelse samt skovbyggelinjen i den nordvestlige del af udvidelsesområdet. Der bør endvidere indarbejdes løsninger for håndtering af overfladevand fra de meget store befæstede arealer, virksomheden ønsker at etablere. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, om der skal igangsættes ny planlægning for udvidelse af pågældende virksomhed
at Byplanudvalget i så fald beslutter, om den anbefalede afgrænsning skal ligge til grund for ny planlægning
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Byplanudvalget beslutter, at der skal igangsættes ny planlægning for udvidelse af pågældende virksomhed på østsiden Langgade, men længere mod nord, og knap så langt mod øst som skitseret.

Bilag

 • Udvidelsesønske fra virksomhed nord for Feldborg
 

31. Debatoplæg for solcelleprojekt ved Gindeskovgård øst for Søndre Feldborg Plantage

Sagsnr.: 01.02.05-P21-19-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Debatoplæg for solcelleprojekt ved Gindeskovgård øst for Søndre Feldborg Plantage

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Meinhard Hallund

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af solceller ved Gindsskovgård, på et areal på op til 206 ha. Den årlige elproduktion forventes at være ca. 140.000 MWh svarende til ca. 45.000 husstandes årlige elforbrug.

 

Byplanudvalget vedtog på møde den 21. oktober 2019 at igangsætte planlægningen for projektet. på den baggrund fremlægges nu debatoplæg for projektet, se bilag. Debatoplægget skal sendes i offentlig høring i 4 uger forud for udarbejdelse af Miljøkonsekvensrapport og lokalplan for projektet. Debatoplægget har til formål at give offentligheden mulighed for at komme med ideer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapporten.

 

Forvaltningen anbefaler, at debatoplægget sendes i offentlig høring forud for udarbejdelse af forslag til lokalplan og miljøkonsekvensrapport.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget en ansøgning fra ’Vores Sol Ejendomsselskab’ om opstilling af solceller ved Grindsskovgård, på et areal på op til 206 ha. Den årlige elproduktion forventes at være ca. 140.000 MWh svarende til ca. 45.000 husstandes årlige elforbrug. Området er beliggende øst for Søndre Feldborg Plantage ved Hesselundvej og Herningvej. Projektet er navngivet efter den nærliggende gård som ejer arealerne hvor på der ønskes opført solceller.

 

Miljøkonsekvensrapporten udarbjedes på baggrund af en afgræning af de emner som rapporten som minimum skal indeholde. Forud for at Herning kommune træffer afgørelse om dette skal der foretages en høring af offentligheden og berørte myndigheder (andre myndigheder hvis tilladelser er nødvendige for at kunne realisere projektet).

 

Høring i forbindelse med afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten sker gennem et debatoplæg der sendes i offentlig høring i 4 uger. Herefter træffes beslutning om den endelige afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold. forslag til lokalplan samt miljøkonsekvensrapport forventes at kunne behandles i Byplanudvalget efteråret 2020. Endelig vedtagelse af lokalplan vil følge vedtagelse af Herning Kommuneplan 2021-2032.

 

Det er forvaltningens foreløbige vurdering, at en miljøkonsekvensrapport forventeligt som minimum skal omhandle den visuelle indvirkning på lokalområdet og naboer, de lokale miljøkonsekvenser ved udpegning af store markarealer til solenergianlæg og indvirkning på dyr og natur, se bilag.

 

Forvaltningen anbefaler, at debatoplægget sendes i offentlig høring forud for udarbejdelse af forslag til lokalplan og miljøkonsekvensrapport.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget sender debatoplæg for solceller ved Gindskovgård i offentlig høring i 4 uger
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Afgrænsningsnotat for Solceller ved Gindeskovgård - politisk behandling
 • Udkast til debatoplæg - offentlig høring
 

32. Nyt enfamiliehus - dispensation fra udnyttelsesgraden

Sagsnr.: 02.34.02-P19-1110-19 Sagsbehandler: Louise Sangild Nielsen  

Nyt enfamiliehus - dispensation fra udnyttelsesgraden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

På ejendommen Brogårdvej 39, 7400 Herning søges om tilladelse til at opføre et enfamiliehus med tilhørende sekundær bebyggelse. Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt nr. 21 fra 1971. Der søges om dispensation til overskridelse af udnyttelsesgraden og byggelinjen i forhold til det ene vejskel.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation til byplanvedtægt nr. 21 til en udnyttelsesgrad på 0,217 og overskridelse af byggelinjen på ca. 1,8 m.. - (OBS Sagen er i øjeblikket i høring for overskridelse af byggelinjen, - frist d 21. februar. Men vil foreligge inden behandling).

Sagsfremstilling

Projektet omfatter opførelse af et enfamiliehus på 182 m2 med 14 m2 overdækning og en sekundær bygning på samlet 52 m2 bestående af carport, udhus og overdækning. Grundarealet udgør 694 m2 Ejendommen er omfattet at Byplanvedtægt nr. 21, i henhold til denne skal ejendommen overholde en udnyttelsesgrad på 0,2.

Bygningsreglementet BR1966 var gældende, da Byplanvedtægten blev vedtaget og med udgangspunkt i dette er beregningen af udnyttelsesgraden 0,217. Det medfører at der ønskes opført 14,5 m2 mere end byplanvedtægten giver mulighed for. De bygningsregulerende bestemmelser har gennem tiden gennemgået en række ændringer siden BR1966 var gældende, her iblandt er kravet til energiforbruget skærpet væsentligt i perioden. Dette resulterer bl.a. i tykkere ydermure. For de boliger der er bygget i områder fra slutningen af 60érne til først 70érne, var vægtykkelsen typisk 29 cm. I dag er vægtykkelsen 41cm eller mere for at overholde kravet. Dette giver en differense på 12 cm. For denne bolig betyder det, at 8 m2 af boligarealet kan henvises til en øget vægtykkelse. Dvs. sammenlignes boligmassen med de øvrige i området så ønskes der en reel boligstørrelse på 6,5 m2 mere end byplanvedtægten faktisk giver mulighed for. En beregning efter de nye beregnsningsregler som gælder i dag vil medføre en udnyttelsesgrad på 0,285, svarende til en bebyggelseprocent på 28,5.

 

Da boligen ikke overholder Byplanvedtægten, er der foretaget en en naboorientering af de 2 nærmeste naboer.

 

Der er i forbindelse med naboorienteringen indkommet bemærkninger fra naboen i nr. 41 i forhold til udnyttelsesgraden.

 

Bemærkninger går primær på følgende:

 • Overskridelsen af udnyttelsesgraden vil fortætte området og ødelægge helheden i kvarteret og dermed hvordan boligen opleves udefra samt udsynet fra deres bolig bliver forringet
 • Til grundarealet bør der fratrækkes, det areal der skal holdes ubebygget dvs. de 5 meter byggelinje der er ved vejen og arealet ved trandformatorstationen.
 • Herning Kommune har altid hævdet, at der aldrig skulle bygges på grunden.

 

Forvaltningen

Udnyttelsesgraden overskrides ikke væsentligt i forhold til tilsvarende ældre områder. Hjørnegrunden har rnegrund har stået ubebygget.

 

Byggeloven sikrer ikke ret til udsigt og udsyn i forhold til byggeri på naboejendomme. Hverken den mistede udsigt eller naboejendommens afgrænsning mod de øvrige naboejendomme er derfor ikke indgået i helhedsvurderingen af projektet.

 

Der henvises i klagen til beregningsregler for grundudstykning. I henhold til Bygningsreglementet skal udnyttelsesgraden beregnes efter det matrikulære areal. Argumentet kan derfor ikke anvendes til at begrænse udnyttelse af ejendommen.  

 

Ejendommen blev i 2017 solgt af Herning Vand A/S. I den forbindelse blev der deklareret et areal til en transformerstation med tilhørende teknikskabe som er opført på ejendommen. Det fremgår ikke af tinglysningen at grunden skal stå ubebygget. Jf. byplanvedtægten er grunden udlagt med en byggeret. Forvaltningen har ikke dokumentation eller lovning for at byggegrunden skal stå ubebygget.   

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at den i byplanvedtægten anviste beregningsmetode for udnyttelsesgraden er en forældet beregningsmåde i forhold til den aktuelle byggelovgivning. Samtidig vurderes det at den ansøgte overskridelse af udnyttelsesgraden er af meget begrænset omfang. Ved en beregning af bebyggelsesprocenten efter nuværende byggelovgivning ville udnyttelsesgraden være 28,5 %. Det vurderes, at denne udntttelsegrad er tidsvarende for et åben/lav boligområde. Den ansøgte beyggelse passer fint ind i forhold til øvrige bebyggelse og der er rimelige friarealer på ejendommen.

 

Det vurderes ikke at det ansøgte skaber yderlig fortætning af området end hvad byplanvedtægten faktisk giver mulighed for. Grunden er lidt mindre end de fleste øvrige i området og boligerne var jf. byggestilen i 1970érne dengang mindre. Men det vurderes ikke at den mindre overskridelse af udnyttelsesgraden på 0,017 ødelægger eller fortætter området. Overskridelsen af byggelinjen er delvis forårsaget af den placerede transformatorstation som ikke gør det det muligt at udnytte grundarealet optimalt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der meddeles dispensation til byplanvedtægt nr. 21 til en udnyttelsesgrad på 0,217 og overskridelse af byggelinjen på ca. 1,8 m.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Tegninger til høring
 • Indsigelse fra naboen Brogårdsvej 41
 • Beregning af udnyttelsesgraden jf. 1966
 • Bemærkninger til høringen i sagen om byggetilladelse på Brogårdvej 39
 • Ejendomsdatarapport
 

33. Østre Søvej 22, Sunds - Opførelse af nyt sommerhus

Sagsnr.: 02.34.02-P19-657-19 Sagsbehandler: Søren Kirkegaard  

Østre Søvej 22, Sunds - Opførelse af nyt sommerhus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

 

På ejendommen Østre søvej 22, 7451 Sunds ansøges om tilladelse til at nedrive eksisterende sommerhus og opføre et nyt større sommerhus med tilhørende carport.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives afslag til det ansøgte projekt.

Sagsfremstilling

Der er søgt om tilladelse til at nedrive eksisterende sommerhus og opføre et nyt sommerhus på i alt 160 m2.

Derudover ønskes der tilladelse til opførelse af carport foran eksisterende garage.

Ejendommen er beliggende i et område, der er omfattet af lokalplan nr. 21.S2.3, som udlægger området til sommerhusbebyggelse og fælles arealer (§3.1)

 

 

Formålet med lokalplanen er bl.a. følgende:

 • 1.3 Fastholde udkig til sø fra vej og sti
 • 1.4 Fastlægge afstand til skel
 • 1.11 At styrke håndhævelse af sø- og å-beskyttelseslinjer 

 

Eksisterende garage, som der er givet tilladelse til i 2004, er placeret 1 m fra skel mod nord. Af ansøgningen fremgår det, at carporten ønskes opført i forlængelse af eksisterende lovlig opført garage.

Lokalplanen er trådt i kraft medio 2012, dvs. efter opførelsen af eksisterende garage, og præciserer at sekundære bygninger skal placeres 2,5 m fra skel.

Etablering af ny carport foran eksisterende garage vil ligeledes kræve en dispensation fra lokalplanens § 1.4 og § 1.11.

 

På begge de medsendte kort fra ansøger, fremgår det at carporten placeres inden for området der er skraveret som å-beskyttelseslinje. Da formålet med lokalplanen er at sikre afstande til skel samt at håndhæve sø- og å-beskyttelseslinjer, vurderes det ikke jf. planlovens §19 stk. 1, at der kan meddeles dispensation til opførelse af den ansøgte carport.

 

Eksisterende sommerhus ønskes fjernet, og der ønskes opført et nyt større sommerhus på i alt 160 m2. Det nye sommerhus placeres ind over arealer der er underlagt å- og/eller sø-beskyttelseslinjer. Da formålet med lokalplanen er at håndhæve å- og sø-beskyttelseslinjer, vurderes det ikke at der kan meddelelse dispensation til opførelse af det ansøgte sommerhus.

 

Der er i forbindelse med partshøringen om afslag modtaget indsigelse fra ansøger. Indsigelse er i sin helhed vedhæftet som ”bilag – indsigelse fra ansøger”. I hovedtræk kan indsigelserne samles under følgende punkter:

·         Mulighed for dispensation til naturbeskyttelsesloven

·         Redegørelse for indkig

·         Redegørelse for afstand til skel

 

Mulighed for dispensation til naturbeskyttelsesloven

Det ansøgte sommerhus kræver dispensation fra å-beskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens § 16), da placeringen går nærmere ned mod åen end det nuværende hus.

Formålet med å-beskyttelseslinjen er bl.a. at bevare åen som landskabselement. Det ansøgte sommerhus vil forringe udsigten langs åen fra adgangsvejen og dermed stride mod formålet med å-beskyttelseslinjen.

Da formålet med lokalplanen bl.a. er at håndhæve sø- og å-beskyttelseslinjer, vurderes der ikke på baggrund af planlovens §19 stk. 1, at der kan meddeles dispensation til opførelse af den ansøgte carport.

Redegørelse for sagsforløb vedr. sø- og å-beskyttelseslinjer for matriklen er vedhæftet som ”Bilag – Redegørelse for sø- og åbeskyttelseslinjer”.

 

Redegørelse for indkig

Der redegøres i indsigelsen for, at der tidligere har været plantet træer og buske langs vejen som har begrænset udkigget til søen. Disse er nu fældet, og har således, efter ansøgers opfattelse, bevirket øget udkig til søen.

Men henvisning til at træer, buske og lignende levende hegn er ”levende”, giver dette risiko for at planter/træer går ud, beskæres eller på anden måde fjernes.

Det er forvaltningens opfattelse, at der derfor er forskel på, om der er tale om en fast konstruktion, som et sommerhus, eller et levende hegn, som begrænser udkigget til søen.

En vurdering af det konkrete projekt bevirker at sommerhusets øgede størrelse og vinkling i forhold til eksisterende sommerhus, forringer udkigget til søen, som reduceres med ca. 5 m. Det ansøgte vil således være i strid med lokalplanens §1.3.

Det vurderes derfor ikke der kan gives tilladelse til opførelse af det ansøgte projekt.

 

Redegørelse for afstand til skel

Ansøger angiver at carporten er placeret 2,1 - 2,15 m fra skel. Men er i øvrigt åben for dialog i forhold til placering.

Lokalplanen angiver i §7.11, at sekundære bygninger skal placeres 2,5 m fra skel. Da formålet med lokalplanen jf. § 1.4, er at sikre afstand til naboskel, er det forvaltningens opfattelse at der ikke kan meddeles dispensation til den ansøgte placering a carporten.

 

Forvaltningen ser ikke andre muligheder end at ansøger får mulighed for at nedrive og opføre et sommerhus med samme omfang og placering som eksisterende og der vil blive givet afslag på opførelse af ny ekstra garage/carport. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der på baggrund af ovenstående sagsfremstilling ikke meddeles byggetilladelse til det ansøgte, da det ansøgte strider mod flere af formålsbestemmelserne i lokalplanen som der jf. planlovens § 19 stk. 1 ikke er mulighed for at meddele dispensationer til

 

at udvalget tager stilling til, om der kan gives dispensation til skelafstand ved opførelse af carport
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Med henvisning til naturbeskyttelsesloven §65 stk. 1 besluttes det at give dispensation til byggerierne som ansøgt, dvs. både hus og carport.

Bilag

 • Redegørelse vedr. sø- og å-beskyttelseslinje. Østre Søvej 22
 • Indsigelse fra ansøger
 

34. Godkendelse af program for områdefornyelse i Kibæk

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-19 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Godkendelse af program for områdefornyelse i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

På Byplanudvalgets møde den 19. juni 2017, pkt. 97, blev det besluttet at gennemføre områdefornyelse i Kibæk. Der er udarbejdet forslag til program for områdefornyelsen med titlen "Kibæk - grøn by med vilje, program for områdefornyelse 2020-2025" (se bilag). Programmet er udarbejdet med afsæt i byens centerbyplan og i samarbejde med en gruppe borgere, herunder Lokalrådet.

 

Programmet indstilles hermed til godkendelse som grundlag for det videre arbejde med områdefornyelsen.

 

Sagsfremstilling

Områdefornyelse er et af redskaberne under Byfornyelsesloven til omdannelse i mindre byer og landsbyer. En områdefornyelse giver mulighed for at revitalisere byer og byområder og gøre dem attraktive for bosætning og nye investeringer. Områdefornyelse kan dermed bidrage til en positiv udvikling af byer, der har udfordringer som forfaldne bygninger, mangel på mødesteder og aktiviteter, nedslidte bymiljøer mm. Et områdefornyelsesprojekt kræver en flerhed af problemstillinger - dvs. projektet skal indeholde både fysiske, sociale og kulturelle tiltag.

 

Områdefornyelsen i Kibæk er startet op i efteråret 2019 med en programfase. I programfasen har forvaltningen, med afsæt i byens centerbyplan fra 2016, afholdt to workshops i samarbejde med en borgergruppe, herunder Lokalrådet. Formålet med de to workshops var at indkredse, hvilke temaer og indsatsområder fra centerbyplanen, der skulle arbejdes videre med i programmet for områdefornyelsen, og om der evt. skulle inddrages nye ideer.

 

Da områdefornyelsen gennemføres i henhold til byfornyelsesloven, afspejler indholdet i programmet både borgernes ønsker og behov, forvaltningernes faglig vinkel samt byfornyeleslovens krav.

 

Programmets indhold

Områdefornyelsen skal kvalificere og udvikle Kibæks rolle og grønne profil som attraktiv bosætningsby med gode indkøbsmuligheder, et indbydende og aktivt bymiljø med et bredt udbud af (sports-) aktiviteter og mulighed for bevægelse og fællesskaber på tværs af generationer.

 

Programmet indeholder tre overordnede temaer for en række indsatsområder:

 

 • Tema 1 Byidentitet - historiefortælling og fællessskaber, herunder

 

- at tydeliggøre byens identitet og profil med en gennemgående visuel /designmæssig indsats

- at sætte fokus på ankomsten til byen fra Vardevej

- at styrke fællesskaber og foreningsliv på tværs af kultur og institutioner

- at oprette en borgerprojekt-pulje, der administreres af Lokalrådet, til individuelle, lokale initiativer under områdefornyelsen

 

 • Tema 2 Grøn plan - sundhed og bevægelse for livet, herunder

 

- at styrke byens grønne profil med en sammenhængende, grøn plan, der tydeliggør og udbygger de rekreative opholds- og bevægelsesmuligheder

- at styrke fællessskaber og foreningsliv med fokus på mødesteder og aktiviteter for de unge

- at skabe gode, synlige bevægelsesruter/stier i og omkring byen for både beboere og tursiter

 

 • Tema 3 Gentænk bymidten - nyt torv og bymiljø omkring Stationspladsen, herunder

 

- at sætte fokus på ankomsten til byen fra stationen

- at forskønne og gentænke bymidten med nyindretning af Jernbanegade og Stationspladsen

- at afsøge muligheden for ny anvendelse af stationsbygningen

 

Derudover er der i programmet overordnet fokus på "Bevæg dig for livet" og FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling, som parametre, der skal tænkes ind i det kommende arbejde med delprojekterne.

 

"Bevæg dig for livet" er en 5- årig visionsaftale Herning Kommune har indgået med DGI/DIF, som har til formål at få flere borgere i bevægelse. Med aftalen er der bl.a. fokus på, at der skal arbejdes på tværs af forvaltningerne i kommunen og på involvering af eksterne aktører som f.eks. lokale foreninger. "Bevæg dig for livet" er derfor oplagt at inddrage i områdefornyelsen - særligt under tema 2, "Grøn plan - sundhed og bevægelse for livet".

 

Tre af FN´s i alt 17 Verdensmål harmonerer med temaerne i programmet. Det drejer sig om verdensmål nr. 3 Sundhed og trivsel, nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund samt nr. 13 Klima indsats.

 

Den videre proces

Efter Byplanudvalgets godkendelse af programmet afholdes borgermøde, hvor programmet præsenteres, og hvor der nedsættes arbejdsgrupper, der skal arbejde videre med at konkretisere de enkelte delprojekter. Arbejdet i arbejdsgrupperne suppleres med løbende møder i en følgegruppe med repræsentanter fra de forskellige arbejdsgrupper, Lokalrådet og forvaltningerne.  

Økonomi

Det er i alt afsat ca. 6,3 mio. kr. til områdefornyelsen i Kibæk. Heraf får Herning Kommune ca. 700.000 i refusion fra staten. Der er iøvrigt afsat 150.000 kr. med Forskønnelsespuljen til Stationspladsen, som tænkes sammen med områdefornyelsen.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender "Kibæk - grøn by med vilje, program for områdefornyelse 2020-2025".
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Program for områdefornyelse Kibæk
 

35. Godkendelse af anlægsregnskaber for Grøn Ordning 2017

Sagsnr.: 01.02.20-P20-1-16 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Godkendelse af anlægsregnskaber for Grøn Ordning 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Kristina Gaardsted

 

Sagsresume

I Herning Kommune har de forskellige vindmølleprojekter udløst puljer, som hver har haft en ansøgningsrunde. Det har dog vist sig, at enkelte projekter fra vindmølleområderne ved henholdsvis Assing og Sunds, som allerede var bevilget, efterfølgende er frafaldet af ansøgerne, hvorfor der resterede midler i puljerne, som ikke blev brugt. Herning Byråd besluttede derfor på mødet den 11. oktober 2016 at gennemføre en ny ansøgningsrunde for hele Herning Kommune med de overskydende puljemidler.

 

Herning Kommune lægger i første omgang midlerne ud for de politisk prioriterede projekter ud fra en forhåndsgodkendt ansøgning, som Energistyrelsen (tidl. Energinet.dk) har givet tilsagn om tilskud.

 

Ved projekternes afslutning ansøger Herning Kommune Energistyrelsen om betaling af midler anvendt til projektets realisering.

 

Anlægsregnskaberne for Grøn Ordning 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder (BYP) fremsendes hermed til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende anlægsregnskaber for Grøn Ordning 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder (BYP).

 

Grøn Ordning 2017

Puljen modtog 10 ansøgninger, hvoraf 5 blev bevilliget penge af byrådet på deres møde den 29. august 2017, pkt. 166. Der blev givet en anlægsbevilling på i alt 322.000 kr. (afrundet). Nedenfor følger en kort gennemgang af de enkelte projekter/stednumre:

 

090092-01 Sauna i Sunds Forsamlingshus

Herning Kommune har den 9. oktober 2017 på vegne af Sunds GF ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på i alt 120.000 kr. inklusiv moms til dækning af omkostninger til etablering af sauna i Sunds GF forsamlingslokaler, herunder materialer og arbejdsløn. Projektet er realiseret.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet fra Energinet.dk, hvorefter anlægsregnskabet kan afsluttes.

 

090092-02 Varmepumpe i Kibæk Mølle

Herning Kommune har den 7. september 2017 på vegne af Kibæk Mølle ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på i alt 95.000 kr. inklusiv moms til dækning af omkostninger til etablering af varmepumper i Kibæk Mølle, herunder materialer og arbejdsløn. Projektet er realiseret.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet fra Energinet.dk, hvorefter anlægsregnskabet kan afsluttes.

 

090092-03 Muldtoilet ved bålhytte – Sunds FDF

Herning Kommune har den 7. september 2017 på vegne af FDF Sunds ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på i alt 40.000 kr. inklusiv moms til dækning af omkostninger til etablering af multtoilet, herunder materialer og arbejdsløn. Projektet er realiseret.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet fra Energinet.dk, hvorefter anlægsregnskabet kan afsluttes.

 

090092-04 Shelters i Kibæks Hjerte

Herning Kommune har den 31. oktober 2017 på vegne af Kibæk Lokalråd ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på i alt 25.950 kr. inklusiv moms til dækning af omkostninger til etablering af shelters og bord-/bænkesæt i Kibæks Grønne Hjerte, herunder materialer og arbejdsløn. Projektet er realiseret.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet fra Energinet.dk, hvorefter anlægsregnskabet kan afsluttes.

 

090092-05 Varmepumpe i spejderhuset – Hodsager KFUM

Herning Kommune har den 18. september 2017 på vegne af Hodsager KFUM ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på i alt 40.000 kr. inklusiv moms til dækning af omkostninger til etablering af varmepumpe, herunder materialer og arbejdsløn. Projektet er realiseret.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet fra Energinet.dk, hvorefter anlægsregnskabet kan afsluttes.

 

Økonomi

Samlet oversigt over anlægsregnskaberne for Grøn Ordning 2017:

 

Stednr.

Anlægsprojekt

U/I

Bevilling

Forbrug

Difference

090092-01

Sauna i Sunds Forsamlingshus

U

120.000

120.000

0

 

 

I

-120.000

-120.000

0

 

 

 

 

 

 

090092-02

Varmepumpe i Kibæk Mølle

U

95.000

95.000

0

 

 

I

-95.000

-95.000

0

 

 

 

 

 

 

090092-03

Muldtoilet ved bålhytte – Sunds FDF

U

40.000

40.000

0

 

 

I

-40.000

-40.000

0

 

 

 

 

 

 

090092-04

Shelters i Kibæks Hjerte

U

27.000

25.950

1.050

 

 

I

-27.000

-25.950

-1.050

 

 

 

 

 

 

090092-05

Varmepumpe i spejderhuset – Hodsager KFUM

U

40.000

40.000

0

 

 

I

-40.000

-40.000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090092

Grøn Ordning 2017

U

322.000

320.950

1.050

 

 

I

-322.000

-320.950

-1.050

 

Et enkelt projekt er blevet billigere end bevilliget, og indtægterne har været tilsvarende lavere, da Energinet.dk dækker de faktiske udgifter.

 

Anlægsregnskaberne vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at anlægsregnskaberne godkendes.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

36. Godkendelse af anlægsregnskaber for Grøn Ordning Stakroge og Sandet

Sagsnr.: 01.02.20-P20-1-17 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Godkendelse af anlægsregnskaber for Grøn Ordning Stakroge og Sandet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Kristina Gaardsted

 

Sagsresume

I Herning Kommune har de forskellige vindmølleprojekter udløst puljer, som hver har haft en ansøgningsrunde, herunder også vindmølleprojektet ved Timlundvej nord for Stakroge.

 

Herning Kommune lægger i første omgang midlerne ud for de politisk prioriterede projekter ud fra en forhåndsgodkendt ansøgning, som Energistyrelsen (tidl. Energinet.dk) har givet tilsagn om tilskud.

 

Ved projekternes afslutning ansøger Herning Kommune Energistyrelsen om betaling af midler anvendt til projektets realisering.

 

Anlægsregnskaberne for Grøn Ordning Stakroge og Sandet på Serviceområde 04 Grønne områder (BYP) fremsendes hermed til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende anlægsregnskaber for Grøn Ordning Stakroge og Sandet på Serviceområde 04 Grønne områder (BYP).

 

Grøn Ordning Stakroge og Sandet

Vindmølleprojektet i vindmølleområde T22 ved Timlundvej nord for Stakroge består af i alt 5 vindmøller på hver 3,45/3,6 MW. Vindmølleområdet er derfor samlet på ca. 18 MW, og udløser dermed en pulje på 1.584.000 kr. til initiativer i det berørte lokalområde.

 

Puljen modtog 19 ansøgninger, hvoraf de 14, som var berettiget til et tilskud, blev givet en anlægsbevilling af byrådet på deres møde den 19. decmeber 2017, pkt. 295. Anlægsbevillingen er på i alt 1.284.000 kr. (afrundet). Nedenfor følger en kort gennemgang af de enkelte projekter/stednumre:

 

090091-01 Stakroge/Sandet – renovering af trampesti

Projektet er oprindeligt givet en anlægsbevilling på 61.000 kr., men efter en mindre tilpasning af projektet har Herning Kommune den 20. december 2017 på vegne af Stakroge/Sandet Stiforening ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på i alt 59.200 kr. inklusiv moms til dækning af omkostninger til renovering af trampesti mellem Stakroge og Sandet, herunder materialer og arbejdsløn. Projektet er realiseret.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet fra Energinet.dk, hvorefter anlægsregnskabet kan afsluttes.

 

090091-02 Stakroge Beboerhus – varmepumpe

Herning Kommune har den 20. december 2017 på vegne af Stakroge Beboer- og Kulturhus ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på i alt 135.526 kr. inklusiv moms til dækning af omkostninger til etablering af varmepumpe i Stakroge Beboer- og Kulturhus, herunder ny eltavle, materialer og arbejdsløn. Projektet er realiseret.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet fra Energinet.dk, hvorefter anlægsregnskabet kan afsluttes.

 

090091-03 Sandet Borgerforening

Stednummeret omfatter 2 ansøgninger fra Sandet Borgerforening. Herning Kommune har den 20. december 2017 på vegne af Sandet Borgerforening ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på henholdsvis 113.375 kr. og 353.825 kr. - i alt 467.200 kr. inklusiv moms. Uoverensstemmelsen mellem projekternes forventede budget og anlægsbevillingen på 467.000 kr. kan begrundes med, at de to ansøgninger er afrundet hver for sig inden beløbene er sammenlagt. Ansøgningerne indeholder omkostninger til henholdsvis etablering af bålhytte samt toiletbygning, herunder materialer og arbejdsløn. Projekterne er realiseret.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet fra Energinet.dk, hvorefter anlægsregnskabet kan afsluttes.

 

090091-04 DSI Sandet Hotel

Stednummeret omfatter 4 ansøgninger fra DSI Sandet Hotel, hvoraf 2 ansøgninger efterfølgende er blevet samlet til en. Herning Kommune har den 20. december 2017 på vegne af DSI Sandet Hotel ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på henholdsvis 86.008 kr., 46.500 kr. og 14.000 kr. - i alt 146.508 kr. inklusiv moms. Ansøgningerne indeholder omkostninger til henholdsvis renovering af forsamlingshus og have samt etablering af varmepumpe, herunder materialer og arbejdsløn. Projekterne er realiseret.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet fra Energinet.dk, hvorefter anlægsregnskabet kan afsluttes.

 

090091-05 DSI Stakroge Skole

Stednummeret omfatter 6 ansøgninger fra DSI Stakroge Skole. Herning Kommune har den 20. december 2017 på vegne af DSI Stakroge Skole ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på henholdsvis 65.965 kr., 113.750 kr., 205.152 kr., 39.141 kr., 34.990 kr. og 13.571 kr. - i alt 472.569 kr. inklusiv moms. Ansøgningerne indeholder omkostninger til renovering af forsamlingshus, etablering af solcelleanlæg, bålhytte, shelters, bord-/bænkesæt samt hestefolde, herunder materialer og arbejdsløn. Projekterne er realiseret.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet fra Energinet.dk, hvorefter anlægsregnskabet kan afsluttes.

 

Økonomi

Samlet oversigt over anlægsregnskaberne for Grøn Ordning Stakroge og Sandet:

 

Stednr.

Anlægsprojekt

U/I

Bevilling

Forbrug

Difference

090091-01

Stakroge/Sandet

-       renovering af trampesti

U

61.000

57.119

3.881

 

 

I

-61.000

-57.119

-3.881

 

 

 

 

 

 

090091-02

Stakroge Beboerhus

-       varmepumpe

U

136.000

133.099

2.901

 

 

I

-136.000

-133.099

-2.901

 

 

 

 

 

 

090091-03

Sandet Borgerforening

-       bålhytte

-       toiletbygning

U

467.000

467.200

-200

 

 

I

-467.000

-467.200

200

 

 

 

 

 

 

090091-04

DSI Sandet Hotel

-       renovering af forsamlingshus

-       renovering af have

-       varmepumpe

U

147.000

146.113

887

 

 

I

-147.000

-146.113

-887

 

 

 

 

 

 

090091-05

DSI Stakroge Skole

-       renovering af forsamlingshus

-       solcelleanlæg

-       bålhytte

-       shelters

-       bord-/bænkesæt

-       hestefolde

U

473.000

471.161

1.839

 

 

I

-473.000

-471.161

-1.839

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090091

Grøn Ordning Stakroge og Sandet

U

1.284.000

1.274.692

9.308

 

 

I

-1.284.000

-1.274.692

-9.308

 

Alle projekterne med undtagelse af de to fra Sandet Borgerforening er endt med at være billigere end bevilliget, der har dog for alle projekterne været tilsvarende færre indtægter, da Energinet.dk dækker de faktiske udgifter.

 

Anlægsregnskaberne vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at anlægsregnskaberne godkendes.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

37. Perspektivnotater 2021 for Byplanudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.00-G01-3-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Perspektivnotater 2021 for Byplanudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I henhold til Herning Kommunes budgetvejledning skal der for hvert serviceområde udarbejdes perspektivnotater for 2021. I forhold til den overordnede tidsplan skal Byplanudvalget senest marts måned behandle forslagene med henblik på den videre budgetlægning og budgetkonferencen i april 2020.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et samlet perspektivnotat for serviceområde 03 Kommunale ejendomme - Byfornyelse, 09 Trafik og 20 Administration.

 

Byplanudvalget adminstrerer desuden serviceområde 04 Grøn ordning: Når der opstilles nye vindmøller i en kommune, har den pågældende kommune mulighed for at søge om tilskud efter Grøn ordning til initiativer, som kommer de lokaler borgere til gavn. Sigtet med Grøn ordning under VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi) er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Ordningen er lukket ned i februar 2018, hvorfor der ikke gives nye tilsagn. Eksisterende tilsagn kan anvendes indtil februar 2020.

 

Byplanudvalget bedes drøfte forslaget og overveje, om der er andre emner, som skal indarbejdes i notaterne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at perspektivnotat på Byplanudvalgets område tages til orientering.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Taget til orientering

Bilag

 • Perspektivnotat 2021 - BYP SO03 SO09 SO20
 

38. Udarbejdelse af Grønt Danmarkskort

Sagsnr.: 01.02.03-P17-2-16 Sagsbehandler: Camilla Nielsen  

Udarbejdelse af Grønt Danmarkskort

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP X

TMU X

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Trine Eide, Kaare Hjorth

Sagsresume

I den igangværende kommuneplanproces skal kommunens bidrag til Grønt Danmarkskort udarbejdes og vedtages. Arbejdet med Grønt Danmarkskort blev startet i 2017 og indbefatter udover internt arbejde, anbefalinger Naturråd og nabokommuner.

 

De overordnede rammer for udarbejdelse af Grønt Danmarkskort og mulige prioriteringer for udpegningen af Grønt Danmarkskort i Herning Kommune fremgår af denne dagsorden.  

  

Forvaltningen anbefaler, at kommunens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort prioriteres, så der fokuseres på sikring af eksisterende særlige værdifulde naturområder og Natura 2000-områderne. Fokus rettes derefter på at skabe sammenhæng til tilstødende eller omkringliggende naturarealer.    

Sagsfremstilling

I 2018 blev opdatering af Planloven vedtaget. Af loven følger at kommunerne ved næste kommuneplanrevision skal planlægge for Grønt Danmarkskort, at det er en national interesse, at arealanvendelsen afvejer hensynet til natur og miljø, herunder menneskers levevilkår og bevarelsen af dyre- og plantelivet. Desuden at Danmark varetager sine internationale forpligtelser vedrørende bevarelse af naturen. Det er ligeledes en national interesse, at planlægningen bidrager til løsninger, der både tilgodeser de samfundsmæssige behov samtidig med, at naturområder og levesteder samt spredningsmuligheder for dyr og planter opretholdes og om muligt forbedres.

 

Planlægningen for Grønt Danmarkskort skal sikre en forstærket indsats for større og sammenhængende naturområder i overensstemmelse med Planloven og de nationale interesser i kommuneplanlægningen. Kommunens bidrag til Grønt Danmarkskort skal vedtages med den nye Kommuneplan 2021-2032.

 

Udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort skal tage udgangspunkt i kommunens hidtidige planlægning for naturinteresser. Denne planlægning skal sammenholdes og suppleres ved anvendelse af tilgængelig viden omkring natur og nationale kriterier for udpegningen af Grønt Danmarkskort.

  

Kommunen skal vurdere behovet for justeringer af eksisterende planlægning på baggrund af ovenstående samt drøftelser med nabokommunerne, anbefalinger fra Naturrådet (se evt. bilag 1, 2 og 3) og en generel afvejning i forhold til andre interesser i arealanvendelsen. 

  

Kommunen skal udpege på kort og fastsætte retningslinjer for:

 • varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, som udgøres af:

o    naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser

o    økologiske forbindelser

o    potentielle naturområder

o    potentielle økologiske forbindelser

 • prioriteringen af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort.

 

Kommunen skal derudover tage udgangspunkt i tre nationale kriterier:

 • Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og Natura 2000 områderne
 • Potentielle naturområder, som kan udvide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder, herunder i tilknytning til og mellem Natura 2000 områder
 • Naturområder, som samtidig bidrager til andre formål, herunder klimatilpasning og klimaforebyggelse, et bedre vandmiljø eller rekreation.

 

Konsekvenser af Grønt Danmarkskort

Grønt Danmarkskort hindrer ikke eksisterende landbrugsmæssig drift eller andre eksisterende aktiviteter såsom jagt eller færdsel. Grønt Danmarkskort giver således ikke som udgangspunkt anledning til yderligere restriktioner end den nuværende lovgivning og praksis for naturbeskyttelsesinteresserne.

 

Grønt Danmarkskort skal som udgangspunkt udbygges ved frivillige aftaler med lodsejerne. Undtagelse fra dette er eventuelle områder, hvor pleje af eksisterende natur eller tilvejebringelse af ny natur tager afsæt i lovgivning.

 

Tilvejebringelsen af Grønt Danmarkskort vil indenfor nogle områder kunne ske via støtteordninger, som kommunen, lodsejere, organisationer, fonde med flere kan søge.

 

Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at kommunens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort bør prioriteres, så der i første omgang fokuseres på sikring af eksisterende særlige værdifulde naturområder og Natura 2000-områderne. Fokus rettes derefter på at skabe sammenhæng ved pleje af tilstødende eller omkringliggende naturarealer, som har potentiale til at udvikle sig til værdifuld natur, samt ved at sammenbinde disse arealer således, at sammenhængende og robuste naturområder kan opstå. I naturindsatsen vil der, hvor det er muligt, arbejdes med opnåelse af synergi mellem natur og anden arealanvendelse.

 

Målet er et Grønt Danmarkskort, der styrker den mest værdifulde natur samt derudover flere steder understøtter synergieffekter, hvor udpegningen udover at gavne naturen desuden kan bidrage til andre formål, f.eks. tilbageholdelse af næringsstoffer, vand og CO2. Andre vigtige synergier kan være rekreative interesser, større sammenhængende værdifulde landskaber og grønne og landskabeligt attraktive by-rande og kiler.

 

Forvaltningen anbefaler med baggrund i denne prioritering, at Naturrådets anbefalinger kvalificeres ud fra tilgængelige oplysninger om natur, forvaltningens lokale viden om områdernes naturværdi og økologiske funktion samt afvejningen med andre interesser i arealanvendelsen.

 

Det betyder, at forvaltningen anbefaler at følge hovedparten af Naturrådets anbefalinger men at gøre nogle undtagelser. Forvaltningen forventer f.eks. ikke, som Naturrådet anbefaler at medtage alle §3-beskyttede naturområder i Grønt Danmarkskort eller iværksætte en udvidet kortlægning af §3-beskyttede naturområder inden udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort. Det skyldes, at forvaltningen vurdere, at der i planlægningen bør fokuseres på de kendte vigtigste områder, og hvor indsats i første omgang vil give størst værdi for natur, miljø, klima og rekreativ brug, så planlægningen giver mening set i det større perspektiv og sammenhæng.

 

De næste skridt

Temaet for Grønt Danmarkskort i kommuneplanen forelægges fagudvalgene i foråret 2020. Her vil fremgå beskrivelse af og begrundelse for, hvorfor områder indgår, prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for udpegningen, samt en beskrivelse af, hvordan Grønt Danmarkskort over tid søges realiseret.

 

Grønt Danmarkskort erstatter kommunens hidtidige planlægning for Grøn Struktur. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at udvalget godkender, at forvaltningen arbejder videre efter de skitserede prioriteringer.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Bilag 1 Naturrådets anbefalinger til Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg
 • Bilag 2, BYP Dagsordenpunkt 18. september 2018
 • Bilag 3, TMU Dagsordenpunkt 24. september 2018
 

39. Regnskab 2019 for Byplanudvalget

Sagsnr.: 00.32.10-S55-2-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Regnskab 2019 for Byplanudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 har forvaltningen for Serviceområderne 03 Kommunale ejendomme - Byfornyelse, 04 Grønne områder og 09 Trafik udarbejdet forslag til regnskab samt overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra regnskabsår 2019 til 2020.

 

I henhold til bevillingsreglerne kan de enkelte fagudvalg, efter ansøgning til Byrådet, overføre uforbrugte budgetbeløb vedrørende drift og restrådighedsbeløb vedrørende anlæg. Ifølge reglerne for overførsler mellem budgetår (drift) kan der som hovedprincip ikke overføres mere end der er tilbage af bevillingen/budgettet for serviceområdet, ligesom der, som hovedprinciRegnskab 2019 for Byplanudvalgetp, skal ske overførsel af et eventuelt merforbrug på serviceområdet.

Sagsfremstilling

Regnskab 2019 og overførsler fra 2019 til 2020 - drift:

Vedrørende driften på Serviceområde 03 er der et forbrug på 471 t.kr. Det betyder, at der er et mindreforbrug på 235 t.kr., som søges overført til 2020.

 

 

Regnskab 2019 og overførsler fra 2019 til 2020 - anlæg:

Det fremgår af nedenstående tabel, at regnskabet på anlægssiden viser et samlet forbrug på netto 7,422 mio. kr. fordelt med 0,308 mio. kr. på Serviceområde 03, -0,816 mio. kr. på Serviceområde 04 og 7,930 mio. kr. på Serviceområde 09.

 

 

Der indstilles overførsel fra 2019 til 2020 på i alt netto 20,058 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende og planlagte projekter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender regnskabet for 2019, samt de ansøgte overførsler, der efterfølgende fremsendes til videre behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget, samt Byrådet
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • BYP 2019 - Anlæg bilag 1
 • BYP 2019 - Anlæg bilag 2
 • BYP 2019 - Anlæg bilag 3
 

40. Salg af ejendom i Hammerum

Sagsnr.: 13.06.02-G01-78-18 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af ejendom i Hammerum

 

41. Kunstværk til Herning Bymidte

Sagsnr.: 20.04.01-Ø40-1-20 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Kunstværk til Herning Bymidte

 

42. Meddelelser til/fra Byplanudvlaget 9. marts 2020

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-17 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Meddelelser til/fra Byplanudvlaget 9. marts 2020