Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

22. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 102 for område ved Bethaniagade i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-14-19 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 102 for område ved Bethaniagade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 17. december 2019 foreløbigt vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 102 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for Centerområde på hjørnet af Nørgaards Alle og Bethaniagade i Herning.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden 19. december 2019 til 16. januar 2020, der er ikke indkommet bemærkninger til planforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg nr. 102 endelig vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

For at give mulighed for flere etager og en mindre justering i bebyggelsesprocenten udarbejdes der kommuneplantillæg for området.

 

Den nuværende kommuneplanramme siger en bygningshøjde på 18 meter og 4 etager. Bebyggelsesprocenten er på 146.

 

Med kommuneplantillæg nr. 102 fastholdes bygningshøjden på 18 meter men med 5 etager. Bebyggelsesprocenten justeres til 150.

 

I kommuneplantillægget er der indarbejdes beskrivelse af forbindelsen fra Herning bymidte til Herning+ og byrummet ”Plusset” via Nørgaards Alle.

 

Kommuneplantillæg nr. 102 ledsages af lokalplan 11.C32.2 for Boligbebyggelse på hjørnet af Bethaniagade og Nørgaards Alle i Herning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at forslag til kommuneplantillæg nr. 102 for Centerområde på hjørnet af Nørgaards Alle og Bethaniagade i Herning endelig vedtages.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt