Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

19. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for biogasanlæg ved Ørneborgvej nord for Studsgård

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for biogasanlæg ved Ørneborgvej nord for Studsgård

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

BIGADAN A/S ønsker at udbygge Studsgård Biogasanlæg på Ørneborgvej 11, 7400 Herning. Dette indebærer, at anlægget skal bioforgasse en større mængde biomasse end det gør i dag. Anlægget får en størrelse der gør, at der skal udarbejdes en Miljøkonsekvensrapport forud for at projektet kan realiseres.

 

Byplanudvalget behandlede den 18. marts 2019 igangsætning af planlægning for udvidelse af biogasanlægget.

  

Forud for udarbejdelse af lokalplanforslag og miljøkonsekvensrapport er der udarbejdet et debatoplæg, der har været i offentlig høring fra den 10. oktober til den 7. november 2019. Der indkom i alt 5 bemærkninger. Bemærkningerne er indarbejdet i miljøkonsekvensrapporten.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 59.T4.1, miljøkonsekvensrapport og udkast til §25 tilladelse foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

BIGADAN A/S ønsker at udbygge Studsgård Biogasanlæg fra 230.000 tons biomasse pr. år til 400.000 tons pr. år. Anlægget er placeret på Ørneborgvej 11, 7400 Herning. Dette indebærer, at anlægget skal bioforgasse en langt større mængde biomasse end det gør i dag, primært husdyrgødning, men også industriel biomasse samt storkøkkenaffald.

 

 

Forslag til lokalplan nr. 59.T4.1 har til formål, at sikre at anlæggets udvidelse sker på en måde, så det ikke får væsentlige miljømæssige konsekvenser. Lokalplanen giver mulighed for udvidelse af anlægget inden for samme areal som allerede er lokalplanlagt til biogasanlæg. Anlægsudvidelsen omfatter etablering af nye anlægsdele bl.a. to nye reaktorer på op til 28 meters højde samt nye haller.

 

Anlægget får en størrelse der gør, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport før projektet kan realiseres.Se miljøkonsekvensrapporten for en nærmere beskrivelse af projektet. Miljøkonsekvensrapporten omhandler emnerne trafik, visuelle forhold, lugt og støj, overfladevand, påvirkning af jordbund, vand, luft, fauna og flora, samt mulige afværgeforanstaltninger til at undgå, mindske eller kompensere for eventuelle negative miljøpåvirkninger

 

Trafik

Et særligt opmærksomhedspunkt fra de indkomne bemærkninger i debatfasen samt fra miljøkonsekvensrapporten er de trafikale forhold på Ørneborgvej. På den nuværende vej er det ikke muligt for lastbiler at krydse hinanden uden at benytte rabatten. Ligeledes er der ikke bomme ved jernbaneoverkørslen eller svingbaner i krydset Ørneborgvej/Vardevej.

 

På baggrund af konklusionerne fra miljøkonsekvensrapporten er der i udkast til §25 tilladelsen, stillet vilkår om udvidelse af af Ørneborgvej som forudsætning for, at denne må belastes yderligere med biomasse transporter.

 

Vilkår 6 i udkast til §25 tilladelse giver mulighed for at eksisterende kørsel med biomasse på Ørneborgvej kan fortsætte. På baggrund af vejens bredde, hvor to lastbiler ikke er i stand til at krydse hinanden uden at benytte rabatten, skal det dog overvejes, hvorvidt der helt skal fjernes muligheden for kørsel på Ørneborgvej, indtil vejen er udvidet. Det vil være muligt i §25 tilladelsen at hindre transport på Ørneborgvej, hvis vilkår 6 undlades. Hvis Ørneborgvej ikke må benyttes til kørsel med biomasse vil det betyde yderligere omkostninger for virksomheden, da biomassen skal transporteres over længere afstande grundet omkørsel. Samtidigt vil det dog give naboer på Ørneborgvej bedre trafikale forhold, da der ikke længere vil være kørsel med biomasse på vejen, med mindre den udvides.

 

Forvaltningen beder Byplanudvalget tage stilling til, hvorvidt vilkår 6 skal medtages i udkast til §25 tilladelse.

 

Forvaltningen anbefaler at forslag til lokalplan nr. 59.T4.1 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring sammen med miljøkonsekvensrapporten og udkast til §25 tilladelse for det konkrete anlæg. Høringsperioden fastlægges til 8 uger på baggrund af, at der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanuvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 59.T4.1 for biogasanlæg på Ørneborgvej ved Studsgård til foreløbig vedtagelse
at Ørneborgvej helt skal friholdes for biogastransporter indtil vejen er udbygget
at Byplanudvalget anbefaler Økonomi- og Erhversudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan nr. 59.T4.1, miljøkonsekvensrapport og udkast til §25 tilladelse sendes i 8 ugers offentlig høring
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

  • Lokalplan for biogasanlæg ved Ørneborgvej nord for Studsgård
  • Ikke teknisk resume - Miljøkonsekvensrapport Studsgaard Biogasanlæg
  • UDKAST §25-tilladelse for biogasanlæg på Ørneborgvej 11, 7400 Herning - politisk behandling
  • Miljøkonsekvensrapport Studsgaard Biogasanlæg (ikke udskrevet på papir)
  • Bilag 1_høringssvar fra debatfase_rev01
  • Bilag 2_Afgræninsningsnotat ( (ikke udskrevet på papir)
  • Bilag 3_Situationsplan (ikke udskrevet på papir)
  • Bilag 4_Trafik (ikke udskrevet på papir)
  • Bilag 5 OML-inputs og OML-Multi results (ikke udskrevet på papir)
  • Bilag 6_Notat ekstern støj - Studsgaard biogasanlæg (ikke udskrevet på papir)