Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

18. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 105 for biogasanlæg ved Studsgaard

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 105 for biogasanlæg ved Studsgaard

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

BIGADAN A/S ønsker at udbygge Studsgård Biogasanlæg på Ørneborgvej 11, 7400 Herning.

 

Byplanudvalget behandlede den 18. marts 2019 igangsætning af planlægning for udvidelse af biogasanlægget.

 

For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplan nr. 59.T4.1 for biogasanlæg på Ørneborgvej ved Studsgård, er der udarbejdet et tillæg nr. 105 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

  

Forud for udarbejdelse af kommuneplantillg, lokalplanforslag og miljøkonsekvensrapport er der udarbejdet et debatoplæg, der har været i offentlig høring fra den 10. oktober til den 7. november 2019. Der indkom i alt 5 bemærkninger. Bemærkningerne er indarbejdet i miljøkonsekvensrapporten som behandles under lokalplansagen.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslaget foreløbig vedtages. 

Sagsfremstilling

BIGADAN A/S ønsker at udbygge Studsgård Biogasanlæg fra 230.000 tons biomasse pr. år til 400.000 tons pr. år. Anlægget er placeret på Ørneborgvej 11, 7400 Herning. Dette indebærer, at anlægget skal bioforgasse en langt større mængde biomasse end det gør i dag, primært husdyrgødning, men også industriel biomasse samt storkøkkenaffald.

 

Byplanudvalget behandlede den 18. marts 2019 igangsætning af planlægning for udvidelse af biogasanlægget.

 

Kommuneplantillæg nr. 105 har til formål, at præcisere nuværende kommuneplanramme. Med kommuneplantillægget fastlægges en maksimal højde på biogasanlæggets tanke på 28 meter.

 

Der er sammen med kommuneplantillæg nr. 105 udarbejdet lokalplanforslag nr. 59.T4.1 for samme område samt miljøkonsekvensrapport for det konkrete byggeri.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslaget foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 105 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • KP tillæg biogasanlæg ved Ørneborgvej nord for Studsgård_rev02