Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

37. Perspektivnotater 2021 for Byplanudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.00-G01-3-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Perspektivnotater 2021 for Byplanudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I henhold til Herning Kommunes budgetvejledning skal der for hvert serviceområde udarbejdes perspektivnotater for 2021. I forhold til den overordnede tidsplan skal Byplanudvalget senest marts måned behandle forslagene med henblik på den videre budgetlægning og budgetkonferencen i april 2020.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et samlet perspektivnotat for serviceområde 03 Kommunale ejendomme - Byfornyelse, 09 Trafik og 20 Administration.

 

Byplanudvalget adminstrerer desuden serviceområde 04 Grøn ordning: Når der opstilles nye vindmøller i en kommune, har den pågældende kommune mulighed for at søge om tilskud efter Grøn ordning til initiativer, som kommer de lokaler borgere til gavn. Sigtet med Grøn ordning under VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi) er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Ordningen er lukket ned i februar 2018, hvorfor der ikke gives nye tilsagn. Eksisterende tilsagn kan anvendes indtil februar 2020.

 

Byplanudvalget bedes drøfte forslaget og overveje, om der er andre emner, som skal indarbejdes i notaterne.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at perspektivnotat på Byplanudvalgets område tages til orientering.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Taget til orientering

Bilag

  • Perspektivnotat 2021 - BYP SO03 SO09 SO20