Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

17. Udviklingsplan for omdannelse af området ved Tingvej, Lillelundvej og Viborgvej i Herning

Sagsnr.: 01.00.05-P16-1-19 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Udviklingsplan for omdannelse af området ved Tingvej, Lillelundvej og Viborgvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Cristina-Maria Mateescu

Sagsresume

På byplanudvalgets møde den 27. maj 2019 blev det besluttet at igangsætte udarbejdelsen af en udviklingsplan for omdannelse af industriområdet ved Tingvej, Lillelundvej og Viborgvej i Herning til et centerområde, herunder boliger, uddannelse og mindre liberale erhverv.

Forvaltningen anbefaler, at udkast til udviklingsplanen for omdannelse af området ved Tingvej godkendes af Byplanudvalget.

 

Sagsfremstilling

 

Baggrund
I 2009-2010 blev der udarbejdet en masterplan for omdannelsen af det gamle industriområde ved Tingvej. Trods de gode intentioner i masterplanen, samt engagement fra områdets aktører og andre involverede parter, lykkedes det ikke at realisere planerne og udviklingen kom aldrig i gang. Tingvejsområdet ser ud i dag, som det gjorde, da masterplanen blev udarbejdet for ti år siden.

 

Nu er tiderne anderledes. Herning vokser og der er brug for bynære arealer til byudvikling.
I den forbindelse har Herning Kommune udarbejdet en udviklingsplan, som har til formål, at sætte retning og rammer for hvordan Tingvejsområdet kan omdannes til en ny attraktiv bydel, så bygge- og anlægsarbejder kan komme i gang hurtigst muligt.

Udviklingsplanen er blevet til i et tæt samarbejde med områdets grundejere, en gruppe borgere og en række aktører og interessenter i byen. Henover efteråret har der været afholdt i alt tre workshops, som har haft til formål at give input til visionen for den nye bydel og kvalificere udviklingsplanens indhold og principper.

 

Resultatet af arbejdet er samlet i Udviklingsplan for omdannelse af området ved Tingvej, Lillelundvej og Viborgvej i Herning.

 

 

 

Udviklingsplanens formål

Udviklingsplanen har til formål at sætte retning og rammer for omdannelsen af området, så bygge og anlægsarbejder i området kan komme i gang hurtigst muligt. Udviklingsplanen er det første skridt på vejen. Den vil blive fulgt op af kommuneplanrammer og byggeretsgivende lokalplaner, som er det formelle plangrundlag for realisering af byggerier i området.

 

Udviklingsplanen indeholder en overordnet vision for den nye bydel, en strategisk plan, en fysisk plan samt en tids-og etapeplan. Den strategiske plan har til formål, at udfolde og konkretisere visionen. Den fysiske plan skal angive rammerne for blandt andet bebyggelse, infrastruktur og byrum. Tids- og etapeplanen skal give et bud på hvad der kommer til at ske hvornår på kort- og på lang sigt i den omdannelsesproces, som forventes at komme til at strække sig over de næste, måske 15 år.

 

Visionen for den nye bydel og bydelens rolle i forhold til Hernings andre udviklingsområder

’’I den nye bydel mødes Hernings håndværkstraditioner og handlekraft med moderne teknologi og kreativitet. Her værnes om de industrielle spor og bygninger og der bygges videre på områdets lidt rå og upolerede karakter. Her er fokus på uddannelse, iværksætteri og kreative erhverv. Her mødes unge, studerende, iværksættere og ildsjæle i alle aldre. Her er rum til at leve, til fællesskaber og til samarbejde.’’

 

Sådan lyder visionen for den nye bydel ved Tingvej. Den beskriver et område som emmer af Hernings DNA, håndværk, handlekraft, ildsjæle, byliv og fællessskab.

 

Den nye bydel ved Tingvej adskiller sig fra byens andre store udviklingsprojekter ved sin upolerethed, sit industrielle præg og visse steder af at være en "tidslomme", hvor forandringerne har været behærskede og de historiske spor derfor stadig kan genfindes. Her kan man skrive, støje, male, lave mad, eksperimentere og øve sig i fællesskab med andre - midt i en by, hvor alle muligheder er åbne. Her både tåler og nyder man hinandens selskab. Her bor man tæt. Her deler man parkering, værksteder, maskiner og redskaber, aftensmad en gang om ugen, solskin og græsarealer. Det er områdets helt særlige identitet. Placeret på grænsen mellem erhvervsområderne mod nord og typiske efterkrigstids villakvarterer mod syd og vest, og store rekreative arealer ved Herningsholm og golfbanen mod øst og Herningsholmsskolernes uddannelsesbånd mod nordvest.

 

Tingvejsområdet: industrielt kulturmiljø

Området ved Tingvej er ikke bevaringsværdigt i sin helhed. Dertil er det for ombygget for udbygget og for forandret gennem tiden. Det er heller ikke bevaringsværdigt i en traditionel forstand. Det er sporene af områdets industrielle kulturhistorie, som er bevaringsværdige. Udvalgte bygninger, vejstrukturen, matrikelstrukturen og dele af beplantningen, som er særligt karakterbærende og tidstypiske på hver deres måde, og har alle et stort potentiale for omdannelse og genanvendelse.

 

Sammen med visionen om at bevare stedets industrielle ånd, den upolerede karakter, om genanvendelse og bæredygtighed, vil bevaring af nogle af de mest markante bygninger være afgørende, for at skabe den identitet, som Hernings nye bydel kan få.

 

I den videre detailplanlægning i området, vil bør der derfor være sat særligt fokus på, hvordan der konkret tages stilling til, hvordan nogle af de udpegede bygninger kan bevares, og på hvilken måde, det eventuelt kan ske.

  

Realisering

 

Udviklingsplanen er tænkt som en retning og ramme for omdannelsen af området, hen mod virkeliggørelse af visonen, som er skabt sammen med mange af ejerne i området. Den detailplanlægning som følger af udviklingsplanen vil først og fremmest ske i forbindlese med kommuneplanen, enten ved den forestående revision eller gennem tillæg til kommuneplanen, parallelt med byggeretgivende lokalplaner for konkrete projekter i området. En mulig plan for de første projekter kunnne være:

 

  • Forår 2020. Udarbejdelse af illustrationsplan.
    (Skal være eksempler på hvordan udviklingsplanens principper kan omsættes til konkret bystruktur og arealdisponering og skal sammen med udviklingsplanen danne grundlaget for lokalplanlægningen.)
  • April 2020. Igangsætning af første lokalplan i området + tilhørende kommuneplantillæg, for boliger i delområde 1
  • Detailplanlægning for efterfølgende projekter

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender udkast til udviklingsplanen for Tingvejområdet, som grundlag for den fremtidige detailplanlægning i området.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt idet, træ/træer indarbejdes yderligere – både som byggemateriale og i friarealer.

Bilag

  • Potentialevurdering
  • Udkast til udviklingsplan