Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

36. Godkendelse af anlægsregnskaber for Grøn Ordning Stakroge og Sandet

Sagsnr.: 01.02.20-P20-1-17 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Godkendelse af anlægsregnskaber for Grøn Ordning Stakroge og Sandet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Kristina Gaardsted

 

Sagsresume

I Herning Kommune har de forskellige vindmølleprojekter udløst puljer, som hver har haft en ansøgningsrunde, herunder også vindmølleprojektet ved Timlundvej nord for Stakroge.

 

Herning Kommune lægger i første omgang midlerne ud for de politisk prioriterede projekter ud fra en forhåndsgodkendt ansøgning, som Energistyrelsen (tidl. Energinet.dk) har givet tilsagn om tilskud.

 

Ved projekternes afslutning ansøger Herning Kommune Energistyrelsen om betaling af midler anvendt til projektets realisering.

 

Anlægsregnskaberne for Grøn Ordning Stakroge og Sandet på Serviceområde 04 Grønne områder (BYP) fremsendes hermed til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende anlægsregnskaber for Grøn Ordning Stakroge og Sandet på Serviceområde 04 Grønne områder (BYP).

 

Grøn Ordning Stakroge og Sandet

Vindmølleprojektet i vindmølleområde T22 ved Timlundvej nord for Stakroge består af i alt 5 vindmøller på hver 3,45/3,6 MW. Vindmølleområdet er derfor samlet på ca. 18 MW, og udløser dermed en pulje på 1.584.000 kr. til initiativer i det berørte lokalområde.

 

Puljen modtog 19 ansøgninger, hvoraf de 14, som var berettiget til et tilskud, blev givet en anlægsbevilling af byrådet på deres møde den 19. decmeber 2017, pkt. 295. Anlægsbevillingen er på i alt 1.284.000 kr. (afrundet). Nedenfor følger en kort gennemgang af de enkelte projekter/stednumre:

 

090091-01 Stakroge/Sandet – renovering af trampesti

Projektet er oprindeligt givet en anlægsbevilling på 61.000 kr., men efter en mindre tilpasning af projektet har Herning Kommune den 20. december 2017 på vegne af Stakroge/Sandet Stiforening ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på i alt 59.200 kr. inklusiv moms til dækning af omkostninger til renovering af trampesti mellem Stakroge og Sandet, herunder materialer og arbejdsløn. Projektet er realiseret.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet fra Energinet.dk, hvorefter anlægsregnskabet kan afsluttes.

 

090091-02 Stakroge Beboerhus – varmepumpe

Herning Kommune har den 20. december 2017 på vegne af Stakroge Beboer- og Kulturhus ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på i alt 135.526 kr. inklusiv moms til dækning af omkostninger til etablering af varmepumpe i Stakroge Beboer- og Kulturhus, herunder ny eltavle, materialer og arbejdsløn. Projektet er realiseret.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet fra Energinet.dk, hvorefter anlægsregnskabet kan afsluttes.

 

090091-03 Sandet Borgerforening

Stednummeret omfatter 2 ansøgninger fra Sandet Borgerforening. Herning Kommune har den 20. december 2017 på vegne af Sandet Borgerforening ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på henholdsvis 113.375 kr. og 353.825 kr. - i alt 467.200 kr. inklusiv moms. Uoverensstemmelsen mellem projekternes forventede budget og anlægsbevillingen på 467.000 kr. kan begrundes med, at de to ansøgninger er afrundet hver for sig inden beløbene er sammenlagt. Ansøgningerne indeholder omkostninger til henholdsvis etablering af bålhytte samt toiletbygning, herunder materialer og arbejdsløn. Projekterne er realiseret.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet fra Energinet.dk, hvorefter anlægsregnskabet kan afsluttes.

 

090091-04 DSI Sandet Hotel

Stednummeret omfatter 4 ansøgninger fra DSI Sandet Hotel, hvoraf 2 ansøgninger efterfølgende er blevet samlet til en. Herning Kommune har den 20. december 2017 på vegne af DSI Sandet Hotel ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på henholdsvis 86.008 kr., 46.500 kr. og 14.000 kr. - i alt 146.508 kr. inklusiv moms. Ansøgningerne indeholder omkostninger til henholdsvis renovering af forsamlingshus og have samt etablering af varmepumpe, herunder materialer og arbejdsløn. Projekterne er realiseret.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet fra Energinet.dk, hvorefter anlægsregnskabet kan afsluttes.

 

090091-05 DSI Stakroge Skole

Stednummeret omfatter 6 ansøgninger fra DSI Stakroge Skole. Herning Kommune har den 20. december 2017 på vegne af DSI Stakroge Skole ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på henholdsvis 65.965 kr., 113.750 kr., 205.152 kr., 39.141 kr., 34.990 kr. og 13.571 kr. - i alt 472.569 kr. inklusiv moms. Ansøgningerne indeholder omkostninger til renovering af forsamlingshus, etablering af solcelleanlæg, bålhytte, shelters, bord-/bænkesæt samt hestefolde, herunder materialer og arbejdsløn. Projekterne er realiseret.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet fra Energinet.dk, hvorefter anlægsregnskabet kan afsluttes.

 

Økonomi

Samlet oversigt over anlægsregnskaberne for Grøn Ordning Stakroge og Sandet:

 

Stednr.

Anlægsprojekt

U/I

Bevilling

Forbrug

Difference

090091-01

Stakroge/Sandet

-       renovering af trampesti

U

61.000

57.119

3.881

 

 

I

-61.000

-57.119

-3.881

 

 

 

 

 

 

090091-02

Stakroge Beboerhus

-       varmepumpe

U

136.000

133.099

2.901

 

 

I

-136.000

-133.099

-2.901

 

 

 

 

 

 

090091-03

Sandet Borgerforening

-       bålhytte

-       toiletbygning

U

467.000

467.200

-200

 

 

I

-467.000

-467.200

200

 

 

 

 

 

 

090091-04

DSI Sandet Hotel

-       renovering af forsamlingshus

-       renovering af have

-       varmepumpe

U

147.000

146.113

887

 

 

I

-147.000

-146.113

-887

 

 

 

 

 

 

090091-05

DSI Stakroge Skole

-       renovering af forsamlingshus

-       solcelleanlæg

-       bålhytte

-       shelters

-       bord-/bænkesæt

-       hestefolde

U

473.000

471.161

1.839

 

 

I

-473.000

-471.161

-1.839

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090091

Grøn Ordning Stakroge og Sandet

U

1.284.000

1.274.692

9.308

 

 

I

-1.284.000

-1.274.692

-9.308

 

Alle projekterne med undtagelse af de to fra Sandet Borgerforening er endt med at være billigere end bevilliget, der har dog for alle projekterne været tilsvarende færre indtægter, da Energinet.dk dækker de faktiske udgifter.

 

Anlægsregnskaberne vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at anlægsregnskaberne godkendes.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt