Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

34. Godkendelse af program for områdefornyelse i Kibæk

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-19 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Godkendelse af program for områdefornyelse i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

På Byplanudvalgets møde den 19. juni 2017, pkt. 97, blev det besluttet at gennemføre områdefornyelse i Kibæk. Der er udarbejdet forslag til program for områdefornyelsen med titlen "Kibæk - grøn by med vilje, program for områdefornyelse 2020-2025" (se bilag). Programmet er udarbejdet med afsæt i byens centerbyplan og i samarbejde med en gruppe borgere, herunder Lokalrådet.

 

Programmet indstilles hermed til godkendelse som grundlag for det videre arbejde med områdefornyelsen.

 

Sagsfremstilling

Områdefornyelse er et af redskaberne under Byfornyelsesloven til omdannelse i mindre byer og landsbyer. En områdefornyelse giver mulighed for at revitalisere byer og byområder og gøre dem attraktive for bosætning og nye investeringer. Områdefornyelse kan dermed bidrage til en positiv udvikling af byer, der har udfordringer som forfaldne bygninger, mangel på mødesteder og aktiviteter, nedslidte bymiljøer mm. Et områdefornyelsesprojekt kræver en flerhed af problemstillinger - dvs. projektet skal indeholde både fysiske, sociale og kulturelle tiltag.

 

Områdefornyelsen i Kibæk er startet op i efteråret 2019 med en programfase. I programfasen har forvaltningen, med afsæt i byens centerbyplan fra 2016, afholdt to workshops i samarbejde med en borgergruppe, herunder Lokalrådet. Formålet med de to workshops var at indkredse, hvilke temaer og indsatsområder fra centerbyplanen, der skulle arbejdes videre med i programmet for områdefornyelsen, og om der evt. skulle inddrages nye ideer.

 

Da områdefornyelsen gennemføres i henhold til byfornyelsesloven, afspejler indholdet i programmet både borgernes ønsker og behov, forvaltningernes faglig vinkel samt byfornyeleslovens krav.

 

Programmets indhold

Områdefornyelsen skal kvalificere og udvikle Kibæks rolle og grønne profil som attraktiv bosætningsby med gode indkøbsmuligheder, et indbydende og aktivt bymiljø med et bredt udbud af (sports-) aktiviteter og mulighed for bevægelse og fællesskaber på tværs af generationer.

 

Programmet indeholder tre overordnede temaer for en række indsatsområder:

 

  • Tema 1 Byidentitet - historiefortælling og fællessskaber, herunder

 

- at tydeliggøre byens identitet og profil med en gennemgående visuel /designmæssig indsats

- at sætte fokus på ankomsten til byen fra Vardevej

- at styrke fællesskaber og foreningsliv på tværs af kultur og institutioner

- at oprette en borgerprojekt-pulje, der administreres af Lokalrådet, til individuelle, lokale initiativer under områdefornyelsen

 

  • Tema 2 Grøn plan - sundhed og bevægelse for livet, herunder

 

- at styrke byens grønne profil med en sammenhængende, grøn plan, der tydeliggør og udbygger de rekreative opholds- og bevægelsesmuligheder

- at styrke fællessskaber og foreningsliv med fokus på mødesteder og aktiviteter for de unge

- at skabe gode, synlige bevægelsesruter/stier i og omkring byen for både beboere og tursiter

 

  • Tema 3 Gentænk bymidten - nyt torv og bymiljø omkring Stationspladsen, herunder

 

- at sætte fokus på ankomsten til byen fra stationen

- at forskønne og gentænke bymidten med nyindretning af Jernbanegade og Stationspladsen

- at afsøge muligheden for ny anvendelse af stationsbygningen

 

Derudover er der i programmet overordnet fokus på "Bevæg dig for livet" og FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling, som parametre, der skal tænkes ind i det kommende arbejde med delprojekterne.

 

"Bevæg dig for livet" er en 5- årig visionsaftale Herning Kommune har indgået med DGI/DIF, som har til formål at få flere borgere i bevægelse. Med aftalen er der bl.a. fokus på, at der skal arbejdes på tværs af forvaltningerne i kommunen og på involvering af eksterne aktører som f.eks. lokale foreninger. "Bevæg dig for livet" er derfor oplagt at inddrage i områdefornyelsen - særligt under tema 2, "Grøn plan - sundhed og bevægelse for livet".

 

Tre af FN´s i alt 17 Verdensmål harmonerer med temaerne i programmet. Det drejer sig om verdensmål nr. 3 Sundhed og trivsel, nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund samt nr. 13 Klima indsats.

 

Den videre proces

Efter Byplanudvalgets godkendelse af programmet afholdes borgermøde, hvor programmet præsenteres, og hvor der nedsættes arbejdsgrupper, der skal arbejde videre med at konkretisere de enkelte delprojekter. Arbejdet i arbejdsgrupperne suppleres med løbende møder i en følgegruppe med repræsentanter fra de forskellige arbejdsgrupper, Lokalrådet og forvaltningerne.  

Økonomi

Det er i alt afsat ca. 6,3 mio. kr. til områdefornyelsen i Kibæk. Heraf får Herning Kommune ca. 700.000 i refusion fra staten. Der er iøvrigt afsat 150.000 kr. med Forskønnelsespuljen til Stationspladsen, som tænkes sammen med områdefornyelsen.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender "Kibæk - grøn by med vilje, program for områdefornyelse 2020-2025".
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Program for områdefornyelse Kibæk