Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

29. Ny planlægning for udvidelse af udvalgsvarebutik på Absalonsvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P21-1-20 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Ny planlægning for udvidelse af udvalgsvarebutik på Absalonsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om udvidelse af en udvalgsvarebutik på Absalonsvej i Herning. Butikken er beliggende inden for Aflastningscenter Herning og indenfor gældende lokalplan nr. 12.E3.3. lokalplanen giver ikke mulighed for udvidelse af butikken. En udvidelse af butikken forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan for området, enten ved at flytte eksisterende ramme for detailhandel inden for lokalplanen, eller ved udvidelse af rammen til butiksformål i aflastningscenteret. En udvidelse af aflastningscenteret kan evt. indarbejdes i forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032.

 

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes ny lokalplan ved at omfordele eksisterende ramme til detailhandel inden for den gældende lokalplan.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om udvidelse af en udvalgsvarebutik på Absalonsvej i Herning. Den eksisterende butik ønsker at udvide på baggrund af manglende plads i forhold til fremtidigt butikskoncept samt renovere og generelt modernisere nuværende butik og bygning.

 

Butikken er beliggende i delområde E inden for lokalplan nr. 12.E3.3 Centerområde ved Absalonsvej og Åvænget i Herning. Detailhandelsrammen på 1.630 m2 i delområde E er fuldt udnyttet.

 

Lokalplan nr. 12.E3.3 del af Aflastningscenter Herning som er det store detailhandelscenter i Hernings østlige del af byen. Med lokalplan nr. 12.E3.3 er udmøntet detailhandelsrammen for kommuneplan ramme 12.E3 med en samlet ramme for detailhandel på 12.450 m2.

 

En udvidelse af den eksisterende butik vil kræve udarbejdelse af ny lokalplan da rammen i byggefeltet er fuldt udnyttet. Ligeledes vil en udvidelse betyde at bebyggelsesprocenten for området skal hæves til ca. 60.

 

Forvaltningens vurdering

I lokalplan nr. 12.E3.3 er der en uudnyttet detailhandelsramme på 1000 m2 i lokalplanens byggefelt H. På tidspunktet for lokalplan nr. 12.E3.3 udarbejdelse var ønsket er give mulighed for en yderligere dagligvarebutik som kunne give incitament til at tankstationen flyttede og der dermed var mulighed for at placere ny bygning tilbagetrukket fra Silkeborgvej, på samme måde som de andre bygninger langs Absalonsvej.

 

Figur 1 - Delområder inden for lokalplan nr. 12.E3.3

 

Det er forvaltningens vurdering, at en udvidelse af butikken kan realiseres ved udarbejdelse af ny lokalplan som flytter den uudnyttede byggeret til de andre delområder inden for lokalplan nr. 12.E3.3 og dermed giver de eksisterende butikker en mindre mulighed for at udvide og modernisere.

 

Som et alternativ til at flytte eksisterende byggeretter, kan der foretages en udvidelse af aflastningscenteret. Dette forudsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg eller indarbejdelse af udvidelsen i forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032. En udvidelse af aflastningscenteret vurderes at skulle være på ca. 500 m2. Aflastningscenterets samlede detailhandelsramme er 75.616 m2.

 

Det er forvaltningens vurdering, at en udvidelse af eksisterende udvalgsvarebutik bør foretages ved at omforddele byggeret inden for eksisterende lokalplan nr. 12.E3.3. Dette sikrer, at detailhandel ikke forskydes fra Herning Bymidte til Aflastningscenter Herning, samtidigt med at det giver eksisterende butikker på Absalonsvej mulighed for at renovere og modernisere de eksisterende butikker.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der igangsættes planlægning for ny lokalplan hvor eksisterende detailhandelsramme inden for lokalplan nr. 12.E3.3 omfordeles så eksisterende butik kan udvide.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

  • Ansøgning om udvidelse af virksomhed på Absalonsvej