Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

31. Debatoplæg for solcelleprojekt ved Gindeskovgård øst for Søndre Feldborg Plantage

Sagsnr.: 01.02.05-P21-19-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Debatoplæg for solcelleprojekt ved Gindeskovgård øst for Søndre Feldborg Plantage

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Meinhard Hallund

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af solceller ved Gindsskovgård, på et areal på op til 206 ha. Den årlige elproduktion forventes at være ca. 140.000 MWh svarende til ca. 45.000 husstandes årlige elforbrug.

 

Byplanudvalget vedtog på møde den 21. oktober 2019 at igangsætte planlægningen for projektet. på den baggrund fremlægges nu debatoplæg for projektet, se bilag. Debatoplægget skal sendes i offentlig høring i 4 uger forud for udarbejdelse af Miljøkonsekvensrapport og lokalplan for projektet. Debatoplægget har til formål at give offentligheden mulighed for at komme med ideer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapporten.

 

Forvaltningen anbefaler, at debatoplægget sendes i offentlig høring forud for udarbejdelse af forslag til lokalplan og miljøkonsekvensrapport.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget en ansøgning fra ’Vores Sol Ejendomsselskab’ om opstilling af solceller ved Grindsskovgård, på et areal på op til 206 ha. Den årlige elproduktion forventes at være ca. 140.000 MWh svarende til ca. 45.000 husstandes årlige elforbrug. Området er beliggende øst for Søndre Feldborg Plantage ved Hesselundvej og Herningvej. Projektet er navngivet efter den nærliggende gård som ejer arealerne hvor på der ønskes opført solceller.

 

Miljøkonsekvensrapporten udarbjedes på baggrund af en afgræning af de emner som rapporten som minimum skal indeholde. Forud for at Herning kommune træffer afgørelse om dette skal der foretages en høring af offentligheden og berørte myndigheder (andre myndigheder hvis tilladelser er nødvendige for at kunne realisere projektet).

 

Høring i forbindelse med afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten sker gennem et debatoplæg der sendes i offentlig høring i 4 uger. Herefter træffes beslutning om den endelige afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold. forslag til lokalplan samt miljøkonsekvensrapport forventes at kunne behandles i Byplanudvalget efteråret 2020. Endelig vedtagelse af lokalplan vil følge vedtagelse af Herning Kommuneplan 2021-2032.

 

Det er forvaltningens foreløbige vurdering, at en miljøkonsekvensrapport forventeligt som minimum skal omhandle den visuelle indvirkning på lokalområdet og naboer, de lokale miljøkonsekvenser ved udpegning af store markarealer til solenergianlæg og indvirkning på dyr og natur, se bilag.

 

Forvaltningen anbefaler, at debatoplægget sendes i offentlig høring forud for udarbejdelse af forslag til lokalplan og miljøkonsekvensrapport.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget sender debatoplæg for solceller ved Gindskovgård i offentlig høring i 4 uger
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Afgrænsningsnotat for Solceller ved Gindeskovgård - politisk behandling
  • Udkast til debatoplæg - offentlig høring