Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

32. Nyt enfamiliehus - dispensation fra udnyttelsesgraden

Sagsnr.: 02.34.02-P19-1110-19 Sagsbehandler: Louise Sangild Nielsen  

Nyt enfamiliehus - dispensation fra udnyttelsesgraden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

På ejendommen Brogårdvej 39, 7400 Herning søges om tilladelse til at opføre et enfamiliehus med tilhørende sekundær bebyggelse. Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt nr. 21 fra 1971. Der søges om dispensation til overskridelse af udnyttelsesgraden og byggelinjen i forhold til det ene vejskel.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation til byplanvedtægt nr. 21 til en udnyttelsesgrad på 0,217 og overskridelse af byggelinjen på ca. 1,8 m.. - (OBS Sagen er i øjeblikket i høring for overskridelse af byggelinjen, - frist d 21. februar. Men vil foreligge inden behandling).

Sagsfremstilling

Projektet omfatter opførelse af et enfamiliehus på 182 m2 med 14 m2 overdækning og en sekundær bygning på samlet 52 m2 bestående af carport, udhus og overdækning. Grundarealet udgør 694 m2 Ejendommen er omfattet at Byplanvedtægt nr. 21, i henhold til denne skal ejendommen overholde en udnyttelsesgrad på 0,2.

Bygningsreglementet BR1966 var gældende, da Byplanvedtægten blev vedtaget og med udgangspunkt i dette er beregningen af udnyttelsesgraden 0,217. Det medfører at der ønskes opført 14,5 m2 mere end byplanvedtægten giver mulighed for. De bygningsregulerende bestemmelser har gennem tiden gennemgået en række ændringer siden BR1966 var gældende, her iblandt er kravet til energiforbruget skærpet væsentligt i perioden. Dette resulterer bl.a. i tykkere ydermure. For de boliger der er bygget i områder fra slutningen af 60érne til først 70érne, var vægtykkelsen typisk 29 cm. I dag er vægtykkelsen 41cm eller mere for at overholde kravet. Dette giver en differense på 12 cm. For denne bolig betyder det, at 8 m2 af boligarealet kan henvises til en øget vægtykkelse. Dvs. sammenlignes boligmassen med de øvrige i området så ønskes der en reel boligstørrelse på 6,5 m2 mere end byplanvedtægten faktisk giver mulighed for. En beregning efter de nye beregnsningsregler som gælder i dag vil medføre en udnyttelsesgrad på 0,285, svarende til en bebyggelseprocent på 28,5.

 

Da boligen ikke overholder Byplanvedtægten, er der foretaget en en naboorientering af de 2 nærmeste naboer.

 

Der er i forbindelse med naboorienteringen indkommet bemærkninger fra naboen i nr. 41 i forhold til udnyttelsesgraden.

 

Bemærkninger går primær på følgende:

  • Overskridelsen af udnyttelsesgraden vil fortætte området og ødelægge helheden i kvarteret og dermed hvordan boligen opleves udefra samt udsynet fra deres bolig bliver forringet
  • Til grundarealet bør der fratrækkes, det areal der skal holdes ubebygget dvs. de 5 meter byggelinje der er ved vejen og arealet ved trandformatorstationen.
  • Herning Kommune har altid hævdet, at der aldrig skulle bygges på grunden.

 

Forvaltningen

Udnyttelsesgraden overskrides ikke væsentligt i forhold til tilsvarende ældre områder. Hjørnegrunden har rnegrund har stået ubebygget.

 

Byggeloven sikrer ikke ret til udsigt og udsyn i forhold til byggeri på naboejendomme. Hverken den mistede udsigt eller naboejendommens afgrænsning mod de øvrige naboejendomme er derfor ikke indgået i helhedsvurderingen af projektet.

 

Der henvises i klagen til beregningsregler for grundudstykning. I henhold til Bygningsreglementet skal udnyttelsesgraden beregnes efter det matrikulære areal. Argumentet kan derfor ikke anvendes til at begrænse udnyttelse af ejendommen.  

 

Ejendommen blev i 2017 solgt af Herning Vand A/S. I den forbindelse blev der deklareret et areal til en transformerstation med tilhørende teknikskabe som er opført på ejendommen. Det fremgår ikke af tinglysningen at grunden skal stå ubebygget. Jf. byplanvedtægten er grunden udlagt med en byggeret. Forvaltningen har ikke dokumentation eller lovning for at byggegrunden skal stå ubebygget.   

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at den i byplanvedtægten anviste beregningsmetode for udnyttelsesgraden er en forældet beregningsmåde i forhold til den aktuelle byggelovgivning. Samtidig vurderes det at den ansøgte overskridelse af udnyttelsesgraden er af meget begrænset omfang. Ved en beregning af bebyggelsesprocenten efter nuværende byggelovgivning ville udnyttelsesgraden være 28,5 %. Det vurderes, at denne udntttelsegrad er tidsvarende for et åben/lav boligområde. Den ansøgte beyggelse passer fint ind i forhold til øvrige bebyggelse og der er rimelige friarealer på ejendommen.

 

Det vurderes ikke at det ansøgte skaber yderlig fortætning af området end hvad byplanvedtægten faktisk giver mulighed for. Grunden er lidt mindre end de fleste øvrige i området og boligerne var jf. byggestilen i 1970érne dengang mindre. Men det vurderes ikke at den mindre overskridelse af udnyttelsesgraden på 0,017 ødelægger eller fortætter området. Overskridelsen af byggelinjen er delvis forårsaget af den placerede transformatorstation som ikke gør det det muligt at udnytte grundarealet optimalt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der meddeles dispensation til byplanvedtægt nr. 21 til en udnyttelsesgrad på 0,217 og overskridelse af byggelinjen på ca. 1,8 m.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Tegninger til høring
  • Indsigelse fra naboen Brogårdsvej 41
  • Beregning af udnyttelsesgraden jf. 1966
  • Bemærkninger til høringen i sagen om byggetilladelse på Brogårdvej 39
  • Ejendomsdatarapport