Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

39. Regnskab 2019 for Byplanudvalget

Sagsnr.: 00.32.10-S55-2-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Regnskab 2019 for Byplanudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 har forvaltningen for Serviceområderne 03 Kommunale ejendomme - Byfornyelse, 04 Grønne områder og 09 Trafik udarbejdet forslag til regnskab samt overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra regnskabsår 2019 til 2020.

 

I henhold til bevillingsreglerne kan de enkelte fagudvalg, efter ansøgning til Byrådet, overføre uforbrugte budgetbeløb vedrørende drift og restrådighedsbeløb vedrørende anlæg. Ifølge reglerne for overførsler mellem budgetår (drift) kan der som hovedprincip ikke overføres mere end der er tilbage af bevillingen/budgettet for serviceområdet, ligesom der, som hovedprinciRegnskab 2019 for Byplanudvalgetp, skal ske overførsel af et eventuelt merforbrug på serviceområdet.

Sagsfremstilling

Regnskab 2019 og overførsler fra 2019 til 2020 - drift:

Vedrørende driften på Serviceområde 03 er der et forbrug på 471 t.kr. Det betyder, at der er et mindreforbrug på 235 t.kr., som søges overført til 2020.

 

 

Regnskab 2019 og overførsler fra 2019 til 2020 - anlæg:

Det fremgår af nedenstående tabel, at regnskabet på anlægssiden viser et samlet forbrug på netto 7,422 mio. kr. fordelt med 0,308 mio. kr. på Serviceområde 03, -0,816 mio. kr. på Serviceområde 04 og 7,930 mio. kr. på Serviceområde 09.

 

 

Der indstilles overførsel fra 2019 til 2020 på i alt netto 20,058 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende og planlagte projekter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender regnskabet for 2019, samt de ansøgte overførsler, der efterfølgende fremsendes til videre behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget, samt Byrådet
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • BYP 2019 - Anlæg bilag 1
  • BYP 2019 - Anlæg bilag 2
  • BYP 2019 - Anlæg bilag 3