Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

27. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 96 for campingplads, erhvervs- , bolig- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds

Sagsnr.: 01.02.15-P16-10-19 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 96 for campingplads, erhvervs- , bolig- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

  X

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 12. november 2019 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 96 til Herning Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 21.E7.2 for Campingplads, erhvervs-, bolig- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds.

 

Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 21. november 2019 til og med den 16. januar 2020. Der er i perioden indkommet 13 bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til planforslagene.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 96 endelig vedtages med ændringer af bebyggelseshøjden i rammeområde 21.R1, afgrænsning af rammeområde 21.B19 og 21.R1 samt tilkørsel til rammeområde 21.B19, som er beskrevet i kommuneplanramme 21.R2.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 21.E7.2, som er udarbjdet for at muliggøre ændringer på Sunds Sø Camping, stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår afgrænsning af rammeområder, anvendelse, de bebyggelsesregulerende bestemmelser og zoneforhold. Derfor er der udarbejdet tillæg nr. 96 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til kommuneplanrammer  

Forslag til kommuneplantillæg nr. 96 til Herning Kommuneplan 2017-2028 udlægger tre nye rammeområder til henholdsvis et boligområde, 21.B19, et rekreativt område, 21.R2 og et erhvervsområde, 21.E6, og der sker ændringer i tre rammeområder, herunder 21.E7, 21.R1 og 21.B2.

 

Afgrænsning af kommuneplanrammerne 21.E7, 21.R1, 21.B2, 21.B19 og 21.R2 i forslag til kommuneplantillæg nr. 96

 

Kommuneplantillægget udlægger en ny kommuneplanramme 21.B19 – Boligområde ved Søgårdvej, som tidligere var en del af kommuneplanramme 21.R1 – Campingplads ved Sunds Sø. Kommuneplanramme 21.B19 fastlægger rammens anvendelse til at være boligområde, hvor bebyggelsen skal have karakter af at være tæt-lav – og åben-lav bebyggelse samt mulighed for etablering af regnvandsbassin.

 

Kommuneplantillægget udlægger en ny kommuneplanramme 21.R2 – Rekreativt område ved Sunds Sø, som tidligere var en del af kommuneplan 21.R1 – Campingplads ved Sunds Sø. Årsagen er, at der udlægges en ny kommuneplanramme 21.E6, hvorfor den eksisterende kommuneplanramme deles op i to.

 

Kommuneplantillægget udlægger en ny kommuneplanramme 21.E6 – Erhvervsområde ved Søgårdvej, som fastsætter anvendelsen til at være hotel og der kan etableres hytter som hotelfunktion i tilknytning til Søgaarden.

 

Med forslag til kommuneplantillægget sker der en ændring i afgrænsning af 21.E7 – Erhvervsområde syd for Sunds Sø (Søgården), 21.R1 – Campingplads ved Sunds Sø og 21.B2 – Boligområde øst for Sunds Hovedgade, som følge af udlægning af nye kommuneplanrammer.

 

I kommuneplanramme 21.E7 gives der mulighed for etablering af hotel, samt at der kan etableres hytter som hotelfunktion i tilknytning til Søgaarden, som bl.a. vil kunne tjene Søgaarden med overnatningsfaciliteter ved selskaber på Søgaarden.

 

Kommuneplantillægget specificerer, at det rekreative formål i kommuneplanramme 21.R1 skal være campingplads, som kan anvendes til opstilling af telte, campingvogne

og autocampere samt etablering af campinghytter og -værelser. Kommuneplanrammen fastsætter bygningshøjden til 5,5 meter.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 96 har været i offentlig høring i perioden fra den 21. november 2019 til og med den 16. januar 2020. Der er indkommet 13 bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser, se bilag. 

 

Flere af punkterne i indsigelserne vedrører kommuneplantillægget, herunder bl.a.

 

  • en frygt blandt nogle af beboerne for, at hele området med Sunds Sø Camping bliver til boliger på sigt,
  • planlægning af ny støjfølsom arealanvendelse nær statsveje,
  • bygningshøjde i rammeområde 21.R1 - Campingplads ved Sunds Sø og rammeområde 21.E7 – Erhvervsområde syd for Sunds Sø (Søgården)
  • retningslinje for, at den østlige del af rammeområde 21.R1 på sigt kan blive til boliger
  • ændringsforslag af vejadgang til delområde I i lokalplanforslaget, som relaterer sig til afgrænsning af kommuneplanrammernerne 21.B19 – Boligområde ved Søgårdvej og 21.R1
  • retningslinje for vejbetjening af rammeområde 21.B9, som er beskrevet som en fælles adgangsvej til flere kommuneplanrammer i rammeområde 21.R2 – Rekreativt område ved Sunds Sø.

 

Forvaltningen har behandlet alle de indkomne bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser i et indsigelsesnotat til både kommuneplantillægget og lokalplanforslaget, som er vedlagt sagen. I nedenstående vurdering er alene nævnt de punkter i de indkomne indsigelser, som det vurderes bør give anledning til ændringer til kommuneplanlægget.  

 

Vurdering 

 

Vejadgang og afgrænsning af 21.B19 og 21.R1

På baggrund af forvaltningens vurdering i efterfølgende punkt på dagsorden for endelig vedtagelse af lokalplan 21.E7.2 er det vurderet, at boligerne i delområde I kan have direkte adgang fra Åvej og vej C-D vil derfor blive overflødig. Forvaltningen foreslår på den baggrund at udvide rammeområde 21.R1 til at omfatte det areal, hvor vej C-D ligger i lokalplanforslaget. Dette vil medfører en ændring af rammeområde 21.R2 – Rekreativt område ved Sunds Sø, hvori der står, at: ”Tilkørsel til området samt tilkørsel til rammeområde 21.E7, 21.E6, 21.R1 og 21.B19 skal ske fra den nuværende adgangsvej.” Denne passus vil udgå fra den nævnte retningslinje.

 

Bygningshøjde i kommuneplanramme 21.R1 og 21.E7.

Forvaltningen har modtaget bemærkning og indsigelse på bebyggelseshøjde i kommuneplanramme 21.R1 og 21.E7. For rammeområde 21.E7 gælder dette også etageantal. Forvaltningen vurderer, at bebyggelseshøjden i rammeområde 21.R1 kan præciseres til at være fem meter i stedet for 5,5 meter, så kommuneplanrammen er i overensstemmelse med campingreglementet og lokalplanforslagets bestemmelser for bygningshøjden på hytter.

Der er indkommet to indsigelser fra naboer på, at restaurant Søgården kan udvide med en ekstra etage og bygge i 8,5 meters højde. Indsigelsen sker grundet eventuelle indbliksgener, der måtte være for naboer, hvis Søgaarden bygger i to etager. Forvaltningen anbefaler, at rammeområde 21.E7 skal give mulighed for to etager og en bygningshøjde på 8,5 meter, da der ellers ikke vil være nævneværige udvidelsesmuligheder på stedet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 96 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til endelige vedtagelse med følgende ændringer:

 

at afgrænsningen af rammeområde 21.R1 ændres til at omfatte arealet, hvor lokalplanforslagets vej C-D ligger

 

at 21.B19 fjernes i rammeområde 21.R2

 

at bebyggelseshøjden i rammeområde 21.R1 ændres fra 5,5 meter til 5 meter

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

  • Indsigelsesnotat_LP_21.E7.2 og KPT 96_ Campingplads, erhvervs-, bolig- og rekreativt ormåde