Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

25. Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Snejbjerg Hovedgade

Sagsnr.: 01.02.05-P16-21-19 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Snejbjerg Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 51.C1.1 for boliger ved Snejbjerg Hovedgade har været i offentlig høring fra den 9. januar 2020 til den 6. februar 2020 sammen med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 98.

 

Der er indkommet to indsigelser i høringsperioden.

 

Forvaltningen anbefaler at lokalplanforslaget indstilles til endelig vedtagelse med en præcisering af bestemmelserne om hegning og beplantning, for at sikre gode oversigtsforhold i krydsene Snejbjerg Hovedgade/Toustrupvej og Toustrupvej/Sydgaden.

Sagsfremstilling

Området

Lokalplanområdet ligger centralt i Snejbjerg, ud mod Snejbjerg Hovedgade og byens eksisterende centerområde med dagligvarehandel, parkeringsplads, tankstation og etageboligbebyggelse i 2-3 etager. Mod øst, vest og syd omkranses lokalplanområdet af åben-lav boligbebyggelse.

 

Sammenhængen med naboområderne

Lokalplanen indeholder bestemmelser om blandt andet facadebyggelinjer og om at byggeri mod Snejbjerg Hovedgade skal opføres i 2-3 etager og byggeri mod Toustrupvej skal opføres i 2 etager. Disse bestemmelser sikrer, at bebyggelsen placeres på en måde, som fremhæver oplevelsen af et fortættet centrum i Snejbjerg.

 

Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser om placering af udendørs opholdsareal og om etablering af en sammenhængende træbeplantning rundt om bebyggelsen, som sikrer en fin overgang til de omkringliggende, lavere parcelhusbebyggelser og giver et grønt udtryk mod gaderummene omkring lokalplanområdet.

 

Indsigelser

Der er kommet to indsigelser til planforslagene ved høringsfristens udløb. Indsigelserne kommer fra naboer til lokalplanområdet og omhandler bebyggelsesprocenten og etagehøjderne. Indsigerne mener, at etagehøjderne vil skabe forringede oversigtsforhold i krydsene ved Snejbjerg Hovedgade/Toustrupvej og Toustrupvej/Sydgaden, at planlægningen er i strid med tidligere ønsker til udviklingen i området, og at bebyggelsen ikke passer ind i det omkringliggende åben-lave parcelhusområde.

 

Forvaltningens bemærkninger

Formålet med planforslagene er at fortætte og forstærke oplevelsen af et bydelscenter omkring Snejbjerg Hovedgade. Ved disponeringen af området er der taget højde for, at bebyggelse og beplantning skal danne overgang mellem det eksisterende centerområde i byen og de bagvedliggende parcelhuskvarterer. Planforslagene indeholder bestemmelser om placering af byggefelter og facadebyggelinjer, som sikrer gode oversigtsforhold i krydsene og ved den fremtidige adgangsvej til området.

 

For at imødegå bekymringen om forringede oversigtsforhold, anbefaler forvaltningen, at lokalplanen vedtages endeligt med en tilføjelse i bestemmelserne om hegning og beplantning, som præciserer, at træer mod vejanlæg skal være opstammede, og at eventuel busk- eller hækbeplantning under træerne må have en maksimal højde på 80 cm.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 51.C1.1 til endelig vedtagelse med følgende præcisering af bestemmelserne vedrørende hegning og beplantning:

 

§11.1

Der skal etableres en sammenhængende beplantning af opstammede træer på arealet mellem facadebyggelinjer og vejskel langs Snejbjerg Hovedgade, Toustrupvej og
Sydgaden.

 

 

Der skal plantes minimum 1 træ pr. 8 meter vej, og træerne skal plantes minimum 1 meter fra nærmeste vejskel.

 

 

Trærækken skal fremstå ubrudt, bortset fra den under § 4.1 beskrevne vejadgang til området.

 

§11.2

Der kan etableres busk- eller hækbeplantning under de opstammede træer mod Snejbjerg Hovedgade, Toustrupvej og Sydgaven. Busk- eller hækbeplantningen må have en maksimal højde på 80 cm.

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

  • Indsigelsesnotat LP 51. C1.1 boliger ved Snejbjerg Hovedgade_19022020