Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

24. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 98 for boliger ved Snejbjerg Hovedgade

Sagsnr.: 01.02.15-P16-13-19 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 98 for boliger ved Snejbjerg Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 98 for boliger ved Snejbjerg Hovedgade har været i offentlig høring fra den 9. januar 2020 til den 6. februar 2020 sammen med tilhørende forslag til lokalplan nr. 51.C1.1.

 

Der er kommet to indsigelser til planforslagene, som behandles sammen med den endelige vedtagelse af lokalplanen. Indsigelserne giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillægget indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 51.C1.1 for boliger ved Snejbjerg Hovedgade stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår bygningshøjde, etageantal, bebyggelsesprocent og etablering af udendørs opholdsarealer. Lokalplanen lever heller ikke op til kommuneplanens intentioner om, at området skal styrkes med bla. liberalt erhverv og butikker. Derfor er der udarbejdet et tillæg til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Formålet med ændringerne er at skabe fortætning omkring den centrale del af Snejbjerg Hovedgade og dermed forstærke oplevelsen af et centrum i byen.

 

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 98 ændrer bestemmelserne for den del af rammeområde 51.C1, som ligger indenfor lokalplanområdet:

 

  • Bestemmelserne for bebyggelsesprocent ændres fra nuværende 40% til 100%.
  • Bestemmelserne om etageantal ændres fra nuværende 2 etager til 3 etager.
  • Bestemmelserne om bygningshøjde ændres fra nuværende 8,5 meter til 12 meter.
  • Bestemmelserne om udendørs opholdsareal ændres fra nuværende 50% af boligetagearealet til 30% af boligetagearealet.

 

Øvrige forhold vedrørende rammeområde 51.C1 ændres ikke, ligesom rammeområdet beholder sin nuværende afgrænsning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 98 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til endelig vedtagelse uden ændringer.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt