Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

26. Endelig vedtagelse af lokalplan for et offentligt område ved Engbjerg Skole

Sagsnr.: 01.02.05-P16-17-19 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et offentligt område ved Engbjerg Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Porsgaard Olesen

Sagsresume

Byrådet har på møde den 17. december 2019, pkt. 258, foreløbig vedtaget forslag til lokalplan 51.OF3.1 for et offentligt område ved Engbjerg Skole. Forslaget har været i offentlig høring fra den 9. januar 2020 til og med den 6. februar 2020. Der er i alt indkommet én indsigelse.

 

Lokalplanen fremsendes hermed til endelig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanens baggrund og indhold

Lokalplanområdet er beliggende i den nordlige del af Snejbjerg og omfatter det offentlige område ved Engbjerg Skole og idrætsbaner. Lokalplanen er udarbejdet fordi den eksisterende daginstitution Engblommen har behov for at udvide. For at kunne skabe en planlægningsmæssig helhed for det samlede offentlige område, medtager lokalplanen Engbjerg Skole og de tilhørende idrætsarealer. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 og indeholdt i rammeområderne 51.OF3 Offentligt område ved Engbjerg Skole og 51.B10 Boligområde ved Ørskovvej og Engbjerg samt med mindre overlap til de rekreative områder syd og vest for Engbjerg Skole, rammeområder 51.R5 og 51.R4.

 

Lokalplanen er opdelt i to delområder, og giver indenfor delområde I mulighed for at etablere ny bebyggelse og ombygge den eksisterende bebyggelse på Engbjerg. Lokalplanen fastsætter også bestemmelser for vej- og stianlæg med henblik på at opnå en sikker afvikling af trafikken i området. Delområde II indeholder ikke bebyggelsesregulerende bestemmelser, og vil derfor kræve udarbejdelse af en ny lokalplan, når bebyggelse inden for dette område bliver relevant.


Offentlig høring og indsigelser

Forslag til lokalplan 51.OF3.1 for et offentligt område ved Engbjerg Skole har været i offentlig høring fra den 9. januar 2020 til og med den 6. februar 2020. Der er indkommet én indsigelse fra naboen på Ørskovvænget 69, se Bilag A - Indsigelse fra Ørskovvænget 69. Naboens indsigelse omhandler støj og lydgener i og omkring skolens og institutionens område. Naboen oplyser desuden at deres ejendom er til salg og mener, at en udvidelse af skolens område vil have en negativ indvirkning på salgsprisen.

  

Naboejendommen er beliggende umiddelbart sydvest for den nuværende daginstitutions udendørs legearealer, og vil ligge umiddelbart syd for den i lokalplanen mulige udvidelse af daginstitutionen med tilhørende udearealer.

 

Luftfoto med lokalplanens afgrænsning samt markering af daginstitutionens udendørs legeareal samt Ørskovvænget nr. 69.

 

Daginstitutionen og de tilhørende udearealer har haft sin nuværende placering siden 1989, dvs. lang tid før etableringen af boligområdet Ørskovvænget, som er reguleret af enlokaplan fra 2006.

Lokalplanen ændrer i forløbet af hovedstien (stiforbindelsen a-b på lokalplanens kortbilag 2) for at muliggøre sammenbygning af ny bebyggelse med den eksisterende daginstitution. Al biltrafik holdes på Ørskovbakken og Engbjerg for henholdsvis daginstitution og skole.

 

I planforslaget er angivet placering af støjafskærmning, der netop har til formål sikre mod eventuelle støjgener for Ørskovvænget 69 og de nærmeste naboer vest herfor. Det er dog ikke en forudsætning for planens realisering, at der etableres støjafskærmning. Miljøstyrelsen har ikke fastsat vejledende støjgrænser for børneinstitutioner, idrætsanlæg, besøgsgårde mv., men til støtte for en vurdering af om det kan blive nødvendigt, kan der tages udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder. Støj fra skoler er ikke omfattet af miljøbeskyttelsesloven Da indsigelsen har karakter af, at naboen også mener at være påvirket af støjgener fra den nuværende daginstitution (uanset om lokalplanen realiseres) er de blevet oplyst om klagemuligheder.

 

Forvaltningen vurderer, at lokalplanen i § 13.1 i tilstrækkelig grad beskriver muligheden for at etablere støjafskærmning både i forhold til placering, højde og densitet. Forvaltningen indstiller derfor, at forslag til lokalplan nr. 51.OF3.1 vedtages endeligt uden ændringer.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 51.OF3.1 til endelig vedtagelse uden ændringer.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

  • Indsigelse fra Ørskovvænget 69