Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

38. Udarbejdelse af Grønt Danmarkskort

Sagsnr.: 01.02.03-P17-2-16 Sagsbehandler: Camilla Nielsen  

Udarbejdelse af Grønt Danmarkskort

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP X

TMU X

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Trine Eide, Kaare Hjorth

Sagsresume

I den igangværende kommuneplanproces skal kommunens bidrag til Grønt Danmarkskort udarbejdes og vedtages. Arbejdet med Grønt Danmarkskort blev startet i 2017 og indbefatter udover internt arbejde, anbefalinger Naturråd og nabokommuner.

 

De overordnede rammer for udarbejdelse af Grønt Danmarkskort og mulige prioriteringer for udpegningen af Grønt Danmarkskort i Herning Kommune fremgår af denne dagsorden.  

  

Forvaltningen anbefaler, at kommunens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort prioriteres, så der fokuseres på sikring af eksisterende særlige værdifulde naturområder og Natura 2000-områderne. Fokus rettes derefter på at skabe sammenhæng til tilstødende eller omkringliggende naturarealer.    

Sagsfremstilling

I 2018 blev opdatering af Planloven vedtaget. Af loven følger at kommunerne ved næste kommuneplanrevision skal planlægge for Grønt Danmarkskort, at det er en national interesse, at arealanvendelsen afvejer hensynet til natur og miljø, herunder menneskers levevilkår og bevarelsen af dyre- og plantelivet. Desuden at Danmark varetager sine internationale forpligtelser vedrørende bevarelse af naturen. Det er ligeledes en national interesse, at planlægningen bidrager til løsninger, der både tilgodeser de samfundsmæssige behov samtidig med, at naturområder og levesteder samt spredningsmuligheder for dyr og planter opretholdes og om muligt forbedres.

 

Planlægningen for Grønt Danmarkskort skal sikre en forstærket indsats for større og sammenhængende naturområder i overensstemmelse med Planloven og de nationale interesser i kommuneplanlægningen. Kommunens bidrag til Grønt Danmarkskort skal vedtages med den nye Kommuneplan 2021-2032.

 

Udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort skal tage udgangspunkt i kommunens hidtidige planlægning for naturinteresser. Denne planlægning skal sammenholdes og suppleres ved anvendelse af tilgængelig viden omkring natur og nationale kriterier for udpegningen af Grønt Danmarkskort.

  

Kommunen skal vurdere behovet for justeringer af eksisterende planlægning på baggrund af ovenstående samt drøftelser med nabokommunerne, anbefalinger fra Naturrådet (se evt. bilag 1, 2 og 3) og en generel afvejning i forhold til andre interesser i arealanvendelsen. 

  

Kommunen skal udpege på kort og fastsætte retningslinjer for:

  • varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, som udgøres af:

o    naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser

o    økologiske forbindelser

o    potentielle naturområder

o    potentielle økologiske forbindelser

  • prioriteringen af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort.

 

Kommunen skal derudover tage udgangspunkt i tre nationale kriterier:

  • Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og Natura 2000 områderne
  • Potentielle naturområder, som kan udvide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder, herunder i tilknytning til og mellem Natura 2000 områder
  • Naturområder, som samtidig bidrager til andre formål, herunder klimatilpasning og klimaforebyggelse, et bedre vandmiljø eller rekreation.

 

Konsekvenser af Grønt Danmarkskort

Grønt Danmarkskort hindrer ikke eksisterende landbrugsmæssig drift eller andre eksisterende aktiviteter såsom jagt eller færdsel. Grønt Danmarkskort giver således ikke som udgangspunkt anledning til yderligere restriktioner end den nuværende lovgivning og praksis for naturbeskyttelsesinteresserne.

 

Grønt Danmarkskort skal som udgangspunkt udbygges ved frivillige aftaler med lodsejerne. Undtagelse fra dette er eventuelle områder, hvor pleje af eksisterende natur eller tilvejebringelse af ny natur tager afsæt i lovgivning.

 

Tilvejebringelsen af Grønt Danmarkskort vil indenfor nogle områder kunne ske via støtteordninger, som kommunen, lodsejere, organisationer, fonde med flere kan søge.

 

Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at kommunens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort bør prioriteres, så der i første omgang fokuseres på sikring af eksisterende særlige værdifulde naturområder og Natura 2000-områderne. Fokus rettes derefter på at skabe sammenhæng ved pleje af tilstødende eller omkringliggende naturarealer, som har potentiale til at udvikle sig til værdifuld natur, samt ved at sammenbinde disse arealer således, at sammenhængende og robuste naturområder kan opstå. I naturindsatsen vil der, hvor det er muligt, arbejdes med opnåelse af synergi mellem natur og anden arealanvendelse.

 

Målet er et Grønt Danmarkskort, der styrker den mest værdifulde natur samt derudover flere steder understøtter synergieffekter, hvor udpegningen udover at gavne naturen desuden kan bidrage til andre formål, f.eks. tilbageholdelse af næringsstoffer, vand og CO2. Andre vigtige synergier kan være rekreative interesser, større sammenhængende værdifulde landskaber og grønne og landskabeligt attraktive by-rande og kiler.

 

Forvaltningen anbefaler med baggrund i denne prioritering, at Naturrådets anbefalinger kvalificeres ud fra tilgængelige oplysninger om natur, forvaltningens lokale viden om områdernes naturværdi og økologiske funktion samt afvejningen med andre interesser i arealanvendelsen.

 

Det betyder, at forvaltningen anbefaler at følge hovedparten af Naturrådets anbefalinger men at gøre nogle undtagelser. Forvaltningen forventer f.eks. ikke, som Naturrådet anbefaler at medtage alle §3-beskyttede naturområder i Grønt Danmarkskort eller iværksætte en udvidet kortlægning af §3-beskyttede naturområder inden udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort. Det skyldes, at forvaltningen vurdere, at der i planlægningen bør fokuseres på de kendte vigtigste områder, og hvor indsats i første omgang vil give størst værdi for natur, miljø, klima og rekreativ brug, så planlægningen giver mening set i det større perspektiv og sammenhæng.

 

De næste skridt

Temaet for Grønt Danmarkskort i kommuneplanen forelægges fagudvalgene i foråret 2020. Her vil fremgå beskrivelse af og begrundelse for, hvorfor områder indgår, prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for udpegningen, samt en beskrivelse af, hvordan Grønt Danmarkskort over tid søges realiseret.

 

Grønt Danmarkskort erstatter kommunens hidtidige planlægning for Grøn Struktur. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at udvalget godkender, at forvaltningen arbejder videre efter de skitserede prioriteringer.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Bilag 1 Naturrådets anbefalinger til Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg
  • Bilag 2, BYP Dagsordenpunkt 18. september 2018
  • Bilag 3, TMU Dagsordenpunkt 24. september 2018