Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

30. Ny planlægning for udvidelse af et erhvervsområde nord for Feldborg

Sagsnr.: 01.02.05-P21-3-20 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Ny planlægning for udvidelse af et erhvervsområde nord for Feldborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Forvaltnignen har modtaget en forespørgsel på udvidelsesmulighederne for en virksomhed nord for Feldborg.

Virksomheden er beliggende i landzone og er omfattet af kommuneplanramme 09.E11 og lokalplan 09.E11.1 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg. Udvidelsesmulighederne, som lokalplanen giver mulighed for, er udnyttet, hvorfor en udvidelse af virksomheden vil kræve ny planlægning. Ny planlægning vil inddrage landbrugsjord.

Forespørgslen fremsendes hermed til Byplanudvalget til beslutning, om der skal igangsættes ny planlægning for udvidelse af virksomheden.

Sagsfremstilling

Virksomheden er beliggende i landzone på Teglværksvej 3 ca. 300 meter nord for Feldborg, matrikel 3cq Over Feldborg By, Haderup. Virksomheden er et savværk, der i dag omfatter et areal på ca. 35.000 m2. Virksomhedens areal huser også en skovservice virksomhed. Der er ønske om at udvide med et areal på samlet 40.000 m2. 20.000 m2 skal alene anvendes til oplag af råtræ og flis. De resterende 20.000 m2 skal på sigt anvendes til opførelse af et nyt savværk og en mere optimal disponering af virksomhedens fysiske rammer. Der er ikke tale om en egentlig udvidelse af produktionen for nuværende, men en optimering af virksomhedens processer.

Der kører dagligt 7-10 lastvognstræk til og fra virksomheden. På nuværende tidspunkt forventer virksomheden ikke flere daglige lastvognstræk, selv om virksomhedens areal udvides.

 

 

Virksomhedens beliggenhed og udvidelsesområde i forhold til Feldborg.

 

Virksomhedens ønske til udvidelsesområde fordeler sig på to arealer på hver sin side af Langgade. Begge arealer hører under nabogården. Ejer af jorden er indforstået med, at der ansøges om ny planlægning på arealerne.

 

20.000 m2 vest for Langgade - del af matrikel 1ax, ønskes anvendt til oplag af råtræ og flis. På de resterende 20.000 m2 øst for Langgade umiddelbart nord for det eksisterende lokalplanområde - del af matrikel 1r, ønskes udvidelsesmuligheder på op til 10.000 m2 bebyggelse til selve savværket samt lagerhaller.

 

 

Virksomhedens ønske til udvidelse. Den sorte streg markerer det

eksisterende lokalplanområde, mens den prikkede linje viser den

ønskedeudvidelsesmulighed.

 

Virksomheden har medsendt et alternativ til arealet vest for Langgade til oplagring af råtræ og flis - et areal syd for virksomheden mellem Teglværksvej og Feldborg by. Denne placering er dog ikke viderebehandlet her, da virksomheden dermed ville komme for tæt på byen og give udfordringer i forhold til afstandskrav til boliger i byzone.

 

Plangrundlag

 

Virksomheden er omfattet af kommuneplanramme 09.E11 samt lokalplan 09.E11.1 vedtaget i august 2012.

Udvidelsesønsket er beliggende i det åbne land og er ikke omfattet af en lokalplan.

 

Kommuneplanramme 09.11

Området må kun anvendes til erhvervsformål for virksomheder i virksomhedsklasse 3-4.

Der kan i området etableres en virksomhed med tilknytning til primære erhverv som landbrug, skovbrug, gartneri og rådstofudvinding.

 

Lokalplan 09.E11.1

Området kan alene anvendes til erhvervsformål med tilknytning til primære erhverv som landbrug, skovbrug, gartneri og råstofindvinding. Der må i området ikke etableres nogen form for boliger

 

Udvidelsesønsket inddrager landbrugsjord. Arealet er berørt af en skovbyggelinje i den nordvestlige del. Endvidere ligger arealet øst for Langgade i kanten af en økologisk forbindelse udpeget i kommuneplanen.

 

Forvaltningens vurdering

Virksomheden er beliggende i landzone og er omfattet af en landzonelokalplan. Udvidelsesønsket ligger ligeledes i landzone og vil inddrage ca. 40.000 m2 landbrugsjord. Den eksisterende lokalplan giver mulighed for skov- og landbrugsrelaterede erhverv, der naturligt hører hjemme i det åbne land. En eventuel ny planlægning vil skulle give mulighed for den samme anvendelse. Forvaltningen vurderer, at der derfor godt kan inddrages landbrugsjord til udvidelsen.

 

Udvidelsesønsket fordeler sig på begge sider af Langgade, hvilket vil sige, at intern trafik på virksomhedens areal skal krydse Langgade. Et savværk er i miljøklasse 6, hvor den anbefalede minimumsafstand til boliger er 300 meter. Det vil derfor være optimalt at udvide virksomheden i modsat retning end Feldborg by.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der arbejdes videre med en udvidelse samlet omkring den eksisterende virksomhed. Dels for at få virksomhedens aktiviteter så langt væk fra Feldborg By som muligt, og dels så den interne trafik holdes væk fra landevejen. For at fremtidssikre virksomhedens udvidelsesmuligheder og mindske risikoen for konflikt mellem erhverv og boliger, anbefaler forvaltningen, at afgrænsningen på en eventuel ny lokalplan også vil omfatte matrikel 3ap, 3el, 7a og 7b. På alle fire ejendomme er der i dag boliger i landzone. Den eksisterende lovlige anvendelse af boligerne kan fortsætte, selv om de omfattes af en erhvervslokalplan. Der vil dog ikke kunne bygges om og til boligerne i et omfang, der kræver byggetilladelse.

Den ønskede udvidelsesmulighed af virksomhedens bebyggelse med 10.000 m2 ud over eksisterende bebyggelse vil efter forvaltningens vurdering være omfangsrig og dominerende i landskabet.  

Den prikkede linje viser forvaltningens anbefaling til afgrænsning af en eventuel ny lokalplan.

 

Der bør derfor i en eventuel kommende planlægningsproces arbejdes med disponering af bebyggelsen samt udformning af afskærmende beplantning. Der bør i planprocessen også tages højde for de infrastrukturelle forhold, beliggenheden i kanten af en økologisk forbindelse samt skovbyggelinjen i den nordvestlige del af udvidelsesområdet. Der bør endvidere indarbejdes løsninger for håndtering af overfladevand fra de meget store befæstede arealer, virksomheden ønsker at etablere. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, om der skal igangsættes ny planlægning for udvidelse af pågældende virksomhed
at Byplanudvalget i så fald beslutter, om den anbefalede afgrænsning skal ligge til grund for ny planlægning
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Byplanudvalget beslutter, at der skal igangsættes ny planlægning for udvidelse af pågældende virksomhed på østsiden Langgade, men længere mod nord, og knap så langt mod øst som skitseret.

Bilag

  • Udvidelsesønske fra virksomhed nord for Feldborg