Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

33. Østre Søvej 22, Sunds - Opførelse af nyt sommerhus

Sagsnr.: 02.34.02-P19-657-19 Sagsbehandler: Søren Kirkegaard  

Østre Søvej 22, Sunds - Opførelse af nyt sommerhus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

 

På ejendommen Østre søvej 22, 7451 Sunds ansøges om tilladelse til at nedrive eksisterende sommerhus og opføre et nyt større sommerhus med tilhørende carport.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives afslag til det ansøgte projekt.

Sagsfremstilling

Der er søgt om tilladelse til at nedrive eksisterende sommerhus og opføre et nyt sommerhus på i alt 160 m2.

Derudover ønskes der tilladelse til opførelse af carport foran eksisterende garage.

Ejendommen er beliggende i et område, der er omfattet af lokalplan nr. 21.S2.3, som udlægger området til sommerhusbebyggelse og fælles arealer (§3.1)

 

 

Formålet med lokalplanen er bl.a. følgende:

  • 1.3 Fastholde udkig til sø fra vej og sti
  • 1.4 Fastlægge afstand til skel
  • 1.11 At styrke håndhævelse af sø- og å-beskyttelseslinjer 

 

Eksisterende garage, som der er givet tilladelse til i 2004, er placeret 1 m fra skel mod nord. Af ansøgningen fremgår det, at carporten ønskes opført i forlængelse af eksisterende lovlig opført garage.

Lokalplanen er trådt i kraft medio 2012, dvs. efter opførelsen af eksisterende garage, og præciserer at sekundære bygninger skal placeres 2,5 m fra skel.

Etablering af ny carport foran eksisterende garage vil ligeledes kræve en dispensation fra lokalplanens § 1.4 og § 1.11.

 

På begge de medsendte kort fra ansøger, fremgår det at carporten placeres inden for området der er skraveret som å-beskyttelseslinje. Da formålet med lokalplanen er at sikre afstande til skel samt at håndhæve sø- og å-beskyttelseslinjer, vurderes det ikke jf. planlovens §19 stk. 1, at der kan meddeles dispensation til opførelse af den ansøgte carport.

 

Eksisterende sommerhus ønskes fjernet, og der ønskes opført et nyt større sommerhus på i alt 160 m2. Det nye sommerhus placeres ind over arealer der er underlagt å- og/eller sø-beskyttelseslinjer. Da formålet med lokalplanen er at håndhæve å- og sø-beskyttelseslinjer, vurderes det ikke at der kan meddelelse dispensation til opførelse af det ansøgte sommerhus.

 

Der er i forbindelse med partshøringen om afslag modtaget indsigelse fra ansøger. Indsigelse er i sin helhed vedhæftet som ”bilag – indsigelse fra ansøger”. I hovedtræk kan indsigelserne samles under følgende punkter:

·         Mulighed for dispensation til naturbeskyttelsesloven

·         Redegørelse for indkig

·         Redegørelse for afstand til skel

 

Mulighed for dispensation til naturbeskyttelsesloven

Det ansøgte sommerhus kræver dispensation fra å-beskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens § 16), da placeringen går nærmere ned mod åen end det nuværende hus.

Formålet med å-beskyttelseslinjen er bl.a. at bevare åen som landskabselement. Det ansøgte sommerhus vil forringe udsigten langs åen fra adgangsvejen og dermed stride mod formålet med å-beskyttelseslinjen.

Da formålet med lokalplanen bl.a. er at håndhæve sø- og å-beskyttelseslinjer, vurderes der ikke på baggrund af planlovens §19 stk. 1, at der kan meddeles dispensation til opførelse af den ansøgte carport.

Redegørelse for sagsforløb vedr. sø- og å-beskyttelseslinjer for matriklen er vedhæftet som ”Bilag – Redegørelse for sø- og åbeskyttelseslinjer”.

 

Redegørelse for indkig

Der redegøres i indsigelsen for, at der tidligere har været plantet træer og buske langs vejen som har begrænset udkigget til søen. Disse er nu fældet, og har således, efter ansøgers opfattelse, bevirket øget udkig til søen.

Men henvisning til at træer, buske og lignende levende hegn er ”levende”, giver dette risiko for at planter/træer går ud, beskæres eller på anden måde fjernes.

Det er forvaltningens opfattelse, at der derfor er forskel på, om der er tale om en fast konstruktion, som et sommerhus, eller et levende hegn, som begrænser udkigget til søen.

En vurdering af det konkrete projekt bevirker at sommerhusets øgede størrelse og vinkling i forhold til eksisterende sommerhus, forringer udkigget til søen, som reduceres med ca. 5 m. Det ansøgte vil således være i strid med lokalplanens §1.3.

Det vurderes derfor ikke der kan gives tilladelse til opførelse af det ansøgte projekt.

 

Redegørelse for afstand til skel

Ansøger angiver at carporten er placeret 2,1 - 2,15 m fra skel. Men er i øvrigt åben for dialog i forhold til placering.

Lokalplanen angiver i §7.11, at sekundære bygninger skal placeres 2,5 m fra skel. Da formålet med lokalplanen jf. § 1.4, er at sikre afstand til naboskel, er det forvaltningens opfattelse at der ikke kan meddeles dispensation til den ansøgte placering a carporten.

 

Forvaltningen ser ikke andre muligheder end at ansøger får mulighed for at nedrive og opføre et sommerhus med samme omfang og placering som eksisterende og der vil blive givet afslag på opførelse af ny ekstra garage/carport. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der på baggrund af ovenstående sagsfremstilling ikke meddeles byggetilladelse til det ansøgte, da det ansøgte strider mod flere af formålsbestemmelserne i lokalplanen som der jf. planlovens § 19 stk. 1 ikke er mulighed for at meddele dispensationer til

 

at udvalget tager stilling til, om der kan gives dispensation til skelafstand ved opførelse af carport
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Med henvisning til naturbeskyttelsesloven §65 stk. 1 besluttes det at give dispensation til byggerierne som ansøgt, dvs. både hus og carport.

Bilag

  • Redegørelse vedr. sø- og å-beskyttelseslinje. Østre Søvej 22
  • Indsigelse fra ansøger