Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

20. Foreløbig vedtagelse af Tillæg nr. 90 til Herning Kommuneplan 2017-2018 vedrørende centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-19 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af Tillæg nr. 90 til Herning Kommuneplan 2017-2018 vedrørende centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 16. december 2019 (pkt. 185) godkendt, at der udarbejdes forslag til lokalplan nr. 61.C4.1 for centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind. Samtidig udarbejdes forslag til kommuneplantillæg nr. 90 for samme område, da det ansøgte projekt ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 90 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Baggrunden for kommuneplantillægget er udarbejdelsen af forslag til lokalplan nr. 61.C4.1 for centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind, herunder et boligområde samt detailhandel. Området er placeret centralt i Lind og er mod vest direkte afgrænset af Lind Hovedgade, mod syd af Svinget og mod øst af boligområdet ved Koustrup Mark.

 

Fremtidige kommuneplanrammer for ny planlægning ved Lind Hovedgade

Rød prikket signatur - afgræsning af lokalplanforslag nr. 61.C4.1 for centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind

Planområdet er i dag reguleret af kommuneplanramme 61.B7 til boligområde ved Koustrup Allé. Idet det ansøgte projekt omfatter både boliger og en dagligvarebutik, er det ikke i overensstemmelse med de eksisterende kommuneplanrammebestemmelser for området, hvad angår anvendelse samt bebyggelsesforhold. For at bringe ny planlægning i overensstemmelse med Herning Kommuneplan er der udarbejdet et tillæg nr. 90.

Kommuneplantillæg nr. 90 udlægger en ny kommuneplanramme 61.C4 - Centerområde ved Lind Hovedgade, hvilket ændrer den geografiske afgrænsning af kommuneplanramme 61.B7 - Boligområde ved Koustrup Mark, ved at reducere den. Derudover laver kommuneplantillæg nr. 90 mindre justeringer vedrørende bebyggelsesforhold, herunder en udspecificering til bebyggelsesprocent.

Derudover laver kommuneplantillæg nr. 90 mindre justeringer i ordlyden ved kommuneplanrammer 61.C1 samt 61.C3 under anvendelse og bebyggelsesforhold.

 

Tillægget medfører en udvidelse af bydelscentret for Lind, med henblik på at styrke lokalkøbsandelen for bydelen med mulighed for etablering af detailhandel. Derudover medfører tillægget en mindre ændring af hovedstruktur for detailhandel i Herning Kommuneplan 2017-2028. Bydelscentret for Lind vil fremadrettet omfatte kommuneplanrammer: 61.C1, 61.C3 og 61.C4.

 

Kommuneplanramme 61.C4. udlægger et område ved Lind Hovedgade til centerområde, herunder detailhandel. Kommuneplanramme 61.B7 til boligområde ved Koustrup Allé forbliver uændret i forhold til anvendelse. Desuden fastlægges det, at den maksimale bebyggelsesprocent i området nord for Koustrup Allé forbliver 35, mens i området syd for Koustrup Allé fastsættes bebyggelsesprocent til 40.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 90 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Udsat

Bilag

  • KPT 90 foreløbig vedt_TH