Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

21. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforlsag for centerområde ved Vejlevej og Lindhovedgade i Lind

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-19 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforlsag for centerområde ved Vejlevej og Lindhovedgade i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 16. december 2019 (pkt. 185) godkendt, at der igangsættes ny planlægning for et centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind.

 

På baggrund heraf er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 90 for centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind samt forslag til lokalplan nr. 61.C4.1, da det ansøgte projekt ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til anvendelse samt bebyggelsesforhold.

 

Lokalplanforslaget muliggør udvikling af et centerområde herunder ny bebyggelse til boliger samt detailhandel. Lokalplanforslaget opdeler lokalplanområdet i to delområder, hvor delområde I skal anvendes til boliger og delområde II skal anvendes til detailhandel f.eks. en dagligvarebutik.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan 61.C4.1 for centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind foreløbig vedtages.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om etablering af et centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind. Området anvendes i dag som erhvervsområde men ønskes udviklet som centerområde, herunder boliger samt en dagligvarebutik.

 

 


Der er inden for lokalplanområdet tre gamle haller som anvendes til lager og spedition. Hallerne lå tidligere i udkanten af byen, men som følge af byens vækst er erhvervsområdet blevet helt omkranset af boliger.

 

Planforslagene giver mulighed for at det gamle erhvervsområde kan udvikles som centerområde, herunder boliger og detailhandel.
Lokalplanområdet disponeres med to delområder: delområde I til boliger i form af tæt-lav bebyggelse eller etagebebyggelse i den nordlige del af lokalplanområdet og delområde II til etablering af detailhandel i den sydlige del af arealet.Boligområdet forventes at skulle omfatte 80-90 boliger i en blanding af etageboliger og rækkehuse i 1-3 etager på op til ca. 9.800 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på 40%. Hele lokalplanområdet indtænkes som en naturlig udvidelse af den omkringliggende bystruktur. Det foreslås, at boligområdet vejbetjenes via en fordelingsvej fra Koustrup Allé, som vil følge et cirkelslag centralt i boligområdet. Den foreslåede placering af fordelingsvejen forventes at skabe en viftestruktur, der vil muliggøre etablering af 6 små kvarterer (byggefelter). I de fire byggefelter langs Lind Hovedgade og Vejlevej skal bebyggelsen opføres i mindst 2 etager, mens der i de to bagvedliggende byggefelter kan opføres boliger i 1-2 etager. Derudover vil disponering med de 6 byggefelter skabe rum og muliggøre etablering af grønne friarealer og stiforbindelser imellem de forskellige kvarterer. Der skal således etableres en stiforbindelse mellem Vejlevej og Stensbjergvej. Der skal endvidere sikres en stiforbindelse mellem delområde I og delområde II. Boligvejene foreslås koblet via fordelingsvejen og placeret centralt i byggefelterne. Boligerne foreslås etableret i 2-3 etager mod Lind Hovedgade/Vejlevej og 1-2 etager mod boligerne ved Koustrup Mark.

Der gives mulighed for 1.200 m2 detailhandel, der vejbetjenes fra Lind Hovedgade. Placering af butikker ved Lind Hovedgade, forventes at understøtte handelen i Linds centrum.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 61.C4.1 for centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Udsat

Bilag

  • LP 61.C4.1 foreløbig vedt_TH_ny