Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 2. december 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

9. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 10 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-13 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 10 til Herning Kommuneplan 2013-2024

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for centerområde vest for Jyllandsgade i Herning er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan 11.C2.3 for et centerområde i Jyllandsgade i Herning. Baggrunden for kommuneplantillægget er, at lokalplanen ikke stemmer overens med den gældende kommmuneplanramme C2 i med hensyn til bygherres ønske om at opføre boliger i 5 etager.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 blev behandlet på Byplanudvalgets møde d. 7. oktober 2013, men blev ikke foreløbigt vedtaget, da sagen blev udsat.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 udlægger kommuneplanramme C2 til centerformål. Kommuneplantillægget ændrer rammeområde C2 ved at give mulighed for boliger i 5 etager langs Jyllandsgade i stedet for nuværende 4 etager.
 
Kommuneplanen giver allerede mulighed for hotel i op til 5 etager langs Jyllandsgade. Ligeledes ændres den maksimale bygningshøjde for boliger langs Jyllandsgade fra 16 til 20 meter. Rammeområdets afgrænsning forbliver den samme.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 10 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for centerområde vest for Jyllandsgade i Herning til foreløbig vedtagelse, hvis bygherres ønske om boliger i 5 etager imødekommes.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Indstillet til foreløbig vedtagelse

Bilag

 • Forslag til kommuneplantillæg nr. 10
 

135. Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan 11.C2.3 for centerformål i Jyllandsgade i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-9-13 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan 11.C2.3 for centerformål i Jyllandsgade i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

På baggrund af en konkret ansøgning om mulighed for at opføre boliger i 5 etager langs Jyllandsgade har forvaltningen udarbejdet forslag til lokalplan 11.C2.3 for et centerområde i Jyllandsgade. Ansøgningen er blevet behandlet på Byplanudvalgets møde d. 15. april 2013, hvor udvalget besluttede at sagen skulle udsættes med henblik på en arkitektonisk bearbejdning af projektet i max 4 etager.
 
Lokalplan forslaget med mulighed for boliger i op til 5 etager blev behandlet på Byplanudvalgets møde d. 7. oktober 2013. Byplanudvalget sendte forslaget tilbage med beslutning om at,udvalget er sindet at acceptere 4 etager til boliger, såfremt det udformes i en arkitektonisk sammenhæng som byhuse eller lignende, og der sker en arkitektonisk bearbejdening af facaderne.

 

Et revideret lokalplanforslag fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

 

Bygherre har fremsendt revideret forslag til facader, idet han dog ansøger om mulighed for boligbebyggelse i 4 etager samt en tilbagetrukket penthouse-etage. Dette ønske er ikke indarbejdet i vedlagte lokalplanforslag.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 11.C2.3 omfatter et areal på ca. 1920 m2 og er beliggende i Herning bymidte som en del af karréen Landts Gård. Lokalplanområdet omfatter matrikelnr. 1026 samt del af 1024a og del af 1027a, alle Herning Bygrunde. Lokalplanområdet er afgrænset af Jyllandsgade mod øst og Landts gård mod vest.
 
Området anvendes i dag til centerformål, som boliger, liberale erhverv, butikker og forlystelsesetablissementer som f.eks. restaurationer.Gårdrummet består af parkeringsarealer, friarealer samt bagbygninger.  
 
Lokalplanens formål er at fastholde anvendelsen til centerformål og dermed medvirke til at styrke handelslivet og bylivet i Herning bymidte, samt give mulighed for boliger i op til 4 etager.
 
Lokalplanen fastlægger anvendelsen, så bebyggelsens stueetage kun må anvendes til hotel, bolig, butikker eller forlystelsesetablissementer, som f.eks. café/restaurant. Dog må der ikke etableres spillehaller. Bebyggelsens 1. sal må kun anvendes til butik eller restaurant i forbindelse med samme forretning/restauration som i stueetagen samt til boliger, hotel og liberalt erhverv. 2.-3. sal må kun anvendes til boliger og hotel.Og en eventuel 4. sal (5. etage) må kun anvendes til hotel
 
Det samlede areal til butikker inden for lokalplanens område må ikke overstige 650 m2. Butikker i stueetagen til detailhandel med dagligvarer må højst have et areal på 500 m² Der må kun placeres dagligvarebutikker, som kan betragtes som specialforretninger eller delikatesseforretninger. Det vil sige, at der ikke kan etableres kiosk eller egentlige dagligvareforretninger så som discount- og supermarkeder. Butikker til detailhandel med udvalgsvarer må højst have et areal på 500 m².


Det er intentionen med lokalplanen, at der i området skal sikres bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet. Derfor stiller lokalplanen bl.a. specifikke krav om, at facader, der vender ud mod gaden, skal brydes efter max. 20 meter i form af ændring i facadens udformning, som f.eks. materialeskift eller ændret arkitektonisk udtryk. Kravet om, at facaden mod gaden skal brydes op, er for at sikre et varieret bybillede, der i form og skala er tilpasset Jyllandsgades gaderum. 
 
Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i op til 4 etager til bolig og op til 5 etager til hotel. Der vil oven på bebyggelsen være mulighed for at etablere tagterrasse eller fælleshave, hvilket dog vil gøre det ud for en etage. Endvidere kan der etableres altaner som privat friareal på gårdfacaden mod vest. Der stilles krav om, at disse altaner må have en dybde på max 2 meter ud over facadelinjen, hvilket er ligestillet med lokalplaner for andre lignende projekter i midtbyen. Forvaltningen begrunder dette krav i, at en dybde over 2 meter kan give store skyggegener for øvrige altaner på facaden.
Bygherre har dog ansøgt om en altandybde ud over facadelinjen på max 3 meter - se vedlagte notat.
 
Lokalplanen fastlægger vejadgang til området samt disponering af friarealer til adgang, parkering og udendørs opholdsarealer. Der gives mulighed for underjordisk parkering. Dermed kan gårdrummets areal delvis frigøres for parkering og give plads til grønne friarealer og rekreative elementer. Lokalplanen giver endvidere mulighed for at nedrive eksisterende bebyggelse, her i blandt bygninger med middel bevaringsværdi.

 

Bygherre har fremsendt en ny anmodning om mulighed for at opføre boligbebyggelse i 4 etager samt en tilbagetrukket penthouse-etage - ialt 5 etager. Der er ligeledes fremsendt visualiseringer af ny bearbejdning af facaderne.

 

Det nye projekt på 4 etager + en penthouse etage er ikke indarbejdet i lokalplanforslaget.

Hvis bygherres ønske om mulighed for 4 etager samt en tilbagetrukket penthouse etage skal imødekommes, vil lokalplanforslaget ikke være i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, hvad angår etageantal til boliger, hvorfor forslag til kommuneplantillæg nr. 10 så skal vedtages.

 

Forvaltningen anmoder om bemyndigelse til at udføre redaktionelle ændringer i lokalplanforslaget inden offentliggørelse, hvis bygherrens ønske imødekommes.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til, om forslaget vedtages i den fremsendte form, eller med mulighed for boligbebyggelse i 4 etager samt en tilbagetrukket penthouse-etage

 

at Byplanudvalget tager stilling til ansøgning om altandybder

 

at forvaltningen får bemyndigelse til at foretage redaktionelle ændringer i forslaget, før dette sendes i offentlig høring

 

at forslag til lokalplan 11.C2.3 for centerområde i Jyllandsgade i Herning anbefales til  forløbig vedtagelse med Byplanudvalgets indstilling om etageantal.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Indstillingen tiltrædes som boligbebyggelse i 4 etager + en tilbagetrukket penthous-etage, og en altandybde på 2 meter.
Udvalget ser dog stadig helst et hotel på stedet.

Bilag

 • Anmodning om altandybder op til 3,0 meter
 • Ansøgning fra bygherre - Jyllandsgade
 • Billed - Nord
 • Billed- Nord i december
 • Billed - Nordvest
 • Billed - Syd
 • Billed - Sydøst - december
 • Lokalplanforslag 11.C2.3 201113
 

136. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 15 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for møbelbutik ved Holstebrovej i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-13 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 15 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for møbelbutik ved Holstebrovej i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Forslag til tillæg nr. 15 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for kommuneplanramme 41.E4 samt 41.E7 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan 41.E4.1 for en møbelbutik i Tjørring. Baggrunden for kommuneplantillægget er, at lokalplanen ikke stemmer overens med den gældende kommuneplanramme E4, for så vidt angår muligheden for at etablere en møbelbutik.

Sagsfremstilling

Intentionen med kommuneplantillægget er at muliggøre en flytning af en eksisterende møbelbutik fra Orebygårdvej 16 til Orebygårdvej 11.

 

Placering af møbelbutikker udenfor bymidter, bydelscentre og aflastningscentre som særligt pladskrævende varer, forudsætter at der kan særligt redegøres for behovet for at placere dem der, jf. planlovens § 5n pkt. 3 og § 11e stk. 7.

 

Der er med kommuneplantillæg nr. 15 redegjort for, at den konkrete møbelbutik er beregnet for særligt pladskrævende varer, og derfor kan placeres udenfor bymidte, bydelscenter og aflastningscenter.

 

Kommuneplantillægget er en konkretisering af en principansøgning behandlet af Byplanudvalget den 16. september 2013.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 15 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Forslag til kommuneplantillæg nr. 15
 

137. Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan 41.E4.1 for møbelbutik ved Holstebrovej i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-13 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan 41.E4.1 for møbelbutik ved Holstebrovej i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 41.E4.1 for en møbelbutik ved Holstebrovej i Tjørring. Baggrunden for lokalplanen er en ansøgning fra Muubs A/S om at flytte eksisterende møbelbutik fra Orebygårdvej 16 til Orebygårdvej 11, hvor bygningsmassen er større og hvor der er facade mod Holstebrovej.

 

Placering af møbelbutik forudsætter efter Planloven en lokalplan, der giver specifikt tillladelse til dette.

Sagsfremstilling

Formålet med denne lokalplan er at udlægge områdets anvendelse til erhvervs- og industriområde samt til butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper.

 

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at udvide en eksisterende møbelbutik, som forhandler møbler primært til udelivet, herunder terrassemøbler, udvendige belægninger, læhegn og lignende. Butikken har derfor brug for et forholdsvist stort udendørs udstillingsareal, hvilket ikke passer ind i de traditionelle detailhandelsområder.

Den eksisterende møbelbutik inden for delområde II nedlægges i forbindelse med realisering af lokalplanens byggemuligheder, og delområdet vil kunne anvendes til erhvervsformål. De eksisterende byggelinjer mod Orebygårdvej og Knuthenborgvej opretholdes. Lokalplanen fastsætter ligeledes retningslinjer for skiltning således der skabes et ens udtryk langs Holstebrovej.

 

Lokalplan 41.E4.1 følges af kommuneplantillæg nr. 15 der muliggør placering af møbelbutikken under betegnelsen særligt pladskrævende varer, og dermed sikrer at møbelbutikken gennem lokalplanudarbejdelsen kan placeres undenfor henholdsvis bymidte, bydelscenter og aflastningscenter.

 

Lokalplanen er en konkretisering af en principgodkendelse behandlet af Byplanudvalget 16. februar 2013.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 41.E4.1 til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Lokalplanforslag 41.E4.1
 

138. Foreløbig vedtagelse af lokalplan 11.C27.2 for Vestergade 41 og 43 i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-13 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 11.C27.2 for Vestergade 41 og 43 i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 27. maj 2013 at udsætte sagen med foreløbig vedtagelse af lokalplan 11.C27.2 for Vestergade 41 og 43 i Herning. Sagen fremsendes til fornyet behandling, og Byplanudvalget skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 11. C27.2 for Vestergade 41 og 43 i Herning skal foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Herning Byråd vedtog på mødet den 20. august 2012, pkt. 63, forslag til lokalplan 11.C27.1 for et centerområde Vestergade 41 - 45 i Herning. Lokalplanforslaget var offentligt fremlagt fra den 5. september til den 31. oktober 2012, og i høringsperioden indkom der blandt andet indsigelser mod, at den bevaringsværdige villa på Vestergade 43 kunne nedrives, da den er en del af kulturmiljøet omkring den tidligere Herning Klædefabrik, der nu er indrettet til Textilforum. Området omkring Herning Klædefabrik er en del af Tekstilbyen Hernings udpegning til Nationalt Industriminde.

 

Byrådet fulgte derfor på mødet den 29. januar 2013, efter indstilling fra Byplanudvalget, at lokalplan 11.C27.1 udelukkende skulle endeligt vedtages for ejendommene Vestergade 45 og 45A. Byplanudvalget har i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 11.C27.1 anmodet forvaltningen om at udarbejde et nyt lokalplanforslag for Vestergade 41 og 43 med bevarende bestemmelser for de to villaer på Vestergade 41 og 43 samt mulighed for ny bebyggelse syd for villaerne.

 

Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til lokalplan 11.C27.2 med bevarende bestemmelser for de to tidligere direktørvillaer på Vestergade 41 og 43 samt bestemmelser om bevaring af større, karaktergivende træer og de grønne friarealer mellem villaerne og Vestergade. Lokalplanforslaget udlægger desuden et byggefelt på to etager i den sydlige del af lokalplanområdet samt mulighed for to mindre byggefelter på én etage, hvor villaerne kan sammenbygges med ny bebyggelse. Af hensyn til de bevaringsværdige villaer og det eksisterende åben-lav boligområde syd for lokalplanområdet, vurderer forvaltningen, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at opføre ny bebyggelse inden for lokalplanens område i mere end to etager.

 

Den østligste del af lokalplanområdet fungerer på nuværende tidspunkt som parkeringsareal for ejendomme nord for Vestergade, og med lokalplanforslaget udlægges området fortsat til parkering.

 

Forslag til lokalplan 11.C27.2 fastlægger at området kan anvendes til centerformål i form af butikker, liberale erhverv, servicevirksomheder, boliger og offentlige formål. Der må ikke etableres detailhandel eller spillehaller inden for lokalplanens område. Der kan etableres i alt 800 m² butik, og den enkelte udvalgsvarebutik må maksimalt have en størrelse på 400 m².

 

Lokalplanområdet er på i alt cirka 4900m² og forslag til lokalplan 11.C27.2 giver mulighed for at bebygge området med i alt 2000m² på matr. nr. 1166a (Vestergade 43) og i alt 575 m2 på matr. nr. 1165a (Vestergade 41), hvilket giver en bebyggelsesprocent på cirka 65% på ejendommene Vestergade 41 og 43. Kommuneplanrammen 11.C27 giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 120% for rammeområdet som helhed, men forvaltningen vurderer, at det ikke er realistisk at bebygge ejendommene Vestergade 41 og 43 med en højere bebyggelsesprocent, når de to eksisterende villaer skal bevares og bebyggelsen maksimalt bør være 2 etager høj.

 

Forvaltningen har været i dialog med ejeren af ejendommen Vestergade 43 omkring forslag til lokalplan 11.C27.2, da ejeren i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 11.C27.1 blandt andet har fremført ønske om at kunne opføre en dagligvarebutik på 1000m² på ejendommen. Ejeren kan ikke tilslutte sig forslaget til lokalplan 11.C27.2, da det vurderes, at en bevaring af villaen på Vestergade 43 vil forringe ejendommens værdi så markant, at Herning Kommune bør forholde sig til overtagelse af ejendommen.

 

Ifølge Planlovens § 49 kan ejeren af en bevaringsværdig bygning kræve ejendommen overtaget af Herning Kommune, hvis ejeren ønsker tilladelse til at nedrive eller ændre bygningen, og får afslag på det af Herning Byråd. Der er krav om, at der skal være et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad sammenlignet med ejendomme med lignende beliggenhed og udnyttelse, og som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud.

 

Lokalplanforslaget fastlægger anvendelsen af Vestergade 41 og 43 til centerformål, ligesom de omkringliggende ejendomme. Naboejendommene Vestergade 45 og 45A har en større byggeret, da der er mulighed for at bygge i op til tre etager i vejskel mod Vestergade. Hvis forslag til lokalplan 11.C27.2 vedtages med de bevarende bestemmelser for Vestergade 41 og 43 og Herning Byråd giver afslag på nedrivning af den bevaringsværdige bebyggelse, kan Herning Kommune blive overtagelsespligtig på ejendommene, hvis taksationskommisionen vurderer, at der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og andre lignende ejendomme som for eksempel Vestergade 45 og 45A.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 11.C27.2 til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Forslag til lokalplan 11.C27.2
 • Notat om overtagelsespligt
 

139. Foreløbig vedtagelse af lokalplan 12.B7.2 for et boligområde i Engholm Søpark i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-13 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 12.B7.2 for et boligområde i Engholm Søpark i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 12.B7.2 for et boligområde i Engholm Søpark fremsendes til foreløbig vedtagelse. Lokalplanforslaget giver mulighed for at udstykke 19 grunde til åben - lav boligbebyggelse i byudviklingsområdet Engholm Søpark i det nordøstlige Herning.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget besluttede på mødet den 18. marts 2013 (punkt 35) at igangsætte en ny lokalplan med mulighed for at udstykke 19 grunde til åben - lav boligbebyggelse i Engholm Søpark. Herning Byråd vedtog i 2007 lokalplan 12.B7.1 for Engholm Søpark - Område til boliger, dagligvarebutik og fritidsformål ved Sundsvej for hele byudviklingsområdet Engholm Søpark i det nordøstlige Herning. Størstedelen af det område, der er omfattet af forslag til lokalplan 12.B7.2 er med lokalplan 12.B7.1 er kun omfattet af rammebestemmelser, og der er derfor udarbejdet et nyt lokalplanforslag for at give mulighed for at udstykke og bebygge området.

 

Lokalplan 12.B7.1 er udarbejdet på baggrund af en masterplan for hele byudviklingsområdet Engholm Søpark. Forslag til lokalplan 12.B7.2 tager kun delvist udgangspunkt i den oprindelige masterplan for området, men lokalplanforslaget fastlægger bestemmelser, som skal sikre, at området får sammenhæng med den øvrige bebyggelse i Engholm Søpark og  mod øst kommer til at fremstå som den nye byfront.

 

Forslag til lokalplan 12.B7.2 omfatter et areal på cirka 2,5 ha i Engholm Søpark. Området grænser mod øst op til Herningsholm Å og er synligt fra omfartsvejen øst om Herning. For at sikre, at bebyggelsen kommer til at fremstå som den nye byfront indeholder lokalplanen bestemmelser om, at bebyggelsen på de 6 yderste grunde skal placeres efter fastlagte byggelinjer og -felter, og at tagene ikke må have nogen form for valm. Bebyggelse må inden for hele området opføres i op til 2 etager og 8,5 meters højde og med flade tage, tage med ensidig taghældning og saddeltag. Bygningernes facader skal primært udføres som murede facader i teglsten, i beton eller natursten.

 

Området er omfattet af åbeskyttelseslinje fra Herningsholm Å og søbeskyttelseslinje fra søen øst for området. Forvaltningen har været i dialog med Naturstyrelsen om en reduktion af beskyttelseslinjerne ind til 20 meter fra midten af åløbet. Naturstyrelsen har tilkendegivet, at der kan forventes en reduktion af beskyttelseslinjerne efter den endelige vedtagelse af lokalplanen, hvis naturværdierne ikke forringes. For at tage hensyn til odderen, som lever i Herningsholm Å, må der inden for de nederste 10 meter mod åen ikke foretages nogen form for ændringer. Mellem 10 og 20 meter fra åen må det græs, der naturligt vokser, slås, men der må heller ikke her foretages nogen form ændringer ved at bebygge, beplante, befæste eller lignende.

 

For at sikre sammenhæng og kvalitet inden for lokalplanområdet, indeholder lokalplanforslaget bestemmelser om, at der langs vejene skal plantes træer, og at der skal udlægges et fælles friareal ved den gravede sø, der ligger umiddelbart nord for lokalplanområdet.

 

En del af det friareal, der er udlagt i forslag til lokalplan 12.B7.2, er i lokalplan 12.B7.1 udlagt til parkeringsareal for den etagebebyggelse, der kan opføres i byggefelterne øst og syd for søen. Ejeren af området ønsker derfor en tilkendegivelse af, at det vil være muligt at flytte disse parkeringspladser hen sammen med de øvrige parkeringspladser, øst for byggefelterne til etagebyggeri, hvis der bliver behov for det.(se bilag) Forvaltningen vurderer, at det ikke vil være i modstrid med formål eller anvendelse for lokalplan 12.B7.1 at flytte parkeringspladserne, og at de derfor kan flyttes, så længe åbeskyttelseslinjen respekteres og adgangs- og oversigtsforholdene for vejtilslutningen til parkeringspladserne er hensigtsmæssige. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 12.B7.2 for boligområde i Engholm Søpark til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Forslag til lokalplan 12.B7.2 for Engholm Søpark
 

140. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7 for solfangeranlæg ved Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-13 Sagsbehandler: Pernille Falborg  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7 for solfangeranlæg ved Vildbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet har på møde d. 27. august 2013, punkt 235, foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 7 for teknisk anlæg ved Vildbjerg. Tillægget har været i offentlig høring i perioden 11. september til 6. november 2013. Der er indkommet én bemærkning.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 7 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet i sammenhæng med lokalplan 81.T1.1 på baggrund af en ansøgning om opstilling af et solfangeranlæg beliggende i landzone, men i tilknytning til det eksisterende erhvervsområde i den nordlige del af Vildbjerg.
 
Tillægget fastlægger en ramme for området, der giver mulighed for opførelse af teknisk anlæg i form af solfangere på et 10 ha stort areal.
 
Der er udarbejdet en miljøvurdering af tillægget, der også omfatter lokalplan 81.T1.1, som belyser den eventuelle miljøpåvirkning, solfangeranlægget kan få på omgivelserne. Miljøvurderingen har ligeledes været fremlagt i offentlig høring. Miljøvurderingen viser, at den største miljøpåvirkning forventes at være en visuel påvirkning af omgivelserne, som dog kan afbødes ved etablering af afskærmende beplantning. Miljøvurderingen viser også, at der vil ske en reduktion i CO2-udslip samt øvrige miljøforurenende stoffer, som følge af fortrængning af naturgas. Derudover forventes der ikke øvrige væsentlige miljøpåvirkninger.
 
Der er i høringsperioden indkommet en bemærkning. Se bilag 1. Bemærkningen er indarbejdet i planforslaget på følgende måde:
 
Bemærkning nr. 1: EnergiMidt
EnergiMidt oplyser, at de har ledningsanlæg i området, og at der skal tages højde for dette i planlægningen.

Ad 1: Forvaltningen er opmærksom på ledningsanlæg i området, og planlægningen tager højde herfor. 

 

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der redegør for hvorledes miljøhensyn er integreret i planen, hvordan der er taget hensyn til den indkomne bemærkning, hvorfor den pågældende plan er valgt, samt hvordan overvågning af planen vil foregå. Se bilag 2.

 

Der er ikke foretaget ændringer i forslag til kommuneplantillæg nr. 7 på baggrund af den indkomne bemærkning, og tillægget indstilles derfor til endelig vedtagelse uden ændringer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 7 til endelig vedtagelse uden ændringer.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Bilag 1. Bemærkning fra EnergiMidt
 • Bilag 2. Sammenfattende redegørelse_endelig vedtagelse
 

141. Endelig vedtagelse af lokalplan 81.T1.1 for solfangeranlæg ved Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-13 Sagsbehandler: Pernille Falborg  

Endelig vedtagelse af lokalplan 81.T1.1 for solfangeranlæg ved Vildbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet har på møde d. 27. august 2013, punkt 236, foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 81.T1.1 for et solfangeranlæg ved Vildbjerg. Lokalplanen har været i offentlig høring i perioden 11. september til 6. november 2013. Der er indkommet én bemærkning.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 81.T1.1 er udarbejdet på baggrund af en ansøgning om opstilling af et solfangeranlæg beliggende i landzone, men i tilknytning til det eksisterende erhvervsområde i den nordlige del af Vildbjerg. Vildbjerg Tekniske Værker ønsker at supplere deres varmeforsyning til forbrugerne med miljøvenlig energi fra solfangeranlægget, og derved fortrænge naturgas.
 
Lokalplanen muliggør etablering af solfangeranlæg på et samlet areal på 10 ha, fordelt på to delområder. Delområderne kan tages i brug enkeltvis. Lokalplanen sikrer, at der etableres afskærmende beplantning rundt om solfangerne, samt at vejadgang sker fra henholdsvis Finlandsvej og Grønlandsvej. Derudover sikrer lokalplanen, at Finlandsvej udmatrikuleres, og at der tages hensyn til eksisterende ledningsanlæg i området. Endelig sikrer lokalplanen, at området vender tilbage til landbrugsformål, når solfangeranlægget ikke længere er i brug.
 
Der er udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanen, som belyser den eventuelle miljøpåvirkning, solfangeranlægget forventes at få på omgivelserne. Miljøvurderingen har ligeledes været fremlagt i offentlig høring. Miljøvurderingen viser, at den største miljøpåvirkning forventes at være en vis visuel påvirkning af omgivelserne, som dog kan afbødes ved etablering af afskærmende beplantning. Miljøvurderingen viser også, at der vil ske en reduktion i CO2-udslip samt øvrige miljøforurenende stoffer, som følge af fortrængning af naturgas. Derudover forventes der ikke øvrige væsentlige miljøpåvirkninger.
 
Der er i høringsperioden indkommet en bemærkning. Se bilag 1. Bemærkningen er indarbejdet i lokalplanen på følgende måde:
 
Bemærkning nr. 1: EnergiMidt
EnergiMidt oplyser, at de har ledningsanlæg i området, og at der skal tages højde for dette i planlægningen.

Ad 1: Forvaltningen er opmærksom på ledningsanlæg i området, og planlægningen tager højde herfor.

 

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som også omfatter kommuneplantillæg nr. 7, der redegør for hvorledes miljøhensyn er integreret i planen, hvordan der er taget hensyn til den indkomne bemærkning, hvorfor den pågældende plan er valgt, samt hvordan overvågning af planen vil foregå. Se bilag 2.
 
Der er ikke foretaget ændringer i forslag til lokalplan nr. 81.T1.1 på baggrund af de indkomne bemærkninger, og lokalplanen indstilles derfor til endelig vedtagelse uden ændringer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 81.T1.1 til endelig vedtagelse uden ændringer.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Bilag 1. Bemærkning fra EnergiMidt
 • Bilag 2. Sammenfattende redegørelse_endelig vedtagelse
 

142. Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 - Bethaniagade karrén

Sagsnr.: 01.02.15-P15-4-10 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 - Bethaniagade karrén

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
     X
 
    X
    X

 

Sagsresume

Dette forslag til tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 11.C31.1 for Bethaniagade karréen.

Sagsfremstilling

Forslaget til kommuneplantillægget afviger fra de nuværende rammer for område 11.C1 Centerområde mellem den vestlige del af Bethaniagade og Bredgade. Afvigelserne består i højere bebyggelsesprocent, etageantal og bygningshøjder. Endvidere ændres kravene til parkering, cykelparkering og opholdsarealer. Endelig ændres detailhandelsbestemmelserne. Desuden medtages rettelser til rammeområde 11.C1 og 11.C23.   Med forslaget til kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde 11.C31. Centerområde mellem Bethaniagade, Skolegade, Bredgade og Smallegade.
 
Rammeområde 11.C31 giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 175 og en varieret etagehøjde op til 5 etager. Endvidere stiller rammebestemmelserne krav om parkering på egen grund, indbetaling til p-fonden eller i samlet anlæg i nærområdet: 1 parkeringsplads pr. bolig og 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal; krav om 2 cykelparkeringspladser pr. bolig og 1 cykelparkeringsplads pr. 100 m2 erhvervsareal. Krav om opholdsarealer er ændret til 15 % af boligarealet og 10 % af erhvervsarealet. Detailhandelsbestemmelserne ændres til : samlet areal til butikker max 1.500 m2, butikker til dagligvarer max 350 m2 pr. butik, butikker til udvalgsvarer max 500 m2 pr. butik.

 

Forslaget til kommuneplantillæg har været i offentlig høring fra den 11. september 2013 til 6. november 2013. Der er ikke indkommet indsigelser til kommuneplantillægget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at  Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for Bethaniagadekarréen til endelig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

143. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 11.C31.1 for Bethaniagade og Skolegade.

Sagsnr.: 01.02.05-P00-18-10 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 11.C31.1 for Bethaniagade og Skolegade.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
     X
 
     X
    X

 

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanforslag nr. 11.C31.1 for Bethaniagade og Skolegade er, at Byplanudvalget nedlagde forbud efter planlovens §14  i november 2012. Forbuddet blev nedlagt for at hindre bebyggelse i en del af lokalplanområdet på en måde, som ville være i strid med intentionerne i et debatoplæg for området vedtaget på Byplanudvalgets møde den 22. november 2010.

 

Et lokalplanforslag, som nærmere skulle konkretisere debatoplægget, har været under udarbejdelse, men har bl.a. afventet en afklaring af muligheder for at kunne anvende parkeringsfonden i forbindelse med opfyldelse af parkeringskravet ved den fortætning af området, som var en af forudsætnigerne i debatoplægget.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan nr. 11.C31.1 for Bethaniagade og Skolegade er et eksempel på, hvordan bymidten kan fortættes ved etablering af byhuse i en moderne nyfortolkning i Bethaniagade og i gårdrummet bag Skolegade. En fortætning vil medføre et øget parkeringsbehov. Parkeringsløsningen for denne karré kan medføre indbetaling til P– fonden til f.eks et parkeringsanlæg i form af parkeringshus på et egnet areal i nærområdet. Der vil senere på året blive fremlagt forslag til mulige placeringer af nye parkeringshuse i Herning Bymidte.

 

Med en bebyggelse som byhuse tages et gammelt tema op for, hvordan der kan etableres moderne familieboliger inden for Lokalplanområdet. Princippet kan i et vist omfang genfindes i den vestligeste del af Bethaninagade, hvor der blev gennemført byfornyelse for nogle år tilbage. Tankegangen er, at der kan opføres rækkehuse i flere etager, som er relativt store, og som i princippet er en slags parcelhuse på "højkant", der kan opfylde de fleste familiers behov for en stor og rummelig bolig, som et alternativ til parcelhuset i et villakvarter. Bebyggelsen vil i omfang og størrelse minde meget om den øvrige bebyggelse i gaden, men i et moderne arkitektonisk formsprog.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 11. september 2013 til den 6. november 2013. Der er indkommet 1 indsigelse i høringsperioden.
Endvidere er der dukket en aftale op mellem Herning Missionshotel A/S og Herning Kommune. Aftalen og ovennævnte indsigelse har afgørende indflydelse på indkørselsforholdende til Bethaniagades arkeringsplads og på forslaget om at placere byggefelt til byhuse i gårdrummet nord for missionshotellets ubebyggede grund matr. nr. 936.

 

Den indkomne indsigelse er afgivet mundtligt og kommer fra Herning Missionshotel A/S, som er meget imod at hotellets parkeringspladser på den nordlige side af deres ubebyggede grund, i lokalplanforslaget, er flyttet rundt om hjørnet ind i gårdrummet. Denne flytning af hotellets parkeringspladser er en forudsætning for at kunne etablere byhuse i gårdrummet som vist i lokalplanforslaget.

 

Den nævnte aftale giver indkørsel til Bethaniagade parkeringsplads over hotellets ubebyggede grund. Aftalen kan opsiges af Herning Missionshotel A/S hvis de ønsker at bebygge grunden.

 

Forvaltningen foreslår, på baggrund af ovennævnte, at udkørsel til Bethaniagade gøres bredere og dobbelrettet, og at byggefeltet nord for ovennævnte matrikel ændres til etagebyggeri i 4 etager + tagterasse og med samme anvendelse som tidligere, altså butiksformål, café og restaurant i stueetage og boliger i øvrige etager.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 11.C31.1 for Bethaniagade og Skolegade til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at der tilføjes en § 4.5: udkørslen til Bethaniagade skal anlægges i 8 m bredde med dobbeltrettet færdsel

 

at byggefeltet i gårdrummet nord for matr. nr. 936 bliver ændret til etagebyggeri i 4 etager + tagterasse med følgende anvendelse: -stueetagen skal anvendes til butiksformål, café og restaurant; -øvrige etager må kun anvendes til boliger
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • LokalplankortBethaniagadeRed_061113
 

144. Ophævelse af lokalplan 1.36 for et område til off. formål ved Fredshegn 1, Aulum

Sagsnr.: 01.00.00-P00-3-13 Sagsbehandler: Hanne Ortvad  

Ophævelse af lokalplan 1.36 for et område til off. formål ved Fredshegn 1, Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Herning Kommune har solgt ejendommen Fredshegn 1, 7490 Aulum. Køberen ønsker at indrette 7 boliger på ejendommen.
 

Sagsfremstilling

Ejendommen er i Herning Kommuneplanen omfattet af rammebestemmelserne i rammeområde 01.C1, hvor det bl.a. fremgår, at ”områdets anvendelse fastlægges til centerformål som boliger, butikker, liberale erhverv, offentlige formål herunder fjernvarmeværk …. ”  

 

Ejendommen er endvidere omfattet af bestemmelserne i lokalplan nr. 1.36 for et område til offentlige formål ved Fredshegn 1 i Aulum. Af lokalplanens §1.01 fremgår bl.a., at lokalplanens formål er:

 

"at fastlægge områdets anvendelse til offentlige og lignende formål, som børneinstituioner, aktivitetscenter eller lignende."

 

Den ønskede anvendelse til boliger kræver således, at lokalplanen aflyses, og projektet kan realiseres uden lokalplan.

 

En anvendelse af ejendommen til boliger er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Herning Kommuneplan 2013 – 2024 og i overensstemmelse med området i øvrigt.

 

Ved ophævelse af lokalplanen benyttes planlovens § 33 stk. 1 punkt 2, hvor lokalplaner kan ophæves, når lokalplanen ikke længere gør det muligt at administrere tilladelser m.v. uden anvendelse af planlovens § 14.  

 

Jf. planloven skal ejere og panthavere have mulighed for at udtale sig gennem en 8 ugers høring.    

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at procedure for ophævelse af lokalplan nr. 1.36 igangsættes.

 

at Byplanudvalget i lignende sager bemyndiges til at godkende aflysning af lokalplaner efter 8 ugers høringsfristen, såfremt der ikke er indsigelser fra ejer og panthavere.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Kortbilag Fredshegn 1, Aulum
 

145. Principgodkendelse til udarbejdelse af ny lokalplan til Skærbæk Savværk

Sagsnr.: 01.02.00-P19-4-13 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Principgodkendelse til udarbejdelse af ny lokalplan til Skærbæk Savværk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Sagsresume

Lokalplan nr. 69.L8.1 – Boliger ved Skærbæk Savværk blev endelig vedtaget i april 2007. I den mellemliggende periode har der været flere interesserede projektudviklere, som har søgt at udvikle området i henhold til lokalplanen, men området ligger fortsat ubebygget hen.

 

En bygherre ønsker nu at udnytte lokalplanen, men bygherrens ønsker ligger ikke inden for, hvad der kan tillades i den gældende lokalplanen. En realisering af det ønskede projekt kræver derfor at der udarbejdes en ny lokalplan for området.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger naturskønt i nær tilknytning til Fjederholt Å og i Rind Plantage, umiddelbart vest for Skærbæk.

Området ligger inden for kommuneplanramme 69.BL9 – Skærbæk. I kommuneplanen står der bl.a. om intentionerne for ny bebyggelse, der skal respektere eksisterende værdifuld beplantning og skal orienteres således, at der sikres udsigt over Fjederholt Å.”

 

Lokalplan nr. 69.L8.1 – Boliger ved Skærbæk Savværk blev udarbejdet på baggrund af et ønske om at skabe et nyt attraktivt boligområde på savværkets grund, da driften ophørte. Lokalplanens intention var at ny bebyggelse skulle opføres på en sådan måde, at den gennem udformning samt materiale- og farvevalg, kom til at fremtræde ensartet og sammenhængende som en helhed, der er tilpasset landskabet omkring Rind Plantage og Fjederholt Å.

 

Bygherre ønsker at udlægge området til åben – lav bebyggelse i form af parcelhuse. Endvidere ønsker bygherre valgfrihed med hensyn til materialer, farver m.v. Udstykningsplanen følger hverken kommuneplanens- eller lokalplanens intentioner om at orientere sig mod Fjederholt Å, men er alene et udtryk for at placere flest mulige grunde inden for området.

 

Der har tidligere været rettet henvendelse til Herning Kommune af interesserede bygherrer, og der er blevet givet forskellige tilsagn om dispensation i forbindelse med en realisering af lokalplanen. Ingen af de dispensationer, der har været på tale, har dog brudt med intentionen bag lokalplanen.

 

Det er planafdelingens vurdering, at kommuneplanens og lokalplanens intentioner bør fastholdes, da området adskiller sig fra de fleste andre lokalplanlagte boligområder i Herning Kommune med sine meget præcise bestemmelser om placering, materialer, farveholdning m.v. Området er i sig selv unikt med den umiddelbare tilgang til det naturskønne område ved å og skov, hvorder kan skabes en unik boligbebyggelse, hvis intentionerne fastholdes.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der ikke udarbejdes en ny lokalplan
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Ansøgning for udarbejdelse af ny lokalplan til Skærbæk Savværk
 

146. Principgodkendelse for musik- og kulturhus ved Olufgade 10

Sagsnr.: 01.11.20-P20-357-10 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Principgodkendelse for musik- og kulturhus ved Olufgade 10

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Sagsresume

Planafdelingen af modtaget en ansøgning om principgodkendelse af et projekt til et musikkulturhus beliggende på Olufgade 10. Byplanudvalget har i 2011 givet afslag på et projekt på samme beliggenhed, da projektet ikke lå inden for rammerne af kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Planforhold
Olufgade 10 ligger inden for kommuneplanramme 12.BL1 for et område udlagt til blandet bolig og erhverv ved Silkeborgvej.

Ifølge kommuneplanen må området anvendes til boliger, liberale erhverv og mindre erhvervsvirksomheder, hvis de ikke forurener. Endvidere kan der etableres daginstitutioner i området. Der må etableres virksomheder inden for området som overholder miljøklasse 1 – 3.

Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 50.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager og bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m. Der skal etableres mindst 1 p-plads pr. bolig og mindst 1 pr. 50 m2 erhvervsetageareal. Ved indretning af ungdomsboliger og ældre-/handicapegnede boliger skal der etableres mindst ½ p-plads pr. bolig.

Der er ikke lokalplan for området.
 
Ansøger
Åbenkirke er en frikirke i Herning Kommune med 450 medlemmer – børn og voksne. Der deltager cirka 300 mennesker hver søndag ved gudtjeneste.

Kirken er resultatet af en sammenlægning mellem de to frikirker Herning Menigheds Center og Kristent Center i december 2007.

 

Kirkens motto er ”Rum for nærvær og livsglæde”. Kirken vil gerne støtte det kulturelle og kreative liv i Herning Kommune. Fra kirkens start har man haft som mål at tale et sprog, som den almindelige dansker kan forstå. Man ønsker at være et rummeligt fællesskab, med en familievenlig profil, hvilket afspejles i mange forskellige aktiviteter for børn og unge. Kirken er endvidere præget af et progressivt musikmiljø og har blandt andet arrangeret koncerter med heavy metal bands, Bent Fabricius Bjerre, Stig Rossen og andre.

Det er kirkens ambition at skabe et kirkeligt miljø, som udenlandske studerende i Birk og ansatte i områdets internationale virksomheder kan være en del af. Derfor tolkes alle gudstjenester til engelsk, og der afholdes international gudstjeneste én gang om måneden. Cirka 10 procent af gudstjenestedeltagerne har anden etnisk baggrund end dansk.

Åbenkirkes vision er at udvikle kirken til at blive et aktiv for byen og lokalområdet i kvarteret omkring Olufsgade. 

 

Projektbeskrivelse
Åbenkirke har i dag til huse på adressen Olufsgade 10, i bygninger der oprindeligt er
opført som tekstilfabrik i 1950. Åbenkirke fik overdraget bygningerne i 1979 og indrettede dem efterfølgende til kirkebrug. I 1989 valgte man at bygge til, da man efterhånden var vokset ud af de daværende lokaler. I 2007 foretog man en modanisering, men de nuværende rammer er kun en tilpasset funktionen og ikke optimale i forhold til de kulturelle formål som Åbenkirke arrangerer. 

 

Åbenkirke ønsker at nedrive deres nuværende bygninger og bygge et nyt musik- og kulturhus, som udover at indeholde menighedssal også indeholder øvelokaler, koncertsal, café, overnatningsmuligheder for foredragsholdere m.v. til udøvelse af flere forskellige kunstarter med en maksimal højde på 12,5 meter.

Åbenkirke ønsker endvidere at orientere sig mod den kommende bydelspark og vil også gerne arbejde tæt sammen med naboer og kommunen for at udvikle og drive parken.

Olufgade 10 grænser op til den kommende Bypark i Haraldsgade, hvorfor projektet placerer sig med en åben facade mod byparken. Samtidig tænkes caféen også orienteret mod byparken sammen med en terrasse til udeophold.

Musikkulturhuset ligger trukket frem mod Olufgade, således der bliver plads til parkering bagved bygningen.

64 parkeringspladser til byggeriet kan anlægges på egen grund.

Bygningens komposition af mindre lukkede volumener sammensat af store glaspartier
forsøger at fange områdets skala, således der opnås et bygningskompleks der forholder sig til konteksten i området.

 

Den nye bygning vil med sit moderne formsprog og materialebrug være et fint supplement til Retten i Herning. Med sin placering i den sydlige del af Olufgade, op til Byparken vil der være skabt et fint hjørne som kan være katalysator for en videreudvikling af området. 

Hvis projektet skal realiseres skal der udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan for området. 

Det er planafdelingens vurdering at et nyt byggeri på Olufgade 10, sammen med etablering af den kommende Bypark ved Haraldsgade vil være med til at give området et løft og gøre det mere attraktivt for beboere samt for fremtidige erhverv, der måtte ønske at etablere sig i området.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag på baggrund af principgodkendelsen
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Udsat med henvisning til kommende borgermøde, idet udvalget ønsker at beboerne i området orinteres.

Bilag

 • Ansøgning om godkendelse-Olufgade 10
 

147. Principgodkendelse for udvidelse af vindmølleområde ved Stakroge og opstilling af møller.

Sagsnr.: 00.00.00-P19-537-11 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Principgodkendelse for udvidelse af vindmølleområde ved Stakroge og opstilling af møller.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
     X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Falborg

Sagsresume

Planafdelingen har modtaget ansøgning om opstilling af 5-6 vindmøller på 130 meter øst for og i område T22 – Stakroge.
 
I område T22 står der i dag fem eksisterende møller. Hvis der skal stilles nye vindmøller op i dette område, så skal der foretages en konkret vurdering af, om det er landskabeligt acceptabelt at gennemføre projektet. Vest for område T22 ligger et hus, som har stået tomt i mere end tre år. Når denne ejendom ikke medregnes som en beboelsesejendom er der mulighed for at udvide vindmølleområde T22 betragteligt.
 
Derfor skal der tages stilling til, hvorvidt det eksisterende rammeområde T22 skal udvides og om planlægningsprocessen med VVM-redegørelse, kommuneplantillæg og lokalplan skal igangsættes med udgangspunkt i det indsendte projekt, herunder om projektet er landskabeligt acceptabelt.

Sagsfremstilling

Planafdelingen har modtaget ansøgning om opstilling af 5-6 vindmøller på 130 meter øst for og i område T22 – Stakroge (Se bilag 1). Område T22 er udlagt i Herning Kommuneplan 2013-2024.
 

I område T22 står der i dag fem eksisterende møller med en totalhøjde på 76 m i en skæv V-formation, som blev opstillet i 2001. Det er forventet, at de har minimum ti år tilbage af deres levetid. I retningslinjerne for område T22 står der bl.a., at den eksisterende vindmøllegruppe som udgangspunkt skal nedtages, før der opsættes nye vindmøller inden for område T22. Hvis der søges om opsætning af vindmøller inden for området, uden at de eksisterende vindmøller fjernes, skal der foretages en konkret vurdering af, om det er landskabeligt acceptabelt at gennemføre projektet.  

 

Ved besigtelse af vindmølleområdet blev det forvaltningen bekendt, at adressen Timlundvej 16B er ubeboet og ser ud til at have stået tom i flere år. Det er blevet bekræftet, at der ikke har boet nogen på adressen i over tre år. Det vil derfor kræve en fornyet landzonetilladelse, hvis ejendommen igen skal anvendes som beboelsesejendom. Når denne ejendom ikke indgår som beboelsesejendom, er der mulighed for at udvide det eksisterende vindmølleområde betragteligt, hvilket vil give mulighed for opstilling af op til seks vindmøller med totalhøjde på omkring 130 meter eller højere, i et opstillingsmønster, som er mere optimal i forhold til vindretningen, hvilket giver større produktion. Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående oplysninger at udvide rammeområde T22.


Ansøgningen indeholder to scenarier. I scenarie 1 opstilles der fem vindmøller sammen med de fem eksisterende møller og den 6. mølle kan tilføjes, når de eksisterende nedtages. I scenarie 2 opstilles der seks vindmøller, hvor de eksisterende møller nedtages (se bilag 2). Begge scenarier overholder gældende lovgivning for støj og skyggekast ved nabobeboelser. Forvaltningen har endvidere bedt om at få belyst et scenarie 3, hvor den nordligste af de eksisterende møller er nedtaget.
 
Ansøger gør desuden opmærksom på, at det fremsendte projektforslag ikke er endeligt. Projektet vil blive forsøgt optimeret i forbindelse med en evt. VVM-redegørelse og udarbejdelse af plandokumenter, herunder den præcise placering af møllerne og totalhøjden.

For at foretage en konkret vurdering af, hvorvidt det ansøgte projekt er landskabeligt acceptabelt, har forvaltningen bedt ansøger om at få udarbejdet visualiseringer for det ansøgte projekt, så samspillet mellem de eksisterende møller og de nye møller kan belyses. Der er valgt tre visualiseringspunkter: A/1) Sandet, B/2) Sdr. Ommevej og C/3) Stakroge (se bilag 2). Disse punkter er valgt ud fra, hvor der færdes flest mennesker dagligt og hvor der er udsyn til møllerne. Fra Sdr. Ommevej er der kun fra en kort strækning udsyn til de eksisterende møller, hvorimod de nye møller sandsynligvis vil kunne ses flere steder henover beplantning på denne vejstrækning.

Formålet med visualiseringerne er at vise det visuelle samspil mellem de nye og eksisterende møller samt de eksisterende forhold (se bilag 2). Derfor viser visualiseringerne fra Sandet og Stakroge ikke alle de nye møller, da fokus fra de valgte fotostandpunkter er lagt på samspillet mellem de eksisterende og nye møller, herunder om det er landskabeligt acceptabelt. Scenarie 3, hvor den nordligste af de eksisterende vindmøller er nedtaget, er kun visualiseret fra fotostandpunkt B/2, Sdr. Ommevej (se bilag 2, side 9).
 
En evt. VVM-redegørelse vil indeholde flere visualiseringer, som bl.a. vil belyse den landskabelige påvirkning og det visuelle samspil, herunder om det er landskabeligt ubetænkeligt jf. vindmøllecirkulæret, at opstille nye vindmøller uden at nedtage de eksisterende.
 
Forvaltningens vurdering
Planafdelingens umiddelbare vurdering af de tre scenarier er, at scenarie 1 giver et uheldigt visuelt samspil mellem de to parker, specielt set fra fotostandpunkt B/2 fra Sdr. Ommevej.

 

Scenarie 2, hvor de eksisterende vindmøller er nedtaget, er landskabeligt acceptabelt.
 
I scenarie 3 vurderes det visuelle samspil mellem de eksisterende og nye vindmøller umiddelbart at være landskabelig acceptabel, hvis den nordligste mølle af de eksisterende vindmøller nedtages. Hermed vil de to anlæg fremstå som særskilte anlæg.

Da der mindst er 10 års levetid tilbage på de bestående møller, kan scenarie 2 vise sig at være vanskelig at realisere. Scenarie 2 er det forslag som fra starten vil give den bedste landskabelige løsnin, som først vil være tilstede ved den endelige realisering af scenarie 3.


Forvaltningen indstiller derfor at igangsætte planlægningsprocessen med udvidelse af rammeområde T22 og udarbejdelse af VVM-redegørelse og tilhørende plandokumenter. I en evt. VVM-redegørelse vil flere visualiseringer belyse det visuelle samspil mellem de eksisterende og nye vindmøller, herunder om det er landskabelig ubetænkeligt. I planlægningsprocessen skal det således vurderes, om der skal stilles krav om nedtagning af en eller flere af de eksisterende vindmøller.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at rammeområde T22 – Stakroge kan udvides, og
 
at planlægningsprocessen med udarbejdelse af VVM-redegørelse, kommuneplantillæg og lokalplan kan igangsættes med udgangspunkt i det indsendte projekt.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.  Samtidig undersøges det, om møllerne kan blive 150 meter høje og det vurderes, om det er muligt at opstille møllerne i to etaper af tre i takt med de eksisterende møller fjernes.
 
Knud Nielsen og Johs Poulsen kan ikke tiltræde indstillingen, da de vil afvente den af miljø- og sundhedsministeren nationale undersøgelse om lavfrekvent støjs indvirkning på helbredet er gennemført

Bilag

 • Bilag 1. Projektforslag - Stakroge
 • Bilag 2. Samlede visualiseringer
 

148. Principgodkendelse af ændring af planlægningen for Svæveflyvecenter Arnborg

Sagsnr.: 01.00.00-G00-7-08 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Principgodkendelse af ændring af planlægningen for Svæveflyvecenter Arnborg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
     X
 
 
 

 

Sagsresume

Planafdelingen har modtaget en ansøgning om udarbejdelse af ny lokalplan for Svæveflyvecenter Arnborg (bilag 1).

 

På Teknik og Miljøudvalgsmødet den 19. oktober 2009 blev det besluttet at give landzonetilladelse og dispensation til opførelse af bl.a. hangarer, maskinhuse og lagerbygninger til Dansk Svæveflyver Union. Derudover blev det besluttet, at Byplanudvalget opfordres til at udarbejde en ny samlet lokalplan for hele flyvepladsområdet.

 

Byplanudvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en ny lokalplan og kommuneplantillæg for Svæveflyvecenter Arnborg, som inddrager areal uden for den gældende lokalplan til bl.a. forlængelse af flyveplads, etablering af flere servicebygninger og størrelse på hytternes areal.

Sagsfremstilling

Projekt

Planafdelingen har modtaget ansøgning om udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg for Svæveflyvecenter Arnborg, Fasterholdtvej 10 mellem Arnborg og Midtjyske Motorvej. Ansøger har ønske om, at udlægge areal til forlængelse af flyveplads, samt muliggør opførelse af nye servicebygninger i form af ny hovedbygning i to etager, hangarer, vognporte, værksteder, kursuslokaler og kontor til administration. I et område syd for den eksisterende flyveplads ønskes der mulighed for etablering af hangarer og servicebygninger på 1000 m2 og et maskinhus på 200 m2 og i et område nord for den eksisterende flyveplads ønskes der at kunne etablere nye servicebygninger og hangarer, som maksimalt er 10% af arealet. Herudover ønsker de at muliggør udvidelse af eksisterende hytter på op til 60 m2 samt evt. mulighed for at øge antallet af hytter og have et permanent campingareal til opstilling af campingvogne og telte. Det ansøgte område er i alt ca. 65 ha og indeholder matriklerne 1ak, 3z, 1f, 12i, 13 m samt del af matrikel 12k, alle Gl. Arnborg By.

 

Eksisterende planforhold
Svæveflyvecenter Arnborg ligger i dag i kommuneplanramme 79.T7 – Teknisk Anlæg Arnborg Svæveflyvecenter. Området skal anvendes til flyveplads primært for svævefly, hvor der kun må opføres bygninger, der er er nødvendige i forbindelse med flyvepladsens anvendelse samt weekend-hytter for flyvepladsens brugere. Det ansøgte område er større end den eksisterende kommuneplanramme, hvilket gør at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, hvis ansøgningen imødekommes.

 

Svæveflyvecenter Arnborg er i dag omfattet af lokalplan 79.T9.2 – ”Svæveflyvecenter Arnborg” fra 1992, som bl.a. har til formål at sikre tilstrækkeligt areal til landingsplads, at sikre mulighed for en udvidelse af hangar-, kursus- og andre nødvendige servicefaciliteter og at regulere overnatningsfaciliteterne. Flere af de ansøgte ønsker er ikke i overensstemmelse med den eksisterende lokalplan, herunder forlængelse af flyveplads, størrelse på eksisterende hytter, placering af campingareal, samt områder med servicebygninger og hangarer syd og nord for den eksisterende flyveplads. Området syd for flyvepladsen er ikke indeholdt i den eksisterende lokalplan, hvorimod området nord for flyvepladsen er indeholdt i den eksisterende lokalplan, men hvor der ikke er mulighed for bygge.

 

Andre tilladelser og godkendelser
I 2009 blev der givet landzonetilladelse til opstilling af bl.a. en vognport og tre opbevaringsbygninger syd for flyvepladsen i et område, som ikke er indeholdt i den eksisterende lokalplan.

 

I 2013 blev der givet en miljøgodkendelse til forlængelse af start banen mod øst på de arealer, som Svæveflyvecentret har tilegnet sig efter Midtjyske Motorvej er blevet anlagt.

 

Svæveflyvecenter Arnborg har 79 eksisterende hytter på maksimalt 45 m2 hver, hvor de har tilladelse fra Naturstyrelsen til at bruge hytterne til erhvervsudlejning jf. Sommerhusloven, såfremt at de kun udlejes til reelle betalende medlemmer af Dansk Svæveflyver Union. Tilladelsen bortfalder ved et evt. ejerskifte.

 

Forvaltningens vurdering
Planafdelingen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde en ny lokalplan for Svæveflyvecenter Arnborg, så der sikres en samlet planlægning for området.

 

Planafdelingen har været i dialog med Naturstyrelsen vedr. Svæveflyvcentrets tilladelse til erhvervsudlejning af hytterne og størrelse på hytter. Naturstyrelsen har oplyst, at der ikke er noget til hindre for, at Svæveflyvecentret kan etablere flere nye hytter så længe, at hytterne anvendes af reelle betalende medlemmer af Dansk Svæveflyver Union. Det vil dog kræve en ny tilladelse fra Naturstyrelsen, hvis der etableres nye hytter ud over de eksisterende. Derudover har Naturstyrelsen oplyst, at hytterne størrelsesmæssigt ikke må få karakter af at være sommerhuse. Planafdelingen skønner, at ved at give muligheden for at udvide de eksisterende hytter eller etablere nye hytter på op til 60 m2 kan hytterne få karakter af at være mindre sommerhuse. Planafdelingen vurderer, at det er vigtigt at området fremstår som et hytteområde i tilknytning til svæveflyvecentret, hvor hytterne kun anvendes til kortere ophold. Derfor anbefaler planafdelingen at den maksimale størrelse af eksisterende og nye hytter forbliver 45 m2.  

 

Det fremgår ikke i ansøgningsmaterialet, hvilken form for camping Dansk Svæveflyver Union ønsker. Afhængig af den konkrete campinganvendelse, herunder om det kun er camping i forbindelse med stævner eller om campering foregår over længere periode end 6 uger årligt, så skal der evt. søges tilladelse efter campingreglementet.  

 

Lokalplanen bør ligeledes indeholde bestemmelser om afskærmende beplantning som minimum omkring hytteområdet samt bygningsregulerende bestemmelser for hytter og servicebygninger mv., herunder at hytterne maksimalt må have et bebygget areal hver på 45 m2 og servicebygninger må opføres i maksimalt to etager.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget principgodkender, at der igangsættes udarbejdelse af en ny lokalplan og kommuneplantillæg for området vist i det ansøgte materiale

 

at Byplanudvalget beslutter, at hver hytte kan have et samlet bebygget areal på 45 m2.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Udsat med henblik på nærmere undersøgelser

Bilag

 • Bilag 1 - Ansøgning om udarbejdelse af ny lokalplan for Svæveflyvecenter Arnborg
 

149. Principansøgning lokalplan og kommuneplantillæg for byggemarked og dagligvarebutik på Dæmningen

Sagsnr.: 01.00.00-P16-3-13 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Principansøgning lokalplan og kommuneplantillæg for byggemarked og dagligvarebutik på Dæmningen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

AA Ejendomme og Innovater A/S har ansøgt om at få udarbejdet en samlet lokalplan for byggemarked og dagligvarebutik samt udvalgsvarebutik på Dæmningen i Herning. Byggemarkedet kan opføres ved gældende lokalplan men dette kræver en dispensation til placering af byggefelter. Dagligvarebutik og udvalgsvarebutik kan kun etableres ved udarbejdelse af ny lokalplan. Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanen for hvad angår dagligvare- og udvalgsvarebutik, men byggemarkedet vil kræve udarbejdelse af kommuneplantillæg da Herning Kommune ved vedtagelse af Herning Kommuneplan 2013-2024 blev bedt om at foretage en teknisk ændring af Naturstyrelsen herunder fjerne muligheden for særligt pladskrævende varer, det vil sige muligheden for byggemarkedet.
 
Det er forvaltningens vurdering at projektet kan medvirke til at styrke handlen i Herning Bys vestlige del, da en yderligere dagligvarebutik i discount segmentet vil medvirke til at skabe øget handel ved den nuværende dagligvareforretning. En ny udvalgsvarebutik og et byggemarked vil medvirke til at tiltrække flere kunder til området, og et ny byggemarked vil derudover skabe større konkurrence på byggemarkedsområdet.

Sagsfremstilling

AA Ejendomme A/S og Innovater A/S har ansøgt om at få udarbejdet en samlet lokalplan for byggemarked og dagligvarebutik samt udvalgsvarebutik på Dæmningen. (Se bilag)
 
Projektet omhandler placeringen af et byggemarked på ejendommens syd østlige del med facade og indgang mod nord. Foran denne facade mod nord ønskes placeret en dagligvarebutik på op til 1200 m2. Dagligvarebutikken vil få facade mod Dæmningen og kunne ses fra Dronningens Boulevard. Den eksisterende bygning Dæmningen 5-15 nedrives. Derudover indeholder projektet mulighed for placering af en udvalgsvarebutik øst for byggemarkedet samt mulighed for erhverv herunder mulighed for tankanlæg og motions og fitnesscenter.
 
Gældende kommuneplanrammer
Projektet er omfattet af kommuneplanramme 14.C3 som er del af bydelscenteret på dæmningen. Kommuneplanrammen giver mulighed for 2000 m2 detailhandel vest for kommuneplanramme 14.C2 der ligeledes er del af bydelscenteret med en ramme på 3000 m2 detailhandel. (Se kortbilag)
 
Projektet er i overensstemmelse med gældende kommuneplan i forhold til daglig- og udvalgsvarebutik i forhold til den samlede ramme på 2000 m2 til detailhandel. Kommuneplanrammen giver dog kun mulighed for at de enkelte butikker må være op til 1000 m2 og det vil derfor kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg at udvide dette til 1200 m2.
 
Ligeledes vil byggemarkedet kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg.
 
I Herning Kommuneplan 2009-2020 indeholdte kommuneplanramme 14.C3 mulighed for 7000 m2 detailhandel til særligt pladskrævende varer, i overensstemmelse med gældende lokalplan.
 
I forbindelse med forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024 nedlagde Naturstyrelsen veto mod Herning Kommuneplan på baggrund af at der ikke må være egentlig detailhandel og detailhandel for særligt pladskrævende varer inden for samme kommuneplanramme. Muligheden for særligt pladskrævende varer blev derfor fjernet ved kommuneplanens endelige vedtagelse med det forbehold, at Herning Kommune havde til sinde at udarbejde et kommuneplantillæg for særligt pladskrævende varer ved det eksisterende bydelscenter. Konkret ved at indskrænke bydelscenteret geografiske afgrænsning, så der også bliver plads til et område til særligt pladskrævende varer.
 
Gældende lokalplan
Området er omfattet af lokalplan 14.E3.2 som muliggør 3000 m2 dagligvarehandel (Superbest) samt erhverv, herunder byggemarked på op til 7000 m2. Byggefelterne er dog placeret således, at det i forhold til tidligere butikskoncepter inden for byggemarkeder vil være nødvendigt at dispensere til disse for at kunne placere en tidssvarende projekt. Forvaltningen vurderer at en sådan dispensation kan opnås, og byggemarkedet vil derfor kunne placeres efter gældende lokalplan.
 
Realisering af det samlede projekt vil kræve at der udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg for byggemarked og dagligvareforretning samt udvalgsvarehandel.
Det er forvaltningens vurdering at projektet vil være med til tiltrække flere kunder til området for at handle og styrker dermed handlen vest for Herning Bymidte. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at projektet ikke får en størrelse som vil svække Herning bymidtes detailhandel.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan igangsættes.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan igangsættes, dog uden mulighed for yderligere dagligvarer.

Bilag

 • Kortbilag til Ansøgning
 • Ansøgning
 • Lokalplankort 14.E3.2
 • Kommuneplanrammer Bydelscenter Dæmningen
 

150. Anlægsprojekt på Silkeborgvej fra Sjællandsgade til Kaj Munks Vej

Sagsnr.: 05.05.06-P20-7-13 Sagsbehandler: Sine Dall  

Anlægsprojekt på Silkeborgvej fra Sjællandsgade til Kaj Munks Vej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 
 

 

Sagsresume

Silkeborgvej, fra Kongrescenteret til Sjællandsgade, er blevet kloakfornyet og forskønnet med nye fortove, bedre cykelstier, ny belysning og træer på begge sider af vejen.

Projektet er nået til etape 2, som er strækningen fra Sjællandsgade til Kaj Munks Vej. Her skal ligeledes forskønnes og laves kloak i samarbejde med Herning Vand.

Sagsfremstilling

Silkeborgvej er en del af det samlede projekt for omdannelse af Herning Bymidte. Bymidteprojektet skal sikre, at Bymidten fortsat udvikles og understøtter ”Politik for Den Levende By’s” vision om, at Herning skal være en flot by, Herning skal være en levende by og Herning skal have en stærk identitet.

 

Prioriteringen af Silkeborgvej på strækningen mellem Kongrescentret og Kaj Munks Vej medvirker til at skabe sammenhæng og synergi i by- og detailhandelsudviklingen.
I forlængelse af omlægning af Østergade og Fonnesbechsgade, vil omlægning af Silkeborgvej medvirke til at skabe et nyt sammenhængende handelsgademiljø af høj kvalitet.

 

Silkeborgvej foreslås anlagt med et vejtracé på 6,4 meter, gennemgående cykelstier i 1,2 meters bredde, allébeplantning i begge vejsider samt fortov i lyse betonbelægningsten i varierende bredde. Vejprofilet på den udførte etape 1, fra Kongrescenteret til Sjællandsgade, fastholdes i etape 2, men der vil være en lille reducering i kanstenshøjden for at tilgodese de mange indkørsler på etapen.

 

Det er hensigten, at den eksisterende gadebelysning skal udskiftes til den der er etableret på Silkeborgvej/Østergade for at skabe arkitektonisk sammenhæng i gadeforløbet fra Kaj Munks Vej til Kongrescentret. Hensigten er visuelt - og på sigt også funktionelt - at sammenbinde Herning bymidte og den østlige bydel således at der opnås en sammenhængende arkitektonisk helhed i indkørslen til centrum fra øst. 

 

Tids- og procesplan:

Projektet skal koordineres med Herning Vands omlægning af kloakker på henholdsvis
Silkeborgvej samt tilstødende gader: Laulundgade, Ravnsborggade, Haakonsgade, Olufgade og Haraldsgade.

 

Kloak- og anlægsarbejderne på Silkeborgvej forudsættes gennemført i perioden fra  marts til oktober 2014. Kloakarbejder i de tilstødende gader fortsætter frem til efteråret 2015.(Bilag med tidsplan).

 

Der er afholdt borgermøde om projektet den 28. november 2013, hvor alle involverede på Silkeborgvej og de tilstødende gader har været inviteret. I det nye år afholdes der et åbent-hus-arrangement for borgerne på Silkeborgvej, hvor det er muligt at komme med kommentarer til detailtegningerne, hvis der f.eks. er noget der skal justeres i forhold til en indkørsel osv.

 

Idet vejen skal kloakrenoveres optimeres projektøkonomien ved vejomlægningen, da
Herning Vand står for opgravning til kloak og retablering af asfalt i selve vejudlægget.

 

Sagen skal videresendes til orientering i Teknik- og Miljøudvalget efter behandling i Byplanudvalget.

 

Anlægsprojektet er finansieret. Dog er der for nuværende ikke midler til ny belysning af gaden. Udgiften hertil er ca. 1,3 mio. kr, som måske kan findes ved budgetopfølgning/besparelser i projektet eller indarbejdes i budget 2015. Der vil efterfølgende blive forelagt sag om finansiering af belysningen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender den arkitektoniske udformning af projektet

 

at sagen fremsendes til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget med henblik på vej- og trafikprojektets godkendelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt, idet projektet skal bearbejdes yderligere arkitektonisk

Bilag

 • Principsnit 261113
 • Vejskitse 1_261113
 • Vejskitse 2_261113
 • Oversigtskort med år
 

151. Navning af området ved den tidligere brandstationsgrund i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P00-28-11 Sagsbehandler: Sine Dall  

Navning af området ved den tidligere brandstationsgrund i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Efter udbud og salg af den tidligere brandstationsgrund i Herning har den nye ejer fremsendt et ønske om navngivning af området.

Sagsfremstilling

Den gamle brandstationsgrund skal bebygges med en blanding af erhvervslokaler og boliger. Det samlede projektområde omfatter også den grund, hvor der tidligere har ligget et hus, som i folkemunde er kendt som "Nis Petersens Hus".

Området i den østlige del er i forbindelse med lokalplan 11.C33.1 Centerområde på hjørnet af Nygade og Skolegade, blevet benævnt Nis Petersens Lund. Her skal laves et lille offentligt torv og grønt område. Ligeledes er der i lokalplanen beskrevet, at byggeriet ikke må ibrugtages før der er opsat en mindeplade, på facade mod Nygade, for forfatteren Nis Petersen.

 

På nuværende tidspunkt har erhvervslokalerne langs Nygade postadressen Nygade 21, hovedindgangen er fra Nygade.

 

Boligerne, som har adgang fra gården, har fået postadressen Skolegade 20-26, da der er indkørsel fra Skolegade. Det er denne adresse, ejeren ønsker ændret.

 

Ejeren ønsker at opkalde byggeriet "Nis Petersens Gård". Det er muligt at opkalde et byggeri som man i princippet ønsker, så længe det ikke er en postadresse.

 

Ejeren ønsker at opsætte et skilt på byggeriets nordside med historien om brandstationen. Det er forvaltningens vurdering, at dette kan bygherre gøre, da det er på privat grund.

 

Ejeren ønsker at byggeriet, som i dag har adressen Skolegade 20-26, får postadressen "Sandalmagernes Gade", opkaldt efter en af Nis Petersens bøger.

 

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at "Sandelmagernes Gade" som navn er en meget lang postadresse.

 

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at betegnelsen "gade" normalt opfattes som en færdselsåre, der ligger i en by og derfor i almindelighed begrænses enten til den ene eller til begge sider af bebyggelse. En gades formål er først og fremmest at sikre færdselsadgangen til de ejendomme langs gaden.

 

"Sadelmagerens Gade" er titlen på forfatteren Nis Petersens hovedværk. Nis Petersen boede i en periode i huset Nygade 14, som nu er nedrevet. Titlen på bogen refererer til en gade i Det Gamle Rom, hvor handlingen i bogen foregår. Sadelmagerens Gade er derfor ikke en direkte reference til en lokalitet, person eller begivenhed i Herning, men blot en litterær henvisning.

Det er oplagt at give stedet et navn som refererer til Nis Petersen, og derfor forekommer det som en god idé at opkalde bebyggelsen "Nis Petersens Gård". Det navn kan også benyttes som postadresse, jf. samme måde som "Landts Gård", fordi gården er et lukket område omkranset af bebyggelse.

 

Der er deklareret en stiforbindelse gennem området fra Nygade/Nis Petersens Lund til Skolegade. Den forbindelse kan, som en reference til bogen,  evt. kaldes "Sadelmagerens Gade" (dog ikke som postadresse) .

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til navnet på postadressen
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Bebyggelsen med nuværende adresse til Skolegade navngives med postadressen: ”Nis Petersens Gård”.
Stiforløbet igennem bebyggelsen kaldes ”Sandalmagerens Gade”, ikke som postadresse, men skiltet.

Bilag

 • Brev ansøger
 • Oversigtskort navngivning
 

152. Salg af Herning Park Camping

Sagsnr.: 13.06.02-Ø22-5-13 Sagsbehandler: Sine Dall  

Salg af Herning Park Camping

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Herning Park Camping har været udbudt til salg med tilbudsfrist den 1. november 2013.
 
Der er kommet ét bud på campingpladsen.

Sagsfremstilling

Arealet, som har været udbudt, tager udgangspunkt i lokalplan 14.R3.1 Campingplads på Ringkøbingvej i Herning, hvor lokalplanen giver mulighed for at den nuværende Herning Park Camping kan udvides.
 
I forbindelse med udbuddet af grunden er der fastsat følgende arkitektoniske vurderingskriterier:
 
Herning Kommune ønsker at få udvidet og etableret en campingplads, der lever op til en campingplads med minimum 3 stjerner.
Området ligger i gåafstand til Herning bymidte, og er bygget op omkring Teglværkssøen og en del eksisterende beplantning, som skal bevares, og dermed være med til at give campingpladsen sin helt egen identitet. En identitet, der skal afspejle nærheden til byen, muligheden for at opholde sig kort tid i en dynamisk by, hvor der er mange forskellige oplevelser og events.
 
I materialevalg og håndværksmæssig udførelse skal projektet være gedigent og udtrykke arkitektonisk høj kvalitet i et nutidigt formsprog, så der opnås en god helhedsvirkning i området. Projektet skal overholde de bestemmelser, der er beskrevet i lokalplan 14.R3.1.
Herning kommune vægter arkitektur og landskabsbearbejdning med 25 %, projekt/
businesscase med 50 % og pris med 25 %.
 
Herning Kommune udbyder området med en mindste pris på 1.000.000,00 kr. excl. moms og handelsomkostninger.
 
Herning byråd ønsker derfor, at tilbuddet ledsages af en beskrivelse og tegninger der
redegør for følgende indhold:

a. Projektmaterialet skal redegøre og sandsynliggøre for, hvordan man vil opnå 3

stjerner, tidsplan for realisering, udbygningsetaper, forretningsplan/markedsføringsplan, om campingpladsen er medlem af en national/international organisation/kæde.

b. Situationsplan der angiver:

 • beplantning og indretning

 • bygningers placering, herunder placering af hytter, butik, reception, toiletter mm.

 • adgangsforhold og indkørsel fra Ringkøbingvej

 • parkering

 • legeplads

 • skiltning

 

c. Projektmaterialet skal yderligere redegøre for bebyggelsens typer, bygningers

arkitektur, landskabssnit mm.

d. Projektmateriale, der redegør for de anvendte materialer til bebyggelse og

omkringliggende arealer og belægningstyper.
 
Projektet

Tilbudsgiver beskriver projektet således "Målet er at udvikle Herning Park Camping til en smuk og bynær perle med 3 stjerner med hytter og autocamperholdeplads."

Tilbudsgiver beskriver i sit materiale at pladsen i dag har 70 enheder, og at der ved en udvidelse bliver 120-130 enheder samt større autocamperholdeplads.

 
Det er forvaltningens vurdering ud fra det indsendte materiale at materialet ikke i forventeligt omfang forholder sig til de opstillede vurderingskriterier. Der er ikke redegjort for situationsplan med beplantning og indretning, bygningers placering, parkering osv. Ligeledes er der ikke redegjort for bebyggelsestyper og bygningers arkitektur, som beskrevet i vurderingskriterierne.

 

Forvaltningen kan ud fra det indsendte projektmateriale ikke anbefale, at Herning Park Camping sælges til den konkrete tilbudsgiver.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller at der ikke sker salg af Herning Park Camping på grundlag af projektbeskrivelsen.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Udvalget indstiller, at der skal arbejdes videre med at finde en planmæssig tilfredsstillende løsning.

Bilag

 • Bilag - Grundplan
 • Bilag - Opsumering
 

153. Herning Free WiFi

Sagsnr.: 85.11.08-P00-1-13 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Herning Free WiFi

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Poul Venø

Sagsresume

I forbindelse med 10-punktsplanen for revitalisering af Herning Bymidte, blev der ved mødet i task force gruppen i januar 2013 stillet forslag om gratis trådløst internet i Herning Bymidte.

Ved at tilbyde et gratis netværk bliver det let for borgere, besøgende og turister at søge efter seværdigheder, events m.v. i Herning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med det nye biblioteket i midtbyen er det deres hensigt at opsætte en mindre wifi-zone, som dækker biblioteket og Tinghuspladsen. Samtidig med renoveringen af belægningen fra Smedegade til Torvet er der ført kabler så der kan opsættes trådløst netværk i sammenhæng med biblioteket og Herning Kommunes netværk på Torvet. 

 

Mulige modeller
Der er to modeller for opsætning af et netværk inden for Herning Bymidte.

Fælles for dem er, at netværket kan drives gennem Herning Kommunes netværk, ved at der bliver oprettet et særskilt SSID ”Herning Free WiFi” som brugerne frit kan tilgå fra deres mobile enheder. 

 

Model A:
Brugerne kobler frit på uden brug af kode eller web portal.

Der er ingen tidsstyring eller maks. tid på nettet.

Alt internet trafik sortes af Herning Kommunes web filter, der blokerer adgangen til sider som er kendt for malware, virus, hijcaking og adult materiale, der er ikke yderligere firewall begrænsninger.

 

Fordele:
Alle smartphones, tablets m.v. kan staks benytte løsningen. Simpel anvendelse, betyder at flere vil benytte løsningen.
Event arrangører og pressen i gågaden har mulighed for at benytte løsningen.
Økonomi - løsningen er ”drifts neutral – både økonomisk og systemmæssigt”, da den benytte eksisterende hardware og software.
 
Ulempe:
Borgere med  bopæl i gågaden kan benyttet nettet frit, i modsætningen til borgere der bor uden for netværkets rækkevidde, som selv skal betale for deres netadgang.


Model B (option)
Brugerne kobler sig på nettet, og skal herefter åbner en browser på deres smartphone, tablet m.v., Herning Kommunes vilkår for brug skal accepteres, herefter skal brugeren oprette en profil på websiden, og får tilsendt password via SMS.

Efter login åbnes adgangen til internettet og brugeren har nu 30 minutter fri internet.

Alt internet trafik sortes af Herning Kommunes web filter, der blokerer adgangen til sider som er kendt for malware, virus, hijcaking og adult materiale, der er ikke yderligere firewall begrænsninger.
 
Fordele:
Borgere med fast bopæl i gågaden vil højst sandsynligt ikke benytte løsningen, da det er besværligt kun at have adgang til internettet i korte perioder af gangen.
 
Ulempe:
Det bliver en ”kompleks” løsning at benytte.
Chancen for generel udbredelse og benyttes af løsningen vil måske blive begrænset.
Der vil ikke kunne garanteres support for alle smartphones, tablets og PCére.
Det er ikke er standard løsning driftsmæssigt.
Special behov vil formodenlig opstår i forbindelse med arrangementer.
Der skal tilføres yderlig financiering da det kræver speciel software og viden. 

Det er IT afdelingens anbefaling at vælge Model A, da den giver den nemmeste tilgang for brugerne, er billigst og samtidig yder den samme sikkerhed som den dyrere Model B.
 
Økonomi
I forbindelse med strækningen Smedegade til Torvet er finansieringen af gravearbejde, kabelarbejde og aktiv udstyr på Kr. 220.000, dækket ind via SO 15, Kultur, Aktiviteter i Herning Midtb. Der er, som det fremgår af nedenstående, ikke yderlige udgifter forbundet med at åbne for netværket til Herning Free WiFi, hvis Model A vælges.
Hvis Model B vælges skal der tilføres en yderlig finansiering, da der skal tilkøbes ekstra udstyr (hardware og software).
 
Model A (Smedegade – Torvet)

Da der ikke er brug for yderlig investering til software og drift ifm. Model A bliver udgiften ialt Kr. 220.000,- som finiancieres via SO 15, Kultur, Aktiviteter i Herning Midtb.

Herning Kommunes Koncern it-afdelingen forestår den daglige drift inden for det afsatte budget.

 

Uanset om model A eller B vælges er det kommunens IT-afdelings vurdering, at Herning Kommunes net har den fornødne kapacitet, også til efterfølgende udbygning i bymidten.  

 

Hvis Model B vælges skal der tilføres yderlig finiancering til investering i software, konsulent og serverplads Kr. 192.000,- samt til drift Kr. 142.500,- pr. år. 

 

[image]

 

Geografisk afgrænsning
Første del etape dækker Smedegade til Torvet. Herudover forslås det at der arbejdes videre med at sikre et trådløst netværk inden for Herning Bymidte med en geografisk afgrænsning mellem Fredensgade og Fonnesbechsgade/Kampmannsgade (inkl. pladsen ved Kongrestorvet). Begrundelsen for den forslåede afgrænsning er at der som følge af indkøbsmulighederne vil være størst efterspørgsel på denne strækning. På sigt kan netværket udbygges og medtage Silkeborgvej til Sjællandsgade, hvis grundlaget ændre sig.

Herudover bør følgende muligheder for at etablerer trådløst wifi undersøges nærmere i forbindelse med projekterne på Banegårdspladsen via Søndergade og Kulturaksen til Nørregade Skole.

 

Kommunalfuldmagten
Kommunalfuldmagten (kommunalfuldmagtsreglerne) er de uskrevne regler om kommunernes opgaver. Kommunalfuldmagten er kommunalretlige grundsætninger om, hvad kommunerne må anvende deres midler til med henblik på at opfylde almene behov i lokalsamfundet.

Det har været karakteristisk for udviklingen i det danske kommunestyre, at mange væsentlige kommunale opgaver er begyndt som kommunale initiativer uden lovgrundlag og senere fulgt op af lovgivning, f.eks. det kommunale forsyningsområde (el, gas, vand og varme). Kommunernes køb og salg af jord med henblik på byudvikling, jordforsyningen, er fortsat alene omfattet af kommunalfuldmagten. Det samme gælder i vidt omfang kommunal støtte til kultur- og fritidsformål, erhvervsudvikling, turisme mv. Kommunalfuldmagtens indhold ændrer sig således i takt med samfundsudviklingen og ændringer i lovgivningen.

Kommunal fuldmagten tilsiger, at der skal være en kommunal interesse. Fremme af turismen, kommunal oplysningsvirksomhed og erhvervsfremme er lovlige kommunale opgaver, hvorfor man med rette kan argumenterer for at oprettelse af WIFI zoner ligeledes bør være det.

Tillige er det en kommunal interesse, at gøre det mere attraktivt for nye erhvervsvirksomheder, at etablere sig i kommunen, hvilket er anført i bemærkningerne til Lov om erhvervsfremme som en kommunal pligt, ment på den måde, at kommunerne har pligt til at medvirke til at opbygge den digitale infrastruktur.

Kommunalfuldmagten er netop kendetegnet ved at kunne tilpasses tiden og fremskridtet, hvorfor udbyggelse af den digitale infrastruktur i form at gratis WIFI zoner, bør være inden for kommunal fuldmagtens grænser.

Ud fra et hensyn til den kommunale interesse, bør det være muligt for en kommune at tilbyde sine borgere og turister gratis WIFI. Derved uddeles information omkring attraktioner, spisesteder, events, historie, overnatningsmuligheder m.v. Det giver turisterne mulighed for, at bruge deres smartphones og tablets uden bekymringer omkring roamindtakster/netværkstakster.

Dog har Økonomi- og indenrigsministeren, udtalt til bladet Computerworld, den 11. november 2013, at kommunerne ikke har lov til at leverer internet til borgerne, medmindre det drejer sig om bibliotekstjenester, hvor bibliotekerne har lov til at stille internet til rådighed til brugerne, da Økonomi- og indenrigsministeren ikke mener de danske kommuner må drive handel, håndværk, industri og finansiel virksomhed. I samme artikel oplyses det at der pt pågår et forsøgsprojekt med de 9 såkaldte frikommuner, hvor de forsøger sig med at stille gratis internet til rådighed. I samme artikel kan man også læse at Byrådet i Frederiksberg Kommune har besluttet at arbejde videre med planerne for et gratis internet.

Endvidere skal det oplyses at Ringkøbing-Skjern Kommune, som ikke er med i frikommune ordningen, har etableret et gratis internet, som dækker byerne Hvide-Sande og Søndervig.

Juridisk afdeling vurderer, at Herning Kommune handler inden for hvad der kan tillades i forhold til kommunalfuldmagten.   

 

Logningsbekendtgørelsen
Jf. Logningsbekendtgørelsen skal alle udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere foretage registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik, der genereres eller behandles i udbyderens net, således at disse oplysninger vil kunne anvendes som led i efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold.

Jf. juridisk afdeling skelnes der mellem kommercielle netværk og et offentligt tilgængeligt netværk, som det Herning Kommune ønsker at udbyde, hvorfor det er juridisk afdelings vurdering at Herning Kommune ikke behøver at logge og gemme oplysningerne, da der her er tale om et offentligt tilgængeligt netværk.

 

Yderlige udbygning af Herning Free WiFi

I forbindelse med en yderlig udbygning, som skitseret under afsnittet Geografisk afgrænsning, ønsker forvaltningerne at udarbejde forslag til den videre udbygning af Herning Free WiFi, herunder også de økonomiske forhold.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget vedtager at igangsætte implementeringen af Herning Free WiFi, efter model A

 

at udgifter til model A afholdes af SO15, Kulturaktiviteter i Herning bymidte

 

at Byplanudvalget beslutter at der arbejdes videre med at undersøge mulighederne for en videreudvikling af Herning Free WiFi til at dække Bymidten
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt med valg af model A

 

154. Redegørelse for sagsforløb, Tjørringparken 2 i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.17-G01-3-13 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Redegørelse for sagsforløb, Tjørringparken 2 i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 16. september, at der skulle udarbejdes en ny lokalplan for Tjørringparken 2 i Tjørring. Da det har vist sig, at ansøger ikke ejer ejendommen, skal Byplanudvalget tage stillling til, om denne beslutning skal fastholdes.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget behandlede på mødet den 16. september 2013 en sag om at igangsætte en ny lokalplan for ejendommen Tjørringvej 2 i Tjørring, så der kunne opføres et boligprojekt  (punkt 105). Sagen blev behandlet på baggrund af en indsendt ansøgning om statusændring (vedhæftet som bilag) og en projekt-skitse. Byplanudvalget besluttede, at der skulle udarbejdes en ny lokalplan, der giver mulighed for tæt - lav boligbebyggelse.

 

Efter Byplanudvalgets behandling af sagen viste det sig, at ansøger hverken var ejer af ejendommen eller havde nogen form for råderet over ejendommen. Den retmæssige ejer er K/S Hotel Frederiksværk under konkurs ved kurator Thorbjørn Hævdholm. Ejendommen er udbudt til salg og kurator oplyser, at konkursboet ønsker, at der ikke udarbejdes ny lokalplan for ejendommen, før konkursboet har besluttet, til hvilket formål ejendommen ønskes solgt. Der forventes en afklaring på det i løbet af 2013.

 

Da Byplanudvalget på mødet den 16. september 2013 besluttede, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for ejendommen, skal Byplanudvalget tage stilling til, om denne beslutning skal fastholdes, eller om der skal tages en anden beslutning. Der er nedenstående muligheder i forhold til lokalplanlægning for ejendommen:

 • Den eksisterende lokalplan 2.01.3 for Tjørring nord fra 1981 fastholdes. Lokalplanen giver indenfor delområde II, hvor Tjørringparken 2 ligger, mulighed for anvendelse til erhvervsformål, herunder dagligvarebutik til lokalområdets forsyning.Der kan etableres én bolig pr. erhvervsparcel.

 • Beslutningen fra mødet den 16. september 2013 om, at der skal udarbejdes ny lokalplan for ejendommen med mulighed for tæt - lav boligbebyggelse fastholdes.

 • At stillingtagen til, om der skal udarbejdes ny lokalplan, afventer tilbagemelding fra ejer i forhold til ønsker for fremtidig anvendelse.

 

 

 

  

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at udarbejdelsen af ny lokalplan indstilles.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 • Ansøgning om statusændring
 

155. Nedrivning af bevaringsværdig bygning, Jyllandsgade 11, Aulum

Sagsnr.: 02.00.00-P19-106-13 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Nedrivning af bevaringsværdig bygning, Jyllandsgade 11, Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen

Sagsresume

Forvaltningwen har modtget ansøgning om nedrivning af Aulum Mejeri, Jyllandsgade 11, Aulum med henblik på opførelse af ny bebyggelse.

Forvaltningen har vurderet at ejendommen har høj bevaringsværdi, og dermed stor kulturhistorisk betydning for Aulum by.

Sagsfremstilling

Der er ansøgt om nedrivning af ejendommen beliggende Jyllandsgade 11, 7490 Aulum. Som årsag til den ønskede nedrivning er oplyst, at grunden ønskes anvendt til opførelse af butik, erhverv eller boliger jfr. mulighederne i lokalplanen. Det er ligeledes anført, at der er alt for store omkostninger ved at skulle renovere bygningen til en stand, hvor der kan indrettes erhverv eller boliger. 

Bygningen har bevaringsværdi på 3, hvorfor ansøgningen har været i offentlig høring i 4 uger i henhold til Lov om Bygningsfredning, hvilket gav anledning til en enkelt indsigelse.

 

Inden for høringsfristen modtog forvaltningen indsigelse fra Museum Midtjylland. Indsigelsen begrundes med, at bygningen har historisk værdi, og at bygningens stand kan bære en renovering. I brevet giver museet udtryk for, at et evt. nyt byggeri med en ny arkitektur vil ændre lokalmiljøets udseende markant, og det vurderes, at hele bymiljøet i Jyllandsgade vil blive forringet.

 

Forvaltningen har besigtiget ejendommen med det formål at give en samlet vurdering af bygningens bevaringsværdi ud fra SVAE registreringsmetoden, som også omfatter kulturhistorisk betydning, organilitet, arkitektonisk værdi, tilstand og miljømæssig værdi.

 

Bygningen er opført i 1928, og er en typisk mejeribygning for sin tid. Bygningen fremstår i blank mur (røde tegl) og med rød vingetegl på taget. På taget sidder en original tagrytter, dog i meget dårlig stand. De fleste døre og vinduer er skiftet med tiden, men det er stort set de originale murhuller, der er anvendt. Mejeribygningen udgør hovedbygningen i et samlet anlæg, der også rummer tidligere mejeribestyrerbolig og en lav sidebygning, der sandsynligvis er en tidligere vognbygning. De tre bygninger danner rammen om en brostensbelagt gårdsplads, og de to indkørsler til gårdspladsen indrammes hver af opmurede portalpiller. Skorstenen findes stadig, men er i dårlig stand.

 

Mejeribygningen ligger med facaden i bagkant af fortovet og virker dermed meget markant i gadebilledet. Der er mange ældre bygninger i Jyllandsgade, og mejeriet falder, på trods af sin karakteristiske fremtræden, godt ind i lokalmiljøet.

Forvaltningen vurderer, at mejeribygningen har en høj bevaringsværdi begrundet i det samlede anlæg, en høj grad af originalitet og bevarede detaljer samt sammenhængen i gadebilledet. Endvidere er bygningen af stor kulturhistorisk betydning for Aulum og er med til at fortælle byens historie med sin eksistens.

Bygningen fremstår dog meget nedslidt efter at have stået ubrugt hen gennem flere år.

 

Kan en ansøgning om nedrivning ikke imødekommes skal der nedlægges forbud efter planlovens §14, hvilket medfører at der skal udarbejdes en bevarende lokalplan, hvilket kan medføre overtagelsespligt for kommunen.  

 

Ejendommen er omfattet af kommuneatlasets bestemmelser om bevaring – bevaringsværdi 5 (middel). Derfor er kommunen pligtig at gøre følgende:  

 

Hvis kommunen ikke ønsker at give en nedrivningstilladelse, skal kommunen nedlægge et forbud efter planlovens § 14, med henblik på at lave en bevarede lokalplan.  

 

Når der er vedtaget en bevarende lokalplan, er det sandsynligt, at ejeren af ejendommen vil anmode kommune om enten at overtage ejendommen, eller anmode kommunen om at bidrage med støtte til istandsættelsen/bevaringen af ejendommen.

 

Af planlovens § 49 fremgår: "Når det i en lokalplan eller en byplanvedtægt er bestemt, at en bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, og tilladelsen nægtes, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning".

 

Herning kommune skal i så fald højst sandsynlig erhverve/købe ejendommen, og det er derefter kommunens ansvar at vedligeholde og bevare ejendommen. Det kan derfor have økonomisk betydning af et ikke ubetydelig omfang, at nedlægge forbud imod nedrivning.  

 

I § 49 stk. 2 findes en undtagelse til overtagelsespligten. Denne undtagelse anvendes, når en ejendom bliver ramt af et nedrivningsforbud, samt en bevarende lokalplan. Hvis kommunen kan dokumentere eller sandsynliggøre, at ejendommen kan udnyttes i væsentlig samme grad som hidtil, og at ejendommen ikke er blevet vanskeligere at udnytte end omkringliggende ejendommen som ikke er bevaringsværdige, kan kommunen undgå overtagelsespligten. Det er forvaltningens vurdering, at ejendommen Jyllandsgade 11, ikke kan udnyttes i væsentligt samme grad som hidtil, det er blandt andet givet, at en bevarende lokalplan vil have en negativ konsekvens for ejendommens mulighed for at blive solgt i fri handel. Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at kommunen kan blive overtagelsespligtig hvis der nedlægges forbud efter planlovens §14..

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til, om bygningen kan tillades nedrevet,alternativt

 

at der nedlægges §14 forbud i henhold til Planloven og udarbejdes lokalplan med bevarende bestemmelser
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Udvalget fastholder den eksisterende lokalplan

Bilag

 • Museum Midtjylland Indsigelse til nedrivning af Jyllandsgade 11 Aulum
 • Notat besigtigelse
 • Billede
 • Billede
 • Billede
 • Billeder
 • Ansøgning om nedrivning af Jyllandsgade 11
 

156. Genfremlæggelse af ansøgning om nedrivning af Mindegade 4, Herning

Sagsnr.: 02.34.02-P19-520-12 Sagsbehandler: Jan B. Nielsen  

Genfremlæggelse af ansøgning om nedrivning af Mindegade 4, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Lisbeth Andresen, Hans Eghøj, Marius Reese

Sagsresume

Forvaltningen modtog i september 2012 ansøgning om nedrivning af ejendommen Mindegade 4 i Herning med henblik på etablering af p-pladser i stedet. Sagen har været fremlagt på Byplanudvalgets møde d. 19. november 2012, hvor udvalget gav afslag på ansøgning om nedrivning, da formålet med gældende lokalplan er, at der opføres en sammenhængende randbebyggelse i skel mod vej.
 
Sagen blev genbehandlet på Byplanudvalgets møde 16. september 2013, hvor udvalget besluttede at ansøgningen skal i høring efter lov om Bygningsfredning, inden ansøgningen genbehandles i Byplanudvalget

Sagsfremstilling

Der er ansøgt om nedrivning af ejendommen Mindegade 4, Herning. Bygningens bevaringsværdi er 5 – svarende til middel. Bygningen, der er sammenbygget med Mindegade 2, anvendes som bolig. Arealet, hvor bygningen er beliggende, ønskes sammenlagt med nuværende parkeringsareal og anvendt som sådan. Ansøgningen har i forbindelse med tidligere sagsfremstilling været i offentlig høring i 4 uger i henhold til Lov om Bygningsfredning, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger.
 
Efter Byplanudvalgets beslutning i november 2012 har ejer ladet udarbejde en bygningsgennemgangsrapport, der dokumenterer, at det vil være uforholdsmæssigt omkostningskrævende at vedligeholde og istandsætte ejendommens bygning, således den vedvarende kan tjene som bolig i en nutidig stand i henhold til gældende bygningsreglement.
 
Forvaltningen har besigtiget ejendommen med det formål at give en samlet vurdering af bygningens bevaringsværdi.  Mindegade 4 er opført i 1897 og er et byhus i 1½ etage med kælder. Huset fremstår højst sandsynligt i sin oprindelige form i facadeopbygning og ornamentik og er et fint eksempel for sin type og tid. Der er dog isat nye vinduer, dør og ovenlysvinduer. Huset er i sig selv ikke af høj arkitektonisk værdi, men harmonerer med sine omgivelser i husrækken på Mindegades vestside.
 
Ved nedrivning af huset med henblik på fremtidig anvendelse til parkeringsareal, vil der opstå et hul i det ellers harmoniske gadebillede. Der bør i den forbindelse stilles krav om en afgrænsning af matriklen mod Mindegade i form af en mur, smedejernsgitter, et træ el.lign. for at fastholde gaderummets urbane karakter. Endvidere bør det sikres, at gavlen på ejendommen Mindegade 2 reetableres, så denne fremstår i harmoni med husets originale arkitektur.
 
Det er ud fra en arkitektonisk vurdering fortsat forvaltningens vurdering, at bygningen kan undværes i gadebilledet på vilkår af, at der etableres en afgrænsning i form af en mur, smedejernsgitter, et træ el.lign.i skel mod fortov, og at gavlen på ejendommen Mindegade 2 reetableres.
 
På baggrund af bygningsgennemgangsrapporten opretholder ejer sin ansøgning om nedrivning af bygningen med henblik på etablering af p-pladser i stedet. Ejer har fremsendt skitsemappe med forslag til et eventuelt fremtidigt parkeringsareals indretning, arealets afgrænsning mod Mindegade samt reetablering af gavlen på ejendommen Mindegade 2.
 
Der er er i fremsendte skitsemappe fem forslag til afgrænsningen i naboskel mod Mindegade 6, mod Mindegade og ny gavl A-E:
 
Forslag A - Mur på 1,8 meter i rød tegl i skel til nr. 6 samt mod Mindegade og gavl i rød tegl
Forslag B - Hvidpudset mur på 1,8 meter i skel til nr. 6 samt mod Mindegade og hvidpudset gavl
Forslag C - Hvidpudset mur på 1,8 meter i skel til nr. 6, høj hvidpudset portal mod Mindegade (flugtende ornamentbånd under gesims på Mindegade 2 - ca. 4 m høj) og hvidpudset gavl
Forslag D - Hvidpudset mur i skel til nr. 6, høj hvidpudset portal mod Mindegade (flugtende ornamentbånd under gesims på Mindegade 2 - ca. 4 m høj)
og gavl i rød tegl
Forslag E - Hvidpudset mur i skel til nr. 6, høj zinkbeklædt portal mod Mindegade (flugtende ornamentbånd under gesims på Mindegade 2 - ca. 4 m høj)
og hvidpudset gavl
 
Forvaltningen vurderer, at den arkitektonisk smukkeste løsning ved reetablering af gavlen på Mindegade 2 er en hvidpudset overflade, da det vil være meget svært at finde en rød sten, der kan matche den originale facadesten. For at opnå en arkitektonisk sammenhæng mellem gavl og mur, anbefaler forvaltningen endvidere, at mur i skel mod Mindegade 6 og mod Mindegade også fremstår hvidpudset. For at opnå en diskret, men rumdannende virkning i gaderummet, anbefaler forvaltningen, at muren opføres i max 1,8 meters højde med et stort træ umiddelbart bag muren mod gaden.  
Derfor anbefaler forvaltningen ved en eventuel nedrivning af Mindegade 4 med henblik på etablering af parkeringsareal i stedet, at ejer etablerer forslag B. 
Ansøgningen har i forbindelse med Byplanudvalgets beslutning 16. september 2013 efterfølgende været i offentlig høring i 4 uger i henhold til Lov om Bygningsfredning, hvilket har givet anledning til 9 indsigelser underskrevet at i alt ca. 80 borgere
 
Indsigelserne peger på vigtigheden i at bygningen fortsat bevares. Af indsigelserne fremgår bl. a.
at huset indgår som et flot element i sammenhæng med nabobygningen og gademiljøet og derfor ønskes istandsat og bevaret. Bygningen har i sammenhæng med øvrige bygninger en arkitektonisk værdi. En nedrivning vil også medføre en forringelse af naboejendommenes arkitektonisk værdier.
  
Kan en ansøgning om nedrivning ikke imødekommes skal der nedlægges forbud efter planlovens §14, hvilket medfører at der skal udarbejdes en bevarende lokalplan, hvilket kan medføre overtagelsespligt for kommunen.
 
Ejendommen er omfattet af kommuneatlasets bestemmelser om bevaring – bevaringsværdi 5 (middel). Derfor er kommunen pligtig at gøre følgende:
 
1. Hvis kommunen ikke ønsker at give en nedrivningstilladelse, skal kommunen nedlægge et forbud efter planlovens § 14, med henblik på at lave en bevarede lokalplan.
 
Når der er vedtaget en bevarende lokalplan, er det sandsynligt, at ejeren af ejendommen vil anmode kommune om enten at overtage ejendommen, eller anmode kommunen om at bidrage med støtte til istandsættelsen/bevaringen af ejendommen.
 
Af planlovens § 49 fremgår:
"Når det i en lokalplan eller en byplanvedtægt er bestemt, at en bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, og tilladelsen nægtes, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning".

 
Herning kommune skal i så fald højst sandsynlig erhverve/købe ejendommen, og det er derefter kommunens ansvar at vedligeholde og bevare ejendommen. Det kan derfor have økonomisk betydning af et ikke ubetydelig omfang, at nedlægge forbud imod nedrivning.
 
I § 49 stk. 2 findes en undtagelse til overtagelsespligten. Denne undtagelse anvendes, når en ejendom bliver ramt af et nedrivningsforbud, samt en bevarende lokalplan. Hvis kommunen kan dokumentere eller sandsynliggøre, at ejendommen kan udnyttes i væsentlig samme grad som hidtil, og at ejendommen ikke er blevet vanskeligere at udnytte end omkringliggende ejendommen som ikke er bevaringsværdige, kan kommunen undgå overtagelsespligten. Det er forvaltningens vurdering, at ejendommen Mindegade 4, ikke kan udnyttes i væsentligt samme grad som hidtil, det er blandt andet givet, at en bevarende lokalplan vil have en negativ konsekvens for ejendommens mulighed for at blive solgt i fri handel. Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at kommunen vil blive overtagelsespligtig hvis der nedlægges forbud efter planlovens §14..

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget på baggrund af ovenstående tager stilling til ansøgningen om nedrivning af ejendommen.
 
Såfremt det besluttes at bygningen kan nedrives indstiller forvaltningen at
forslag B skal være retningsgivende for reetablering af gavl på Mindegade 2 og etablering af mur mod Mindegade 6 og mod Mindegade
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Udvalget besluttede at bygningen ikke kan nedrives

Bilag

 • Mindegade 4-indsigelser
 

157. Ansøgning om ændret anvendelse af Bytoften 78 i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.00-P19-6-13 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Ansøgning om ændret anvendelse af Bytoften 78 i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter ønsker at sælge ejendommen Bytoften 78 i Tjørring og bruge provenuet på at afdrage gæld til Herning Kommune. Denne afdragsordning er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 14. august 2013 (punkt 80). Forvaltningen har modtaget en ansøgning om ændret anvendelse af ejendommen Bytoften 78, så denne efter et salg kan anvendes til liberalt erhverv.

Hvis ansøgningen imødekommes, skal der udarbejdes tillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024 samt en ny lokalplan. Der foreligger en købsaftale, der er betinget af, at en ny lokalplan for ejendommen bliver vedtaget.

Ansøgningen fremlægges hermed til principgodkendelse.

Sagsfremstilling

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter ønsker at sælge ejendommen Bytoften 78 og bruge provenuet på at afdrage gæld til Herning Kommune. Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet d. 14. august 2013 (punkt 80) en tilbagebetalingsplan som bl.a. omfatter, at netop Bytoften 78 sættes til salg, og provenuet ved salg tilføres Herning Kommune som afdrag på gælden. For at kunne sælge ejendommen ønsker Bytoften Bo- og Aktivitetscenter at få ændret planlægningen af ejendommen, så den fremtidigt kan anvendes liberale erhverv. Der findes en aktuel køber.

 

Planmæssige forhold

Bytoften 78 er ligger på hjørnet af Tjørring Hovedgade og Bytoften og ligger dermed side om side med forskellige erhvervstyper.

 

Den ansøgte ejendom er beliggende inden for kommuneplanramme 41.OF8, der må anvendes til offentlige formål som kollektivcenter, dagcenter, handicapboliger og handicapfaciliteter m.v.

Ejendommen er endvidere omfattet af lokalplan 41.OF18.1, der giver mulighed for at anvende ejendommen til offentlige formål i form af bebyggelse til kollektivcenter, dagcenter, boliger for handicappede o.lign. med tilførende adgangs-, parkerings- og friarealer.

 

Forvaltningens vurdering

Da det ansøgte formål - liberalt erhverv ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der, hvis ansøgningen imødekommes, udarbejdes tillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024 samt en ny lokalplan.

 

Da Bytoften 78 er beliggende ud til Tjørring Hovedgade på linje med ejendomme, der ikke anvendes til offentlige formål, men til liberalt erhverv, værksteds erhverv og særligt pladskrævende varegrupper, vil det planlægningsmæssigt give god mening, at ejendommen fremadrettet kan anvendes til liberalt erhverv.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at der igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for ejendommen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til, om ansøgningen om ændret anvendelse skal imødekommes, og der skal igangsættes udarbejdelse af en ny lokalplan
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Byplanudvalget igangsætter udarbejdelsen af ny lokalplan

Bilag

 • Ansøgning om lokalplan Bytoften 78
 • Bytoften 78 - foto
 • Oversigtskort - Bytoften 78
 

158. Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til områdefornyelse i Sunds

Sagsnr.: 01.11.20-P20-1-13 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til områdefornyelse i Sunds

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen søger frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til gennemførelse af områdefornyelse i Sunds fra 2013.

Sagsfremstilling

På mødet den 5. marts 2013 (pkt. 95 Godkendelse af ansøgning om områdefornyelse i Sunds i 2013) godkendte byrådet kommunens ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Sunds.

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter meddelte i juni 2013 kommunen tilsagn om statslig støtte til områdefornyelsen på 1.250.000 kr.

I henhold til Byfornyelsesloven skal den kommunale medfinansiering som minimum udgøre det dobbelte af den statslige finansiering dvs. minimum 2.500.000 kr.  

 

På investeringsoversigten på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder, er der til byfornyelse afsat hhv. 630.000 kr. i 2013 samt 638.000 kr. årligt i 2014, 2015 og 2016, i alt 2.544.000 kr. 

På byrådsmødet den 5. marts 2013 blev det besluttet at anvende beløbet til den kommmunale medfinansiering af områdefornyelsen. Tillagt den statslige medfinansiering på 1.250.000 kr. udgør projektet således i alt 3.794.000 kr. Den statslige støtte hjemsøges løbende i projektperioden.

 

I nedenstående tabel ses oversigt over projektøkonomien.

 

Tekst/år
    2013
  2014
   2015
  2016
    I  alt
Områdefornyelse, udgifter
  300.000
400.000
2.494.000
600.000
3.794.000
Områdefornyelse, indtægter
 
-200.000
 -850.000
-200.000
-1.250.000
Afsat rådighedsbeløb,
SO 03, stednr. 015099
  630.000
638.000
  638.000
638.000
2.544.000
Netto, likvider
 -330.000
-438.000
1.006.000
-238.000
             0

 

Indenfor projektperioden fra 2013 til 2016 er der tidsmæssige forskydninger mellem forventede udgifter og indtægter samt afsatte rådighedsbeløb til projektet. Over den 4 årige periode balancerer projektet samlet set budgetmæssigt.

 

Jf. ændring af Byfornyelsesloven pr. 1. januar 2013 kan der ikke opnåes supplerende støtte med LAG midler til områdefornyelsen i Sunds, da byen har mere end 3.000 indbyggere. Forvaltningen påtænker at søge supplerende finansiering fra bl.a.Grøn Ordning med ansøgningsfrist marts 2014.  

 

Proces

Første fase af projektet er udarbejdelse af et program med beskrivelse af delprojekter, som fremsendes til politisk godkendelse i foråret 2014 og derefter skal godkendes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Herefter kan den egentlige realisering af delprojekter igangsættes.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 3.794.000 kr. samt tilhørende rådighedsbeløb på hhv. 300.000 kr. i 2013, 400.000 kr. i 2014, 2.494.000 kr. i 2015 og 600.000 kr. i 2016 til Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015085 Områdefornyelse i Sunds,

 

at anlægsudgiften finansieres af afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015099 rådighedsbeløb til diverse anlægsarbejder på 630.000 kr. i 2013 samt 638.000 kr. årligt i hhv. 2014, 2015 og 2016, i alt 2.544.000 kr.,

 

at der til statslig støtte meddeles anlægsindtægtsbevilling på 1.250.000 kr. samt tilhørende rådighedsbeløb på hhv. 200.000 kr. i 2014, 850.000 kr. i 2015 samt 200.000 kr. i 2016 til Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015085 Område fornyelse i Sunds. Den statslige støtte medfinansierer anlægsudgifterne.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

159. Evaluering af Bygningsforbedringsudvalget arbejde med tilskud til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger

Sagsnr.: 01.10.00-S00-1-13 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Evaluering af Bygningsforbedringsudvalget arbejde med tilskud til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Herning Byråd har nedsat et Bygningsforbedringsudvalg. Det gør det muligt for private ejere at søge tilskud til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger.

Forvaltningen og Bygningsforbedringsudvalget har foretaget en evaluering af Bygningsforbedringsudvalgets arbejde. Denne fremsendes hermed til Byplanudvalget til efterretning.

Sagsfremstilling

Herning Byråd har med Bygningsforbedringsudvalget uddelegeret beslutningeskompetencen for ansøgninger om tilskud til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger i Herning Kommune. Herning Kommune har haft et bygningsforbedringsudvalg siden 2002, dog med et kort ophør omkring kommunesammenlægningen i 2006-2007.

 

Formålet med bygningsforbedringsudvalget er at sætte fokus på kommunens bevaringsværdige bygninger og give mulighed for at passe på dem ved at istandsætte dem arkitektonisk og håndværksmæssigt korrekt. Tilskuddet skal sikre, at bygningens originalitet og arkitektoniske værdi bevares eller forøges, og der stilles derfor krav til udførelse og materialer. Herning Kommune kan give tilsagn om støtte på op til 33 % af istandsættelsesudgifterne. Bygningsforbedringsudvalget holder møder 2 gange om året.

 

Bygningsforbedringsudvalget består pt. af Tinna Møbjerg fra Herning Museum, Niels Petersen fra Landsbykontaktudvalget, Leif Stephansen fra Herning Grundejerforening og Marius Reese fra Herning Kommune. Lisbeth Andresen fra Herning Kommune fungerer som rådgiver og sekretær for udvalget. Bygningsforbedringsudvalgets medlemmer er valgt for en periode, der følger byrådsperioden. 

Bygningsforbedringsudvalget har evalueret udvalgets arbejde med henblik på en orientering for Byplanudvalget.

 

Siden 2007 har udvalget behandlet 34 ansøgninger, hvoraf der er givet tilsagn om tilskud til 15. Der er i perioden udbetalt ialt 276.000 kr. Der er pt. tilsagn ude på godt 514.000 kr. Der er med annoncering og informationsmøder gjort opmærksom på tilskudsmuligheden, men der er ikke kommet ansøgninger ind i det omfang, der har været midler til. 

 

Bygningsforbedringsudvalget mener, at hver eneste bevaringsværdig bygning, der istandsættes og bevares i henhold til tilskudsordningen er en succes, og anbefaler, at tilskudsordningen fortsætter som hidtil. Der er dog ofte uforbrugte midler i puljen, hvorfor udvalget har forståelse for, at det kan være hensigtsmæssigt i perioder at anvende disse midler til nedrivning, såfremt der ikke er tale om bevaringsværdig bebyggelse. Udvalget anbefaler derfor, at der ved de løbende budgetopfølgninger søges overført uforbrugte midler fra Bygningsforbedringsudvalget til fx Landsbypuljen.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Bygningsforbedringsudvalgets evaluering tages til efterretning

 

at Byplanudvalget tager stilling til om Bygningsforbedringsudvalget skal fortsætte.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Det indstilles til Byrådet, at Bygningsforbedringsudvalget nedlægges, og at kompetencen overgår til Byplanudvalget.
 
Byplanudvalget ønsker at midlerne til byfornyelse puljes til hhv. bygningsfornyelse (50% statsrefusion) og nedrivning i landdistrikter (60% statsrefusion). Sag vedr. samling af midlerne foreligge primo 2014.

 

160. Orientering, planlovsændring omhandlende "Vanskeligt stillet landdistrikt"

Sagsnr.: 01.00.00-P17-6-13 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Orientering, planlovsændring omhandlende "Vanskeligt stillet landdistrikt"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Planloven blev ændret i 2013 med det formå at give større muligheder i vanskeligt stillede landdistrikter: Derudover indeholdte lovændringen tilbagerulning af lovændring om detailhandel, som blev vedtaget af forrige regering, om muligheden for i nogle tilfælde at opsætte panelantenner til kommunikation uden byggetilladelse samt fremskynde ophævelse af kommunernes mulighed for at krav om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg til modtagelse af tv.

 

Ændringen af lov om planlægning af 9. april 2013 ændrer på, hvornår man i landzone skal give landzonetilladelse efter planlovens §35.

 

Det er forvaltningens vurdering, at ændringen i planlovens § 35 ikke vil at få betydning for Herning Kommune.

Sagsfremstilling

For at give øget mulighed for udvikling i de vanskeligt stillede landdistrikter er planloven ændret, så det er nemmere at opnå landzonetilladelse i disse områder. Det specificeres ikke i loven eller i det lovforberedende arbejde i hvilke tilfælde, det skal være nemmere at opnå landzonetilladelse. Det er dermed op til den enkelte kommune at vurdere, hvornår der kan gives landzonetilladelse. En opnået landzonetilladelse eller et afslag på en landzonetilladelse vil på normal vis kunne påklages til Natur og Miljøklagenævnet.

 

Den øgede mulighed er indarbejdet i planloven som en tilføjelse til lovens §35 om landzonetilladelse.

 

I lov om ændring af lov om planlægning af 9. april 2013 blev følgende formulering indarbejdet som en del af § 35.

 

Ved kommunalbestyrelsens tilladelse efter 1. pkt. kan der lægges særlig vægt på udviklingen i et vanskeligt stillet landdistrikt. 

§ 35 i dens fulde ordlyd lyder nu:

 

§ 35. I landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. dog §§ 36-38. Ved kommunalbestyrelsens tilladelse efter 1. pkt. kan der lægges særlig vægt på udviklingen i et vanskeligt stillet landdistrikt.

 

Vanskeligt stillet landdistrikt

Naturstyrelsen har endnu ikke defineret hvad der forstås ved et ”vanskeligt stillet landdistrikt”.

 

På baggrund af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters redegørelse ”Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2013”, hvor områders udviklingsmuligheder beskrives i forhold til afstand til de største byer kan en mulig definition se ud som vist på bilag 1.

 

På baggrund af bilag 1 er det forvaltningens vurdering, at kun en lille del af Herning Kommunes areal vil blive udpeget som vanskeligt stillet landdistrikt. Dermed får lovændringen ikke særlig betydning i Herning Kommune.

 

Byplanudvalget og Teknik og Miljøudvalget orienteres når Naturstyrelsen har defineret ”vanskeligt stillet landdistrikt”, hvis definitionen kan få betydning i forhold til Herning Kommunes fremtidige landzoneadministration.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at sagen tages til efterretning
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

 • Danmarkskort over forskellige områdetyper
 

161. Anlægsregnskab for areal omkring Føtex P-hus

Sagsnr.: 05.05.06-P20-3-10 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Anlægsregnskab for areal omkring Føtex P-hus

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab fremsendes til godkendelse vedrørende ”Areal omkring Føtex P-hus” omhandlende en samlet løsning for de vej- og udearealer ved Jyllandsgade, Dalgasgade, p-pladsen samt Lille Torv, der bliver berørt af opførelsen af p-huset

Sagsfremstilling

Der er på Byrådets møder den 14. december 2010, pkt. 361-362 samt d. 29. januar 2013, pkt. 72 givet anlægsudgiftsbevillinger på ialt 6.817.000 kr. til følgende arbejder: projektering og anlæg af areal omkring Føtex P-hus, trafikløsning for Dalgasgade, nedlægning af bussluse i Dalgasgade samt optimering af trafikafviklingen Dalgasgade, Jyllandsgade og Bredgade.


På Byrådets møde den 27. august 2013, pkt. 239, blev der givet en negativ anlægsudgiftsbevilling på 275.000 kr. til finansiering af del af forpladsen ved B&O bygningen på Torvet (sted nr. 223071). Herefter udgør anlægsudgiftsbevillingen i alt 6.542.000 kr. (stednr. 223091).


Projektet er gennemført som planlagt. Dog er udgifterne til nedlægning af bussluse og åbning af Jyllandsgade og Bredgade for ensrettet færdsel fejlagtigt konteret på sted nr. 222019: Jyllandsgade. Det skønnes ikke relevant at omkontere bilagene, idet restrådighedsbeløbet er anvendt til finansiering af anlæg af forpladsen ved B&O bygningen, som ovennævnt. Begge projekter er finansieret af bymidtemidlerne.  


Som følge af, at private grundejere har ønsket at få samme belægning på deres arealer ved Lille Torv og ved den hvide bygning ud mod Dalgasgade, er der ved budgetopfølgningen på Byrådets møde den 20. september 2011, pkt. 239, givet anlægsudgiftsbevilling på 900.000 kr. samt en anlægsindtægtsbevilling på 900.000 kr til sted nr. 203091: Arealer omkring Føtex p-hus (arbejder for fremmed regning). Udgifterne er dog kun beløbet sig til 237.213 kr. og indtægterne til 237.213 kr.

 

Stednr.
Anlæg
U/I
Bevilling
Forbrug
Forskel
223091
Areal omkring Føtex p-hus
U I
6.542.000
             0
6.536.902
             0
      5.098
            0
203091
Fremmed regning
U I
   900.000  
 -900.000
   237.213
  -237.213
 662.787
-662.787
 
 
N
6.542.000
6.536.902
      5.098

 

Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at anlægsregnskabet godkendes
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

162. Anlægsregnskab for Omdannelsesprincipper for Herning Bymidte

Sagsnr.: 00.30.10-Ø02-2-12 Sagsbehandler: Jann Ringtved  

Anlægsregnskab for Omdannelsesprincipper for Herning Bymidte

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab forelægges til godkendelse vedrørende projekt omdannelsesprincipper for Herning Midtby - vinderprojekt i den åbne internationale arkitektkonkurrence "Herning... Den levende by"

Sagsfremstilling

Byplanudvalget udskrev den 1. oktober 2007 den åbne internationale arkitektkonkurrence "Herning... Den levende by", hvor Metopos vandt den ene af to sidestillede 1. præmier på baggrund af et koncept vedrørende begrønning og bæredygtige anlægsprincipper til udvikling af Herning bymidte i en mere grøn og helhedsorienteret retning - bl.a. med involvering af gårdrum, smøger og pladser.

 

Efterfølgende har Byrådet - med baggrund af Metopos vinderprojekt - den 26. august 2008 (pkt. 190) og 27. januar 2009 (pkt. 10) meddelt anlægsudgiftsbevilling på henholdsvis 250.000 kr. og 500.000 kr., i alt 750.000 kr., til videreudvikling af et program for byomdannelsesprincipper for potentialeområder. Finansiering af de 750.000 kr. er sket indenfor rammerne af Byplanudvalgets bymidtepulje.

 

Videreudviklingen af Metopos vinderprojekt har bl.a. resulteret i udarbejdelse af handlingsplaner vedrørende Herning bymidte samt "spor Herning" - forslag til cityrute gennem Herning bymidte, med byrumsinstallationer til leg, bevægelse, kultur og bazar. Ligeledes er der undervejs i forløbet også blevet afholdt en detailhandelskonference.

 

Samlet set er der via projektets gennemførelse blevet indhøstet nyttig viden og kvalificerende inspiration til det fortsatte arbejde med byplanlægningen såvel i Herning som i kommunen som helhed.

 

Det fremgår af nedenstående oversigt, at projektet har haft en ekstraudgift i forhold til det bevilligede på godt 42.000 kr., hvilket primært har baggrund i, at udgiften i forbindelse med detailhandelskonferencen blev større end forventet.

 

[image]

 

Da anlægsregnskabet er mindre end 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Byplanudvalget. Anlægsregnskabet vil efter Byplanududvalgets godkendelse blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og forelagt for Byrådet ved behandlingen af det samlede regnskab for 2013.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at  Byplanudvalget godkender anlægsregnskabet for Omdannelsesprincipper for Herning Midtby, stednr. 222046.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

 

163. Tillæg til Herning Kommuneplan for biblioteksområdet ved Brændgårdvej

Sagsnr.: 01.02.03-P16-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Tillæg til Herning Kommuneplan for biblioteksområdet ved Brændgårdvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2013 at flytte Herning Centralbibliotek fra Brændgårdvej 2 til Østergade i Herning Centrum. Ombygningen af en eksisterende ejendom i Østergade til nyt bibliotek er i gang. Der pågår i administrationen en udredning med henblik på at afdække mulighederne for at anvende bygningerne på Brændgårdvej til andre formål, enten i kommunens regi eller ved at ejendommen sælges til private formål.

 

Plangrundlaget for Biblioteksbyggeriet på Brændgårdvej er Byplanvedtægt nr.19 vedtaget af Byrådet i 1966. Dette plangrundlag anses ikke længere for tidssvarende i forhold til en ændret og moderne anvendelse af området. Administrationen foreslår derfor, at plangrundlaget opdateres i forbindelse med et evt. salg af bygningerne.

Sagsfremstilling

Byplanvedtægt nr.19 giver mulighed for, at der på bibliotekets område ved Brændgårdvej kan etableres offentlige funktioner som f.eks. bibliotek, plejehjem, ungdomsgård o.l.

Bebyggelse kan opføres i 2 etager med en max. udnyttelsesgrad på 0.52, svarende til en bebyggelses procent på 50%.

 

Som grundlag for et salg af Brændgårdvej 2, bør plangrundlaget opdateres således at det afspejler Byrådets ønsker og forventninger til udviklingen i området, som kan være en meget bred palette af forskellige anvendelsestyper, både private og offentlige, ikke mindst fordi grunden er centralt placeret i forhold til Herning by, og der er særdeles gode trafikale forbindelser til området for alle trafikarter, også den kollektive trafik, samt gode parkeringsforhold.

 

Beliggenheden og den gode tilgængelighed gør grunden særlig egnet til anvendelse, som kan have en særlig fordel heraf, f.eks. liberale erhverv, uddannelsesinstitutioner, butikker og boliger. Der vil efter planlovens bestemmelser dog næppe kunne etableres udvalgsvarebutikker i området, hvorimod dagligvarer og særligt pladskrævende varegrupper kunne være en mulighed på grunden, ikke mindst pga. eksponeringen til de omgivende og meget trafikerede gader.

 

Uanset at grunden kunne synes velegnet til særligt pladskrævende varegrupper, kan dette dog ikke anbefales, da sådanne butikker meget sjældent harmonerer med det boligområde det i givet fald vil ligge omgivet af.

 

Biblioteks byggeriet er opført i 1971 og med en større ombygning og tilbygning i 1994 og den fremstår i ganske god stand, om end renovering er påkrævet af bl.a. tag og vinduer indenfor en kortere årrække.

Bebyggelsen fremstår i en fin arkitektonisk helhed, som er typisk for opførelsestidspunktet, men den vurderes dog ikke at have høj arkitektonisk bevaringsværdi.

Bygningerne ligger op til det meget karakterfulde grønne område langs H.P. Hansens Vej, som er et markant byplanelement i byens overordnede struktur. En fremtidig anvendelse af bebyggelsen skal respektere dette område og den arkitektoniske sammenhæng til H.P. Hansens Vej og Gullestrupvej.

 

Efter planafdelingens vurdering kan udnyttelsen af grunden være mere intensiv end i dag. Bebyggelsesprocenten skønnes at kunne hæves til f.eks. 60% såfremt etagehøjden også øges til 3 etager, svarende til f.eks. 60 boliger. Grunden er ikke omfattet af højhuspolitikken, men et højhusbyggeri i en høj arkitektonisk kvalitet og med en bebyggelsesprocent på f.eks.130, og et etageantal på f.eks. 12 - 14 etager, kunne være et interessant landmark for denne del af Herning by. Der ville i så fald kunne opføres 120-140 nye boliger på grunden.

 

En kombination af etageboliger i op til 3 etager, butik, liberale erhverv, uddannelse for børn og unge, samt et højhus kunne naturligvis også være en mulighed. En nærmere skitsering heraf kan danne grundlag for en yderligere detailplanlægning i form af lokalplan for området.

 

Som grundlag for det videre arbejde med at afdække anvendelsesmulighederne på ejendommen, foreslår planafdelingen, at der udarbejdes udkast til tillæg til kommuneplanen for området, som kan danne grundlag for dels det videre arbejde med at afsøge anvendelsesmulighederne og bebyggelsesformen på grunden, dels et udbud af grunden. Efterfølgende kan tillægget udmøntes i en juridisk bindende lokalplan for området, når den endelige anvendelse og bebyggelsesform er fundet.

Det grønne området mellem den gamle biblioteksbygning og H.P. Hansens Vej foreslås sammenlagt med kommuneplanrammeområde 13.R8, således at der planlægningsmæssig sikres sammenhæng i det grønne park og vejområde langs H.P. Hansens Vej.

Som udgangspunkt for et tillæg til kommuneplanen for det tidligere biblioteksområde foreslås følgende rammer for lokalplanlægningen:

 

Områdets anvendelse

Området kan benyttes til centerformål, offentlige formål, liberale erhverv samt boliger. Der skal i området være mulighed for undervisningsinstitutioner med tilhørende parkeringspladser og øvrige friarealer. Der skal være mulighed for at etablere institutioner for børn og unge i området. Området kan anvendes til særlige former for kontorformål og liberale erhverv, når dette er foreneligt med områdets øvrige anvendelse. Der kan ikke etableres udvalgsvarer i området.

 

Bebyggelsesforhold

 • Den maksimale bebyggelsesprocent for området under ét er fastsat til 130

 • Bebyggelsen skal opføres i min. 3 etager max. 14 etager

 • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 50 m.

 • Detailhandel: Der kan etableres dagligvareforretning til områdets daglige forsyning. Det samlede detailhandelsareal i området kan udvides med 1000 m2.

 • Bruttoetagearealet må for den enkelte dagligvarebutik højest være 1000 m2. Der må ikke etableres udvalgsvarebutikker.

 • Værdifuld beplantning skal bevares.

Infrastruktur

Kørende adgang til området skal ske fra Brændgaardvej. Parkeringspladser: Mindst 1 pr 50 m2 erhvervsareal og min 1 pr. bolig.

 

Opholdsarealer

Mindst 10 % af erhvervsarealet og min 30% af boligetagearealet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget anbefaler udkast til nye kommuneplanrammer for den sydlige del af området 13.OF24

 

at Byplanudvalget anbefaler at det grønne område langs H.P Hansens Vej sammenlægges med kommuneplanrammeområdet 13.R8.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Udsat

 

164. Salg af offentligt grønt areal ved Pedersgårdvej - Tjørring gl. skole

Sagsnr.: 04.01.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Anne Kirstine Kjær  

Salg af offentligt grønt areal ved Pedersgårdvej - Tjørring gl. skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Steen Dahl Pedersen, Mette Wraa Nielsen, Martin Skøtt

Sagsresume

Et grønt areal, som tidligere har været benyttet af skole og institutioner ved Tjørring Gl. Skole, udbydes til salg og indgår i en samlet plan for udvikling af området.

 

Forvaltningen anbefaler, at arealet på 1,3 ha udbydes til salg og dermed indgår i den samlede planlægning for Tjørring gl. skole.

Sagsfremstilling

I forbindelse med salg af Tjørring Gl. Skole, Pedersgårdvej, er et rekreativt grønt område på ca. 1,3 ha beliggende i tilknytning til skolen overdraget til Teknik og Miljø som et bynært grønt areal, hvorefter forvaltningen skal stå for den fremtidige drift, som tidligere er udført af skolen.

 

[image] 

 

 

 

Området har primært udgjort et legeområde benyttet af børn i tilknytning til skole og institutioner på Tjørring Gl. Skole. På arealet ligger nogle bakkeformationer, og der er plantet en del træer.
 
Området er i kommuneplanen udlagt til boligområde, kommuneplanramme 41.B12, og er omfattet af lokalplan nr. 2.01.3 - Tjørring Nord (boliger), delområde IV off. formål (skole m.m.)


Syd for det grønne areal ligger et boligområde med et nærrekreativt grønt areal. Det er forvaltningens vurdering, at dette grønne areal opfylder behovet for adgang til grønne områder i kvarteret omkring Pedersgårdvej.

 
Der skal i forbindelse med byudvikling på den allerede solgte parcel fra Tjørring Gl. Skole udarbejdes en lokalplan for udvikling af området. Dele af arealet kan eventuelt indgå som friareal for udvikling af området.
 
Forvaltningen indstiller, at det grønne areal udbydes til salg for at området kan indgå i en samlet udvikling af hele området.

 

Hvis det besluttes at sælge arealet, udarbejder forvaltningen indstilling til udvalget herom.

 

Sagen sendes til orientering i Byplanudvalget.Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, 25. november 2013, pkt. 276:

at arealet på 1,3 ha udbydes til salg og dermed indgår i den samlede planlægning for Tjørring gl. skole.Teknik- og Miljøudvalget, 25. november 2013, pkt. 276:

Indstillingen tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at Byplanudvalget orienteres om, at arealet på 1,3 ha udbydes til salg og dermed indgår i den samlede planlægning for Tjørring gl. skole.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Orientering tages til efterretning

 

165. Masterplan

Sagsnr.: 01.02.17-P16-1-13 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Masterplan

 

166.

Sagsnr.: 00.22.04-I00-2-12 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl