Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 2. december 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

164. Salg af offentligt grønt areal ved Pedersgårdvej - Tjørring gl. skole

Sagsnr.: 04.01.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Anne Kirstine Kjær  

Salg af offentligt grønt areal ved Pedersgårdvej - Tjørring gl. skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Steen Dahl Pedersen, Mette Wraa Nielsen, Martin Skøtt

Sagsresume

Et grønt areal, som tidligere har været benyttet af skole og institutioner ved Tjørring Gl. Skole, udbydes til salg og indgår i en samlet plan for udvikling af området.

 

Forvaltningen anbefaler, at arealet på 1,3 ha udbydes til salg og dermed indgår i den samlede planlægning for Tjørring gl. skole.

Sagsfremstilling

I forbindelse med salg af Tjørring Gl. Skole, Pedersgårdvej, er et rekreativt grønt område på ca. 1,3 ha beliggende i tilknytning til skolen overdraget til Teknik og Miljø som et bynært grønt areal, hvorefter forvaltningen skal stå for den fremtidige drift, som tidligere er udført af skolen.

 

[image] 

 

 

 

Området har primært udgjort et legeområde benyttet af børn i tilknytning til skole og institutioner på Tjørring Gl. Skole. På arealet ligger nogle bakkeformationer, og der er plantet en del træer.
 
Området er i kommuneplanen udlagt til boligområde, kommuneplanramme 41.B12, og er omfattet af lokalplan nr. 2.01.3 - Tjørring Nord (boliger), delområde IV off. formål (skole m.m.)


Syd for det grønne areal ligger et boligområde med et nærrekreativt grønt areal. Det er forvaltningens vurdering, at dette grønne areal opfylder behovet for adgang til grønne områder i kvarteret omkring Pedersgårdvej.

 
Der skal i forbindelse med byudvikling på den allerede solgte parcel fra Tjørring Gl. Skole udarbejdes en lokalplan for udvikling af området. Dele af arealet kan eventuelt indgå som friareal for udvikling af området.
 
Forvaltningen indstiller, at det grønne areal udbydes til salg for at området kan indgå i en samlet udvikling af hele området.

 

Hvis det besluttes at sælge arealet, udarbejder forvaltningen indstilling til udvalget herom.

 

Sagen sendes til orientering i Byplanudvalget.Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, 25. november 2013, pkt. 276:

at arealet på 1,3 ha udbydes til salg og dermed indgår i den samlede planlægning for Tjørring gl. skole.Teknik- og Miljøudvalget, 25. november 2013, pkt. 276:

Indstillingen tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at Byplanudvalget orienteres om, at arealet på 1,3 ha udbydes til salg og dermed indgår i den samlede planlægning for Tjørring gl. skole.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Orientering tages til efterretning