Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 2. december 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

163. Tillæg til Herning Kommuneplan for biblioteksområdet ved Brændgårdvej

Sagsnr.: 01.02.03-P16-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Tillæg til Herning Kommuneplan for biblioteksområdet ved Brændgårdvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2013 at flytte Herning Centralbibliotek fra Brændgårdvej 2 til Østergade i Herning Centrum. Ombygningen af en eksisterende ejendom i Østergade til nyt bibliotek er i gang. Der pågår i administrationen en udredning med henblik på at afdække mulighederne for at anvende bygningerne på Brændgårdvej til andre formål, enten i kommunens regi eller ved at ejendommen sælges til private formål.

 

Plangrundlaget for Biblioteksbyggeriet på Brændgårdvej er Byplanvedtægt nr.19 vedtaget af Byrådet i 1966. Dette plangrundlag anses ikke længere for tidssvarende i forhold til en ændret og moderne anvendelse af området. Administrationen foreslår derfor, at plangrundlaget opdateres i forbindelse med et evt. salg af bygningerne.

Sagsfremstilling

Byplanvedtægt nr.19 giver mulighed for, at der på bibliotekets område ved Brændgårdvej kan etableres offentlige funktioner som f.eks. bibliotek, plejehjem, ungdomsgård o.l.

Bebyggelse kan opføres i 2 etager med en max. udnyttelsesgrad på 0.52, svarende til en bebyggelses procent på 50%.

 

Som grundlag for et salg af Brændgårdvej 2, bør plangrundlaget opdateres således at det afspejler Byrådets ønsker og forventninger til udviklingen i området, som kan være en meget bred palette af forskellige anvendelsestyper, både private og offentlige, ikke mindst fordi grunden er centralt placeret i forhold til Herning by, og der er særdeles gode trafikale forbindelser til området for alle trafikarter, også den kollektive trafik, samt gode parkeringsforhold.

 

Beliggenheden og den gode tilgængelighed gør grunden særlig egnet til anvendelse, som kan have en særlig fordel heraf, f.eks. liberale erhverv, uddannelsesinstitutioner, butikker og boliger. Der vil efter planlovens bestemmelser dog næppe kunne etableres udvalgsvarebutikker i området, hvorimod dagligvarer og særligt pladskrævende varegrupper kunne være en mulighed på grunden, ikke mindst pga. eksponeringen til de omgivende og meget trafikerede gader.

 

Uanset at grunden kunne synes velegnet til særligt pladskrævende varegrupper, kan dette dog ikke anbefales, da sådanne butikker meget sjældent harmonerer med det boligområde det i givet fald vil ligge omgivet af.

 

Biblioteks byggeriet er opført i 1971 og med en større ombygning og tilbygning i 1994 og den fremstår i ganske god stand, om end renovering er påkrævet af bl.a. tag og vinduer indenfor en kortere årrække.

Bebyggelsen fremstår i en fin arkitektonisk helhed, som er typisk for opførelsestidspunktet, men den vurderes dog ikke at have høj arkitektonisk bevaringsværdi.

Bygningerne ligger op til det meget karakterfulde grønne område langs H.P. Hansens Vej, som er et markant byplanelement i byens overordnede struktur. En fremtidig anvendelse af bebyggelsen skal respektere dette område og den arkitektoniske sammenhæng til H.P. Hansens Vej og Gullestrupvej.

 

Efter planafdelingens vurdering kan udnyttelsen af grunden være mere intensiv end i dag. Bebyggelsesprocenten skønnes at kunne hæves til f.eks. 60% såfremt etagehøjden også øges til 3 etager, svarende til f.eks. 60 boliger. Grunden er ikke omfattet af højhuspolitikken, men et højhusbyggeri i en høj arkitektonisk kvalitet og med en bebyggelsesprocent på f.eks.130, og et etageantal på f.eks. 12 - 14 etager, kunne være et interessant landmark for denne del af Herning by. Der ville i så fald kunne opføres 120-140 nye boliger på grunden.

 

En kombination af etageboliger i op til 3 etager, butik, liberale erhverv, uddannelse for børn og unge, samt et højhus kunne naturligvis også være en mulighed. En nærmere skitsering heraf kan danne grundlag for en yderligere detailplanlægning i form af lokalplan for området.

 

Som grundlag for det videre arbejde med at afdække anvendelsesmulighederne på ejendommen, foreslår planafdelingen, at der udarbejdes udkast til tillæg til kommuneplanen for området, som kan danne grundlag for dels det videre arbejde med at afsøge anvendelsesmulighederne og bebyggelsesformen på grunden, dels et udbud af grunden. Efterfølgende kan tillægget udmøntes i en juridisk bindende lokalplan for området, når den endelige anvendelse og bebyggelsesform er fundet.

Det grønne området mellem den gamle biblioteksbygning og H.P. Hansens Vej foreslås sammenlagt med kommuneplanrammeområde 13.R8, således at der planlægningsmæssig sikres sammenhæng i det grønne park og vejområde langs H.P. Hansens Vej.

Som udgangspunkt for et tillæg til kommuneplanen for det tidligere biblioteksområde foreslås følgende rammer for lokalplanlægningen:

 

Områdets anvendelse

Området kan benyttes til centerformål, offentlige formål, liberale erhverv samt boliger. Der skal i området være mulighed for undervisningsinstitutioner med tilhørende parkeringspladser og øvrige friarealer. Der skal være mulighed for at etablere institutioner for børn og unge i området. Området kan anvendes til særlige former for kontorformål og liberale erhverv, når dette er foreneligt med områdets øvrige anvendelse. Der kan ikke etableres udvalgsvarer i området.

 

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området under ét er fastsat til 130

  • Bebyggelsen skal opføres i min. 3 etager max. 14 etager

  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 50 m.

  • Detailhandel: Der kan etableres dagligvareforretning til områdets daglige forsyning. Det samlede detailhandelsareal i området kan udvides med 1000 m2.

  • Bruttoetagearealet må for den enkelte dagligvarebutik højest være 1000 m2. Der må ikke etableres udvalgsvarebutikker.

  • Værdifuld beplantning skal bevares.

Infrastruktur

Kørende adgang til området skal ske fra Brændgaardvej. Parkeringspladser: Mindst 1 pr 50 m2 erhvervsareal og min 1 pr. bolig.

 

Opholdsarealer

Mindst 10 % af erhvervsarealet og min 30% af boligetagearealet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget anbefaler udkast til nye kommuneplanrammer for den sydlige del af området 13.OF24

 

at Byplanudvalget anbefaler at det grønne område langs H.P Hansens Vej sammenlægges med kommuneplanrammeområdet 13.R8.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Udsat