Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 2. december 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

162. Anlægsregnskab for Omdannelsesprincipper for Herning Bymidte

Sagsnr.: 00.30.10-Ø02-2-12 Sagsbehandler: Jann Ringtved  

Anlægsregnskab for Omdannelsesprincipper for Herning Bymidte

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab forelægges til godkendelse vedrørende projekt omdannelsesprincipper for Herning Midtby - vinderprojekt i den åbne internationale arkitektkonkurrence "Herning... Den levende by"

Sagsfremstilling

Byplanudvalget udskrev den 1. oktober 2007 den åbne internationale arkitektkonkurrence "Herning... Den levende by", hvor Metopos vandt den ene af to sidestillede 1. præmier på baggrund af et koncept vedrørende begrønning og bæredygtige anlægsprincipper til udvikling af Herning bymidte i en mere grøn og helhedsorienteret retning - bl.a. med involvering af gårdrum, smøger og pladser.

 

Efterfølgende har Byrådet - med baggrund af Metopos vinderprojekt - den 26. august 2008 (pkt. 190) og 27. januar 2009 (pkt. 10) meddelt anlægsudgiftsbevilling på henholdsvis 250.000 kr. og 500.000 kr., i alt 750.000 kr., til videreudvikling af et program for byomdannelsesprincipper for potentialeområder. Finansiering af de 750.000 kr. er sket indenfor rammerne af Byplanudvalgets bymidtepulje.

 

Videreudviklingen af Metopos vinderprojekt har bl.a. resulteret i udarbejdelse af handlingsplaner vedrørende Herning bymidte samt "spor Herning" - forslag til cityrute gennem Herning bymidte, med byrumsinstallationer til leg, bevægelse, kultur og bazar. Ligeledes er der undervejs i forløbet også blevet afholdt en detailhandelskonference.

 

Samlet set er der via projektets gennemførelse blevet indhøstet nyttig viden og kvalificerende inspiration til det fortsatte arbejde med byplanlægningen såvel i Herning som i kommunen som helhed.

 

Det fremgår af nedenstående oversigt, at projektet har haft en ekstraudgift i forhold til det bevilligede på godt 42.000 kr., hvilket primært har baggrund i, at udgiften i forbindelse med detailhandelskonferencen blev større end forventet.

 

[image]

 

Da anlægsregnskabet er mindre end 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Byplanudvalget. Anlægsregnskabet vil efter Byplanududvalgets godkendelse blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og forelagt for Byrådet ved behandlingen af det samlede regnskab for 2013.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at  Byplanudvalget godkender anlægsregnskabet for Omdannelsesprincipper for Herning Midtby, stednr. 222046.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt