Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 2. december 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

135. Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan 11.C2.3 for centerformål i Jyllandsgade i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-9-13 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan 11.C2.3 for centerformål i Jyllandsgade i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

På baggrund af en konkret ansøgning om mulighed for at opføre boliger i 5 etager langs Jyllandsgade har forvaltningen udarbejdet forslag til lokalplan 11.C2.3 for et centerområde i Jyllandsgade. Ansøgningen er blevet behandlet på Byplanudvalgets møde d. 15. april 2013, hvor udvalget besluttede at sagen skulle udsættes med henblik på en arkitektonisk bearbejdning af projektet i max 4 etager.
 
Lokalplan forslaget med mulighed for boliger i op til 5 etager blev behandlet på Byplanudvalgets møde d. 7. oktober 2013. Byplanudvalget sendte forslaget tilbage med beslutning om at,udvalget er sindet at acceptere 4 etager til boliger, såfremt det udformes i en arkitektonisk sammenhæng som byhuse eller lignende, og der sker en arkitektonisk bearbejdening af facaderne.

 

Et revideret lokalplanforslag fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

 

Bygherre har fremsendt revideret forslag til facader, idet han dog ansøger om mulighed for boligbebyggelse i 4 etager samt en tilbagetrukket penthouse-etage. Dette ønske er ikke indarbejdet i vedlagte lokalplanforslag.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 11.C2.3 omfatter et areal på ca. 1920 m2 og er beliggende i Herning bymidte som en del af karréen Landts Gård. Lokalplanområdet omfatter matrikelnr. 1026 samt del af 1024a og del af 1027a, alle Herning Bygrunde. Lokalplanområdet er afgrænset af Jyllandsgade mod øst og Landts gård mod vest.
 
Området anvendes i dag til centerformål, som boliger, liberale erhverv, butikker og forlystelsesetablissementer som f.eks. restaurationer.Gårdrummet består af parkeringsarealer, friarealer samt bagbygninger.  
 
Lokalplanens formål er at fastholde anvendelsen til centerformål og dermed medvirke til at styrke handelslivet og bylivet i Herning bymidte, samt give mulighed for boliger i op til 4 etager.
 
Lokalplanen fastlægger anvendelsen, så bebyggelsens stueetage kun må anvendes til hotel, bolig, butikker eller forlystelsesetablissementer, som f.eks. café/restaurant. Dog må der ikke etableres spillehaller. Bebyggelsens 1. sal må kun anvendes til butik eller restaurant i forbindelse med samme forretning/restauration som i stueetagen samt til boliger, hotel og liberalt erhverv. 2.-3. sal må kun anvendes til boliger og hotel.Og en eventuel 4. sal (5. etage) må kun anvendes til hotel
 
Det samlede areal til butikker inden for lokalplanens område må ikke overstige 650 m2. Butikker i stueetagen til detailhandel med dagligvarer må højst have et areal på 500 m² Der må kun placeres dagligvarebutikker, som kan betragtes som specialforretninger eller delikatesseforretninger. Det vil sige, at der ikke kan etableres kiosk eller egentlige dagligvareforretninger så som discount- og supermarkeder. Butikker til detailhandel med udvalgsvarer må højst have et areal på 500 m².


Det er intentionen med lokalplanen, at der i området skal sikres bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet. Derfor stiller lokalplanen bl.a. specifikke krav om, at facader, der vender ud mod gaden, skal brydes efter max. 20 meter i form af ændring i facadens udformning, som f.eks. materialeskift eller ændret arkitektonisk udtryk. Kravet om, at facaden mod gaden skal brydes op, er for at sikre et varieret bybillede, der i form og skala er tilpasset Jyllandsgades gaderum. 
 
Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i op til 4 etager til bolig og op til 5 etager til hotel. Der vil oven på bebyggelsen være mulighed for at etablere tagterrasse eller fælleshave, hvilket dog vil gøre det ud for en etage. Endvidere kan der etableres altaner som privat friareal på gårdfacaden mod vest. Der stilles krav om, at disse altaner må have en dybde på max 2 meter ud over facadelinjen, hvilket er ligestillet med lokalplaner for andre lignende projekter i midtbyen. Forvaltningen begrunder dette krav i, at en dybde over 2 meter kan give store skyggegener for øvrige altaner på facaden.
Bygherre har dog ansøgt om en altandybde ud over facadelinjen på max 3 meter - se vedlagte notat.
 
Lokalplanen fastlægger vejadgang til området samt disponering af friarealer til adgang, parkering og udendørs opholdsarealer. Der gives mulighed for underjordisk parkering. Dermed kan gårdrummets areal delvis frigøres for parkering og give plads til grønne friarealer og rekreative elementer. Lokalplanen giver endvidere mulighed for at nedrive eksisterende bebyggelse, her i blandt bygninger med middel bevaringsværdi.

 

Bygherre har fremsendt en ny anmodning om mulighed for at opføre boligbebyggelse i 4 etager samt en tilbagetrukket penthouse-etage - ialt 5 etager. Der er ligeledes fremsendt visualiseringer af ny bearbejdning af facaderne.

 

Det nye projekt på 4 etager + en penthouse etage er ikke indarbejdet i lokalplanforslaget.

Hvis bygherres ønske om mulighed for 4 etager samt en tilbagetrukket penthouse etage skal imødekommes, vil lokalplanforslaget ikke være i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, hvad angår etageantal til boliger, hvorfor forslag til kommuneplantillæg nr. 10 så skal vedtages.

 

Forvaltningen anmoder om bemyndigelse til at udføre redaktionelle ændringer i lokalplanforslaget inden offentliggørelse, hvis bygherrens ønske imødekommes.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til, om forslaget vedtages i den fremsendte form, eller med mulighed for boligbebyggelse i 4 etager samt en tilbagetrukket penthouse-etage

 

at Byplanudvalget tager stilling til ansøgning om altandybder

 

at forvaltningen får bemyndigelse til at foretage redaktionelle ændringer i forslaget, før dette sendes i offentlig høring

 

at forslag til lokalplan 11.C2.3 for centerområde i Jyllandsgade i Herning anbefales til  forløbig vedtagelse med Byplanudvalgets indstilling om etageantal.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Indstillingen tiltrædes som boligbebyggelse i 4 etager + en tilbagetrukket penthous-etage, og en altandybde på 2 meter.
Udvalget ser dog stadig helst et hotel på stedet.

Bilag

  • Anmodning om altandybder op til 3,0 meter
  • Ansøgning fra bygherre - Jyllandsgade
  • Billed - Nord
  • Billed- Nord i december
  • Billed - Nordvest
  • Billed - Syd
  • Billed - Sydøst - december
  • Lokalplanforslag 11.C2.3 201113