Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 2. december 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

9. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 10 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-13 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 10 til Herning Kommuneplan 2013-2024

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for centerområde vest for Jyllandsgade i Herning er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan 11.C2.3 for et centerområde i Jyllandsgade i Herning. Baggrunden for kommuneplantillægget er, at lokalplanen ikke stemmer overens med den gældende kommmuneplanramme C2 i med hensyn til bygherres ønske om at opføre boliger i 5 etager.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 blev behandlet på Byplanudvalgets møde d. 7. oktober 2013, men blev ikke foreløbigt vedtaget, da sagen blev udsat.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 udlægger kommuneplanramme C2 til centerformål. Kommuneplantillægget ændrer rammeområde C2 ved at give mulighed for boliger i 5 etager langs Jyllandsgade i stedet for nuværende 4 etager.
 
Kommuneplanen giver allerede mulighed for hotel i op til 5 etager langs Jyllandsgade. Ligeledes ændres den maksimale bygningshøjde for boliger langs Jyllandsgade fra 16 til 20 meter. Rammeområdets afgrænsning forbliver den samme.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 10 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for centerområde vest for Jyllandsgade i Herning til foreløbig vedtagelse, hvis bygherres ønske om boliger i 5 etager imødekommes.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Indstillet til foreløbig vedtagelse

Bilag

  • Forslag til kommuneplantillæg nr. 10