Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 2. december 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

150. Anlægsprojekt på Silkeborgvej fra Sjællandsgade til Kaj Munks Vej

Sagsnr.: 05.05.06-P20-7-13 Sagsbehandler: Sine Dall  

Anlægsprojekt på Silkeborgvej fra Sjællandsgade til Kaj Munks Vej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 
 

 

Sagsresume

Silkeborgvej, fra Kongrescenteret til Sjællandsgade, er blevet kloakfornyet og forskønnet med nye fortove, bedre cykelstier, ny belysning og træer på begge sider af vejen.

Projektet er nået til etape 2, som er strækningen fra Sjællandsgade til Kaj Munks Vej. Her skal ligeledes forskønnes og laves kloak i samarbejde med Herning Vand.

Sagsfremstilling

Silkeborgvej er en del af det samlede projekt for omdannelse af Herning Bymidte. Bymidteprojektet skal sikre, at Bymidten fortsat udvikles og understøtter ”Politik for Den Levende By’s” vision om, at Herning skal være en flot by, Herning skal være en levende by og Herning skal have en stærk identitet.

 

Prioriteringen af Silkeborgvej på strækningen mellem Kongrescentret og Kaj Munks Vej medvirker til at skabe sammenhæng og synergi i by- og detailhandelsudviklingen.
I forlængelse af omlægning af Østergade og Fonnesbechsgade, vil omlægning af Silkeborgvej medvirke til at skabe et nyt sammenhængende handelsgademiljø af høj kvalitet.

 

Silkeborgvej foreslås anlagt med et vejtracé på 6,4 meter, gennemgående cykelstier i 1,2 meters bredde, allébeplantning i begge vejsider samt fortov i lyse betonbelægningsten i varierende bredde. Vejprofilet på den udførte etape 1, fra Kongrescenteret til Sjællandsgade, fastholdes i etape 2, men der vil være en lille reducering i kanstenshøjden for at tilgodese de mange indkørsler på etapen.

 

Det er hensigten, at den eksisterende gadebelysning skal udskiftes til den der er etableret på Silkeborgvej/Østergade for at skabe arkitektonisk sammenhæng i gadeforløbet fra Kaj Munks Vej til Kongrescentret. Hensigten er visuelt - og på sigt også funktionelt - at sammenbinde Herning bymidte og den østlige bydel således at der opnås en sammenhængende arkitektonisk helhed i indkørslen til centrum fra øst. 

 

Tids- og procesplan:

Projektet skal koordineres med Herning Vands omlægning af kloakker på henholdsvis
Silkeborgvej samt tilstødende gader: Laulundgade, Ravnsborggade, Haakonsgade, Olufgade og Haraldsgade.

 

Kloak- og anlægsarbejderne på Silkeborgvej forudsættes gennemført i perioden fra  marts til oktober 2014. Kloakarbejder i de tilstødende gader fortsætter frem til efteråret 2015.(Bilag med tidsplan).

 

Der er afholdt borgermøde om projektet den 28. november 2013, hvor alle involverede på Silkeborgvej og de tilstødende gader har været inviteret. I det nye år afholdes der et åbent-hus-arrangement for borgerne på Silkeborgvej, hvor det er muligt at komme med kommentarer til detailtegningerne, hvis der f.eks. er noget der skal justeres i forhold til en indkørsel osv.

 

Idet vejen skal kloakrenoveres optimeres projektøkonomien ved vejomlægningen, da
Herning Vand står for opgravning til kloak og retablering af asfalt i selve vejudlægget.

 

Sagen skal videresendes til orientering i Teknik- og Miljøudvalget efter behandling i Byplanudvalget.

 

Anlægsprojektet er finansieret. Dog er der for nuværende ikke midler til ny belysning af gaden. Udgiften hertil er ca. 1,3 mio. kr, som måske kan findes ved budgetopfølgning/besparelser i projektet eller indarbejdes i budget 2015. Der vil efterfølgende blive forelagt sag om finansiering af belysningen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender den arkitektoniske udformning af projektet

 

at sagen fremsendes til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget med henblik på vej- og trafikprojektets godkendelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt, idet projektet skal bearbejdes yderligere arkitektonisk

Bilag

  • Principsnit 261113
  • Vejskitse 1_261113
  • Vejskitse 2_261113
  • Oversigtskort med år