Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 2. december 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

144. Ophævelse af lokalplan 1.36 for et område til off. formål ved Fredshegn 1, Aulum

Sagsnr.: 01.00.00-P00-3-13 Sagsbehandler: Hanne Ortvad  

Ophævelse af lokalplan 1.36 for et område til off. formål ved Fredshegn 1, Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Herning Kommune har solgt ejendommen Fredshegn 1, 7490 Aulum. Køberen ønsker at indrette 7 boliger på ejendommen.
 

Sagsfremstilling

Ejendommen er i Herning Kommuneplanen omfattet af rammebestemmelserne i rammeområde 01.C1, hvor det bl.a. fremgår, at ”områdets anvendelse fastlægges til centerformål som boliger, butikker, liberale erhverv, offentlige formål herunder fjernvarmeværk …. ”  

 

Ejendommen er endvidere omfattet af bestemmelserne i lokalplan nr. 1.36 for et område til offentlige formål ved Fredshegn 1 i Aulum. Af lokalplanens §1.01 fremgår bl.a., at lokalplanens formål er:

 

"at fastlægge områdets anvendelse til offentlige og lignende formål, som børneinstituioner, aktivitetscenter eller lignende."

 

Den ønskede anvendelse til boliger kræver således, at lokalplanen aflyses, og projektet kan realiseres uden lokalplan.

 

En anvendelse af ejendommen til boliger er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Herning Kommuneplan 2013 – 2024 og i overensstemmelse med området i øvrigt.

 

Ved ophævelse af lokalplanen benyttes planlovens § 33 stk. 1 punkt 2, hvor lokalplaner kan ophæves, når lokalplanen ikke længere gør det muligt at administrere tilladelser m.v. uden anvendelse af planlovens § 14.  

 

Jf. planloven skal ejere og panthavere have mulighed for at udtale sig gennem en 8 ugers høring.    

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at procedure for ophævelse af lokalplan nr. 1.36 igangsættes.

 

at Byplanudvalget i lignende sager bemyndiges til at godkende aflysning af lokalplaner efter 8 ugers høringsfristen, såfremt der ikke er indsigelser fra ejer og panthavere.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Kortbilag Fredshegn 1, Aulum