Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 2. december 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

157. Ansøgning om ændret anvendelse af Bytoften 78 i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.00-P19-6-13 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Ansøgning om ændret anvendelse af Bytoften 78 i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter ønsker at sælge ejendommen Bytoften 78 i Tjørring og bruge provenuet på at afdrage gæld til Herning Kommune. Denne afdragsordning er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 14. august 2013 (punkt 80). Forvaltningen har modtaget en ansøgning om ændret anvendelse af ejendommen Bytoften 78, så denne efter et salg kan anvendes til liberalt erhverv.

Hvis ansøgningen imødekommes, skal der udarbejdes tillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024 samt en ny lokalplan. Der foreligger en købsaftale, der er betinget af, at en ny lokalplan for ejendommen bliver vedtaget.

Ansøgningen fremlægges hermed til principgodkendelse.

Sagsfremstilling

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter ønsker at sælge ejendommen Bytoften 78 og bruge provenuet på at afdrage gæld til Herning Kommune. Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet d. 14. august 2013 (punkt 80) en tilbagebetalingsplan som bl.a. omfatter, at netop Bytoften 78 sættes til salg, og provenuet ved salg tilføres Herning Kommune som afdrag på gælden. For at kunne sælge ejendommen ønsker Bytoften Bo- og Aktivitetscenter at få ændret planlægningen af ejendommen, så den fremtidigt kan anvendes liberale erhverv. Der findes en aktuel køber.

 

Planmæssige forhold

Bytoften 78 er ligger på hjørnet af Tjørring Hovedgade og Bytoften og ligger dermed side om side med forskellige erhvervstyper.

 

Den ansøgte ejendom er beliggende inden for kommuneplanramme 41.OF8, der må anvendes til offentlige formål som kollektivcenter, dagcenter, handicapboliger og handicapfaciliteter m.v.

Ejendommen er endvidere omfattet af lokalplan 41.OF18.1, der giver mulighed for at anvende ejendommen til offentlige formål i form af bebyggelse til kollektivcenter, dagcenter, boliger for handicappede o.lign. med tilførende adgangs-, parkerings- og friarealer.

 

Forvaltningens vurdering

Da det ansøgte formål - liberalt erhverv ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning, skal der, hvis ansøgningen imødekommes, udarbejdes tillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024 samt en ny lokalplan.

 

Da Bytoften 78 er beliggende ud til Tjørring Hovedgade på linje med ejendomme, der ikke anvendes til offentlige formål, men til liberalt erhverv, værksteds erhverv og særligt pladskrævende varegrupper, vil det planlægningsmæssigt give god mening, at ejendommen fremadrettet kan anvendes til liberalt erhverv.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at der igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for ejendommen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til, om ansøgningen om ændret anvendelse skal imødekommes, og der skal igangsættes udarbejdelse af en ny lokalplan
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Byplanudvalget igangsætter udarbejdelsen af ny lokalplan

Bilag

  • Ansøgning om lokalplan Bytoften 78
  • Bytoften 78 - foto
  • Oversigtskort - Bytoften 78