Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 2. december 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

149. Principansøgning lokalplan og kommuneplantillæg for byggemarked og dagligvarebutik på Dæmningen

Sagsnr.: 01.00.00-P16-3-13 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Principansøgning lokalplan og kommuneplantillæg for byggemarked og dagligvarebutik på Dæmningen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

AA Ejendomme og Innovater A/S har ansøgt om at få udarbejdet en samlet lokalplan for byggemarked og dagligvarebutik samt udvalgsvarebutik på Dæmningen i Herning. Byggemarkedet kan opføres ved gældende lokalplan men dette kræver en dispensation til placering af byggefelter. Dagligvarebutik og udvalgsvarebutik kan kun etableres ved udarbejdelse af ny lokalplan. Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanen for hvad angår dagligvare- og udvalgsvarebutik, men byggemarkedet vil kræve udarbejdelse af kommuneplantillæg da Herning Kommune ved vedtagelse af Herning Kommuneplan 2013-2024 blev bedt om at foretage en teknisk ændring af Naturstyrelsen herunder fjerne muligheden for særligt pladskrævende varer, det vil sige muligheden for byggemarkedet.
 
Det er forvaltningens vurdering at projektet kan medvirke til at styrke handlen i Herning Bys vestlige del, da en yderligere dagligvarebutik i discount segmentet vil medvirke til at skabe øget handel ved den nuværende dagligvareforretning. En ny udvalgsvarebutik og et byggemarked vil medvirke til at tiltrække flere kunder til området, og et ny byggemarked vil derudover skabe større konkurrence på byggemarkedsområdet.

Sagsfremstilling

AA Ejendomme A/S og Innovater A/S har ansøgt om at få udarbejdet en samlet lokalplan for byggemarked og dagligvarebutik samt udvalgsvarebutik på Dæmningen. (Se bilag)
 
Projektet omhandler placeringen af et byggemarked på ejendommens syd østlige del med facade og indgang mod nord. Foran denne facade mod nord ønskes placeret en dagligvarebutik på op til 1200 m2. Dagligvarebutikken vil få facade mod Dæmningen og kunne ses fra Dronningens Boulevard. Den eksisterende bygning Dæmningen 5-15 nedrives. Derudover indeholder projektet mulighed for placering af en udvalgsvarebutik øst for byggemarkedet samt mulighed for erhverv herunder mulighed for tankanlæg og motions og fitnesscenter.
 
Gældende kommuneplanrammer
Projektet er omfattet af kommuneplanramme 14.C3 som er del af bydelscenteret på dæmningen. Kommuneplanrammen giver mulighed for 2000 m2 detailhandel vest for kommuneplanramme 14.C2 der ligeledes er del af bydelscenteret med en ramme på 3000 m2 detailhandel. (Se kortbilag)
 
Projektet er i overensstemmelse med gældende kommuneplan i forhold til daglig- og udvalgsvarebutik i forhold til den samlede ramme på 2000 m2 til detailhandel. Kommuneplanrammen giver dog kun mulighed for at de enkelte butikker må være op til 1000 m2 og det vil derfor kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg at udvide dette til 1200 m2.
 
Ligeledes vil byggemarkedet kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg.
 
I Herning Kommuneplan 2009-2020 indeholdte kommuneplanramme 14.C3 mulighed for 7000 m2 detailhandel til særligt pladskrævende varer, i overensstemmelse med gældende lokalplan.
 
I forbindelse med forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024 nedlagde Naturstyrelsen veto mod Herning Kommuneplan på baggrund af at der ikke må være egentlig detailhandel og detailhandel for særligt pladskrævende varer inden for samme kommuneplanramme. Muligheden for særligt pladskrævende varer blev derfor fjernet ved kommuneplanens endelige vedtagelse med det forbehold, at Herning Kommune havde til sinde at udarbejde et kommuneplantillæg for særligt pladskrævende varer ved det eksisterende bydelscenter. Konkret ved at indskrænke bydelscenteret geografiske afgrænsning, så der også bliver plads til et område til særligt pladskrævende varer.
 
Gældende lokalplan
Området er omfattet af lokalplan 14.E3.2 som muliggør 3000 m2 dagligvarehandel (Superbest) samt erhverv, herunder byggemarked på op til 7000 m2. Byggefelterne er dog placeret således, at det i forhold til tidligere butikskoncepter inden for byggemarkeder vil være nødvendigt at dispensere til disse for at kunne placere en tidssvarende projekt. Forvaltningen vurderer at en sådan dispensation kan opnås, og byggemarkedet vil derfor kunne placeres efter gældende lokalplan.
 
Realisering af det samlede projekt vil kræve at der udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg for byggemarked og dagligvareforretning samt udvalgsvarehandel.
Det er forvaltningens vurdering at projektet vil være med til tiltrække flere kunder til området for at handle og styrker dermed handlen vest for Herning Bymidte. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at projektet ikke får en størrelse som vil svække Herning bymidtes detailhandel.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan igangsættes.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan igangsættes, dog uden mulighed for yderligere dagligvarer.

Bilag

  • Kortbilag til Ansøgning
  • Ansøgning
  • Lokalplankort 14.E3.2
  • Kommuneplanrammer Bydelscenter Dæmningen