Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 2. december 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

152. Salg af Herning Park Camping

Sagsnr.: 13.06.02-Ø22-5-13 Sagsbehandler: Sine Dall  

Salg af Herning Park Camping

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Herning Park Camping har været udbudt til salg med tilbudsfrist den 1. november 2013.
 
Der er kommet ét bud på campingpladsen.

Sagsfremstilling

Arealet, som har været udbudt, tager udgangspunkt i lokalplan 14.R3.1 Campingplads på Ringkøbingvej i Herning, hvor lokalplanen giver mulighed for at den nuværende Herning Park Camping kan udvides.
 
I forbindelse med udbuddet af grunden er der fastsat følgende arkitektoniske vurderingskriterier:
 
Herning Kommune ønsker at få udvidet og etableret en campingplads, der lever op til en campingplads med minimum 3 stjerner.
Området ligger i gåafstand til Herning bymidte, og er bygget op omkring Teglværkssøen og en del eksisterende beplantning, som skal bevares, og dermed være med til at give campingpladsen sin helt egen identitet. En identitet, der skal afspejle nærheden til byen, muligheden for at opholde sig kort tid i en dynamisk by, hvor der er mange forskellige oplevelser og events.
 
I materialevalg og håndværksmæssig udførelse skal projektet være gedigent og udtrykke arkitektonisk høj kvalitet i et nutidigt formsprog, så der opnås en god helhedsvirkning i området. Projektet skal overholde de bestemmelser, der er beskrevet i lokalplan 14.R3.1.
Herning kommune vægter arkitektur og landskabsbearbejdning med 25 %, projekt/
businesscase med 50 % og pris med 25 %.
 
Herning Kommune udbyder området med en mindste pris på 1.000.000,00 kr. excl. moms og handelsomkostninger.
 
Herning byråd ønsker derfor, at tilbuddet ledsages af en beskrivelse og tegninger der
redegør for følgende indhold:

a. Projektmaterialet skal redegøre og sandsynliggøre for, hvordan man vil opnå 3

stjerner, tidsplan for realisering, udbygningsetaper, forretningsplan/markedsføringsplan, om campingpladsen er medlem af en national/international organisation/kæde.

b. Situationsplan der angiver:

  • beplantning og indretning

  • bygningers placering, herunder placering af hytter, butik, reception, toiletter mm.

  • adgangsforhold og indkørsel fra Ringkøbingvej

  • parkering

  • legeplads

  • skiltning

 

c. Projektmaterialet skal yderligere redegøre for bebyggelsens typer, bygningers

arkitektur, landskabssnit mm.

d. Projektmateriale, der redegør for de anvendte materialer til bebyggelse og

omkringliggende arealer og belægningstyper.
 
Projektet

Tilbudsgiver beskriver projektet således "Målet er at udvikle Herning Park Camping til en smuk og bynær perle med 3 stjerner med hytter og autocamperholdeplads."

Tilbudsgiver beskriver i sit materiale at pladsen i dag har 70 enheder, og at der ved en udvidelse bliver 120-130 enheder samt større autocamperholdeplads.

 
Det er forvaltningens vurdering ud fra det indsendte materiale at materialet ikke i forventeligt omfang forholder sig til de opstillede vurderingskriterier. Der er ikke redegjort for situationsplan med beplantning og indretning, bygningers placering, parkering osv. Ligeledes er der ikke redegjort for bebyggelsestyper og bygningers arkitektur, som beskrevet i vurderingskriterierne.

 

Forvaltningen kan ud fra det indsendte projektmateriale ikke anbefale, at Herning Park Camping sælges til den konkrete tilbudsgiver.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller at der ikke sker salg af Herning Park Camping på grundlag af projektbeskrivelsen.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Udvalget indstiller, at der skal arbejdes videre med at finde en planmæssig tilfredsstillende løsning.

Bilag

  • Bilag - Grundplan
  • Bilag - Opsumering