Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 2. december 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

148. Principgodkendelse af ændring af planlægningen for Svæveflyvecenter Arnborg

Sagsnr.: 01.00.00-G00-7-08 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Principgodkendelse af ændring af planlægningen for Svæveflyvecenter Arnborg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
     X
 
 
 

 

Sagsresume

Planafdelingen har modtaget en ansøgning om udarbejdelse af ny lokalplan for Svæveflyvecenter Arnborg (bilag 1).

 

På Teknik og Miljøudvalgsmødet den 19. oktober 2009 blev det besluttet at give landzonetilladelse og dispensation til opførelse af bl.a. hangarer, maskinhuse og lagerbygninger til Dansk Svæveflyver Union. Derudover blev det besluttet, at Byplanudvalget opfordres til at udarbejde en ny samlet lokalplan for hele flyvepladsområdet.

 

Byplanudvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en ny lokalplan og kommuneplantillæg for Svæveflyvecenter Arnborg, som inddrager areal uden for den gældende lokalplan til bl.a. forlængelse af flyveplads, etablering af flere servicebygninger og størrelse på hytternes areal.

Sagsfremstilling

Projekt

Planafdelingen har modtaget ansøgning om udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg for Svæveflyvecenter Arnborg, Fasterholdtvej 10 mellem Arnborg og Midtjyske Motorvej. Ansøger har ønske om, at udlægge areal til forlængelse af flyveplads, samt muliggør opførelse af nye servicebygninger i form af ny hovedbygning i to etager, hangarer, vognporte, værksteder, kursuslokaler og kontor til administration. I et område syd for den eksisterende flyveplads ønskes der mulighed for etablering af hangarer og servicebygninger på 1000 m2 og et maskinhus på 200 m2 og i et område nord for den eksisterende flyveplads ønskes der at kunne etablere nye servicebygninger og hangarer, som maksimalt er 10% af arealet. Herudover ønsker de at muliggør udvidelse af eksisterende hytter på op til 60 m2 samt evt. mulighed for at øge antallet af hytter og have et permanent campingareal til opstilling af campingvogne og telte. Det ansøgte område er i alt ca. 65 ha og indeholder matriklerne 1ak, 3z, 1f, 12i, 13 m samt del af matrikel 12k, alle Gl. Arnborg By.

 

Eksisterende planforhold
Svæveflyvecenter Arnborg ligger i dag i kommuneplanramme 79.T7 – Teknisk Anlæg Arnborg Svæveflyvecenter. Området skal anvendes til flyveplads primært for svævefly, hvor der kun må opføres bygninger, der er er nødvendige i forbindelse med flyvepladsens anvendelse samt weekend-hytter for flyvepladsens brugere. Det ansøgte område er større end den eksisterende kommuneplanramme, hvilket gør at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, hvis ansøgningen imødekommes.

 

Svæveflyvecenter Arnborg er i dag omfattet af lokalplan 79.T9.2 – ”Svæveflyvecenter Arnborg” fra 1992, som bl.a. har til formål at sikre tilstrækkeligt areal til landingsplads, at sikre mulighed for en udvidelse af hangar-, kursus- og andre nødvendige servicefaciliteter og at regulere overnatningsfaciliteterne. Flere af de ansøgte ønsker er ikke i overensstemmelse med den eksisterende lokalplan, herunder forlængelse af flyveplads, størrelse på eksisterende hytter, placering af campingareal, samt områder med servicebygninger og hangarer syd og nord for den eksisterende flyveplads. Området syd for flyvepladsen er ikke indeholdt i den eksisterende lokalplan, hvorimod området nord for flyvepladsen er indeholdt i den eksisterende lokalplan, men hvor der ikke er mulighed for bygge.

 

Andre tilladelser og godkendelser
I 2009 blev der givet landzonetilladelse til opstilling af bl.a. en vognport og tre opbevaringsbygninger syd for flyvepladsen i et område, som ikke er indeholdt i den eksisterende lokalplan.

 

I 2013 blev der givet en miljøgodkendelse til forlængelse af start banen mod øst på de arealer, som Svæveflyvecentret har tilegnet sig efter Midtjyske Motorvej er blevet anlagt.

 

Svæveflyvecenter Arnborg har 79 eksisterende hytter på maksimalt 45 m2 hver, hvor de har tilladelse fra Naturstyrelsen til at bruge hytterne til erhvervsudlejning jf. Sommerhusloven, såfremt at de kun udlejes til reelle betalende medlemmer af Dansk Svæveflyver Union. Tilladelsen bortfalder ved et evt. ejerskifte.

 

Forvaltningens vurdering
Planafdelingen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde en ny lokalplan for Svæveflyvecenter Arnborg, så der sikres en samlet planlægning for området.

 

Planafdelingen har været i dialog med Naturstyrelsen vedr. Svæveflyvcentrets tilladelse til erhvervsudlejning af hytterne og størrelse på hytter. Naturstyrelsen har oplyst, at der ikke er noget til hindre for, at Svæveflyvecentret kan etablere flere nye hytter så længe, at hytterne anvendes af reelle betalende medlemmer af Dansk Svæveflyver Union. Det vil dog kræve en ny tilladelse fra Naturstyrelsen, hvis der etableres nye hytter ud over de eksisterende. Derudover har Naturstyrelsen oplyst, at hytterne størrelsesmæssigt ikke må få karakter af at være sommerhuse. Planafdelingen skønner, at ved at give muligheden for at udvide de eksisterende hytter eller etablere nye hytter på op til 60 m2 kan hytterne få karakter af at være mindre sommerhuse. Planafdelingen vurderer, at det er vigtigt at området fremstår som et hytteområde i tilknytning til svæveflyvecentret, hvor hytterne kun anvendes til kortere ophold. Derfor anbefaler planafdelingen at den maksimale størrelse af eksisterende og nye hytter forbliver 45 m2.  

 

Det fremgår ikke i ansøgningsmaterialet, hvilken form for camping Dansk Svæveflyver Union ønsker. Afhængig af den konkrete campinganvendelse, herunder om det kun er camping i forbindelse med stævner eller om campering foregår over længere periode end 6 uger årligt, så skal der evt. søges tilladelse efter campingreglementet.  

 

Lokalplanen bør ligeledes indeholde bestemmelser om afskærmende beplantning som minimum omkring hytteområdet samt bygningsregulerende bestemmelser for hytter og servicebygninger mv., herunder at hytterne maksimalt må have et bebygget areal hver på 45 m2 og servicebygninger må opføres i maksimalt to etager.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget principgodkender, at der igangsættes udarbejdelse af en ny lokalplan og kommuneplantillæg for området vist i det ansøgte materiale

 

at Byplanudvalget beslutter, at hver hytte kan have et samlet bebygget areal på 45 m2.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Udsat med henblik på nærmere undersøgelser

Bilag

  • Bilag 1 - Ansøgning om udarbejdelse af ny lokalplan for Svæveflyvecenter Arnborg